قواعد عربی ۱۴

قواعد درس پنجم از کتاب دوم راهنمایی

 در این درس درباره ی مثنی و جمع مذکر و مونث مخاطب رامی خوانیم .

 ۸ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مثنی مذکر مخاطب )

 ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـما   )

 فَـــعَـــل           +           ــْتُما       =    فَــعَـلْـتُما

 ذَهَـــــب           +           ــْتُما      =    ذَهَــبْـتُما  :  رفـــتید

 ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مثنی مذکر مخاطب ) عبارتند از : اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :           اَیُّها   الطّالِبانِ    ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُما           ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .     شما دو نفر به مدرسه  رفتید .

 ۹ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( جمع مذکر مخاطب )

 ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـم   )

 فَـــعَـــل              +           ــْتُم       =       فَــعَـلْـتُم

 ذَهَـــــب             +           ــْتُم      =    ذَهَــبْـتُم  :  رفـــتید

 ضمیر مناسب فعل ماضی   ( جمع مذکر مخاطب ) عبارتند از : اَنتُم :  شما

مانند :       اَیُّها   الطُلّابُ    ذَهَبْـتُم      الی     المَدرَسَهِ .

 اَیُّها اَلمْعَلِّمونَ     ذَهَبْـتُم      الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُم            ذَهَبْـتُم      الی     المَدرَسَهِ .      شما به مدرسه  رفتید.

 ۱۱ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مثنی مونث مخاطب )

 ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـما   )

 فَـــعَـــل               +           ــْتُما       =    فَــعَـلْـتُما

 ذَهَـــــب              +           ــْتُما      =    ذَهَــبْـتُما  :  رفـــتید

 ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مثنی مونث مخاطب ) عبارتند از : اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :       اَیُّتُها   الطّالِبتانِ  ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُما          ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .     شما دو نفر به مدرسه  رفتید .

 ۱۲ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( جمع مونث مخاطب )

 ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـنَّ   )

 فَـــعَـــل             +    ــْتُنَّ     =    فَــعَـلْـتُنَّ

 ذَهَـــــب             +   ــْتُنَّ     =   ذَهَــبْـتُنَّ  :  رفـــتید

 ضمیر مناسب فعل ماضی   ( جمع مذکر مخاطب ) عبارتند از : اَنتُنَّ :  شما

مانند :       اَیُّتُها   الطالِباتُ    ذَهَبْتُنَّ      الی     المَدرَسَهِ .

 اَیُّتُها اَلمْعَلِّماتُ    ذَهَبْـتُنَّ      الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُنَّ           ذَهَبْـتُنَّ      الی     المَدرَسَهِ .      شما به مدرسه  رفتید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *