قواعد عربی ۲۸

قواعد درس دهم از کتاب دوم راهنمایی

 در این درس درباره ی مثنی و جمع مذکر و مونث مخاطب رامی خوانیم .

۸ –   طریقه ی ساختن فعل مضارع ( مثنی مذکر مخاطب )

 حرف مضارعه ی    تـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( انِ )

 تـَ    +         فـــعــل        +             انِ        =           تَـفْــعَــلانِ

 تـَ    +        ذَهَـــــب       +              انِ       =            تَـذْهَــبانِ  : می روید

 ضمیر مناسب فعل مضارع ( مثنی مذکر مخاطب ) عبارتند از : اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :       اَیُّها   الطّالِبانِ    تَذْهَبانِ    الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُما           تَذْهَبانِ   الی     المَدرَسَهِ . شما دو نفر به مدرسه  می روید .

۹ –   طریقه ی ساختن فعل مضارع ( جمع مذکر مخاطب )

حرف مضارعه ی     تـَ   +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( ونَ )

 تـَ    +        فـــعــل        +           ونَ           =        تَـفْــعَــلُونَ

 تـَ   +         ذَهَـــــب      +          ونَ            =         تََـذْهَــبُونَ  : می روید

 ضمیر مناسب فعل مضارع ( جمع مذکر مخاطب ) عبارتند از : اَنتُم :  شما

مانند :       اَیُّها   الطُلّابُ      تَذهَبُونَ     الی     المَدرَسَهِ .

 اَیُّها اَلمْعَلِّمونَ     تَذهَبُونَ     الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُم             تَذهَبُونَ     الی     المَدرَسَهِ .      شما به مدرسه  می رو ید.

۱۱ –   طریقه ی ساختن فعل مضارع ( مثنی مونث مخاطب )

 حرف مضارعه ی    تـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( انِ )

 تـَ    +       فـــعــل         +           انِ            =    تَـفْــعَــلانِ

 تـَ    +      ذَهَـــــب        +            انِ           =    تَـذْهَــبانِ  : می روید

 ضمیر مناسب فعل مضارع  ( مثنی مونث مخاطب ) عبارتند از : اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :     اَیُّتُها   الطّالِبتانِ  تَذْهَبانِ     الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُما         تَذْهَبانِ     الی     المَدرَسَهِ .  شما دو نفر به مدرسه  می رو ید .

۱۲ –   طریقه ی ساختن فعل مضارع ( جمع مونث مخاطب )

حرف مضارعه ی    تـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( ـْنَ )

 تـَ      +      فـــعــل         +              ـْنَ          =        تَـفْــعَــلْـنَ

 تـَ      +     ذَهَـــــب        +               ـْنَ         =         تَـذْهَــبْـنَ  : می روید

 ضمیر مناسب فعل مضارع  ( جمع مذکر مخاطب ) عبارتند از : اَنتُنَّ :  شما

مانند :    اَیُّتُها   الطالِباتُ    تَذْهَـبْـنَ    الی     المَدرَسَهِ .

 اَیُّتُها اَلمْعَلِّماتُ    تَذْهَـبْـنَ   الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتُنَّ            تَذْهَـبْـنَ   الی     المَدرَسَهِ .      شما به مدرسه  می رو ید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *