گرامر زبان انگلیسی سوم

مهم ترین نکته ای که باید در زدن سوالات مربوط به گرامر رعایت کنید این است که قبل از خواندن صورت سوال به گزینه ها نگاه کنید. معمولا با توجه به گزینه ها می توان فهمید که مربوط به گرامر کدام درس است و به این طریق می توان به سوالات جواب داد.در روزهای نزدیک به کنکور حتما خلاصه درس ها و روش های تستی ارائه شده را مرور نمایید.به این امر هم توجه کنید که برخی از سوالات گرامری با توجه به معنی حل می شوند یعنی باید برای حل گرامر، دایره ی لغات شما هم غنی باشد.این نکته را هم فراموش نکنید معمولا یکی از سوالات کلوز تست مربوط به گرامر است …. موفق باشید .

گرامر درس ۱ زبان انگلیسی سوم

جمله واره یا عبارت ،به مجموعه ای از کلمه ها گویند که دارای مبتدا و خبر باشد وقسمتی از یک جمله را تشکیل دهد. “Clause”

جمله واره یا عبارت اسمی،آن قسمت از جمله را گویند که به جای اسم قرار می گیرد.عبارت اسمی نیز باید دارای مبتدا وخبر باشد ولی به تنهایی نمی تواند جمله کاملی باشد.
My teacher is Mr. Amiri

اسم

معلم من آقای امیری است.
Who is your teacher؟

معلم شما چه کسی است.

. I know who your teacher is
من می دانم معلم شما چه کسی است.

در ارتباط با جمله های فوق باید این نکته مد نظر قرار گیرد.

الف:نوع کلمه ربطی که در جمله به کار گرفته می شود باید با مرجع خود هماهنگی داشته باشد.

ب:بعد از کلمه ربط،جمله به صئرت مثبت نوشته شود نه سؤالی.
Mr. Alavi lives in Laleh Street.

آقای علوی در خیابان لاله زندگی می کند.
Where does Mr. Alavi live?
آقای علوی کجا زندگی می کند؟

I don’t know where Mr. Alavi lives.

من نمی دانم آقای علوی کجا زندگی می کند.
در مثال فوق مرجع ضمیر،قید مکان می باشد،لذا کلمه ربط باید “where” باشد.از طرفی به دلیل اینکه زمان جمله ،حال ساده است،لذا بعد از حرف ربط “where” جمله باید به صورت زمان حال و مثبت نوشته شود؛یعنی ابتدا فاعل جمله وسپس فعل زمان حال و بقیه جمله (غیر از غید مکان).

Ali went home at 8 p.m.
علی ساعت ۸ بعد از ظهر به خانه رفت.

When did Ali go home?
علی چه موقع به خانه رفت؟

I know when Ali went home.

من میدانم علی چه موقع به خانه رفت.

در مثال فوق مرجع ضمیر قید زمان است و لذا کلمه ربط “when”می باشد و در جمله سوم عبارت اسمی که بعد از حرف ربط قرار گرفته است زمان گذشته ئبه صورت مثبت نوشته شده است نه سؤالی.

بعد از حروف ربط جمله نباید سؤالی نوشته شود.
اشتباه

I know who is your teacher.

اشتباه
I don’t know where does Mr. Alavi Live.
I know when did Ali go home.

اشتباه

: Be going to زمان آینده ساده با عبارت

Will یک فعل مرکب می باشد و معنی «قصد داشتن»میدهد.این عبارت معادل فعل Be going toعبارت

درمقایسه با Will این است کهWill است و در ساختار زمان آینده بکار برده می شود.تفاوت این عبارت با فعل کمکی

از عزم واراده ی بیشتری برخوردار است.
Be going to

I will eat lunch at a restaurant next Friday
.
من ناهار را هفته آینده در یک رستوران خواهم خورد.

I am going to eat lunch at a restaurant next Friday.

من قصد دارم ناهار را هفته ی آینده در یک رستوران بخورم.

هر دو مثال فوق نشان دهنده این هستند که عملی (خوردن ناهار)در آینده انجام خواهد گرفت با این تفاوت که انجام عمل در مثال اول با عزم و اراده ی بیشتری همراه است
.
۴٫ We (are going to)
ما قصد داریم
۵٫ You(are going to)
شما قصد دارید

۶٫ They (are going to)
آنها قصد دارند

۱٫ I (am going to) من قصد دارم

۲٫ You(are going to) تو قصد داری

۳٫ {she, He, It (is going to)

اوقصد دارد.

به شکل زیر صرف می شود:Be going to عبارت

۱٫ I am going to sleep early tonight.

من قصد دارم امشب زود بخوابم.
۲٫ You are going to sleep early tonight.
تو قصد داری امشب زود بخوابی.
۳٫ She is going to sleep early tonight.

او قصد دارد امشب زود بخوابد.

۴٫ We are going to sleep early tonight.

ما قصد داریم امشب زود بخوابیم.
۵٫ You are going to sleep early tonight.
شما قصد دارید امشب زود بخوابید.
۶٫ They are going to sleep early tonight.

آنها قصد دارند امشب زود بخوابند.
نوشته می شود.to همیشه به صورت مصدر بدون be going toفعل بعد از عبارت

۱٫ She is going to sleep early tonight. درست
۲٫ She is going to sleeps early tonight اشتباه
۳٫ She is going to sleeping early tonight. اشتباه
منفی_سؤالی:به جمله های زیر توجه کنید.
۱٫ She is not going to sleep early tonight.
۲٫ They are not going to sleep early tonight.
۳٫ Is She going to sleep early tonight?
۴٫ Are they going to sleep early tonight?
با فاعل ،جمله سؤالی می شود.To be وبا جا به جا کردن فعل To be به فعل notبا اضافه کردن

.

.

گرامر درس ۲ سال سوم

بعداز صفتTo کاربرد مصدر با

مصدر با to هم بلافاصله بعد از صفت و هم بعد از صفت و مفعول جمله قرار قرار می گیرد به الگو های زیر توجه کنید

It + be + adjective +infinitive
It+ be + صفت+ toمصدربا
It + be + adjective + for +object + infinitive

It + be + صفت+ for + مفعول+ toمصدر با
It is easy to drive a carراندن ماشین آسان است

It is easy for Reza to drive a car راندن ماشین برای رضا آسان است

توضیح: در جمله اول مصدر با toبلا فا صله بعد از صفت قرار گرفته و نشان دهنده یک قاعده کلی است که همه افراد را در بر می گیرد . یعنی راندن ماشین برای همه افراد آسان است . اما در جمله دوم بعد از صفت ابتدا حرف اضافه for و سپس مفعول جاندار و فعل به شکل مصدر با to آمده است.در این الگو صفت جمله فقط به یک نفر خاص (مفعول جمله ) بر می گردد .یعنی در جمله دوم راندن ماشین برای رضا آسان است نه برای همه افراد.
در الگوی دستوری فوق کلمه It که در ابتدای جمله به کار رفته معنی خاصی ندارد و فقط جایگاه دستوری فاعل را پر کرده است.

اسم مصدر (verb+ ing) The Geround
اسم مصدر اسمی است که از فعل مشتق می شود و برای ساختن آن به آخر فعل حروف ing اضافه می شود
Speak+ ing = speaking

اسم مصدر در سه نقش و در سه جای جمله به کار برده می شود

الف) در ابتدای جمله و در نقش فاعل

Learning English is easyیاد گرفتن انگلیسی راحت است

Driving big cars is difficult راندن ماشین های بزرگ مشکل است

در جملات فوق اسم مصدر در ابتدای جمله قرار گرفته و نقش فاعل جمله را ایفا می کند

هرگاه جمله با یک اسم مصدر شروع شود فعل جمله حتما باید مفرد باشد خواه مفعول جمله مفرد خواه جمع باشد در مثال اول مفعول جمله مفرد و در مثال دوم جمع می باشد. ولی در هر دو جمله از فعلis (مفرد)استفاده شده است

شروع جمله علاوه بر فعل ing فرم به شکل مصدر همراه با to نیز می تواند باشد بدون اینکه در معنی جمله تغییری حاصل شود
To learn English is easy
To drive big car is difficult

ب) بعد از فعل ودر نقش مفعول

I like red applesسیب های قرمز را دوست دارم من
What do you like?شما چه چیز دوست دارید؟

I like swimmingمن شنا کردن را دوست دارم

همانطور که ملاحظه می فرمایید در جمله اول red apple ودر جمله دوم swimming مفعول جمله می باشد یعنی نقش هر دو کلمه در جمله یکی است

بعضی افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند فعل بعدی می تواند به شکل اسم مصدر قرار گیرد مهمترین این افعال عبارتند از:
به خطر انداختن

Risk

اجتناب کردن از

Avoid

متنفر بودن از
Dislike

لذت بردن از
Enjoy

ملاحظه کردن
Consider

تمام کردن
Finish

قبول کردن
Ad mit

تصور کردن
Imagine

بخشاندن
For give

اهمیت دادن
Mind

توقف کردن
Stop

ادامه دادن
Go On
توجه:بعد از بعضی افعال مثل stop و,on ,go ,like و… مجاز هستیم هم اسم مصدر و هم مصدر با to را بکار ببریم

I like to walk in the park من دوست دارم در پارک قدم بزنم I like walking in the park من قدم زدن در پارک را دوست دارم

ج) بعد از حروف اضافه و در نقش متمم جمله: بعداز حروف اضافه فعل به شکل اسم مصدر نوشته می شود
They are interested in playing football آنها به بازی کردن فوتبال علاقه مند هستند
He is tired of sitting hereاو از نشستن در اینجا خسته است

بعد از حروف اضافه but, except فعل به صورت ing فرم به کار برده نمی شود

Mehri did not tell me anything but cried

مهری درباره ی تصادف به من چیزی نگفت اما گریه کرد

I do not do any thing during examination except study

من در طول امتحانات هیچ کاری غیر از مطالعه کردن انجام نمیدهم

 

گرامر درس ۳ سال سوم

افعال دو کلمه ای جداشدنی و جدا نشدنی
افعال دو کلمه ای two – word verbs

جزء قیدی فعل verb + particle
افعال دو کلمه ای همانگونه که از اسمشان پیداست از دو کلمه تشکیل می شوند. یک قسمت خود فعل و قسمت دیگر حرف اضافه‌ای بعد از آنها می‌آید. (گاهی اوقات نیز از سه جزء تشکیل می شوند).

افعال دو کلمه ای بر حسب نوع حرف اضافه‌ای که بعد از آنها قرار می‌گیرد به دو نوع جداشدنی و جدا نشدنی تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر نوع حرف اضافه‌ای که بعد از فعل می‌آید فعل را به جداشدنی و جدانشدنی تقسیم می‌کند. آن دسته از حروف اضافه که همیشه بعد از فعل خود می‌آیند و نمی‌توانند از آن جدا شوند را حروف اضافه جدا شدنی گویند. دسته‌ای دیگر از حروف اضافه که می‌توانند هم با فعل بیایند و هم از فعل خود جدا شوند را حروف اضافه جداشدنی یا جزء قیدی گویند. جهت روشن شدن این مبحث گرامری به مثالهای زیر توجه کنید.

من از مری مراقبت می‌کنم. (درست) ۱٫I look after Mary.

من از او مراقبت می‌کنم. (درست) ۲٫ I look after her.

حرف اضافه ضمیر فعل فاعل

(اشتباه) ۳٫ I look Mary after. (اشتباه) ۴٫ I look Her after.

توضیح : در جمله اول حرف اضافه after بعد از فعل look آمده و سپس مفعول جمله بعد از حرف اضافه آمده است. در جمله دوم فقط کلمه her به جای مفعول جمله (Mary) آمده است بدون اینکه حرف اضافه after از فعل جدا شود. در جمله سوم و چهارم حرف اضافه از فعل جدا شده است و در نتیجه هر دو جمله از لحاظ دستوری اشتباه می‌باشند.

در جمله‌ی فوق حرف اضافه after جزئ حروف اضافه جدانشدنی است و هیچگاه نمی‌تواند از فعل جدا شود، مهمترین حروف اضافه جدا نشدنی به شرح زیر می‌باشند.

به مثالهای زیر توجه کنید و آنها را با فرمول بالا مقایسه کنید.

لطفاً چراغها را روشن کنید. ۱٫ Please, turn on the lights.

لطفاً چراغها را روشن کنید. ۲٫ Please, turn the lights on.

لطفاً آنها را روشن کنید. ۳٫ Please, turn them on.

معنی بعضی افعال با توجه به حرف اضافه‌ای که بعد از آن می‌آید تغییر می‌کند. به عبارت دیگر حرف اضافه، معنی فعل را مشخص می‌کند.
خواندن مرور کردن look over نگاه کردن به look at

مراقبت کردن look after به دنبال چیزی گشتن look for

حرف اضافه on هم در قسمت جدا نشدنی ها و هم در قسمت جدا شدنی ها آمده است. در صورتی که حرف اضافه on با افعال زیر بیاید جزء حروف اضافه جدا نشدنی‌ها است و در غیر اینصورت جزء حروف اضافه جدا شدنی ها می‌باشد.
سوار شدن get on ملاقات کردن call on

متکی بودن rely on متمرکر کردن focus on

ادامه دادن keep on

به مثالهای زیر توجه کنید:

۱٫ Ali called on his friends. (درست)
۲٫ Ali called on them. (درست)
۳٫ Ali called his friends on. (اشتباه)
۴٫ Ali called them on. (اشتباه)
۵٫ Ali turned on the lights. (درست)
On – at – to – from – for – of – into – after – through – about

منتظر علی باشید. ۱٫ Wait for Ali

منتظر او باشید. Him 2.Wait for

در جمله های فوق حرف اضافه for جزء حروف جدا نشدنی است.

به کاربرد حروف اضافه جدا شدنی در جمله های زیر توجه کنید:

من درس را مطالعه می‌کنم. (درست) ۱٫ I look over the lesson
(اشتباه) ۲٫ I look over it.

من درس را مطالعه می‌کنم. (درست) ۳٫ I look over the lesson

من آن را مطالعه می‌کنم. (درست) ۴٫ I look it over

توضیح : در جمله اول جزء قیدی over بعد از فعل look آمده و سپس مفعول جمله، یعنی . در جمله سوم جزء قیدی از فعل جدا شده است و مفعول جمله بین آنها قرار گرفته است. در جمله چهارم جزء قیدی از فعل جدا شده و بین آنها ضمیر مفعولی آمده است. در هر سه حالت، جملات درست هستند. اما اگر جزء قیدی همراه فعل بیاید، ضمیر مفعولی را نمی‌توان بعد از آن بکار برد (مثل جمله دوم). مهعمترین حروف اضافه جدا شدنی یا اجزاء قیدی عبارتند از :

On – off – up – down – in – out – away – aver – back

مطالب فوق را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد.

(درست) اسم + جزء قیدی + فعل put on your coat.

(درست) جزء قیدی + اسم + فعل put your coat on.

(درست) جزء قیدی + ضمیر + فعل put it on.

(اشتباه) ضمیر + جزء قیدی + فعل put on it.

۶٫ Ali turned on them. (درست)
۷٫ Ali turned the lights on. (درست)
۸٫ Ali turned them on. (درست
توضیح : حرف اضافه on اگر با فعل call بیاید جزء حروف اضافه جدانشدنی ها خواهد بود ولی با فعل turn جزء حروف اضافه جداشدنی ها محسوب می‌شود.
علاوه بر افعال که با حروف اضافه می‌آیند بعضی از صفات نیز به همراه حروف اضافه می‌آیند،‌که در این حالت حرف اضافه نمی تواند از صفت جدا شود.
مفعول حرف اضافه صفت
I am sorry about the accident. I am sorry about it.
مفعول حرف اضافه صفت

He is responsible for the noise. He is responsible it

 

گرامر درس ۴ سال سوم

افعالی که با مصدر to به کار می روند.
نقل قول امری
مصدررباto + مفعول + فعل
قبل از توضیح نکته گرامری این درس مرور کوتاهی به شیوه قرار گرفتن دو فعل در یک جمله خواهیم داشت .به طور کلی جمله هایی که دو فعل داشته باشند ، ان دو فعل می توانند به سه شکل در جمله قرار گیرند . شکل فعل دوم بستگی به نوع فعل اول دارد . ضمیر فاعلی و زمان جمله ، هیچ تاثیری در ساختار فعل دوم ندارند .

۱) نوع اول : بعضی افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند ، فعل دوم حتما باید هراه با مصدر با to باشد.
فعل دوم فعل اول
۲٫I wanted to study the iesson .
فعل دوم فعل اول

۲) نوع دوم : بعضی از افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند ، فعل دوم حتما باید به شکل فرم (ing)باشد.
۱٫He enjoys playing football .
فعل دوم فعل اول
۲٫I avoid smoking at home .
فعل دوم فعل اول
۳) نوع سوم : گروهی دیگر از افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند،فعل دوم باید به شکل مصدربدون to بیاید . البته در این حالت قرار گرفتن یک مفعول یا ضمیر مفعولی بین دو فعل اجباری است .
He made me stay her . 1.
فعل دوم ضمیر فعل اول
Advise نصیحت کردن

Promise قول دادن

want خواستن

order سفارش کردن،دستوردادن

expect انتظار داشتن

Permite اجازه دادن

ask خواهش کردن

tell گفتن

force مجبور کردن

invite دعوت کردن

like دوست داشتن

alloww اجازه دادن
نقل قول جملات امری Reported speech: Imperatives

۲-ساختار گرامری ۲

به چند تعریف کوتاه درباره جملات نقل قول توجه نمایید.

۱- نقل قول مستقیم : هرگاه گفتار کسی بدون تغییر در کلمات وی بیان گردد، ان جمله را نقل
قول مستقیم گویند. در این صورت گفته مزبور را بین دو گیومه

(Quotation mark) و بعد از فعل مقدماتی یا ناقل

(Reporting verb ) قرار می دهیم. ویرگول بعداز فعل مقدماتی لازم
است.

علی گفت(من گرسنه هستم)). Ali said; “I am hungry

درجمله فوق شخص دیگری آنچه را که علی گفته است را یک بار دیگر از زبان علی بیان می کند بدون اینکه در گفتار علی کلمه ای را جابه جا کرده باشد.
۲- نقل قول غیر مستقیم : گفتار کسی را از زبان شخصی دیگر و با تغییر در الفاظ آن بدون

اینکه در مفهوم اصلی جمله تغییری حاصل شود را نقل قول غیر مستقیم گویند.به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید شخصی به نام علی جمله زیر را بیان کرده است.

بخواهد جمله امری را به مافوق خودش بگوید فعل مقدما تی به صورت جمله شماره ۴ نوشته میشود.

۲- بعد از فعل مقدما تی،حرف اضافه حذف می شود.

۳- بعد از مفعول جمله ، ویرگول حذ ف شده و علامت گیومه ‌‌‌‌‌‌‌‍‌((” “)) از جمله ی امری برداشته می شود.

۴- فعل جمله امری به صورت مصدر با نوشته می شود.
◄اگر جمله داخل گیومه در نقل منفی باشد، در نقل قول غیر مستقیم قبل از فعل مصدری ،کلمه اضافه می شود و کلمه حذف می شود.
۱٫he said to me. ”Don’tciose the door”. او به من گفت،((در را نبند)).(مستقیم)
۲٫He toid me not to close the door. او به من گفت که در را نبندم.(غیرمستقیم)
مصدر

◄ضمایر فاعلی ،ضمایر مفعولی و صفات ملکی در جملات نقل قول غیر مستقیم باید طوری تغییر کند که عطف سخن به گوینده اصلی درست انجام گیرد.
پدرم به من گفت ،((یک کتاب برای من بخر)). (مستقیم)

گفت که برای او یک کتاب بخرم . پدرم به من

ضمیر مفعولی در نقل قول مستقیم به برمی گردد که ضمیر مفعولی ان می باشد
◄ اگر جمله امری داخل گیومه، در نقل قول مستقیم با کلمه (لطفا) شروع شود در نقل قول غیر مستقیم حذف می شود.
فعل دوم مفعول فعل اول

تعدادی از افعال گروه (۱) اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند، علاوه بر این که فعل دوم باید به شکل مصدر با to باشد، یک مفعول یا ضمیر مفعولی نیز می تواند قبل از toقرار گیرد. در واقع در این گونه جملات مفعول جمله،نقش فاعل را برای فعل دوم بازی میکند. اما لازم به ذکر است که همه افعالی که در گروه اول هستند نمی توانند جزاین مجمعوعه از افعال باشند. به عبارت دیگر افعالی می توانند جز این مجموعه باشند که بتوانند مفعول بگیرند و جز افعا ل متعدی باشند. افعال لازم که نمی توانند مفعول بگیرند، جز این گروه قرار نمی گیرند.

۱٫ I want to speak English .

فعل دوم فعل اول
من می خواهم انگلیسی صحبت کنم.

فعل دوم فعل اول
من سعی می کنم انگلیسی صحبت کنم.
۴٫ I try Mina to speak English .
فعل دوم مفعول فعل اول
توضیح: در مثال اول want ، فعل دوم به صورت مصدر با to آمده است .
در مثال دوم بعد از فعل اول want ،ابتدا مفعول جمله و سپس فعل دوم به صورت
مصدر با to آمده است . (فعلwant جز افعال متعدی است).
در مثال سوم بعد از فعل اول try ، فعل دوم به صورت مصدر با to آمده ولی چون فعل
اول try جز افعال لازم است و نمی تواند مفعول بگیرد لذا بین دو فعل نمی توان از
مفعول یا ضمیر مفعولی استفاده کرد. بناباین جمله چهارم غلط است. مهم ترین افعالی که
می توانند به عنوان فعل اول قرار گیرند و بعد از انها مفعول وسژس فعل دوم به شکل
مصدر با to بیاید به شرح زیر است .

حالا اگر فرد دیگری (مثلا رضا) بخواهد انچه را که عتی گفته است را یک بار دیگر از زبان خود علی بیان کند،ان جمله را نقل مستقیم گویند و لذا جمله به این صورت نوشته می شود.
حالا اگر رضا بخواهد انچه را که علی گفته است را یک بار دیگر از زبان خود ش (رضا )بیان کند،با ید تغییراتی در الفاظ جمله ای که علی گفته است بدهد به عبارت دیگر جمله را به طور غیر مستقیم به شکل زیر بیان کند.

Ali said that he was hungry. علی گفت که او خیلی گرسنه بود.

جملات نقل قول غیر مستقیم با توجه به فعل مقدما تی جمله نقل قول مستقیم و نوع جمله داخل گیومه تغییراتی می کنند.

در این درس جملاتی را مورد بررسی قرار می دهیم که جمله داخل گیومه در نقل قول مستقیم، یک جمله امری است.
به جملات زیر توجه کنید.
.۱٫He said to me; “close the door”.او به من گفت،((در را ببند)) . (مستقیم)

۲-He told me to close the door.
او به من گفت که در را ببندم. (غیر مستقیم)
۳-He ordered me close the door.

اوبه من دستور داد که در را ببندم. (غیر مستقیم)
او از من خواست که در را ببندم.(غیر مستقیم)

توضیح: جمله داخل گیومه بعد از فعل مقدماتی در جمله اول،یک جمله امری است. اگر جمله فوق را بخواهیم به صورت نقل قول غیر مستقیم بنویسیم تغییرات زیر باید مد نظر قرار گیرد.
۱- فعل مقدما تی با توجه به مو قعیت شخص که می خواهد جمله امری را بیان کند و شخصی که می خواهد ان امر را اجرا کند فرق می کند.اگر دو دوست از همدیگر بخواهند کاری را انجام دهند،فعل مقدماتی به صورت (جمله شماره ۲)، اگر جمله امری را یک. مافوق به زیر دست خودش بگوید، فعل مقدما تی به صورت (دستور دادن)جمله شماره ۳ بیان می گردد،ولی اگر یک زیر دست

او به مینا گفت (لطفا اتاقت را تمیز کن)). (مستقیم)

۲٫ He told mina ciean the room.
او به مینا گفت که اتاق را تمیز کند.(غیر مستقیم)

◄الگوی جمله های نقل قول غیر مستقیم امری، درست همانند الگوی جملاتی است که داغرای دو فعل و یک مفعول هستند.
فعل دوم(مصدرباto) + مفعول + فعل(اول) + فاعل
فعل اول فاعل مفعول (toفعل دوم (مصدر با

اوبه علی گفت که در راباز کند.(غیر مستقیم)

جمله ی فوق ، یک جمله نقل قول غیرمستقیم است و الگوی ان درست همانند الگوی جملاتی است که دارای دو فعل و یک مفعول هستند.
Verb + object + infinitive 1.He wants to go home . I am hungry. من گرسنه هستم. ۲-My father told me to buy a book for him. (lndirect) 2. I let Reza read the letter. 3.I try to speak English . Ali said; “I am hungry علی گفت، ((من گرسنه هستم)). . ” ۱٫He said to Mina, ”please clean the room.” 1.He told Ali to open the door.

 

گرامر درس ۵ سال سوم

صفات فاعلی و مفعولی
۱-اسم فاعل یا صفت فاعلی : کلمه ای است که بر کننده ی کار یا دارنده ی صفتی دلالت می کند مانند: خلبان ،آموزگا ر ، جوشکار،فروشنده و خریدار که بر کننده ی کار دلالت دارند و نابینا،خندان،گریان و شنوا که بر دارنده ی صفتی دلالت می کنند.

در زبان انگلیسی صفت فاعلی(present participle) با اضافه شدن”ing” به فعل ساخته می شوند. صفات فاعلی معمولاٌ قبل از اسم قرار می گیرند وآن را توصیف می کنند.
یک ماشین پرنده ۱٫a flying machine

یک تخم مرغ آب پز ۲٫a boiling egg

یک هفته ی خسته کننده ۳٫a tiring week

یک بچه ی گریان ۴٫acrying child

E شکل ظاهری صفت فاعلی و اسم مصدر یکسان است ولی کاربردی متفاوت دارند.اسم فاعل اسم را توصیف می کند به جای اسم یا فاعل جمله به کار می رود.

این یک کتاب جالبی است. ۱٫This is an interesting book.
رانندگی ماشین بزرگ خطرناک است. ۲٫Driving big car is dangerous.
در جمله ی (۱) interesting صفت فاعلی است چون یک اسم را توصیف می کند. در جمله (۲) driving یک اسم مصدر است چمن در ابتدای جمله به جای فاعل قرار گرفته است.
۲-اسم مفعول یا صفت مفعولی: صفت مفعولی،شخص یا چیزی است که فعل بر آن واقع می شود.مثل : خورده،رفته،شکسته و ایستاده.
در زبان انگلیسی صفت مفعولی همان شکل اسم مفعول فعل است که قبل از اسم قرار می گیرد وآنرا توصیف می کند.

یک لیوان شکسته a broken glass break broke broken
یک بچه ی هیجان زده an excited child excite excited excited

صفت فاعلی،قبل از اسامی اشیا و چیز های بی جان وصفت مفعولی قبل از اسامی اشخاص وجانداران قرار می گیرد و آن را توصیف می کند.

من ماه گذشته یک کتاب جالب خواندم. ۱٫I read an interesting book last month.
محل قرار گرفتن صفات:

۱- قبل از اسم:

مری دختر تنبلی است. ۱٫ Mary is a lazy girl

من یک فیلم جالب دیدم. ۲٫Isaw an interesting film

۲-بعد از افعال ربطی: مهمترین افعال ربطی به شرح زیر می باشند:

بو دادن smell

ظاهر شدن appear

مزه دادن taste

بودن be

بدست آوردن get

شدن become

رشد کردن grow

احساس کردنfeel

به نظر رسیدن look

ندا دانش آموز خوبی است.۱٫Neda is a good student.

سوپ مزه خوبی می دهد. ۲٫The soup tastes nice.

هر گاه در ابتدای جمله انسان نقش فاعل را داشته باشد،بعد از فعل tobe از صفت مفعولی استفاده می شود.ولی اگر غیر انسان نقش فاعل را در ابتدای جمله داشته باشد بعد از فعل tobe از صفت فاعلی استفاده می شود.

مادرم به گلها علاقه مند است.۱٫My mother is interested in flowers.
این کتاب خسته کننده است.۲٫This book is boring.

تولید صفات

هرگاه اسم بیش از یک صفت داشته باشد،ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از آن اسم طبق الگوی زیر می باشد:
Determiner + qulity + size + color +nationality + material + noun

اسم + جنس + ملیت + رنگ + اندازه + کیفیت + مشخص کننده

A + nice + long + red + French + cotton + blouse.

یک بلوز نخی فرانسوی بلند قرمز قشنگ.

مشخص کننده ها عبارند از:

الف-حروف تعریف(the,an,a)

ب-ضمایر اشاره(those,these,that,this)

ج-اعداد طبیعی(۱,۲,۳,۴,۵,…)

د- صفات ملکی(my, your, her,…)

ترتیب قرار گرفتن صفات در زبان انگلیسی طبق فرمول فوق ضروری است ولی در زبان فارسی قاعده خاصی وجود ندارد.

بعضی از صفات یک اسم،قابل مشاهده ( مانند پیر یا جوان ، بزرگ یا کوچک) و بعضی دیگر غیر قابل مشاهده(مانند زیرک یا تنبل) می باشند. در صورتی که بخواهیم از هر دو گروه فوق در جمله استفاده کنیم صفات قابل مشاهده را نزدیک اسم می نویسیم وسپس صفات غیر قابل مشاهده را می آوریم.

یک دختر جوان زیرک. A clever young girl

 

گرامر درس ۶ سال سوم

انواع جمله های مجهول
passive (be +pp)

(اسم مفعول +be ) مجهول
قبل از توضیح نکته ی گرامری درس به چند تعریف کوتاه توجه کنید

۱٫ وجه معلوم active voice. جمله ای است که فاعل آن مشخص و در ابتدای جمله به کار رفته باشد و فعل آن به فاعل نسبت داده شود
علی دیروز یک کتاب خرید Ali bough a book yesterday

در جمله ی فوق فاعل جمله Ali در ابتدای جمله قرار گرفته و فعل (خریدن) به فاعل جمله نسبت داده شده است یعنی عمل خریدن توسط علی انجام گرفته است .

۲٫ وجه مفعول passive voice . جمله ای است که فاعل آن مشخص نبوده و به جای فاعل ،مفعول در ابتدای جمله قرار گرفته باشد و فعل به مفعول جمله نسبت داده شده باشد .

یک کتاب دیروز خریده شده (توسط علی )
(A book was bought yesterday (by Ali

در جمله ی فوق ، مفعول (a book) در ابتدای جمله به جای فاعل قرار گرفته و فعل جمله (خریدن ) به مفعول نسبت داده شده یعنی عمل خریدن به کتاب نسبت داده شده است .

از جملات مجهول زمانی استفاده می شود که
الف) مهم نباشد که انجام دهنده کار (فاعل ) را بشناسیم .
ب) انجام دهنده کار را نمی شناسیم.
ج) خود عمل برای ما مهم تر از نام انجام دهنده آن عمل باشد.
روش تبدیل جمله معلوم به مجهول ، برای تبدیل یک جمله معلوم به مجهول به ترتیب زیر عمل میکنیم :
۱٫ مفعول جمله معلوم را درابتدای جمله ، به جای فاعل مینویسیم . (ضمایر مفعولی به شکل ضمایر فاعلی نوشته می شوند )
۲٫ با توجه به زمان و مفعول (مفرد یا جمع )جمله،فعل to be مناسب را بعد از مفعول می نویسیم
۳٫ بعد از فعل to be اسم مفعول فعل اصلی را می نویسیم .

۴٫ بعد از اسم مفعول فعل ، بقیه ی اجزای جمله (غیر از فاعل ) را بدون تغییر می نویسیم .
۵٫ در صورتی که فاعل جمله برای ما مهم باشد می توانیم آن را در آخر جمله همراه با حرف اضافه by بیاورم (در صورتی که فاعل جمله به صورت ضمیر باشد آن را باید به شکل ضمیر مفعولی بنویسیم )

ما آن ها را به جشن دعوت کردیم . (معلوم)
۱٫ we invited them to the party
آن ها به جشن دعوت شدند .(مجهول )
۲٫ they were invited to the party by us.

توضیح :

۱٫ طبق فرمول بالا ، ابتدا مفعول جمله ی معلوم که به صورت ضمیر مفعولی است در ابتدای جمله مجهول به شکل ضمیر فاعلی نوشته شده است .
۲٫ زمان جمله معلوم ، گذشته ی ساده ومفعول آن (they ) جمع است ، لذا فعل to be مناسب wereمیباشد .(اگر مفعول مفرد بود ،فعل was انتخاب میشد )
۳٫ به دلیل آن که فعل جمله با قاعده است لذا گذشته و اسم مفعول فعل یکسان میباشد . اسم مفعول فعل (invited) بعد از were نوشته میشود.
۴٫ اجزای دیگر جمله (to the party) را بعد از اسم مفعول می آوریم .
۵٫ فاعل جمله ی معلوم we، در آخر جمله مجهول به شکل ضمیر مفعولی همراه با by نوشته میشود .(by us)
فقط افعالی میتوانند در وجه مجهول استفاده شوند که جزء افعال متعدی باشند. به عبارت دیگر بتوانند مفعول بگیرند . لذا افعال لازم که نمی توانند مفعول بگیرند . در وجه مجهول استفاده نمی شوند.
طرز تشخیص فعل لازم و متعدی : یکی از عبارت های (چه چیزی را) (چه کسی را) ( به چه کسی) و(به چه چیزی) را قبل از فعل قرار می دهیم . اگر جمله معنی دار بود ، آن فعل ، یک فعل متعدی است و اگر معنی دار نبود ، لازم است.
۱٫ خریدن : چه چیز را خرید؟ ( متعدی )
۲٫ شنا کردن ک چه چیز را شنا کرد؟ (لازم)
۳٫ دعوت کردن : چه کسی را دعوت کرد ؟ (متعدی)
۴٫ رفتن : چه کسی را رفت؟ (لازم)
۵٫ شکستن: چه چیزی را شکست ؟(متعدی)
۶٫ دویدن : چه چیزی را دوید؟(لازم)
۷٫ کمک کردن: به چه کسی کمک کردی؟(متعدی)
۸٫ آمدن: به چه کسی آمدی؟(لازم)
۹٫ گوش دادن: به چه چیزی گوش دادی ؟(متعدی)

۱۰٫ رشد کردن: به چه چیزی رشد کردی ؟(لازم)

شیوه ها شنا سایی جمله های مجهول: هر یک از نشانه های زیر میتواند بیان کننده ی جمله ی مجهول با شد :
الف) شروع جمله با مفعول با شد ( اکثر اوقات مفعول جمله های مجهول بی جان است)
ب) در آخر جمله ، حرف اضافه by همراه با مفعول یا ضمیر مفعولی آمده باشد.
ج-بعد از اسم مفعول جمله،وجود نداشته باشد.
د-بهترین روش شناسایی جمله های مجهول معلوم از روی معنی و مفهوم آنهاست.
۱٫ The book ……….yesterday. (Buy)
۲٫ Mr Razavi ……….every day by me. (See)
۳٫ She ………. To hospital last week. (Take)
۴٫ I always ……….my mother at home. (Help)

توضیح: جمله اول با مفعول شروع شده است و قید زمان نشان دهنده گذشته ساده است . لذا جمله مجهول و گذشته ساده است. چون مفعول جمله مفرد است لذا فعل جمله باید به صورت was bought نوشته شود.
در جمله دوم، از کلماتby me که در آخر جمله نوشته شده است، می فهمیم که جمله مجهول است وقید زمان جمله(every day) نشان می دهد که زمان جمله حال ساده است، چون مفعول جمله ،سوم شخص مفرد است لذا شکل صحیح فعل is seen میباشد.
در جمله ی سوم هیچیک از مشخصه های شناسایی بری تشخیص جمله مجهول وجود ندارد ولی از مفهوم و معنی جمله متوجه میشویم که جمله باید مجهول باشد. از طرفی قید زمان ، نشاندهنده گذشته ساده است و چون مفعولی که در ابتدای جمله به شکل ضمیر فاعلی قرار گرفته مفرد میباشد،لذا شکل صحیح فعل was taken میباشد.
در جمله چهارم هم فاعل وهم مفعول در جای خودشان به کار رفته اند، پس نتیجه میگیریم که جمله معلوم است. قید تکرارalways نشان دهنده زمان حال ساده است ، لذا شکل صحیح فعل help می باشد.

ساختار جمله های مجهول همانند جمله های معلوم در زمانهای متفاوت فرق می کند. به ساختار جمله های مجهول در زمانهای متفاوت توجه کنید.

۱-زمان حال ساده:
……+مفعول+فعل(قسمت اول)+فاعل=جمله معلوم
……+اسم مفعول+((am/is/are مفعول(جمله معلوم)=جمله مجهول
(معلوم) ۱٫ They buy some books every week.
آنها هر هفته تعدادی کتاب میخرند قید زمان مفعول فعل فاعل
(مجهول) ۲٫ Some books are bought every week by them.
صفت فاعلی اسم مفعول be مفعول
تعدادی کتاب هر هفته خریده می شود(توسط آنها)
( معلوم)۳٫ They buy a book every week.
مفعول فعل فاعل
آنها هر هفته یک کتاب میخرند.

۲-زمان گذشته ساده:
……+مفعول+فعل(قسمت دوم)+فاعل=جمله معلوم
……+اسم مفعول+was/were +مفعول(جمله معلوم)=جمله مجهول

۱٫ They bought some books last week.
آنها هفته گذشته تعدادی کتاب خریدند.
۲٫ Some books were bought last week by them.
تعدادی کتاب هفته گذشته خریداری شدند.
۳٫ They bought a book last week.
آنها هفته گذشته یک کتاب خریدند.
۴٫ A book was bought last week by them.
یک کتاب هفته گذشته خریداری شد توسط آنها.

۳-زمان آینده ساده:
…+مفعول+فعل(قسمت اول)+will/shall+فاعل=جمله معلوم
…+اسم مفعول+be+will/shall+مفعول(جمله معلوم)=جمله مجهول

۱٫ They will buy some books next week.معلوم
آنها هفته آینده تعدادی کتاب خواهند خرید.
۲٫ Some books will be bought next week by them.مجهول
تعدادی کتاب هفته آینده خریده خواهند شد توسط آنها.
۳٫ They will buy a book next week.معلوم
آنها هفته آینده یک کتاب خواهند خرید.
۴٫ A book will be bought next week by them.مجهول
یک کتاب هفته آینده خریده خواهد شد توسط آنها.

*درصورتیکه جمله معلوم منفی باشد، جمله مجهول نیز باید به شکل منفی نوشته شود:
۱٫ They don’t buy a car. (معلوم)
A car is not bought (by them) (مجهول)
۲٫ They did not buy a car. (معلوم)
A car was not bought (by them) (مجهول)
۳٫ They will not buy a car. (معلوم)
A car will not be bought (by them) (مجهول)

*در صورتیکه جمله معلوم سوالی باشد ،جمله مجهول نیز باید به شکل سوال نوشته شود.
۱٫ Do they buy a car? معلوم
Is a car bought? مجهول
۲٫ Did they buy a car?
Was a car bought?
۳٫ Will they buy a car?
Will a car be bought?

۴-زمان حال استمراری
…+مفعول+فعل(+am/is/are+(ing فاعل=جمله معلوم
…+اسم مفعول++am/is/are+being مفعول=جمله مجهول

۱٫ They are buying some books now. (معلوم)
آنها درحال خریدن تعدادی کتاب هستند.
۲٫ Some books are being bought now. (مجهول)
تعدادی کتاب در حال خریده شدن هستند.
۳٫ They are buying a book now.(معلوم)
آنها درحال خریدن یک کتاب هستند.
۴٫ A book is being bought now.(مجهول)
یک کتاب درحال خریده شدن است.

۵-زمان گذشته استمراری:
…+مفعول+فعل(ing)+was/were+فاعل=جمله معلوم
…+اسم مفعول+being +was/were +مفعول=جمله مجهول

۱٫ They were buying some books.(معلوم)
آنها درحال خریدن تعدادی کتاب بودند.
۲٫ Some books were being bought.(مجهول)
تعدادی کتاب درحال خریده شدن بودند.
۳٫ They were buying a book.(معلوم)
آنها درحال خریدن یک کتاب بودند.
۴٫ A book was being bought.(مجهول)
یک کتاب در حال خریده شدن بود.

۶-زمان حال کامل(ماضی نقلی):
…+مفعول+اسم مفعول+has/have+فاعل=جمله معلوم
…+اسم مفعول+been+has/have+مفعول=جمله مجهول

۱٫ They have bought some books recently. (معلوم)
آنها اخیرا تعدادی کتاب خریده اند.
۲٫ Some books have been bought recently. (مجهول)
تعدادی کتاب اخیرا خریداری شده اند.

۳٫ They have bought a book. (معلوم)
آنها اخیرا یک کتاب خریده اند.
۴٫ A book has been bought recently. (مجهول)
اخیرا یک کتاب خریداری شده است.

۷٫زمان گذشته کامل (ماضی بعید)
……+ مفعول+ اسم مفعول + had + فاعل = جمله معلوم
……+ اسم مفعول + been +had + مفعول = جمله مجهول
۱ .They had bought some books before we came. (معلوم)
قبل از این که ما بیاییم ،آن ها تعدادی کتاب خریده بودند.
. ۲Some books had been bought before we came. (مجهول)
قبل از این که ما بیاییم،تعدادی کتاب خریده شده بود.

۸٫جمله هایی که با فعل to be goingبیان می شوند:
…….. + مفعول + فعل (قسمت اول) + going to +are/is/am +فاعل = جمله معلوم
……..+ اسم مفعول + be+ going to+ are/is/ am+ مفعول = جمله مجهول
۱٫They are going to buy some books tomorrow.(معلوم)

آن ها قصد دارند فردا تعدادی کتاب بخرند.
۲٫Some books are going to be bought tomorrow.(مجهول)
قرار است فردا تعدادی کتاب خریده شوند.
۳٫They are going to buy a book tomorrow.(معلوم)
آن ها قصد دارند فردا یک کتاب بخرند.
۴٫A book is going to be bought tomorrow.(مجهول)
قرار است فردا یک کتاب خریده شود.

۹٫جمله هایی که با یکی از افعال کمکی بیان می شوند.
……. + مفعول + فعل (قسمت اول) + فعل کمکی + فاعل = جمله معلوم
……… + اسم مفعول +be + فعل کمکی + مفعول = جمله مجهول
۱٫ They can buy some books today. (معلوم)
آنها امروز می توانند تعدادی کتاب بخرند.
۲٫ Some books can be bought today. (مجهول)
تعدادی کتاب امروز می تواند خریده شود.

به جای فعل کمکی می توان هر یک از افعال کمکی را نوشت.

۱٫ Some books will be bought. تعدادی کتاب خریده خواهد شد.
۲٫ Some books may be bought.تعدادی کتاب ممکن است خریداری شود.
۳٫ Some books must be bought.تعدادی کتاب باید خریده شود.
۴٫ Some books should be bought. تعدادی کتاب باید خریده شود.
۵٫ Some books have to be bought. تعدادی کتاب باید خریده شود.
۱۰٫جمله های امری
…….. + مفعول + فعل (قسمت اول ) = جمله معلوم

جمله مجهول= let + مفعول + be + اسم مفعول +………
۱٫ Buy some books today.) معلوم ( بخرید. امروز تعدادی کتاب
۲٫ Let some books be bought today.(مجهول)
اجازه دهید تعدادی کتاب امروز خریده شوند.

درصورتی که جمله امری،منفی باشد کلمه را در جمله مجهول قبل ازمی آوریم.
۱٫ Don’t buy the books today.(معلوم) امروز کتابها را نخرید.
۲٫ Let the books not be bought today.(مجهول)
اجازه دهید امروز کتابی خریده نشود.

۱۱٫اگر جمله معلوم ، منفی یا سوالی باشد ، جمله مجهول نیز باید همانند جمله معلوم منفی یا سوالی باشد.
۱٫They don’t buy any books .(منفی و معلوم)
آن ها هیچ کتابی نمی خرند.
۲٫No books are bought.(منفی و مجهول)
هیچ کتابی خریداری نمی شود.
۳٫Ali didn’t buy the car yesterday.(منفی و معلوم)
علی دیروز ماشین نخرید.
۴٫The car was not bought yesterday.(منفی و مجهول)
ماشین دیروز خریده نشد.
۵٫ Do they buy some book? (سوالی و معلوم)
آیا آن ها تعدادی کتاب می خرند؟
۶٫Are some books bought ?(سوالی و مجهول)
آیا تعدادی کتاب خریداری می شود ؟

۱۲٫اگر جمله معلوم با who یا whom سوالی شده باشد

۱٫Who took the car ?(معلوم) چه کسی ماشین را برد؟
(مجهول) By whom was the car taken ?
P.P مفعول be
توسط چه کسی ماشین برده شد؟
۲٫Whom did Ali see ? ((معلوم چه کسی را علی دید؟
Who was seen? (مجهول) چه کسی دیده شد؟
P.P be
۱۳٫جمله هایی که دارای دو مفعول هستند .
اگر جمله ای دارای دو مفعول (مستقیم و غیر مستقیم) باشد ، شکل مجهول آن جمله ، دو حالت پیدا می کند.

۱٫He gave a book to his brother .(معلوم) اویک کتاب به برادرش داد.

a) His brother was given a book. (مجهول) به برادرش یک کتاب داده شد.

b) A book was given to his brother. (مجهول) یک کتاب به برادرش داده شد.

۱۴٫ جمله هایی که بایکی ازکلمه های استفهامی )….،what،where،when)سوالی می شنود.

۱٫She bought some books from the market yesterday.
اوتعدادی کتاب دیروزازبازارخرید.
۲٫ Some books were bought some books from the market yesterday.
تعدادی کتاب دیروزازبازارخریده شدند.
۳٫ What did she buy from the market yesterday?
اودیروزازبازارچه چیزهایی خرید؟
۴٫ What were bought from the market yesterday?
چه چیزهایی دیروزازبازارخریده شدند؟
۵٫ Where did she buy some books yesterday?
اودیروزازکجاتعدادی کتاب خرید؟
۶٫ Where were some books bought yesterday?
ازکجا تعدادی کتاب دیروزخریده شدند؟
۷٫ When did she buy some books from the market?
اوچه موقع ازبازارتعدادی کتاب خرید؟
۸٫When were some books bought from the market?
چه موقع تعدادی کتاب ازبازارخریده شد؟
قاعده کلی جمله هایی که باکلمه ها یاستفهامی سوالی می شوند:

درصورتیکه جمله مجهول باکلمه استفهامی What سوالی شود،مفعول جمله معلوم بایدازجمله حذف شود.لذافرمول بالارامی توان برای کلمه استفهامی What به شکل زیر نوشت:

سایراجزای جمله + اسم مفعول + فعل to be+ what

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *