اعراب اسمهای استفهام

مَن جاء؟  اَحمدُ جاء .  در این مثال نقش من مبتدا و محلا مرفوع است .

مَن رأیتَ ؟ رأیتُ مریمَ . نقش من در جمله استفهامی مفعول به و محلا منصوب است .

مَن هو ؟ هو علی ٌ .  نقش من خبر مقدم و محلاً مرفوع است .

الی مَن سلّمتَ ؟  سلّمتُ الی مریمَ .   نقش من ،مجرور به حرف جر است

بعد از  ما و ماذا ؟   اگر فعل بیاید و آن فعل لازم باشد  ما و ماذا ؟   نقش فاعل می گیرد و اگر متعدی باشد ما

 و ماذا نقش مفعول به دارد مثال :

ماذا تصنعونَ ؟ نصنعُ سفینهً   نقش ماذا مفعول به و محلاً مرفوع است .

ماذا سَقَط َ؟ سقط الفنجانُ   در اینجا نقش ماذا   فاعل ومحلا مرفوع است .

واگر اسم بیاید نقش ما خبر مقدم است : ما تلک ؟  هی عصای .  نقش ما خبر مقدم و محلا مرفوع است

درباره اعراب کیف   هم بحث مفصل است بنابر این به ذکر چند مورد بسنده می کنم :

کیف َحالُک ؟ حالی جیّدٌ .  نقش کیف خبر مقدم و محلاً مرفوع است .

کیف َ خرج َ علیّ ٌ الی السوق ؟ خرجَ عاجلا ً .  نقش کیف حال مفرد و منصوب است .

أینَ   اگر بعد از حروف جر نیاید همیشه در جوابش مفعول فیه قرار می گیرد و نقش مفعول فیه دارد .

الی أین َ سافرتِ ؟ سافرتُ الی ایرانَ .  نقش  أین  مجرور به جار است

أین َ جلسنا ؟ جلسنا حول َ الشجره ِ .  نقش أین مفعول فیه است .

متی عدتَ (رجعتَ ) ؟ رجعتُ صباحاً   نقش متی مفعول فیه و منصوب .

إعراب کَیفَ :

۱- کیف در جملات اسمیه خبر مقدم و محلاً مرفوع است : کیف حالُک؟

۲- در جملات اسمیه اگر قبل از افعال ناقصه باشد : خبر مقدم افعال ناقصه و محلاً منصوب است مانند:

 کیف کان دورُ التلامیذ فی الحربِ المفروضه؟

۳- در جملات فعلیه : اگر فعل آن تام باشد غالباً حال و محلاً منصوب است : کیف ذهبت الی المدرسهِ؟ ذهبتُ

 الی المدرسهِ ماشیاً .

۴ – چنانچه از کیفیت نوع انجام گرفتن فعل سؤال کند ( نه از حالت فاعل یا مفعول ) نقش آن مفعول مطلق و

 محلاً منصوب است مانند: کیف جئتَ؟   جئتُ سریعاً در اصل جئتُ مجیئاً سریعاً  است .

۵- هر گاه قبل از افعال دو مفعولی واقع شود ، مفعول دوم این افعال می باشد : کیف ظننتَ علیاً ؟  ظننتُه مجتهداً .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *