ترین کلمات

ترین کلمات

The most selfish one letter word is “I”. Avoid it

The most satisfying two-letter word is “WE”. Use it

The most poisonous three-letter word is “EGO”. Kill it

The most used four-letter word is “LOVE”. Value it

The most pleasing five-letter word is “SMILE”. Keep it

The fastest spreading six-letter word is “RUMOUR”. Ignore it

The hardest working seven-letter word is “SUCCESS”. Achieve it

The most enviable eight-letter word is “JEALOUSY”. Distance it

The most powerful nine-letter word is “KNOWLEDGE”. Acquire it

The most essential ten-letter word is “CONFIDENCE”. Trust it

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *