جلسه بیست و هفتم – کدنویسی و فیلترنویسی – بخش ۲

در جلسه بیست و ششم ، نحوه فیلترگذاری دیده بان بازار بورس را با معرفی کد برنامه نویسی با عنوان تعیین صف خرید به شرح زیر آموزش دادیم .

l          (pd1) == (tmax) && (qd1) >100000

تفسیر استراتژی فیلتر : با تعیین کد فوق ، ما از دیده بان بازار می خواهیم که صرفا نمادهایی را نمایش دهد که دارای تقاضای حجم خرید بیش از ۱۰۰ هزار بوده و در قیمت سقف در حال معامله هستند .

معرفی فیلدهای تابع :

(pd1) قیمت بهترین تقاضای خرید برای هر نماد

 (tmax)قیمت سقف مجاز برای معامله هر نماد

(qd1) حجم بهترین تقاضای خرید برای هر نماد

در بخش اول کد فوق ، عبارت (pd1) = = (tmax) قرار دادیم ، یعنی قیمت درخواست خرید معادل سقف قیمت مجاز برای آن نماد باشد . دقت شود الگوی صحیح فرمول نویسی برای برقراری شرط تساوی ، دو علامت مساوی ( = = ) است .

و در بخش دوم کد ، عبارت  (qd1) >100000 قرار دادیم ، یعنی حجم تقاضا برای خرید بیش از ۱۰۰۰۰۰ باشد .

از طرف دیگر چون ما می خواهیم هم شرط اول برقرار باشد و هم شرط دوم ، بنابراین بین دو شرط از عبارت ( && ) استفاده میکنیم . دقت فرمایید برای برقراری شرط ” و ” از دو علامت “&” مشابه فرمت و الگوی مثال ذکر شده باید استفاده گردد.

اگر بخواهیم فرمول ، هر کدام از دو شرط را اجرا کند به جای عملگر “و” یا “&&” از عملگر “یا” “||” استفاده می کنیم که در ادامه این مبحث در فرمول ۱۰ از آن استفاده شده است.

در این پست سایر فیلدهای مورد نیاز جهت فرمول نویسی و فیلترگذاری به شرح زیر حضورتان معرفی می شود :

(qd1) حجم بهترین تقاضای خرید برای هر نماد

(qd2) حجم دومین  ردیف از بهترین تقاضاهای خرید برای هر نماد

(qd3) حجم سومین ردیف از تقاضاهای خرید برای هر نماد

(pd1) قیمت بهترین تقاضای خرید برای هر نماد

(pd1) قیمت دومین ردیف از بهترین تقاضاهای خرید برای هر نماد

(pd1) قیمت سومین ردیف از بهترین تقاضاهای خرید برای هر نماد

(qo1) حجم بهترین عرضه فروش برای هر نماد

(qo2) حجم دومین  ردیف از بهترین عرضه های فروش برای هر نماد

(qo3) حجم سومین ردیف از عرضه های فروش برای هر نماد

(po1) قیمت بهترین عرضه های فروش برای هر نماد

(po2) قیمت دومین ردیف از بهترین عرضه های فروش برای هر نماد

(po3) قیمت سومین ردیف از بهترین عرضه های فروش برای هر نماد

(tmax) قیمت سقف مجاز برای معامله هر نماد

(tmin) قیمت کف مجاز برای معامله هر نماد

 (pmax) حداکثر قیمت معامله شده روز جاری هر نماد

 (pmin) حداقل قیمت معامله شده روز جاری هر نماد

 (pl) آخرین قیمت روز جاری

(pc) قیمت پایانی روز جاری

(py) قیمت دیروز

 [ih][1].Pclosingقیمت پایانی یک روز قبل

[ih][2].Pclosingقیمت پایانی دو روز قبل

[ih] [1].PriceMin قیمت کف یک روز قبل

 [ih] [2].PriceMin قیمت کف دو روز قبل

[ih] [1].PriceMax قیمت سقف یک روز قبل

[ih] [2].PriceMax قیمت سقف دو روز قبل

(tvol) حجم معامله

(pl) حجم مبنا

(tno) تعداد معاملات

(ct).Buy_N_Volume حجم خرید حقوقی

(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی

(ct).Buy_I_Volume حجم خرید حقیقی

(ct).Sell_I_Volume حجم فروش حقیقی

(ct). Buy_CountN تعداد خرید حقوقی

(ct). Sell_CountN تعداد فروش حقوقی

(ct). Buy_CountI تعداد خرید حقیقی

(ct). Sell_CountI تعداد فروش حقیقی

با فراگیری فیلدهای فوق در بانک اطلاعات فناوری بورس ، مثال دیکری از نحوه استفاده از فیلترنویسی را همراه با استراتژی مربوطه تشریح خواهیم کرد :

۱ – سهم خرید حقوقی  از کل خریدها:

l          (ct).Buy_CountN > 3  && (ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.6 && (ct).Sell_N_Volume < (tvol) * 0.4 && (tvol)>100000

استراتژی : نمایش نمادهایی که در آن بیش از سه شرکت حقوقی ، بیش از ۶۰% از خریدهای سهم را به خود اختصاص داده اند و در ضمن حقوقی ها کمتر از ۴۰% فروش سهم را داشته و حجم معاملات سهم بیش از ۱۰۰ هزار سهم بوده است.

۲ – آستانه صف خرید :

l          (po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

استراتژی : نمایش نمادهایی که در آن قیمت بهترین عرضه برای فروش بین سقف مجاز قیمت و یا یک ریال کمتر در نوسان بوده و قیمت تقاضا برای خرید کمتر از سقف مجاز قیمت می باشد.

۳ – تغییر روند نزولی به صعودی

l           ((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )

استراتژی : نمایش نمادهایی که روزهای زیادی منفی بوده و در حال تغییر روند و قرار گرفتن در کانال صعودی است .

۴ – فرصت خرید ناشی از خالی کردن سهم در ساعت ۱۰ صبح

l           ((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)

استراتژی : معمولا بعد از یک روند شارپ در چند روز متوالی، قیمت در حدود ساعت ۱۰ مقداری کاهش پیدا می کند . در این حالت و در حالی که قیمت پایانی مثبت ۳% هست ولی آخرین قیمت حتی ممکن منفی باشد. در اینصورت فرصت خرید خوبی ایجاد می شود . این فرمول بصورت لحظه ای به شما آلارم می دهد.

۵ – تبدیل وضعیت نماد منفی به مثبت

l           (pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

استراتژی : این فرمول سهم هایی که در ابتدای صبح نزولی بوده و در حال بازگشت به درصدهای مثبت هستند  را نمایش می دهد.

۶ – نمادهای تثبیت شده در روند صعودی و فاقد صف خرید

l          (pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

استراتژی : این فرمول سهم هایی را نمایش می دهد که در روند صعودی تثبیت شده اند و در ضمن صف خرید هم نیستند

۷ – تقاضا برای نمادهای  در کف قیمتی

l          (qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) && (tno)>10 && (plp)<2 && (qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)<100000000

استراتژی : این فرمول نمادهایی را نشان می دهد که تقاضای بالا در کف قیمتی دارند

۸ – نمادهای دارای معامله بیش از ۵ برابر حجم مبنا

l          (tvol) >= 5*(bvol)

استراتژی : نمایش نمادهایی که معاملاتی بیش از ۵ برابر حجم مبنا دارند

۹ – صف فروش بیش از دو برابر حجم مبنا

l          (po1) == (tmin) && (qo1)>=2*(bvol)

استراتژی : نمایش نمادهایی که صف فروش بیش از دو برابر حجم مبنا  دارند .

۱۰ – ایجاد سبد سهام شخصی

(l18).indexOf(“مرقام”)==۰
||
(l18).indexOf(“رمپنا”)==۰
||
(l18).indexOf(“ف”)==۰

استراتژی : این فرمول برای ایجاد سبد شخصی در دیده بان بازار کاربرد دارد . با دستور فوق نمادهای “رمپنا” ، “مرقام”  و یا همه نمادهایی که با حرف “ف” شروع می شوند را نمایش خواهد داد. شما می توانید به جای نمادهای نامبرده شده ، نام نمادهای سبد خود را بنویسید . فقط دقت که نام نماد را مشابه نام ذخیره شده در بانک اطلاعات سازمان بورس بنویسید و به حروف “ک” و “ی” هم دقت کنید که عربی نباشند.

۱۱ – سهام با p/e معین

l          (pe)>4 && (pe)<7

استراتژی : این فرمول نمادهایی را نشان می دهد که p/e  آنها بین ۴ و ۷ است:

۱۲ – قدرت خریدار به فروشنده

l          (pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >5*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3)) && (tvol)>100000 && (pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) > 10000 && (pl)<(tmax)-1

استراتژی : این فرمول نمادهایی را نشان می دهد که ارزش ریالی تقاضاهای خرید بیش از ۵ برابر ارزش ریالی عرضه های فروش است و بیش از ۱۰ هزار سهم است و ضمنا آخرین قیمت سهم ۱ درصد کمتر از سقف محدوده مجاز است.

ادامه مبحث کدنویسی و فیلتر نویسی را در پستهای بعد دنبال کنید.

۱ Comment

Add a Comment
  1. سلام.میخاستم بدونم فیلتره حقوقی دیروز بالای ۵۰ درصد خریده چی میشه.و دیروز نماد صف فروش بوده.اگر لطف کنین خیلیل ممنون میشم.خواهشا شاید متوجه نشم بهم پیام بدین متوجه شم بیام ببینم.دیروز صف فروش بوده و حقوقی بالای ۵۰ درصد داشته میخریده.للللللطف میکنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *