هم قافیه ها مختوم به حرف ی

برای خرید نرم افزار قافیه یاب ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .
30,000 ریال – خرید

  أی


اف‌بی‌آی
خودرأی
رأی
روشن‌رأی
نیک‌رأی
هم‌رأی


  ئی


ابتدائی
اجرائی
ادعائی
اروپائی
استثنائی
استوائی
اشتغال‌زائی
اعطائی
اقتضائی
القائی
امریکائی
اهدائی
اهورائی
ایتالیائی
آریائی
آشنائی
آفریقائی
بازگشائی
بازگوئی
برپائی
بسزائی
بطحائی
بمبئی
بیابان‌زدائی
بی‌اشتهائی
بیضائی
بینائی
پذیرائی
پویانمائی
تماشائی
توانائی
ثناگوئی
جادوئی
جدائی
جزائی
جزئی
جغرافیائی
جلائی
جنائی
چشائی
چندجزئی
خردگرائی
دارائی
داروئی
دانشجوئی
دل‌جوئی
دیوئی
راستگوئی
راه‌پیمائی
راهنمائی
رسانائی
رسوائی
روائی
روشنائی
رومانیائی
رهائی
رؤیائی
زناشوئی
زورگوئی
زیاده‌گوئی
زیبائی
زیردریائی
ژاژخائی
سامورائی
ستیزه‌جوئی
سخن‌آرائی
سخن‌گوئی
سرمائی
سمائی
سنائی
سودائی
سودجوئی
سینمائی
شکوفائی
شناسائی
شنوائی
شیمیائی
صرفه‌جوئی
طباطبائی
طلائی
ظرف‌شوئی
عربده‌جوئی
غائی
غزل‌سرائی
فدائی
فضائی
قضائی
قلیائی
کادوئی
کارائی
کاکائی
کانادائی
کبریائی
کربلائی
کشورگشائی
کشوئی
کیلوئی
گوئی
لالائی
لباس‌شوئی
ماجرائی
ماکوئی
ماورائی
مرئی
مشائی
مقوائی
موسیقائی
مهرجوئی
می‌آئی
نامرئی
نوگرائی
واسطه‌جوئی
هجاگوئی
هم‌نوائی
هنرنمائی
هیولائی
یاوه‌سرائی
یغمائی


  ای


یارای
هوای
هنرنمای
هندسه‌ای
هم‌محله‌ای
همسایه‌ای
هم‌دوره‌ای
هم‌خانه‌ای
همای
هسته‌ای
هرگونه‌ای
های
ویرانه‌ای
ویترای
وسیله‌ای
وزنه‌ای
ورقه‌ای
وب‌گاه‌های
واقعه‌ای
واسطه‌ای
نیمه‌حرفه‌ای
نیزه‌ای
نیاسای
نیازهای
نویسنده‌ای
ننمای
نمونه‌ای
نماینده‌ای
نگشای
نکته‌ای
نقطه‌ای
نقشه‌ای
نقره‌ای
نغمه‌ای
نعره‌ای
نظریه‌ای
نشانه‌ای
نسخه‌ای
نای
نامه‌ای
نالایقی
ناحیه‌ای
میوه‌ای
میله‌ای
میزنای
میان‌رشته‌ای
میان‌دوره‌ای
مؤلفه‌های
مؤسسه‌ای
مهره‌ای
مهرافزای
مورچه‌ای
منظومه‌ای
منظره‌ای
منطقه‌ای
مناظره‌ای
مناره‌ای
ملغمه‌ای
مگشای
مکتب‌خانه‌ای
مقدمه‌ای
مقبره‌ای
مقاطعه‌ای
معاهده‌ای
معامله‌ای
مسخره‌ای
مزرعه‌ای
مدخل‌های
محوطه‌ای
محله‌ای
مجموعه‌ای
مجسمه‌ا‌‌‌‌‌‌‌ی
مجرای
متمایزکننده‌ای
متفق‌الرای
مپیمای
مایکروسکوپی
لقمه‌ای
لحظه‌ای
گمشده‌ای
گل‌و‌لای
گلخانه‌ای
گشای
کیمیای
کلوخ‌اندازای
کلاچای
کشیده‌ای
کاتوره‌ای
قهوه‌ای
فیروزه‌ای
فایده‌ای
فاخته‌ای
غیرحرفه‌ای
عشوه‌ای
عده‌ای
طائفه‌ای
صفحه‌ای
صحیفه‌ای
شیوه‌ای
شیشه‌ای
شنوایی‌سنجی
شمه‌ای
شماته‌ای
شکوفه‌ای
شعبه‌ای
شبکه‌ای
شاهزاده‌ای
شانه‌ای
شانگهای
شاعره‌ای
شاخه‌ا‌ی
سوخته‌ای
سم‌زدای
سرمه‌ای
سرسرای
ستای
ساده‌ای
زیست‌گاه‌های
زورآزمای
زمانه‌ای
زلزله‌ای
زردچوبه‌ای
زدای
زبانه‌‌‌ای
زائده‌ای
زاویه‌ای
ریشه‌های
ریزه‌ای
روبناهای
رشته‌های
رایانه‌ای
دومرحله‌ای
دولپه‌ای
دوره‌های
دوره‌ای
دوجمله‌ای
دوباره‌ای
دماغه‌ای
درهای
دایره‌ای
دامنه‌ای
خرده‌ای
خدای
خامنه‌ای
حوله‌ای
حرفه‌ای
چهارگزینه‌ای
چندگزینه‌ای
چندرسانه‌ای
چای
جولای
جلوه‌های
جایخی
جای‌جای
جای
جامه‌ای
جامعه‌شناسانه‌ای
جادکمه‌ای
جاحوله‌ای
جاتکمه‌ای
جاافتاده‌ای
تمنای
تک‌نسخه‌ای
تکمه‌قابلمه‌ای
تک‌شماره‌ای
تک‌رشته‌ای
تقاضای
تفاوت‌های
تسلیت‌نامه‌ای
تسلای
ترکمانچای
ترکانده‌ای
تذکرهای
تخته‌ای
تایپی
تاب‌های
پیمانه‌ای
پیمان‌نامه‌ای
پیژامه‌ای
پورت‌های
پرتاب‌کننده‌های
پایاپای
پای
بی‌نوای
بین‌قاره‌ای
بین‌رشته‌ای
بینایی‌سنجی
بی‌قاعدگی‌های
بوده‌ای
بنمای
بگشای
برهه‌ای
برجستگی‌های
برای
بخش‌های
بته‌جقه‌ای
باسمه‌ای
بارهای
بادهای
آهای
ایدئولوژی
ای
اندازه‌ای
انتقال‌دهنده‌های
املاهای
امام‌زاده‌ای
استوانه‌ای


  بی


ابوظبی
اجنبی
ادبی
ارتفاع‌یابی
ارتکابی
ارزش‌یابی
ارزیابی
استقلال‌طلبی
استیلاطلبی
اسطر?بی
اصلاح‌طلبی
اضطرابی
اعتصابی
اعرابی
افزون‌طلبی
اقتداریابی
اکتسابی
انتخابی
انتسابی
انزواطلبی
انقلابی
ایجابی
ایوبی
آبله‌کوبی
آبی
آزادی‌طلبی
آسایش‌طلبی
آشوب‌طلبی
آفتابی
باربی
بازاریابی
بازیابی
بدحجابی
بدحسابی
بدخوابی
بدقلبی
برتری‌طلبی
برتری‌یابی
برف‌روبی
برنج‌کوبی
بشقابی
بی
بی‌ادبی
بی‌آبی
بی‌بی
بیتابی
بی‌تعصبی
بی‌چربی
بی‌حجابی
بی‌خوابی
پاسخ‌یابی
پاکوبی
پای‌کوبی
پتانسیل‌یابی
پرآبی
پرتابی
پرچربی
پرخوابی
پرشتابی
تأدیبی
تبی
تجددطلبی
تجددمآبی
تجربی
تجزیه‌طلبی
تجمل‌طلبی
تذهیبی
ترتیبی
ترکیبی
ترمیم‌یابی
تغییریابی
تقدس‌مآبی
تقریبی
تقلبی
تک‌حزبی
تک‌قطبی
تمایزطلبی
تنوع‌طلبی
توجیبی
توسعه‌طلبی
تیزابی
ثوابی
جاجورابی
جاسبی
جاکتابی
جانبی
جاه‌طلبی
جدایی‌طلبی
جذبی
جفت‌یابی
جنگ‌طلبی
جنوبی
جوابی
جهت‌یابی
جیبی
چربی
چسبی
چلوکبابی
چوبی
حاجبی
حاضرجوابی
حبابی
حربی
حسابی
حق‌به‌جانبی
حق‌طلبی
حقیقت‌طلبی
حقیقت‌یابی
حلبی
خاک‌روبی
خال‌کوبی
خانه‌خرابی
خرابی
خرمن‌کوبی
خشابی
خشونت‌طلبی
خطابی
خطیبی
خوابی
خوبی
خوشابی
خوش‌ترکیبی
خوش‌حسابی
خوش‌خوابی
خوش‌قلبی
خوش‌مشربی
دارکوبی
داوطلبی
دبی
دربی
درون‌یابی
دست‌یابی
دل‌فریبی
دم‌اسبی
دنیاطلبی
دوبی
دوست‌یابی
دوقطبی
دولابی
ذهبی
راحت‌طلبی
راگبی
راهبی
راه‌یابی
ربابی
ربوبی
رجبی
ردیابی
رسوبی
رشدیابی
رطبی
رفاه‌طلبی
رکابی
ره‌یابی
ریاست‌طلبی
ریشه‌یابی
زردابی
زرکوبی
زمینه‌یابی
زودیابی
زیاده‌طلبی
ساختاریابی
سازمان‌یابی
سال‌یابی
سببی
سحابی
سرابی
سراشیبی
سربی
سرخابی
سرکوبی
سرمربی
سلیقه‌یابی
سنجابی
سنگ‌سابی
سیرابی
سیلابی
شادابی
شالی‌کوبی
شبه‌مذهبی
شتابی
شرابی
شرفیابی
شعوبی
شورابی
شورش‌طلبی
شهادت‌طلبی
شهرآشوبی
شهرت‌طلبی
صاحبی
صحابی
طالبی
طلاکوبی
طلبی
طنابی
طوبی
ظرفیت‌یابی
عدالت‌طلبی
عربی
عصبی
عقبی
علت‌یابی
عنابی
عوام‌فریبی
غبارروبی
غربی
غریبی
غصبی
غلظت‌یابی
غیابی
غیبی
غیرادبی
غیرانقلابی
غیرتجربی
غیرترکیبی
غیرعصبی
غیرمذهبی
فارابی
فاریابی
فرامذهبی
فرصت‌طلبی
فرصت‌یابی
فزون‌طلبی
قابل‌دستیابی
قابل‌ردیابی
قدرت‌طلبی
قدرت‌یابی
قصابی
قلابی
کاریابی
کامیابی
کتبی
کج‌تابی
کروبی
کژتابی
کشک‌سابی
کعبی
کف‌سابی
کم‌چربی
کمک‌مربی
گشتاسبی
گلابی
لابی
لعابی
لگدکوبی
لنت‌کوبی
لیبی
مایه‌کوبی
مبارزه‌طلبی
متنبی
مجتبی
مذهبی
مراتبی
مربی
مردم‌فریبی
مرغابی
مشروعیت‌یابی
مطالبی
مطربی
معنایابی
مقام‌طلبی
مقصریابی
مکان‌یابی
مکتبی
مکتوبی
مناسبی
منتجبی
منفعت‌طلبی
موکبی
مهارت‌یابی
مهتابی
مؤدبی
می‌شتابی
نابی
ناحسابی
ناصبی
ناصوابی
نامطلوبی
نامناسبی
نانجیبی
نایابی
نبی
نجیبی
نچسبی
نزاکت‌مآبی
نسبی
نشیبی
نصبی
نصیبی
نظریابی
نقابی
نقره‌کوبی
نقطه‌یابی
نکته‌یابی
نوابی
نهیبی
نیم‌وجبی
واجبی
واژه‌یابی
وهابی
هزینه‌یابی
همسریابی
هنجاریابی
یثربی
یعقوبی
یک‌حزبی
یک‌قطبی
یک‌وجبی


  پی


اتیوپی
آنتالپی
آنتروپی
آندوسکوپی
آی‌پی
پلی‌کپی
پی
پیاپی
پی‌درپی
توپی
چاپی
چپی
رادیوتراپی
روسپی
زردپی
فتوکپی
فلاپی
فیزیوتراپی
کپی
لاپاروسکوپی
می‌سی‌سی‌پی
میکروسکوپی
نیک‌پی
هیپی


  تی


یگانه‌پرستی
یک‌وقتی
یکنواختی
یک‌لختی
یک‌فوریتی
یک‌رکعتی
یکدستی
یک‌جهتی
یکتاپرستی
یقه‌خشتی
یزدان‌پرستی
یاقوتی
هنردوستی
هم‌ولایتی
هم‌نهشتی
هم‌سرشتی
همزیستی
همرفتی
همدستی
هستی
هزیمتی
هدایتی
هائیتی
ولی‌نعمتی
ولایتی
وقتی
وطن‌دوستی
وطن‌پرستی
وحشتی
والاهمتی
نیمه‌صنعتی
نیمه‌دولتی
نیکوخصلتی
نیک‌بختی
نوع‌دوستی
نوع‌پرستی
نوبختی
نوبتی
نگون‌بختی
نکوطلعتی
نکوسیرتی
نکوسرشتی
نفتی
نعمتی
نصرتی
نسبتی
نژادپرستی
نجاتی
نتیجه‌ای
نباتی
ناموس‌پرستی
ناسوتی
نارضایتی
ناراستی
ناراحتی
نادرستی
ناتورالیستی
میهن‌دوستی
میهن‌پرستی
مینی‌سیتی
مهمان‌دوستی
مهمان‌پرستی
مهستی
مهرپرستی
موقتی
مواصلاتی
منفعتی
منفعت‌پرستی
مناجاتی
مملکتی
ملیت‌پرستی
ملکوتی
ملت‌دوستی
ملت‌پرستی
ملامتی
مکزیکوسیتی
مقرراتی
مقدماتی
مقام‌پرستی
مقاربتی
مفتی
معیشتی
معرفت‌شناختی
معاشرتی
مضافتی
مردم‌دوستی
مدتی
مدپرستی
محلاتی
مثلثاتی
مبالاتی
مال‌پرستی
لوتی
لوبیاچیتی
لختی
لاهوتی
گیتی
گوساله‌پرستی
گوژپشتی
کیستی
کویتی
کوله‌پشتی
کم‌محبتی
کلفتی
کشتی
کاستی
کاردستی
قرتی
فرمالیستی
فراملیتی
غیرمعرفتی
غیررقابتی
غیردولتی
غیرحرارتی
غیرتی
غیربهداشتی
غیرامنیتی
غربتی
عنکبوتی
عنایتی
عنایاتی
عقیدتی
عتیقه‌چی
عاریتی
ظاهرپرستی
ضربتی
صهیونیستی
صورتی
صوتی
صنعتی
صنایع‌دستی
صلواتی
صفاتی
صحبتی
شهوت‌پرستی
شوربختی
شکم‌پرستی
شکلاتی
شصتی
شبه‌دولتی
شاه‌پرستی
شامورتی
سیاه‌بختی
سوغاتی
سوسیالیستی
سوررئالیستی
سنتی
سلامتی
سستی
سرمستی
سرسلامتی
سرسختی
سردرختی
سرپرستی
سرانگشتی
سختی
ستاره‌پرستی
سبک‌شناختی
سانتی
ساعتی
ساعاتی
ژورنالیستی
زینتی
زیست‌شناختی
زیرساختی
زیردستی
زیرپوستی
زیبایی‌شناختی
زیباشناختی
زیبادوستی
زن‌صفتی
زن‌پرستی
زمین‌شناختی
زمختی
زکاتی
زشتی
زردشتی
زرتشتی
زرپرستی
زراعتی
زپرتی
زبردستی
زبان‌شناختی
روش‌شناختی
روراستی
رودستی
رودربایستی
روتختی
روباه‌صفتی
روان‌شناختی
رفعتی
رفتارشناختی
رعیتی
رعایتی
رشتی
رخصتی
راستی
راست‌دستی
راحتی
ذاتی
دیپلماتی
دون‌همتی
دوملیتی
دولتی
دوفوریتی
دوشخصیتی
دوستی
دوزیستی
دورکعتی
دوجنسیتی
دوبیتی
دوانگشتی
دواتی
دنیادوستی
دنیاپرستی
دشتی
دستی
دریافتی
درشتی
درستی
درخواستی
درختی
دربستی
درازدستی
دانش‌دوستی
داش‌مشتی
خیراتی
خیالاتی
خوش‌صحبتی
خوش‌خدمتی
خوشبختی
خورشیدپرستی
خودپرستی
خلوتی
خلعتی
خشتی
خرافه‌پرستی
خرافاتی
خراباتی
خدمتی
خدادوستی
خداپرستی
حیوان‌صفتی
حیرتی
حیاتی
حواس‌پرتی
حکومتی
حکمتی
حق‌پرستی
حضرتی
حشمتی
حسرتی
حرارتی
حجتی
حتی
حالتی
چیستی
چیره‌دستی
چهارانگشتی
چندملیتی
چلفتی
چرخ‌دستی
چرتی
چپ‌دستی
چاق‌سلامتی
جهتی
جوجه‌تیغی
جنتی
جماعتی
جفتی
جان‌سختی
جان‌دوستی
جامعه‌شناختی
جاکبریتی
جارختی
ثابتی
تیزپی
تیره‌بختی
تیرهای
تیراژی
تیپولوژی
تهی‌دستی
تهمتی
توریستی
توراتی
توتی
تنگ‌دستی
تندرستی
تله‌پاتی
تک‌بیتی
تشتی
تزییناتی
ترمزدستی
تردستی
تربیتی
تربتی
تدارکاتی
تختی
تجمل‌پرستی
تبلیغاتی
تبتی
تأسیساتی
تأثیراتی
تاتی
تابوتی
پیش‌کسوتی
پیش‌دستی
پیشخدمتی
پیستی
پیچ‌گوشتی
پول‌پرستی
پوستی
پنالتی
پشتی
پستی
پست‌همتی
پست‌فطرتی
پرطاقتی
پرسخاوتی
پردرختی
پرداختی
پرخاصیتی
پرحرارتی
پرجمعیتی
پرپشتی
پدرصلواتی
پاواروتی
پاک‌طینتی
پارتی
پاتختی
بی‌همتی
بی‌نزاکتی
بی‌معرفتی
بی‌مسئولیتی
بی‌مروتی
بی‌محبتی
بی‌مبالاتی
بی‌ماهیتی
بی‌لیاقتی
بی‌کفایتی
بی‌قابلیتی
بی‌غیرتی
بی‌عفتی
بی‌عزتی
بی‌عدالتی
بی‌طاقتی
بی‌صفتی
بی‌شرافتی
بی‌شخصیتی
بی‌سیاستی
بی‌سرپرستی
بی‌ریختی
بی‌رودربایستی
بیروتی
بی‌رغبتی
بی‌دقتی
بی‌حمیتی
بی‌حرمتی
بی‌ثباتی
بیتی
بی‌تفاوتی
بی‌تربیتی
بی‌بضاعتی
بی‌التفاتی
بی‌احتیاطی
بهشتی
بهزیستی
بهداشتی
بوقلمون‌صفتی
بندانگشتی
بلندهمتی
بغل‌دستی
بشردوستی
برگشتی
بدمستی
بدفطرتی
بدطینتی
بدسیرتی
بدسرشتی
بدریختی
بدذاتی
بدبختی
بختی
بت‌پرستی
بالادستی
بازیافتی
بازداشتی
باروتی
باده‌پرستی
آواشناختی
آنژیوپلاستی
آلتی
آفتاب‌پرستی
آشتی
آتی
آتش‌پرستی
آپاراتی
آبگوشتی
آبرفتی
ایلیاتی
ایلاتی
اوهام‌پرستی
انگشتی
انسان‌دوستی
انتخاباتی
امانتی
اشکا?تی
اسپاگتی
اردیبهشتی
ارباب‌رعیتی
احساساتی
اثباتی


  ثی


ارثی
ثلاثی
حدیثی
خبیثی
خنثی
موروثی
میراثی
وارثی


  جی


هجی
ولخرجی
وراجی
واجی
نورسنجی
نکته‌سنجی
نظرسنجی
نسجی
نساجی
نارنجی
ناجی
میانجی
موجی
منجی
مکان‌سنجی
?هیجی
لاهیجی
گهرسنجی
گرجی
کمک‌خرجی
کرجی
عیارسنجی
طیف‌سنجی
شطرنجی
شرجی
سردمزاجی
سراجی
سخن‌سنجی
ساوجی
زودرنجی
زوجی
زمان‌سنجی
زلزله‌سنجی
زجاجی
روان‌سنجی
رجی
دیباجی
دهان‌کجی
دست‌کجی
دراجی
خروجی
خرجی
خارجی
حوائجی
حلاجی
حجاجی
حاجی
جی
تدریجی
تاجی
پرخرجی
پرتوسنجی
بسیجی
برنجی
بدمزاجی
بادسنجی
آرپی‌جی
آجی
آبجی
آباجی
اولویت‌سنجی
امکان‌سنجی
ال‌جی
اقتصادسنجی
اسفنجی
اخراجی


  چی


هیچی
هوچی
نوارپیچی
نقاره‌چی
نظافتچی
نسخه‌پیچی
نخودچی
موتورپیچی
معدنچی
مشروطه‌چی
مارپیچی
گاریچی
کودتاچی
کشیکچی
کرباسچی
کراچی
کالسکه‌چی
کافه‌چی
قهوه‌چی
قاچاقچی
فرشچی
عرابه‌چی
شیپورچی
شکارچی
سیم‌پیچی
سیگارچی
سورچی
سرپیچی
سانسورچی
ساعتچی
زنبورچی
دمیرچی
درشکه‌چی
داوینچی
جاسوئیچی
جارچی
توتونچی
توپچی
تماشاچی
تلگرافچی
تلفنچی
تفنگچی
تزریقاتچی
تخریبچی
تبلیغاتچی
پیچی
پستچی
بی‌سیم‌چی
بلوچی
باندپیچی
آپاراتچی
آبدارچی
اوراقچی
ارابه‌چی


  حی


هم‌سطحی
وحی
نوحی
نواحی
ناصحی
ممدوحی
ملاحی
مسیحی
مداحی
فراجناحی
فتاحی
طراحی
صلحی
صلاحی
صراحی
صبوحی
صبحی
صباحی
صالحی
شرحی
سطحی
سباحی
ساده‌لوحی
زیست‌محیطی
ریاحی
روحی
خودلقاحی
حی
جراحی
تشریحی
اصلاحی
اصطلاحی
ابطحی


  خی


نرخی
میخی
منسوخی
مریخی
گوشت‌تلخی
فراخی
طبخی
طباخی
شیخی
شوخی
سرخی
سخی
زبان‌تلخی
رخی
دونرخی
دوزخی
خی
چرخی
توبیخی
تک‌نرخی
تاریخی
بی‌شوخی
بلخی
برزخی
برخی
اوقات‌تلخی


  دی


ابدی
اپیزودی
اتحادی
اجدادی
احدی
احمدی
ارادتمندی
ارادی
ارتوپدی
ارجمندی
ازغندی
استادی
استخوان‌بندی
اسدآبادی
اسدی
اسکلت‌بندی
اسیدی
اعتقادی
افندی
اقتصادی
الحادی
امتیازبندی
امدادی
اندیشمندی
انفرادی
اوحدی
اولویت‌بندی
ایادی
ایران‌گردی
ایرلندی
ایزدی
آبادی
آب‌بندی
آبرومندی
آتل‌بندی
آذین‌بندی
آردی
آرزومندی
آرشیوبندی
آرماتوربندی
آزادمردی
آزادی
آزمندی
آنتی‌بادی
آندی
آی‌دی
آینه‌بندی
آیین‌بندی
آئودی
آئین‌بندی
بادی
بارم‌بندی
باسوادی
بالابلندی
بامدادی
بجنوردی
بخردی
بخش‌بندی
بدپسندی
بدعهدی
بدی
برآوردی
برق‌دزدی
بروجردی
بزرگ‌مردی
بزودی
بسته‌بندی
بغدادی
بقچه‌بندی
بلوک‌بندی
بندی
بنیادی
بودجه‌بندی
بهره‌مندی
بیابان‌گردی
بی‌اعتقادی
بی‌خردی
بی‌خودی
بی‌دردی
بیدی
بیرجندی
بی‌سوادی
بی‌فرزندی
بی‌قیدی
بی‌وجودی
پارتیشن‌بندی
پایبندی
پایمردی
پربادی
پردردی
پرسه‌گردی
پرواربندی
پشندی
پشه‌بندی
پلیدی
پندی
پولادی
پیروزمندی
پیشدادی
پیشنهادی
پیکربندی
پیکره‌بندی
پیوندی
تأییدی
تبعیدی
تجدیدی
تراژدی
تراس‌بندی
ترکیب‌بندی
تصاعدی
تصدی
تعدی
تعرفه‌بندی
تعهدی
تقسیم‌بندی
تقلیدی
تک‌بعدی
تکدی
تک‌واحدی
تمهیدی
تندی
تنومندی
توانمندی
توحیدی
ته‌بندی
تهران‌گردی
ثروتمندی
جاکلیدی
جامدادی
جامدی
جدول‌بندی
جدی
جدیدی
جسدی
جغدی
جلادی
جلدی
جلوبندی
جمادی
جمع‌بندی
جمله‌بندی
جناح‌بندی
جوانمردی
جودی
جهادی
جهانگردی
جهودی
جیره‌بندی
چارچوب‌بندی
چرندی
چشم‌بندی
چشم‌سفیدی
چندبعدی
چندی
چهاربعدی
حاجتمندی
حادی
حاشیه‌بندی
حدودی
حدی
حسودی
حصاربندی
حمدی
خالی‌بندی
خداپسندی
خدادادی
خداوندی
خردمندی
خردی
خرسندی
خشنودی
خمودی
خواب‌گردی
خودپسندی
خودی
خورشیدی
خوشنودی
خوشه‌بندی
خونسردی
خویشاوندی
خیابان‌گردی
دادی
دامادی
دانشمندی
دانه‌بندی
داوودی
دربندی
درجه‌بندی
دردمندی
دردی
درزبندی
درصدی
دریانوردی
دزدی
دسته‌بندی
دلبندی
دلسردی
دله‌دزدی
دم‌سردی
دندان‌گردی
دنیاپسندی
دنیاگردی
دوبعدی
دوجلدی
دودآلودی
دودی
دوره‌گردی
دولتمندی
دی
دی‌وی‌دی
رادمردی
راس‌الجدی
راشدی
راهبردی
رتبه‌بندی
رج‌بندی
رده‌بندی
ردی
رشدی
رشیدی
رصدی
رضایت‌مندی
رندی
رنگ‌بندی
رودی
روسپیدی
روسفیدی
ریش‌سفیدی
زادی
زاهدی
زبرجدی
زخم‌بندی
زردی
زرندی
زمان‌بندی
زندی
زودی
زورمندی
زیادی
ساختاربندی
ساده‌پسندی
سازمان‌بندی
ساعدی
سالمندی
سایزبندی
سبدی
سپیدی
ستون‌بندی
سجادی
سجاوندی
سدبندی
سدی
سربلندی
سردی
سرگردی
سرمدی
سرهم‌بندی
سطح‌بندی
سعادتمندی
سعدی
سغدی
سکوبندی
سمرقندی
سنجدی
سندی
سنگربندی
سنگ‌نوردی
سوادی
سودمندی
سودی
سوسنجردی
سوئدی
سه‌بعدی
سهروردی
سهم‌بندی
سهمیه‌بندی
سی‌دی
سیگارودی
شادی
شاگردی
شاه‌محمدی
شبکه‌بندی
شبگردی
شرافتمندی
شرط‌بندی
شکرخندی
شکسته‌بندی
شکل‌بندی
شکوهمندی
شهروندی
شهمیرزادی
شهودی
شهیدی
شیادی
شیاربندی
شیرودی
صحراگردی
صحرانوردی
صخره‌نوردی
صف‌بندی
صفحه‌بندی
صورت‌بندی
ضابطه‌بندی
طبقه‌بندی
طرح‌بندی
طیف‌بندی
عابدی
عادی
عایدی
عایق‌بندی
عائله‌مندی
عبودی
عبیدی
عددی
عزتمندی
عضدی
عطاردی
عقیده‌مندی
علاقه‌مندی
عمدی
عمودی
عنوان‌بندی
غیرارادی
غیراستبدادی
غیراقتصادی
غیرتمندی
غیرتوحیدی
غیرخودی
غیرشهودی
غیرعادی
غیرعبادی
غیرکاربردی
غیرمادی
فارادی
فازبندی
فاصله‌بندی
فایل‌بندی
فرضیه‌بندی
فرم‌بندی
فرمول‌بندی
فرهادی
فرهودی
فصل‌بندی
فضانوردی
فنربندی
قاب‌بندی
قالب‌بندی
قبادی
قدرتمندی
قراردادی
قسط‌بندی
قسمت‌بندی
قشربندی
قطب‌بندی
قطعه‌بندی
قفسه‌بندی
قفل‌بندی
قنادی
قندی
کادربندی
کارآمدی
کاربردی
کارمندی
کبودی
کسادی
کلاس‌بندی
کم‌سوادی
کندی
کوه‌نوردی
گاندی
گردی
گروه‌بندی
گلایه‌مندی
گله‌مندی
گونه‌بندی
لاجوردی
لاقیدی
لفاف‌بندی
مادرزادی
مادی
ماست‌بندی
مالیات‌بندی
مبادی
مبتدی
متصدی
متعددی
متعدی
متکدی
متمادی
محدودی
محمدی
محوربندی
مرادی
مرحله‌بندی
مردودی
مرزبندی
مسعودی
معدی
مفصل‌بندی
مقتدی
مقصدی
مقصودی
مقلدی
مقوله‌بندی
مقیدی
مکیدی
ملودی
ممتدی
منادی
من‌درآوردی
منفردی
موادی
مواردی
موبدی
موجودی
موحدی
موردی
موضوع‌بندی
مولودی
مهدی
میبدی
میلادی
میمندی
ناامیدی
نابخردی
نابودی
ناپدیدی
ناپسندی
ناجوانمردی
ناخرسندی
ناخشنودی
ناخوشایندی
ناخوشنودی
نادی
ناقدی
ناکارآمدی
نامرادی
نامردی
نامزدی
نامساعدی
ناواردی
ناهمانندی
نبردی
نجدی
نخودی
نرخ‌بندی
نردی
نظم‌بندی
نعل‌بندی
نقادی
نقدی
نقش‌بندی
نمدی
نوبت‌بندی
نویدی
نهادی
نهاوندی
نیازمندی
نیرومندی
نیک‌مردی
نیمه‌هادی
نیوزلندی
نیوزیلندی
واحدی
وادی
وجودی
وردی
ورودی
وریدی
ولایت‌عهدی
ولگردی
ولیعهدی
و?یتعهدی
هادی
هجابندی
هدفمندی
هدی
هرزه‌گردی
هفتصدی
همانندی
هماوردی
همدردی
همشاگردی
هم‌نبردی
هندی
هنرمندی
هوانوردی
هوشمندی
یخ‌نوردی
یزدی
یزیدی
یک‌بعدی
یهودی


  ذی


اخاذی
پوست‌کاغذی
ریزمغذی
مغذی
موذی
نفوذی


  ری


ابری
ابطال‌پذیری
ابطال‌ناپذیری
ابهری
اتومبیل‌سواری
اثرپذیری
اثرگذاری
اثناعشری
اثنی‌عشری
اثیری
اجاری
اجباری
اجتماع‌پذیری
اجیری
احترام‌گذاری
احتیاط‌کاری
احمری
اخباری
اختلاط‌پذیری
اختیاری
اخلاق‌مداری
اخلالگری
اخلال‌گری
اداری
ادراری
ادراک‌پذیری
ادواری
ارتش‌سالاری
ارث‌بری
ارج‌گذاری
اردشیری
ارزآوری
ارزش‌گذاری
ارز‌ش‌مداری
ارشادگری
اساطیری
اسب‌سواری
اسپری
استادیاری
استانداری
استثمارگری
استعماری
استمراری
استیجاری
اسراف‌کاری
اسم‌گذاری
اسیری
اشتراک‌پذیری
اشعری
اصلاح‌گری
اضطراری
اطاعت‌پذیری
اطواری
اعتباری
اعتمادپذیری
اعراب‌گذاری
اعشاری
اغتشاش‌گری
افراط‌کاری
افراطی‌گری
افسونگری
افشاری
افشاگری
افطاری
اقتصادمحوری
اکبیری
اکسیری
اکسیژن‌گیری
اکلیل‌کاری
الگوبرداری
الگوپذیری
الهام‌پذیری
ا