آموزش اعداد در زبان فرانسه

اعداد Les nombres

عدد صفر تنها عددی است که جمع بسته می شود و همچنین عدد یک در زبان فرانسه به صورت مذکر و مونث نوشته می شود. مونث آن une و مذکر آن un می باشد. حرف R صدای (ق) و (خ) را با هم می دهد و چیزی شبیه (ق) نزدیک به (خ) باید تلفظ شود. در جدول زیر اعداد یک تا بیست به همراه تلفظ آنها آمده است:

zéro ز ِقُ صفر

un , une ان ، اون یک

deux دو دو

trois تخوآ سه

quatre کَتق چهار

cinq سَنک پنج

six سیس شش

sept ست هفت

huit ویت هشت

neuf نُف نه

dix دیس ده

onze اُنْز یازده

douze دوُز دوازده

treize تْخِز سیزده

quatorze کَتُقْز چهارده

quinze کَنْز پانزده

seize سز شانزده

dix – sept دی سِت هفده

dix – huit دیزویت هجده

dix – neuf دی نُف نوزده

vingt وَن بیست

 اعداد ترتیبی : اعداد ترتیبی از یک تا ده عبارتند از

اولین premier

دومین deuxiѐme

سومین troisiѐme

چهارمین quatriѐme

پنجمین cinquiѐme

ششمین sixiѐme

هفتمین septiѐme

هشتمین huitiѐme

نهمین neuviѐme

دهمین dixiѐme

برخی دیگر از اعداد در زیر آمده است. نکته قابل توجه مربوط به هفتاد و نود می باشد که مثلا برای هفتاد و یک از یک به همراه هفتاد استفاده نمی شود و به جای آن از یازده استفاده می شود و به همین ترتیب برای هفتاد و دو تا هفتاد و نه از دوازده تا نوزده به همراه هفتاد استفاده می شود.

vingt et un بیست و یک trente et un سی و یک

vingt – deux بیست و دو quarante چهل

vingt – trois بیست و سه cinquante پنجاه

vingt – quatre بیست و چهار soixante شصت

vingt – cinq بیست و پنج soixante – dix هفتاد

vingt – six بیست و شش quatre – vingt هشتاد

vingt – sept بیست و هفت quatre – vingt – un هشتاد و یک

vingt – huit بیست و هشت quatre – vingt – dix نود

vingt – neuf بیست و نه quatre vingt onze نود و یک

trente سی quatre vingt douze نود و دو

و اما اعداد از صد تا هزار و همچنین میلیون و میلیارد عبارت است از

cent صد six cents ششصد

cent un صد و یک sept cents هفتصد

cent deux صد و دو huit cents هشتصد

cent dix صد و ده neuf cents نهصد

cent – vingt صد و بیست mille هزار

cent – trente صد و سی mille cent هزار و صد

cent – quarante صد و چهل mille deux cent هزار و دویست

cent – cinquante صد و پنجاه mille trois cent هزار و سیصد

cent – soixante صد و شصت deux mille دو هزار

cent soixante – dix صد و هفتاد cinq mille پنج هزار

cent quatre – vingt صد و هشتاد dix mille ده هزار

cent quatre vingt dix صد و نود cinquante mille پنجاه هزار

deux cents دویست cent mille صد هزار

trois cents سیصد un million یک میلیون

quatre cents چهارصد un milliard یک میلیارد

cinq cents پانصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *