آموزش حروف الفبای چینی

Chinese AlphabetEnglishPinyin Pronunciation
Aēi
B
西C
D
E
艾弗Fài fú
G
艾尺Hài chǐ
Iài
Jjié
Kkāi
艾勒Lài lè
艾马Mài mǎ
艾娜Nài nà
Oó
P
吉吾Qjí wú
艾儿Rài ér
艾丝Sài sī
T
伊吾Uyī wú
Vwéi
豆贝尔维Wdòu bèi ěr wéi
艾克斯Xyī kè sī
吾艾Ywú ài
贼德Zzéi dé

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *