زمان ها در زبان انگلیسی

زمان های سادهSimple Tenses

Present

زمان حال

حالتی از فعل که نشان میدهد یک عمل در زمان حال اتفاق می افتد.

Ann plays tennis every day.

Past

زمان گذشته

حالتی از فعل که نشان میدهد یک عمل در زمان گذشته اتفاق افتاده است.

Ann played tennis yesterday.

Ann went to school yesterday.

 

Future

زمان آینده

حالتی از فعل که نشان میدهد یک عمل در زمان آینده اتفاق خواهد افتاد.

Ann will play tennis tomorrow.

will+verb

 زمان های کاملPerfect Tenses

Present

زمان حال

  برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده است و تا زمان حال ادامه یافته است

برای بیان عملی که در زمانی نامعین در گذشته واقع شده است

  برای انجام عملی که به تازگی انجام شده است ولی اثر آن هنوز به جای مانده است

Ann has already played tennis.

have / has + P.P

Past

زمان گذشته

برای بیان عملی که پیش از عملی دیگر در گذشته انجام شده است.

Ann had played tennis before her brother came.

Had +P.P

Future

زمان آینده

برای بیان عمل و امتداد آن تا پیش از انجام عملی دیگر در آینده

Ann will have played by 10.

Will+have+P.P

 زمان های استمراریProgressive (Continuous) Tenses

Present

زمان حال

حالتی از فعل که نشان میدهد یک عمل در زمان حال دارد اتفاق می افتد.

Ann is playing tennis now.

Am /is / are + verb + ing

Past

زمان گذشته

حالتی از فعل که نشان میدهد یک عمل در زمان گذشته در یک زمانی در حال انجام شدن بوده است.

Ann was playing tennis at this time yesterday.

Was / were+verb+ing

Future

زمان آینده

حالتی از فعل که نشان میدهد یک عمل در آینده در یک زمانی در حال انجام شدن خواهد بود.

Ann will be playing tennis at 10.

Will+be+verb+ing

 زمان های کامل استمراریPerfect  Progressive  Tenses

Present

زمان حال

برای بیان امتداد عملی استمراری که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه داشته است

Ann has been playing tennis for two hours without stopping.

Have/has+been+verb+ing

Past

زمان گذشته

برای بیان یک عمل استمراری که پیش از عمل دیگری در گذشته انجام شده است.

Ann had been playing tennis for 3 hours before she was tired.

had+been+verb+ing

Future

زمان آینده

برای انجام عملی که تا زمانی خاص در آینده استمرار خواهد داشت.

Ann will have been playing tennis for five hours by 12 o’clock.

Will+have+been+verb+ing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *