تحقیقات ژنتیکی که باعث دختر یا پسر بودن جنین می شوند

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

به راستی علت افزایش شدید و بی سابقه نرخ تولد نوزاد پسر در ۳۰ ساله اخیر در جهان چه بوده است؟
جمعی از اساتید و دانشجویان گرایشهای آمار زیستی، جامعه شناسی و علوم طبیعی گرد هم آمده تا به بررسی برخی از این دلایل بپردازند. افزایش نرخ تولد نوزاد پسر موجب پدید آمدن بسیاری از مشکلات در جوامع کنونی گشته است. هم اکنون با وجود ۸ سال جنگ تحمیلی جامعه ایران با مشکل بیش از ۱ میلیون پسر اضافه آن هم تنها بین سنین ۲۰ تا ۳۰ سال مواجه بوده که این رقم بسیار قابل توجه می باشد. در صورت ادامه روند پسر زایی جامعه با مشکلاتی بسیار زیاد رو به رو خواهد گشت و بسیار شایسته می باشد که این مشکل هم اکنون و به نحوی جامع مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدا به ذکر علل ژنتیکی افزایش شدید پسر زایی در ۳۰ ساله اخیر اشاره خواهیم نمود.
احتمال تشکیل جنین مذکر به مراتب بیش از احتمال تشکیل جنین مؤنث می باشد. بر آورد محققان ۱۲۰ جنین پسر در ازای ۱۰۰ جنین دختر می باشد.
پرسش اینست که آیا تمامی جنین های تشکیل یافته به راستی تبدیل به نوزاد کامل شده و متولد خواهند شد؟ خیر، در هیچ کجای جهان به طور طبیعی نرخ تولد ۱۲۰ پسر در ازای ۱۰۰ دختر نمی باشد. از نظر محتوای ژنتیکی یکجنین مذکر بسیار ضعیف تر از یکجنین مؤنث می باشد، و آن بدلیل دارا بودن یک مجموعه کروموزومی فعال می باشد. حال آنکه هرجنین مؤنث دارای دو مجموعه فعال کروموزومی بوده و مقاومت آن نسبت به عواملی که جنین را در بدو تشکیل تهدید می نمایند به مراتب بیشتر از مقاومت جنین مذکر می باشد. به دلایل ذکر شدهدرصدبسیاریازجنینهایمذکر درهمانابتداازمیانرفتهدرزمانتولدنسبتپسربهدختررقمیاستبرابربا ۱۰۴-۱۰۷ نوزادپسردرازایهر ۱۰۰ نوزاددختر.
در اینجا به نکاتی شایان توجه در این خصوص اشاره خاهیم نمود:
● تفاوت مادران جوان و مادران مسندر پسر دار و یا دختر دار شدن:
تحقیقات نشان داده اند که احتمال تولد فرزند پسر از مادران جوان تر به مراتب بیشتر از احتمال تولد نوزاد پسر از مادران مسن تر می باشد. این بدین معناست که در کشور هایی که سن زن در هنگام ازدواج و بارداری پایین تر است نرخ تولد نوزاد پسر نسبت به دختر بیشتر خواهد بود.
●نقشملیتدر پسر دار یا دختر دار شدن:
آمار ها نشان داده اند که مادران چینی دارای بیشترین تعداد پسر می باشند و مادران فیلیپینی پس از آنها از لحاظ تعداد فرزند پسر در مقام دوم قرار دارند، در حالی که مادران سرخپوست دارای کمترین تعداد فرزند پسر می باشند.
● نقش بیماری ها در تایین جنسیت جنین:
تحقیقاتنشاندادهاندکهابتلایزنانبهبرخیازبیماریهامیتوانددرتایینجنسیتجنینتأثیرگزارباشد. بهگفتهمحققیناحتمالتولدنوزادپسراززنانمبتلابهبیماریهپاتیتنوعب، ۱،۵ برابربیشاززنانیاستکهحاملاینویروسنمیباشند.پروفسور امیلی اویستر، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد پایان نامه دوره دکترای خود را بر روی ارتباط بیماری هپاتیت ب و نرخ تولد نوزادان به انجام رسانید.
تیتر پایان نامه پروفسور اویستر: هپاتیت ب و زنان ناپدید شده” بود. وی اظهار داشت که می توان از علم بیولوژی برای پاسخگویی به این معما که چرا تعداد دختران متولد شده تا این حدکم شده است استفاده نمود.
وی همچنین به مقاله آمارتیا سن Amartya Sen با عنوان: فقدانبیش از ۱۰۰ میلیون زن More than ۱۰۰ million Women are Missing اشاره داشت. آمارتیا سن در مقاله خود علل کمتر بودن تعداد زنان را دلایل اجتماعی ضد زنان بیان نموده بود، ولیکن پروفسور اویستر به جنبه های بیولوژیکی این پدیدهبه زیبایی اشاره نمود.
به گفته مجله معتبر ساینس دیلی: هپاتیت ب به تنهایی علت فقدان ۴۰ درصدی زنان در آسیا می باشد.
● نسبت طبیعی و متداول پسر به دختر در بدو تولد چگونه است؟
به طور طبیعی و در تمام جهان نرخ تولد ۱۰۴-۱۰۷ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر می باشد.
استثناهایی نیزدر این میان به چشم می خورند، از جمله سال ۱۹۴۶ میلادی در آمریکا سالی بود که بیشترین تعداد تولد پسر را به خود دید، در آن سال ۱۰۵.۹ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر متولد شدند. و سال ۲۰۰۰ سالی بود که کمترین نرخ تولد پسر ها را داشت. در آن سال ۱۰۴.۸ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر متولد شدند.
● نکاتی جالب در خصوص نسبت مرد به زن در رده های مختلف سنی:
در بدو تولد همانگونه که قبلا نیز ذکر شد تعداد پسران بین ۱۰۴ تا ۱۰۷ در ازای هر ۱۰۰ دختر می باشد. در سنین زیر ۱۵ سال نیزنسبت پسر به دختر مشابه است با نسبت آنها در بدوتولد. پس از آن تا سن ۳۵ سالگی همچنین تعداد پسرها بیشتر از تعداد دخترها می باشد. اما نسبت ۱۰۴-۱۰۷ کمی کاهش می یابد و این بدان دلیل است که مردان در این سن احتمال فوتشان بر اثر حوادث کمی بیشتر از احتمال فوت زنان می باشد که این نسبت را به ۱۰۳-۱۰۵ در ازای هر ۱۰۰ دختر می رساند. **
** توجه داشته باشید که در اینجا منظور از ۱۰۰ دختر، ۱۰۰ دختر “زنده” و نه ضررورتا ۱۰۰ دختر “سالم” می باشد. بدان دلیل که نرخ ابتلای دختران به برخی بیماری ها در سنین جوانی و بین ۱۵-۳۵ سال به مراتب بیشتر از نرخ ابتلای مردان به همان بیماری ها می باشد. و اگر می خواستیم تعداد دختران سالم را در این معادله جای دهیم تعداد به مراتب کمتر می بود. مردان بیشتر مستعد بیماری های قلبی عروقی و برخی از انواع سرطان ها می باشند و بدین ترتیب عمر متوسط مردان کوتاه تر از عمر متوسط زنان می باشد. بدین ترتیب در سنین کهنسالی تعداد زنان (مسن) به مراتب بیش از تعداد مردان (مسن) خواهد بود. آمار ذکر شده در فوق برای تمام کشور ها صادق است جز کشور افغانستان که در این کشور بر طبق آمار عمر متوسط زنان کمتر از عمر متوسط مردان می باشد.
● در اینجا به آمار کشورمان نظر می اندازیم
آمارهای کشور ایران نشان می دهند که نرخ تولد در کشور ما برابر است با ۱۰۵ نوزاد پسر در ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، که این میزان تا گروه سنی ۳۵ سال کمابیش به همین صورت می باشد. در ایران هم اکنون (بر طبق آخرین آمار سال ۲۰۰۷) جمعیت مردان تا رده سنی ۶۵ سال بیش از جمعیت زنان می باشد، و در رده سنی ۶۵ سال به بالا جمعیت زنان بیشتر از جمعیت مردان می باشد. همچنین در کشور ما بر طبق آمار ها، طول عمر متوسط زنان ۷۲ سال و طول عمر متوسط مردان ۶۹ سال می باشد.
هم اکنون جمعیت مردان در ایران در حدود ۱،۶۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و ششصد هزار نفر) بیشتر از جمعیت زنان در ایران می باشد
ـ بدیهی است که جمعیت دختران جوان کشورمان نسبت به پسران جوان به مراتب کمتر می باشد به این دلیل که در سنین بالای ۶۵ سال قسمت عظیمی از جمعیت را زنان به خود اختصاص داده اند.
● آمار دیگر نقاط جهان:
نرخ تولد به طور طبیعی بین ۱۰۵ تا ۱۰۷پسر در ازا هر ۱۰۰ دختر می باشد. حال آنکه در برخی از کشور های جهان نرخ تولد نوزاد پسر به مراتب بیشتر از نرخ تولد نوزاد دختر می باشد. هم اکنون آمار تولد ۱۱۳ پسر به ۱۰۰ دختر در دو کشور چین و کره جنوبی، ۱۱۰ پسر به ۱۰۰ دختر در کشور تایوان، و ۱۰۷ پسر به ۱۰۰ دختر در میان چینی های ساکن سنگاپور و مردم مالزی می باشد.
شایان ذکر است که بر اساس گزارشات منتشره توسط China Population Publishing House نرخ تولد در سال ۲۰۰۱ در کشور چین برابر بوده است با ۱۱۷ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر. همچنین در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ ;۱۲۱ پسر به ازای هر ۱۰۰ دختر در کشور چین به دنیا آمدند.
بر طبق آمار ها تخمین زده میشود که تا سال ۲۰۲۰ تعداد پسران جوان در کشور چین بیش از ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ (۳۵ میلیون) و در کشور هند بیش از ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ (۲۵ میلیون) بیش از تعداد دختران جوان در آن دو کشور باشد. که این آمار ها مقامات چینی و هندی را به شدت نگران کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام داشت که تعداد زنان در جنوب قاره آسیا در حدود ۷۹ میلیون (۷۹،۰۰۰،۰۰۰) کمتر از جمعیت مردان در این منطقه می باشد.
اخیرا در مقاله ای تحت عنوان “افزایش وحشتناک پسرها” ، دانشمندان هشدار داده اندکه افزایش بیش از اندازه و شدید تعداد پسر ها در کشورهای آسیایی می تواند صلح جهانی را تهدید نماید. در این مقاله آمده است که هم اکنون جمعیت زنان در دو کشور چین و هند بیش از ۱۰۰ میلیون کمتر از جمعیت مردان در این دو کشور می باشد. این رقم که به “پدیده فقدان زن” شهرت یافته است The phenomenon of missing women. برای اولین بار توسط آمارتیا سن مورد توجه قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *