آمادگی برای بچه دار شدن زوجین

هوش و توانائی ذهنی از مواردی است که هــم ژنتیک و هــم محیط اجتماعی بــه آن وابسته است.هنگام ازدواج باید توجه کرد همسری را انتخاب نمود که از نظر هوش و فهم درسطح نرمالی باشد .

این موضوع در مورد مــــادر که محیط رشد را در دوران جنینی فراهم میکند و هم از نظر تربیت دارای نقش هائی است که از عهدۀ پدربرنمی آید تاکید بیشتری شده است و تحصیلات زوجین نیز مهم است .
افراد فامیل چون ژنهای مشابه دارند پیدایش خصوصیات نــا مطلوب در جنین آنـــــها بیشتر است ، این در مورد خصوصیات خوب نیز صدق میکند .

زوجین باید بـا درایت و بـرنامه ریزی تصمیم بـه بچه دار شــدن بگیرند . داشتـن فـــرزند و پــرورش آن یک شغل ۲۴ ساعتـه است . متأسفانه بسیاری از حــاملگی ها ناخواسته است و زنـان هنگامـی متوجـه آن میشوند کــه مرحلـه تشکیـل سیستمهای عصبی و عـروقی و قـلبی گذشته و به عبارتی دوران طلائی را جهت پیشگیری ازبرخی ناهنجاری ها از دست داده اند برای داشتن فرزند سالم وجود توافق اخــلاقی بین زوجین و داشتن زندگـی آرام و استطاعت مالی و وقت کافی لازم است همچنین سلامت جسم و روان زوجین و داشتـن اطلاعات کافی در مورد حاملگی و پرورش کودک از ضروریات است .
به نظر دین مبین اسلام جهت فرزند دار شدن قصد قـربت و رضای خـــــــدا را باید در نظر داشت . آرامش در زندگـــی باید وجود داشته باشد چـــون باعث گردش خون طبیعی در بدن میشود . غذای حرام در روح و روان کودک تأثیر بد میگذارد .

مراقبتهای قبل از بچه دار شدن شامل ۳ مورد میباشد .

• سلامت جسمی زوجین
• سلامت روحی آنها
• وضعیت اقتصادی مناسب

سلامت جسمی زوجین

اولین قدم ، مشاوره قبل از بارداری است واین کارتوسط پزشکان وپرسنل اموزش دیده نظام بهداشتی که عهده دار مراقبت های بارداری وتنظیم خانواده هستندانجام می شود.
بهترین زمان مشاوره ، هنگام مراجعه زنــــــــان جهت گرفتن خدمات قبل از ازدواج واولین ویزیت بعد ازازدواج است.
قبل از بارداری بــــرای اطمینان از سلامت جسمی در خانمها بــاید مشــــاوره پزشکی انجام شودواین درحدود ۶-۳ماه قبل از بارداری است.
بررسی ها شامل بیماریهــای قبلی وکنونی وبیماریهایی مـــی شود که زوجین از آن اطلاعی ندارندوهمچنین تاریخچه بیماریهای فامیلی .
مشاوره قبل از بارداری بیماریهایی را کـــه زن ممکن است از آن اطلاعــــی نداشته باشد و ریسکهایی را برای مادر و جنین دردوران بارداری ایجاد کند مشخص می نماید.

موانع برای مشاوره قبل از بارداری

شایع ترین مانع این است که بسیاری از حاملگی ها هنوز نــــا خواسته است و زمانی کــــه حاملگی صورت می گیرد ارزیابی ومشاوره بسیار مشکل است . در ایالات متحده آمریکــا از ۶ میلیون حاملگی نیمی از آن نا خواسته است.
دومین علت شـــایع این است که بیشتر خانمها ارزش وفـــواید مشاوره قبل ازبـــارداری را نمی دانند . خانمها فکر می کنند که یک بچه سالم به دنیا خواهند آورد وهرگز به این مسئله فکر نمی کنند که ممکن است غیرازاین باشد . خانمها تصور نمیکنند که سابقه بیماریهایشان میتواند اختلالاتی را برای رشد جنین ایجاد کند.
سومین مانع برای مشاوره قبل از بارداری مسئله اقتصادی است.یعنی نداشتن بیمه پزشکی در صورتی که زنان ، پزشک خود را از بـــارداری آینده مطلع سازند براحتی مــی توانند اطلاعات کافی را درمورد آن بدست بیاورند.

مراحل مشاوره

بررسی سلامتی تمام ارگــانهای بدن برای مثال داشتن پـاپ اسمیر ومعاینه پستانها همچنین داشتن وزن ایده آل حتی سلامت دندانها وغیره حتی مشاوره شغلی در مــورد زنانی که در محیط کار خود با عوامل مختلف عفونی ومواد شیمیایی وصنعتی سروکار دارند لازم است این مشاوره در مورد شغل پدر نیز مهم است.
بررسی تاریخچه بیماریهای فامیلی در بسیاری از مراکز پزشکی با پرکردن پرسشنامه ای و ادرارجهت بررسی کم خونی وعفونت لازم است.CBC آغاز میشود . آزمایش
مادران زیر هجده سال باید هوشیار باشند.خانواده هایی که سابقه بیماریهای ارثی فامیلی یا ازدواج های فامیلی نزدیک دارنـــد و همچنین ازدواج در سنین بالا باید توجــه بیشتری به مشاوره داشته باشند. سابقه سرطان های متعدد در خانواده نیز مهم است.
سوء تغذیه مادر – حاملگی های متعدد با فاصله کم وکم خونی ها مــی توانند یک بارداری پرخطررا به دنبال داشته باشند.سابقه سقط های مکررومرده زایی وتولد نوزاد ناهنجارنیزاز موارد مشاوره است.
دربیمـــاریهای زمینه ای مزمن و متعاقب آن مصــرف داروهــای خــاص ، شیمی درمانی
و رادیوتراپی نیز مهم است.
زوجین باید از خطرات وعوارض بیماری خود و نحوه اداره آن آگاهی داشته باشند مــانند نارسایی کلیه وصرع و دپرسیون و اسکیزوفرنیا.
وضعیت ایمنی مادر بر علیه برخی از بیماریهای عفونی که می تواند ناهنجاری در جنین ایجاد کند باید مشخص شود مانند سرخجه وهپاتیت.
وقتی خانمی زمینه ای برای یک بیماری دارد ممکن است که ریسک هایی را برای حاملگی ایجاد کند درنتیجه باید پیگیری ودرمان شود مانند دیابت وریسکهای آن برای حاملگی.
زنان دردوران بارداری موظف می شوند که مراقب سلامتی وعادت هـای زندگیشان باشند.
آنها باید از مصرف الکل وداروها بدون اجازه پـزشک خود امتنــاع ورزند ( الکل باعث و ودر نتیجه باعث نرمی استخوان وهمچنین خرفتی و کم هوشی طفل میشود.Dکمبود ویتامینمادر باردار باید استراحت کافی داشته باشد و ورزش را درحد مجاز انجام داده و از استرس بپرهیزد . بعضی از پزشکان ویتامین رابرای قبل از بارداری جهت افزایش سلامت مادران توصیه میکنند.

نتیجه

مشاوره قبل از بارداری وارزیابی و بررسی بیماری ها کمک بزرگی برای زنـان دردوران باروری و بچه ای که متولد می شود دارد . توجه به مسائلی کـــه می تواند کنتـــرل گردد و مسائل ذکر شده در قبل شانس زن را برای داشتن یک حاملگی داخل رحم نرمال و یک بچه ســالم ایجـــاد می کند علاوه بــر آن پزشک از ریسک هــا و بیماری هــا و مشکلات قبل از بارداری آگاه شده وبهتر میتواند دردوران بارداری آنها راکنترل کند.
خانمهایی که در فکر بارداری هستند قبل از کنــار گذاشتن روش جلوگیـــری باید به پزشک خود مراجعه نمایند.
مشاوره قبل از بارداری یکی از با ارزشترین ومفیدترین دخالتها در پزشکی نویــن است که می تواند به طور بی نظیری شـانس یک حاملگی موفقیت آمیـــز را بـــالا ببردومیزان مرگ مادر و نوزاد را کاهش دهد.

مراقبت های روحی

در فـرهنگ شرقی هـا مخصوصـا در ایران زوجین بلافــاصله پس از ازدواج بچــــــه دار می شوند درصورتی که لازم است مدتی بگذرد تا عشق وعلاقه بین زوجین بوجود بیاید و توافق اخلاقی بیــن انها مشخص شود. در صورتیکه ثابت شــود میتوانند زندگی راحتی در کنار هم داشته باشند آنوقت میتوانند در مورد داشتن فرزند اقدام نمایند.
حاصل یک زندگی با عشق وعلاقه همراه با آگاهی کامل زوجین از وظایف خود درزندگی مشترک وعمل به آن فرزندی خواهد بود سالم که میتواند انسانی متعالی شده وبرای خانواده و جامعه مفید واقع گردد.
زن بـاردار بسیــار شکننده وآسیب پذیراست و به دلیـل افزایش نیازهـای عاطفی زن درایـن دوران و افزایش احساسات و وابستگی وی به همسرحمایت و توجه و محبت بیشتر همســر را می طلبد.مرد باید قبل از پدر شدن به این مسائل کاملا آگاهی یافته ومحبت وهمراهی در تمام دوران بارداری وبعدازان را تمرین نماید . آقایان باید قبل از بچه دار شدن یک ازمون از واقعیت داشته باشند وخود را جای همسرشان گذاشته وتصور کنند که تقریبا یک سال نه کیلو بار را با خود حمل کنند و یا فرزند یکی از اقوام را نگهـــداری کنند تـــا متوجه شوند زندگی با یک نوزاد دارای چه مشکلاتی است.
محیط نامساعد خانه بسیاری از خانمهای باردار را در معرض تهاجم جسمی وعاطفی قرار می دهد واسترس ناشی از آن ومواد مترشحه بدنبال آن اثر مستقیم بـــــر روی مغز جنین در حال تکامل دارد.
بعضی مادران جوان تصور میکنند که حامله شدن موجب تغیرشکل اندام آنها میشود آنها باید بدانند که با ورزش وتغذیه مناسب به حالت عادی برمیگردند.
بعضی از خانمها از ناهنجاری جنین ترس دارنــد باید بدانند کـــــه هشتاد درصد ناهنجاریها دراثر مصرف داروهای خاص و اشعه های غیر مجاز و یا بیماریهای مصری وعفونی مثل سرخجه اتفاق می افتد علاوه براین با سونوگرافی سه بعدی آمینو سنتز(نمونه گیری از مایع جنین ) میتوان این مسئله را مشخص کرد.
تغییرات روحـــی و احساسی شامل پـــدر نیز می شود و اکثـــراً مورد غفلت قـرار میگیرد تغییرات مادر کاملا واضح و قابل فهم است زیرا مادر ارتباط مستقیم بــا جنین داشته و این مشارکت کاملا مشخص می باشد ولی در مورد پدر این طور نیست.

برای پدر سئوالاتی مطرح میشود که آیا می تواند با افزایش تعداد افراد خانواده حمایت مالی وعاطفی کافی داشته باشد؟ می تواند نیاز جدی همسرش را دردوران بارداری تأمین کند؟
در عین حال نگران سلامتی فرزند وهمسرش نیز می باشد.
تمام تغییرات جسمی و روحی بر سلامت جنین اثر می گذارد بسیاری از عوامل مثل ســـن بالای پدر( باروری کاهش می یابد ) تغذیه نامناسب واسترس و بیماریهای پـدر روی جنین اثر دارد . تغذیه اثر مستقیم برروی اسپرم دارد . حتی شغـل پدر واحیانا تماس با سموم نیز برروی باروری وکیفیت آن اثردارد(سموم کشاورزی)حتی بیماری روحی نیزمثل افسردگی بر اسپرم اثر می گذارد . بنابراین خواب کافی و تغذیه مناسب و ورزش و تمرکز و تمرین تنفسهای عمیق برای کاهش استرس به زوجین کمک می کند . قبل از بارداری زوجین باید از خداوند بخواهند که اولاد صالحـــی به آنها عطا نمایــد وهمچنین در امر تربیت او موفق باشند.برای داشتن یک فرزند بهتر خوب است که زوجین درحین آمیزش با وضو بوده وبه یاد خدا باشندچون یاد خدا باعث آرامش بوده وبرجنین اثر خوبی دارد . بهتراست درشرایط روحـــی وجسمــی خسته آمیــزش انجام نشود چون رغبت ومیل جنســی قوی در هوشمندی وقدرت جنین موثراست.
پیش از بچه دار شدن وضو بگیرند ویا عبادت خاصی انجام دهند . تلاوت آیه نور قبـــل از بـاردار شـدن بسیـار مفید است درحین آمیزش مست نباشند و از غــذای حلال استفاده کرده باشند.آمیزش با شکم پر در معرض اشعه خورشید نباشد ( به علت اشعه گاما ) درزمانهای کسوف وخسوف و بادهای تندو زلزله به دلیل اشعه مجهول آمیزش انجام نشود . دردوران قاعدگی نباشد درجایی که کودکی هست ویا درپشت بام یا زیر درخت نباشد.
داشتن انگشتری که در آن ذکر خدا یا چیزی از قرآن باشد خوب است آمیزش باید فقط بـا فکرو توجه به همسر خود باشد.

وضعیت اقتصادی

شکی نیست که حداقل رفاه و امکانات اقتصادی برای خانواده لازم است تا قادر به تولید مثل و برآوردن نیازهای زن درهنگام حاملگی وسپس نیازهای اولیه کودک و سایر دوران باشد.

منبع:

دکتر رهبر
www.motaharfamily.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *