برخی اولویت های پژوهشی در زمینه اقلیم

انرژی باد

   شناسایی مناطق بادخیز در جهت بهره برداری از انرژی بادی

انرژی امواج دریایی

   امکان سنجی استفاده از امواج جزر و مدی در خورهای خلیج فارس جهت تولید برق

    شناسایی مناطق مستعد بهره برداری از انرژی امواج ناشی از باد

انرژی خورشیدی

مطالعه اقلیمی مناطق مختلف کشور با کمترین مقدار ابرناکی جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی

تعیین پتانسیل انرژی خورشیدی در سطح استان های پرتابش کشور

 

ایجاد سازه‌های دریایی و مدیریت سواحل با شناخت خصوصیات هواشناسی دریایی و  فیزیک دریای منطقه

مطالعه مناطق ساحلی کشور از دیدگاه هواشناسی دریایی و  اقیانوس شناسی فیزیکی به منظور تعیین مناطق مناسب جهت تاسیس اسکله

مطالعه حوزه‌های آبریز با شناخت خصوصیات هواشناسی آبشناسی منطقه

مطالعه حوزه آبریز رودخانه های دائمی کشور به منظور امکان سنجی تاسیس سد

برآورد منابع آبی کشور در دهه های آینده  

بررسی خشکسالی و منابع آب‌

مدلسازی بارش – رواناب در حوضه های آبریز منتخب

برآورد پارامترهای فیزیکی برف ( سطح پوشش برف و عمق آب معادل برف ) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حوضه های آبریز

بررسی سطح پوشش برف حوضه های آبریز منتخب در ارتباط با سیگنالهای اقلیمی

پیش بینی فصلی جریان رودخانه های منتخب با استفاده از سیگنالهای اقلیمی

برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه های آبریز منتخب کشور

بررسی و ارائه مناسب ترین مدل جهت برآورد ناشی از ذوب برف در مناطق کوهستانی ایران

اثرات تغییراقلیم بر منابع آب خاورمیانه

 

معماری شهری با شناخت خصوصیات اقلیمی منطقه

بررسی شاخصهای آسایش زیستی و به کارگیری پتانسیلهای اقلیمی در معماری

طراحی شهری  بر اساس خصوصیات اقلیمی منطقه –  ساحلی و غیر ساحلی

بهبود  فرایندهای کشاورزی، تأمین غذایی، نگهداری و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی با کمک دانش هواشناسی

امکان‌سنجی ارائه پیش‌‌بینی‌های فصلی،کوتاه مدت و هشدارهای به موقع برای مقاصد کشاورزی در مناطق مختلف و براساس نوع محصول  

ارائه پیش‌بینی‌های دریایی با هدف تأمین نیازهای صیادی

تهیه اطلس هواشناسی کشاورزی و پهنه‌‌‌‌بندی آن برای محصولات مختلف  برروی کشور

ایجاد سیستم‌های پیش‌آگاهی آفات و بیماریهای گیاهی مهم کشور

ارزیابی پارامترهای هواشناسی در ارتباط با رشد محصولات مختلف کشاورزی و  عملکرد محصولات زراعی استراتژیک کشور

توزیع مکانی احتمال بارندگی جهت نقاط مناسب کشت دیم گندم

طبقه بندی زراعی کشور در دهه‌های آینده

پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی استانهای کشور

مطالعات بیابان زدایی ملی از دیدکاه هواشناسی

مطالعه سرمازدگی محصولات کشاورزی و روشهای پیش‌‌‌‌‌بینی آن در استانهای سردسیر کشور

مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات فنولوژیکی و فیزیولوژیکی محصولات کشاورزی مختلف 

مطالعات اقلیم و تغییرات اقلیمی

ارزیابی تغییرات اقلیمی کشور در گذشته، حال و آینده توسط مدل‌های مختلف اقلیم منطقه ای از جمله:  PRECIS ، RegCM  و …

مطالعه اقلیم ایران در گذشته، حال و آینده با استفاده از مدل‌های مختلف اقلیمی از جمله  WG، LARS ، Magic scengen ، DSM ، …

پهنه بندی اقلیمی کشور از منظر تطابق با سناریوهای اقلیمی معتبر

تهیه اطلس اقلیمی هواشناسی کشور:   

تهیه اطلس اقلیمی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی دریاهای ایران

تهیه بانک داده‌های اقلیمی- هواشناسی کشور

مطالعه اقلیم دریاهای ایران و تأثیر آن برروی اقلیم ایران

تأثیر جهانی ناوبری هوایی بر تغییرات اقلیمی/ بر تغییرات لایه ازن/ بر تغییرات تابش فرابنفش

مطالعه تأثیر تغییراقلیم بر تغییرات تراز آب دریاهای ملی

انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسک به کمک مطالعات بلایای آب و هوایی

امکان‌سنجی پیش بینی کوتاه مدت بلایای جوی و دریایی (خشکسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان-بهمن- صاعقه- مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای …)  در درمناطق مختلف کشور

امکان‌سنجی پیش بینی بلند مدت (اقلیمی) بلایای جوی و دریایی (خشکسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان- بهمن- صاعقه – مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای …) درمناطق مختلف کشور در بازه‌‌های مختلف زمانی

طراحی سیستم‌های جامع هشدار بلایای جوی (خشکسالی- سیل‌- تگرگ- طوفان- بهمن- صاعقه – مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا، خیزآب‌های طوفانی، طوفانهای دریایی حاره‌ای و فراحاره‌ای …) درکشور در بازه‌‌های مختلف زمانی

پهنه‌بندی ریسک بلایای جوی (خشکسالی- سیل‌‌- تگرگ- طوفان- بهمن-صاعقه – مه دود- آلودگی‌های بحرانی هوا و دریا …) در نقاط مختلف

تهیه اطلس اقلیمی بلایای طبیعی کشور

تحلیل الگوهای سینوپتیکی طوفانهای گرد وخاک در مناطق جنوب غرب ایران

تحلیل الگوهای سینوپتیکی خشکسالیهای فراگیر در سطح ایران

مطالعه الگوهای سینوپتیکی بارشهای سیل زا در حوضه های منتخب

تحلیل الگوهای سینوپتیکی طوفانهای دریایی مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور

امکان‌سنجی پایش خشکسالی با استفاده از شاخصهای SPI ، پالمر  و …

یررسی و تحلیل تاریخ آغاز و خاتمه یخبندانهای تابشی و فرا رفتی در استانهای سردسیر کشور (ایلام …)

جفت کردن مدلهای هواشناسی و آب شناسی به منظور پیش آگاهی سیل در حوضه های سیل زا

برآورد حداکثر سیل  محتمل در حوضه های آبریز منتخب کشور

پهنه بندی یخبندان‌های خسارت بار در بازه زمانی گلدهی درختان درکشور

بررسی سرمازدگی محصولات کشاورزی و روشهای پیش بینی آن

بررسی مناطق مستعد استفاده از فناوری باروری ابرها به منظور کاهش اثرات خشکسالی

امکان‌سنجی استفاده از فناوری تگرگ‌زدایی به منظور کاهش خسارات ناشی از آن

پیش‌بینی پدیده‌های آب و هوایی به کمک داده‌های راداری (بارش تگرگ، شدت تلاطم، تخمین رواناب، مناطق در معرض بارش شدید، طوفانهای گردو خاگ، …)

مطالعات پیش‌‌آکاهی‌های آب و هوایی در بازه‌های زمانی و مکانی مختلف

امکان‌‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های کوتاه مدت (ساعتی، روزانه، ماهانه، و فصلی) منطقه‌ای (بزرگ مقیاس و میان مقیاس و ریزمقیاس) پارامترهای هواشناسی، دریایی و هیدرولوژی با استفاده از روشهای مختلف آماری: سری‌های فوریه، منطق فازی، شبکه‌های عصبی، مدلهای آماری مانند SDSM،  …

امکان‌‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های کوتاه مدت (ساعتی، روزانه، ماهانه، و فصلی) منطقه‌ای (بزرگ مقیاس و میان مقیاس و ریزمقیاس پارامترهای هواشناسی، دریایی و هیدرولوژی با استفاده از طراحی مدلهای عددی و یا استفاده از مدلهای عددی تجارتی…

صحت سنجی و کالیبره سازی مدلهای فوق در بازه های زمانی و محدوده‌های مکانی یکسان به منظور مقایسه، تعین دقت و کاربری بهینه آنها در پیش‌بیتی‌

امکان‌سنجی ارائه پیش‌بینی‌های فصلی با استفاده از شاخص‌های دورپیوند مانند ENSO، NAO، MA، MJO، NCP،NO، …

طراحی مدلهای عددی پیش‌بینی آب و هوا در مقیاس جهانی و یا به اجرا درآوردن مدلهای آماده مانند GCM    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *