زیست دوم . درس ۱

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

 

۱-ویژگی‌های پروتئین تار عنکبوت چیست؟ ‌

پاسخ: چسبندگی،کش‌سانی و استحکام.

۲-علت گوناگونی جانداران مربوط به کدام مولکول‌هاست؟

پاسخ: پروتئین و DNA.

۳-مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده‌ی مولکول‌های زیستی کدام‌است؟

پاسخ: کربن.

۴- چه نوع پیوندی میان کربن و سایر اتم‌ها در مواد آلی وجود دارد؟

پاسخ: کووالانسی.

۵- هیدروکربن را تعریف کنید. مثال بزنید.

پاسخ: مولکولی‌است که در ساختار خود فقط اتم‌های کربن و هیدروژن دارد. مثل متان.

۶-یک پلی‌مر با واحدهای مشابه و یک پلی‌مر با واحدهای متفاوت نام ببرید.

پاسخ:با واحدهای مشابه مثل:گلیکوژن،سلولز و نشاسته. با واحدهای متفاوت مثل: DNA وپروتئین.

۷-مواد آلی را تعریف کنید.

پاسخ:مواد کربن‌داری هستند که در سلول ساخته می‌شوند. مثل:کربوهیدرات‌ها،لیپیدها،اسیدهای نوکلئیک و پروتئین.

۸-اسکلت کربنی را تعریف کنید.

پاسخ: زنجیره‌ی کربنی مواد آلی اسکلت کربنی نامیده می‌شود.

۹- پلی‌مر را تعریف کنید.مثال بزنید.

پاسخ: مولکولی‌است که از واحدهای کم و بیش یکسان ساخته شده‌است.مثل:پلی:ساکارید و پروتئین.

۱۰-منظور از درشت مولکول چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: بسیاری از مولکول‌های زیستی نسبت به مولکول‌های غیر زیستی بسیار بزرگ اند و درشت مولکول نامیده می‌شوند. مثال: اسیدهای نوکلئیک و پروتئین.

۱۱-مونومر را تعریف کنید. مثال بزنید.

پاسخ: به هریک از واحدهای سازنده‌ی پلی‌مر مونومر گفته می‌شود. مثل: گلوکز و آمینواسید.

۱۲-سنتز آبدهی را تعریف کنید.

پاسخ:هرگاه دو مونومر با هم ترکیب شوند، یک مولکول آب از بین آن‌ها آزاد می‌شود.به‌این نوع واکنش سنتز آبدهی می‌گویند.

۱۳-هیدرولیز را تعریف کنید.

برای تجزیه‌ی یک پلی‌مر به مونومرهای سازنده‌ی آن به مولکول آب نیاز است. به‌این نوع واکنش‌ها هیدرولیز گفته می‌شود.

۱۴-دی‌ساکارید چگونه به وجود می‌آید؟ مثال بزنید.

پاسخ:هرگاه دو مونوساکارید با واکنش سنتز آبدهی باهم ترکیب شوند مولکول دی ساکارید به وجود می‌آورند. مثال:ساکارز.

۱۵-برای هریک از موارد هگزوز،پنتوز،پلی‌ساکارید جانوری و استروئید یک مثال بزنید.

پاسخ: مثال‌های موجود در کتاب.

۱۶-ساده‌ترین کربوهیدرات‌ها کدامند؟

پاسخ:مونوساکاریدها.

۱۷-معروف‌ترین هگزوزها را نام ببرید.

پاسخ: گلوکز،فروکتوز و گالاکتوز.

۱۸- معروف‌ترین پنتوزها را نام ببرید.

پاسخ:ریبوز و دئوکسی ریبوز.

۱۹-مهم‌ترین مونوساکاریدها کدامند؟

پاسخ: هگزوزها(۶کربنی) و پنتوزها(۵کربنی).

۲۰-پلی‌ساکارید چگونه به وجود می‌آید؟ مثال بزنید.

پاسخ:از ترکیب چندصد تا چندهزار مونوساکارید با یکدیگر به روش سنتز آبدهی به وجود می‌آید. مثل: نشاسته و گلیکوژن.

۲۱-فیبریل سلولزی را تعریف کنید.

پاسخ:مولکول سلولز رشته‌ای و بدون انشعاب است.چند هزار از این رشته‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و یک فیبریل سلولزی را تشکیل می دهند.

۲۲-الیاف را تعریف کنید.اهمیت آن چیست؟

پاسخ:رشته‌های سلولزی موجود در غذاها الیاف نام دارند.غذای اصلی بعضی از جانوران مانند گاو و موریانه سلولز است.

۲۳-گلیکوژن در چه نوع سلول‌هایی ذخیره می‌شود؟

پاسخ: در سلول‌های کبد(جگر) و ماهیچه.

۲۴-تری گلیسرید از چه اجزایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: سه مولکول اسیدچرب و یک مولکول گلیسرول.

۲۵-منظور از مولکول سیرنشده چه مولکولی‌است؟

پاسخ: مولکولی‌است که حد اقل یک پیوند دو یا سه گانه دارد.یعنی تعداد اتم‌های هیدروژن آن کمتر از حدی است که آن مولکول می‌تواند در حالت حد اکثر داشته باشد.

۲۶- منظور از مولکول سیرشده چه مولکولی‌است؟

پاسخ: مولکولی‌است که پیوند دو یا سه گانه ندارد و تعداد اتم‌های هیدروژن آن در حالت حد اکثر است.

۲۷-اسیدهای چرب سیرشده و نشده را باهم مقایسه کنید.

پاسخ:۱-اولی در دمای معمولی جامد و دومی مایع‌است. ۲-گوارش سیرنشده‌ها آسان‌نر است. ۳- اولی بیشتر در جانوران و دومی بیشتر در گیاهان وجود دارند.

۲۸-روغن نباتی مایع را چگونه جامد می‌کنند؟

پاسخ: با افزودن هیدروژن به مولکول آن‌ها.

۲۹-نقش فسفولیپیدها چیست؟ چه تفاوتی با تری‌گلیسریدها دارند؟

پاسخ:اجزای اصلی غشای سلول هستند.در تری گلیسرید سه اسید چرب به‌یک گلیسرول متصل شده‌اند اما در فسفولیپید دو اسید چرب و یک گروه فسفات به‌یک گلیسرول متصل شده‌اند.

۳۰- کاربرد موم‌ها را بنویسید.

پاسخ: پوشش مناسبی برای بخش‌های جوان گیاهان ، میوه‌ها و غیره هستند و در بعضی حشرات مانند زنبور عسل برای ساختن خانه به کار می رود.

۳۱-اهمیت کلسترول را بنویسید.

پاسخ:سلول‌ها از آن برای ساختن سایر استروئیدها مثل هورمون‌های استروئیدی استفاده می‌کنند.

۳۲-انواع لیپیدها را نام ببرید.

پاسخ:تری‌گلیسریدها، فسفولیپیدها، موم‌ها و استروئیدها.

۳۳-مهم‌ترین وظایف لیپیدها در سلول چیست؟

پاسخ:ذخیره‌ی انرژی، ضربه گیری و داشتن نقش ساختاری.

۳۴-پیوند پپتیدی را تعریف کنید.

پاسخ: وقتی دو آمینواسید با روش سنتز آبدهی باهم ترکیب می‌شوند ، بین آن‌ها پیوندی به نام پیوند پپتیدی به وجود می‌آید.

۳۵-دی پپتید را تعریف کنید.

پاسخ: مولکولی‌است که با ایجاد یک پیوند پپتیدی میان دو آمینواسید به وجود می‌آید.

۳۶-پلی پپتید چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: پلی مرهایی هستند که از اتصال چند عدد تا چند هزار آمینواسید به وجود آمده‌اند.

۳۷-پروتئین چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: هرگاه‌یک یا چند پلی پپتید پیچ و تاب بخورند و شکل فضایی خاصی به وجود آورند مولکول حاصل یک پروتئین است.

۳۸-انواع پروتئین‌ها را از نظر کاری که در بدن انجام می دهند نام ببرید و مثال بزنید.

پاسخ: ۱- پروتئین‌های ساختاری مثل پروتئین‌های موجود در رباط و زردپی.۲- پروتئین‌های منقبض شونده مثل پروتئین‌های ماهیچه.۳- پروتئین‌های ذخیره‌ای مثل آلبومین تخم مرغ.۴- پروتئین‌های دفاعی مثل پادتن‌ها.۵- پروتئین‌های انتقال دهنده مثل هموگلوبین.۶-پروتین‌های نشانه‌ای مثل هورمون‌ها.۷- آنزیم‌ها مثل آنزیم‌های گوارشی.

۳۹-کاتالاز چگونه آنزیمی‌آست؟

پاسخ: آنزیمی‌آست که با سرعت بالا می‌تواند آب اکسیژنه(H2O2 ) را به آب و اکسیژن تبدیل کند.

۴۰- انواع آنزیم‌ها را از نظر محل انجام فعالیتشان نام برده و مثال بزنید.

پاسخ: آنزیم‌های درون سلولی مثل: کاتالاز و آنزیم‌های برون سلولی مثل: آنزیم‌های گوارشی.

۴۱- ویژگی‌های آنزیم‌ها را بنویسید.

پاسخ: ۱-بیش تر آن‌ها پروتئینی هستند.۲-عمل اختصاصی دارند.۳-بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.۴-به تغییرات شدید دما حساسند.۵-به تغییرات شدید PH محیط حساسند.

۴۲-جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید.

پاسخ: محلی است در آنزیم با قالب مخصوص که به وسیله‌ی آن به پیش ماده متصل می‌شود.

۴۳-منظور از پیش ماده و فراورده چیست؟

پاسخ: ماده‌یا موادی که تحت تأثیر آنزیم قرار می‌گیرند پیش ماده و آنچه که از تأثیر آنزیم بر پیش ماده حاصل می‌شود فراورده نام دارد.

۴۴-چه عواملی سرعت عمل آنزیم‌ها را افزایش می دهند؟

پاسخ: افزایش دما ، بعضی ویتامین‌ها و مواد معدنی.

۴۵-گرما چگونه سرعت عمل آنزیم را افزایش می دهد؟

پاسخ: به حرکت مولکول‌ها سرعت می بخشد و احتمال برخورد تصادفی آنزیم را با پیش ماده‌ی مربوطه.

۴۶-نقش ویتامین‌ها و مواد معدنی در افزایش سرعت عمل آنزیم چگونه‌است؟

پاسخ: اتصال آنزیم را با پیش ماده‌ی مربوطه آسان تر می‌کنند.

۴۷-چه عواملی و چگونه سرعت عمل آنزیم‌ها را کاهش می دهند؟

پاسخ: بعضی سم‌ها مانند سیانید و آرسنیک و حشره کش‌ها محل جایگاه فعال آنزیم را اشغال می‌کنند و از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

۴۸-نام چند آنزیم که در صنعت کاربرد دارند و چگونگی فعالیت آن‌ها را بنویسید.

پاسخ: ۱-پروتئازها- برای نرم کردن گوشت ، پوست کندن ماهی ، زدودن موها و تجزیه‌ی پروتئین‌های موجود در غذای کودکان کاربرد دارند.۲-آمیلازها- نشاسته را به قندهای شیرین تبدیل می‌کنند.برای تهیه‌ی آب میوه و شکلات به کار می روند.۳-سلولاز-تجزیه‌ی سلولز را انجام می دهد.برای نرم کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوسته‌ی دانه‌ها به کار می روند.۴-کاتالاز-برای ساختن اسفنج به کار می رود.

۴۹-چرا آنزیم‌ها عمل احتصاصی دارند؟

پاسخ: هر آنزیم جایگاه مخصوصی به نام جایگاه فعال دارد و برپیش ماده‌ای می‌تواند تأثیر کند که ساختار آن با جایگاه فعال مطابقت داشته باشد.

۵۰-متابولیسم را تعریف کنید.

پاسخ: به مجموعه‌ی واکنش‌هایی که در سلول‌های زنده انجام می‌شود متابولیس گفته می‌شود.

۵۱-انواع واکنش‌های متابولیسم را نام ببرید.

پاسخ: واکنش‌های انرژی زا و واکنش‌های انرژی خواه.

۵۲-انرژی واکنش‌های انرژی خواه از کجا تأمین می‌شوند؟

پاسخ: از واکنش‌های انرژی زا.

۵۳-چه نوع واکنش‌هایی به واکنش‌های انرژی خواه معروفند؟ مثال بزنید.

پاسخ: واکنش‌هایی که برای انجام آن‌ها نیاز به انرژی داریم. مثل: واکنش‌های فتوسنتز و واکنش‌های سنتز آب دهی.

۵۴-چه نوع واکنش‌هایی به واکنش‌های انرژی زا معروفند ؟ مثال بزنید.

پاسخ: واکنش‌هایی که وقتی انجام می‌شوند انرژی تولید می‌کنند. مثل: واکنش‌های تنفس سلولی و واکنش‌های هیدرولیز.

۵۵-انرژی حاصل از واکنش‌های انرژی‌زا چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

پاسخ: بخشی از آن به صورت گرما در می‌آید و بخشی دیگر در مولکول‌های ذخیره کننده‌ی انرژی مثل ATP ذخیره می‌شود.

۵۶-مولکول ATP را معرفی کنید.

پاسخ: بخشی از آن آدنوزین نام دارد که خود از یک مولکول پنتوز و یک مولکول آدنین(نوعی باز آلی نیتروژن دار) ساخته شده‌است.بخش دیگرATP از سه مولکول فسفات تشکیل شده‌است.

 

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

5 Responses to زیست دوم . درس ۱

  1. مهدی هنرور گفت:

    عالی است

  2. نگار گفت:

    خیلی خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *