قواعد عربی ۵۱

قواعد درس دهم از کتاب دوم دبیرستان

 نکته‌ی مهم ۲ : با آمدن حروف مشبههٌ بالفعل بر سر جملات اسمیه : اول  مبتدا به عنوان ، اسم حروف مشبههٌ بالفعل، « منصوب ــَــًـ » می‌گردد . دوم  خبر به عنوان ، خبر حروف مشبههٌ بالفعل ، « مرفوع ـُــٌـ » باقی می‌ماند . مانند :

  اَلـلّــهُ  غفورٌ اِنَّ اَلـــــــلّـــــــهَ  غَــــفــــورٌ

مبتدا و مرفوع   خبر و مرفوع        حرف مشبههٌ بالفعل       اسم « اِنَّ» و منصوب      خبر « اِنَّ » و مرفوع

نکته‌ی مهم ۳ : اسم حروف مشبههٌ بالفعل به دو صورت می‌آید :

۱-  اسم ظاهر : اِنَّ  الْـــعِـــلْـــمَ  مُــــفیــــدٌ .

  اسم « اِنَّ» و منصوب         خبر « اِنَّ » و مرفوع

۲-  ضمیر بارز :  اِنَّــــــــکَ  مُـــســـْــلِـمٌ

  اسم حروف مشبههٌ بالفعل       خبر « اِنَّ » و مرفوع

 و محلاً منصوب

نکته‌ی مهم ۴ : خبر حروف مشبههٌ بالفعل ( مانند انواع خبر در مبتدا ) به سه صورت می‌آید:

۱-  خبر مفرد ومرفوع       ۲-  خبر جمله و محلاًمرفوع           ۳-  خبر شبه جمله و محلاًمرفوع

نکته‌ی مهم ۵ : یکی دیگر از « نواسخ » حرف لای نفی جنس می‌باشد که اسم را منصوب ـَـ و خبر را مرفوع ـُـ می کند  . مانند :  لا  إلـــــهَ إلاّ      الـــلّــــهُ   ( موجودٌ )

   اسم لای نفی جنس مبنی بر فتح و محلا منصوب   خبر لای نفی جنس محذوف

لا حــــــــولَ    و    لاقُوَّهَ إلاّ بــــالــــلّـــه ِ.     لا جَـــنَّــــــهَ لِــمَــــنْ لایــــعْــــمـــــَلُ .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *