نهج البلاغه

خطبه ۱ – خطبه در ابتداى آفرینش آسمان و زمین و آدم

خطبه ۲ – خطبه پس از بازگشت از صفّین

خطبه ۳ – خطبه معروف به شِقشِقیّه

خطبه ۴ – خطبه بعد از کشته شدن طلحه و زبیر

خطبه ۵ – خطبه بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفیان

خطبه ۶ – خطبه هنگامى که از او خواستند طلحه و زبیر را دنبال نکند

خطبه ۷ – خطبه مریدان شیطان را مذمت مىنماید

خطبه ۸ – خطبه براى برگرداندن زبیر به بیعت

خطبه ۹ – خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل

خطبه ۱۰ – خطبه در تحریک شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخیم آن

خطبه ۱۱ – خطبه وقتی که در نبرد جمل پرچم را بهدست فرزندش محمّد حنفیه داد

خطبه ۱۲ – خطبه وقتى که در نبرد جمل پیروز شد

خطبه ۱۳ – خطبه در نکوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل

خطبه ۱۴ – خطبه در همین موضوع (بصره و مردم آن)

خطبه ۱۵ – خطبه در رابطه با برگرداندن املاک بیت المال

خطبه ۱۶ – خطبه هنگامى که در مدینه با او بیعت شد

خطبه ۱۷ – خطبه درباره کسی که در میان مردم عهده دار منصب قضاوت شود

خطبه ۱۸ – خطبه در نکوهش اختلاف علما در فتاوى

خطبه ۱۹ – خطبه به اشعث بن قیس

خطبه ۲۰ – خطبه در بیدارى از غفلت و توجه به حضرت حق

خطبه ۲۱ – خطبه در توجه به قیامت

خطبه ۲۲ – خطبه هنگامى که خبر بیعت شکنان جمل به حضرتش رسید

خطبه ۲۳ – خطبه در دلدارى به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان

خطبه ۲۴ – خطبه در جنگ با مخالفان

خطبه ۲۵ – خطبه وقتى به او خبر رسید که ارتش معاویه به شهرها دستاندازى کرده اند

خطبه ۲۶ – خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سکوت خود

خطبه ۲۷ – خطبه در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاد

خطبه ۲۸ – خطبه در بىوفایى دنیا و توجه به آخرت

خطبه ۲۹ – خطبه پس از برنامه حکمین و تاخت و تاز ضحّاک بن قیس

خطبه ۳۰ – خطبه درباره قتل عثمان

خطبه ۳۱ – خطبه قبل از جنگ جمل

خطبه ۳۲ – خطبه در نکوهش زمان خود

خطبه ۳۳ – خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره

خطبه ۳۴ – خطبه در تحریک مردم براى جنگ با شامیان

خطبه ۳۵ – خطبه بعد از جریان حکمیت

خطبه ۳۶ – خطبه در ترساندن اهل نهروان

خطبه ۳۷ – خطبه در ذکر فضائل خود

خطبه ۳۸ – خطبه در تعریف شبهه

خطبه ۳۹ – خطبه در نکوهش یاران، و دعوت به جهاد

خطبه ۴۰ – خطبه زمانى که شنید خوارج نهروان مىگویند: لا حُکْمُ اِلاّ لِلّه

خطبه ۴۱ – خطبه در تحذیر از مکر و حیله

خطبه ۴۲ – خطبه در نکوهش آرزوى دراز و پیروزى از هواى نفس

خطبه ۴۳ – خطبه پس از آنکه جریر بن عبداللّه بَجَلى را براى بیعت گرفتن از معاویه فرستاد

خطبه ۴۴ – خطبه وقتى که مصلقه بن هُبَیره شیبانى به سوى معاویه فرار کرد

خطبه ۴۵ – خطبه در روز فطر در نکوهش دنیا

خطبه ۴۶ – خطبه وقتى که براى حرکت به شام تصمیم گرفت

خطبه ۴۷ – خطبه درباره کوفه

خطبه ۴۸ – خطبه زمان رفتن به سوى شام

خطبه ۴۹ – خطبه در توحید الهى

خطبه ۵۰ – خطبه در بیان فتنه

خطبه ۵۱ – خطبه زمانى که ارتش معاویه در جنگ صفین آب را بر یاران آنحضرت بست

خطبه ۵۲ – خطبه در بی وفایى دنیا

خطبه ۵۳ – خطبه در مسأله بیعت

خطبه ۵۴ – خطبه وقتىکه به نظر یارانش در اجازه براى آغاز جنگ صفّین تأخیر نمود

خطبه ۵۵ – خطبه در مقایسه یاران پیامبر با یاران خود

خطبه ۵۶ – خطبه در وصف معاویه

خطبه ۵۷ – خطبه در خطاب به خوارج نهروان

خطبه ۵۸ – خطبه زمانى که عزم بر جنگ خوارج داشت

خطبه ۵۹ – خطبه وقتى که خوارج به قتل رسیدند

خطبه ۶۰ – خطبه درباره خوارج

خطبه ۶۱ – خطبه زمانى که او را از ترور ترساندند

خطبه ۶۲ – خطبه در نکوهش دنیا

خطبه ۶۳ – خطبه در تشویق به عمل صالح

خطبه ۶۴ – خطبه در توحید الهى

خطبه ۶۵ – خطبه در آداب جنگ

خطبه ۶۶ – خطبه در حق انصار

خطبه ۶۷ – خطبه وقتى که امارت مصر را به محمد بن ابوبکر واگذاشت

خطبه ۶۸ – خطبه در سرزنش اصحاب سست پیمان خود

خطبه ۶۹ – خطبه سحرگاه روزى که ضربت به فرق مبارکش رسید

خطبه ۷۰ – خطبه در سرزنش اهل عراق

خطبه ۷۱ – خطبه در آن درود فرستادن به پیامبر(صلى الله علیه وآله) را تعلیم مىدهد

خطبه ۷۲ – خطبه در بصره درباره مروان بن حَکَم

خطبه ۷۳ – خطبه زمانى که شوراى خلافت قصد بیعت با عثمان کرد

خطبه ۷۴ – خطبه زمانى که شنید بنىامیّه او را متهم به قتل عثمان مىکنند

خطبه ۷۵ – خطبه در تشویق به عمل صالح

خطبه ۷۶ – خطبه هنگامىکه سعید بن عاص حق او را بازداشت

خطبه ۷۷ – خطبه از دعاهاى آنحضرت

خطبه ۷۸ – خطبه وقتى که قصد حرکت به سوى خوارج نمود

خطبه ۷۹ – خطبه پس از پایان جنگ جمل در مذمّت زنان

خطبه ۸۰ – خطبه درباره زهد

خطبه ۸۱ – خطبه در وصف دنیا

خطبه ۸۲ – خطبه موسوم به «غرّاء» که از خطبه هاى اعجاب انگیز اوست

خطبه ۸۳ – خطبه درباره عمروعاص

خطبه ۸۴ – خطبه در صفات خداوند

خطبه ۸۵ – خطبه در توحید الهى و سفارش به تقوا و مشورت

خطبه ۸۶ – خطبه در وصف پرهیزکاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت

خطبه ۸۷ – خطبه در بیان هلاکت مردم

خطبه ۸۸ – خطبه در حال مردم پیش از بعثت و پس از آن

خطبه ۸۹ – خطبه در توحید الهى و پند و اندرز

خطبه ۹۰ – خطبه معروف به خطبه اشباح

خطبه ۹۱ – خطبه به هنگامى که مردم پس از کشته شدن عثمان خواستند با او بیعت کنند

خطبه ۹۲ – خطبه در بیان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنىامیه

خطبه ۹۳ – خطبه در فضل رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و پند و اندرز

خطبه ۹۴ – خطبه در حال مردم هنگام بعثت پیامبر(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۹۵ – خطبه درباره پیامبر(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۹۶ – خطبه در مقایسه یاران خود با یاران رسول خدا(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۹۷ – خطبه در ستم بنىامیّه

خطبه ۹۸ – خطبه در گریز از دنیا

خطبه ۹۹ – خطبه درباره پیامبر و خاندان او

خطبه ۱۰۰ – خطبه مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار

خطبه ۱۰۱ – خطبه در زمینه سختىها

خطبه ۱۰۲ – خطبه در تشویق به زهد

خطبه ۱۰۳ – خطبه درباره پیامبر و فضیلت خویش

خطبه ۱۰۴ – خطبه در وصف پیامبر(صلى الله علیه وآله) و تهدید بنىامیّه و پند به مردم

خطبه ۱۰۵ – خطبه در زمینه برترى اسلام، و توصیف پیامبر اکرم، آنگاه توبیخ اصحاب

خطبه ۱۰۶ – خطبه در یکى از ایّام صفّین

خطبه ۱۰۷ – خطبه در پیشگویى از حوادث آینده

خطبه ۱۰۸ – خطبه درباره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قیامت

خطبه ۱۰۹ – خطبه چیزى که متوسلان به خداوند پاک و بزرگ به آن توسل جستند

خطبه ۱۱۰ – خطبه در نکوهش دنیا

خطبه ۱۱۱ – خطبه درباره ملک الموت و قبض روح مردم

خطبه ۱۱۲ – خطبه در نکوهش دنیا

خطبه ۱۱۳ – خطبه در پند و اندرز مردم

خطبه ۱۱۴ – خطبه در طلب باران

خطبه ۱۱۵ – خطبه در اندرز به یاران

خطبه ۱۱۶ – خطبه در نکوهش کسانى که به مال و جان بُخل مىورزند

خطبه ۱۱۷ – خطبه درباره یاران شایسته خود

خطبه ۱۱۸ – خطبه زمانىکه مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغیب فرمود

خطبه ۱۱۹ – خطبه در فضیلت خود و موعظه یاران

خطبه ۱۲۰ – خطبه بعد از لیله الهریر

خطبه ۱۲۱ – خطبه در خطاب به خوارج

خطبه ۱۲۲ – خطبه هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود

خطبه ۱۲۳ – خطبه در فرار یاران

خطبه ۱۲۴ – خطبه در ترغیب یارانش به جهاد

خطبه ۱۲۵ – خطبه در رابطه با خوارج وقتى که حکمیت را انکار کردند

خطبه ۱۲۶ – خطبه وقتى به او گفتند که چرا در تقسیم بیتالمال میان همه مساوات مىکند

خطبه ۱۲۷ – خطبه باز هم به خوارج

خطبه ۱۲۸ – خطبه از پیشامدها و فتنههاى بصره خبر مىدهد

خطبه ۱۲۹ – خطبه درباره پیمانهها و ترازوها

خطبه ۱۳۰ – خطبه به ابوذر(رحمه الله) هنگامىکه او را به ربذه تبعید کردند

خطبه ۱۳۱ – خطبه در فلسفه قبول حکومت و توصیف امام حق

خطبه ۱۳۲ – خطبه در پند و اندرز و اندیشیدن از مرگ

خطبه ۱۳۳ – خطبه در عظمت خداوند، قرآن، پیامبر و در رابطه با دنیا

خطبه ۱۳۴ – خطبه به عمر بن خطاب وقتى براى رفتن به جنگ با رومیان با حضرت مشورت کرد

خطبه ۱۳۵ – خطبه وقتى بین آنحضرت و عثمان مشاجرهاى درگرفت

خطبه ۱۳۶ – خطبه درباره بیعت خود

خطبه ۱۳۷ – خطبه درباره طلحه و زبیر

خطبه ۱۳۸ – خطبه در آن به فتنهها (و حکومت امام عصر(علیه السلام)) اشاره مىفرماید

خطبه ۱۳۹ – خطبه به هنگام شورا

خطبه ۱۴۰ – خطبه در نهى از غیبت مردم

خطبه ۱۴۱ – خطبه درباره نهى از غیبت

خطبه ۱۴۲ – خطبه درباره نیکى به نااهل

خطبه ۱۴۳ – خطبه در طلب یاران

خطبه ۱۴۴ – خطبه در بعثت پیامبر و فضل اهلبیت

خطبه ۱۴۵ – خطبه در فناى دنیا و نکوهش بدعت

خطبه ۱۴۶ – خطبه به عمربن خطاب وقتی که براى رفتن به جنگ ایرانیان با حضرت مشورت کرد

خطبه ۱۴۷ – خطبه در فلسفه بعثت، حوادث آینده و پند و اندرز

خطبه ۱۴۸ – خطبه درباره اهل بصره

خطبه ۱۴۹ – خطبه پیش از درگذشت از دنیا

خطبه ۱۵۰ – خطبه در آن اشاره به فتنه ها دارد

خطبه ۱۵۱ – خطبه در تحذیر از فتنه ها

خطبه ۱۵۲ – خطبه در صفات خداوند و پیشوایان دین

خطبه ۱۵۳ – خطبه در فضائل اهل بیت

خطبه ۱۵۴ – خطبه در آن شگفتیهاى آفرینش شبپره را بیان مىکند

خطبه ۱۵۵ – خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهاى سخت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *