زیست دوم . درس ۱

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-ویژگی‌های پروتئین تار عنکبوت چیست؟ ‌

پاسخ: چسبندگی،کش‌سانی و استحکام.

۲-علت گوناگونی جانداران مربوط به کدام مولکول‌هاست؟

پاسخ: پروتئین و DNA.

۳-مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده‌ی مولکول‌های زیستی کدام‌است؟

پاسخ: کربن.

۴- چه نوع پیوندی میان کربن و سایر اتم‌ها در مواد آلی وجود دارد؟

پاسخ: کووالانسی.

۵- هیدروکربن را تعریف کنید. مثال بزنید.

پاسخ: مولکولی‌است که در ساختار خود فقط اتم‌های کربن و هیدروژن دارد. مثل متان.

۶-یک پلی‌مر با واحدهای مشابه و یک پلی‌مر با واحدهای متفاوت نام ببرید.

پاسخ:با واحدهای مشابه مثل:گلیکوژن،سلولز و نشاسته. با واحدهای متفاوت مثل: DNA وپروتئین.

۷-مواد آلی را تعریف کنید.

پاسخ:مواد کربن‌داری هستند که در سلول ساخته می‌شوند. مثل:کربوهیدرات‌ها،لیپیدها،اسیدهای نوکلئیک و پروتئین.

۸-اسکلت کربنی را تعریف کنید.

پاسخ: زنجیره‌ی کربنی مواد آلی اسکلت کربنی نامیده می‌شود.

۹- پلی‌مر را تعریف کنید.مثال بزنید.

پاسخ: مولکولی‌است که از واحدهای کم و بیش یکسان ساخته شده‌است.مثل:پلی:ساکارید و پروتئین.

۱۰-منظور از درشت مولکول چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: بسیاری از مولکول‌های زیستی نسبت به مولکول‌های غیر زیستی بسیار بزرگ اند و درشت مولکول نامیده می‌شوند. مثال: اسیدهای نوکلئیک و پروتئین.

۱۱-مونومر را تعریف کنید. مثال بزنید.

پاسخ: به هریک از واحدهای سازنده‌ی پلی‌مر مونومر گفته می‌شود. مثل: گلوکز و آمینواسید.

۱۲-سنتز آبدهی را تعریف کنید.

پاسخ:هرگاه دو مونومر با هم ترکیب شوند، یک مولکول آب از بین آن‌ها آزاد می‌شود.به‌این نوع واکنش سنتز آبدهی می‌گویند.

۱۳-هیدرولیز را تعریف کنید.

برای تجزیه‌ی یک پلی‌مر به مونومرهای سازنده‌ی آن به مولکول آب نیاز است. به‌این نوع واکنش‌ها هیدرولیز گفته می‌شود.

۱۴-دی‌ساکارید چگونه به وجود می‌آید؟ مثال بزنید.

پاسخ:هرگاه دو مونوساکارید با واکنش سنتز آبدهی باهم ترکیب شوند مولکول دی ساکارید به وجود می‌آورند. مثال:ساکارز.

۱۵-برای هریک از موارد هگزوز،پنتوز،پلی‌ساکارید جانوری و استروئید یک مثال بزنید.

پاسخ: مثال‌های موجود در کتاب.

۱۶-ساده‌ترین کربوهیدرات‌ها کدامند؟

پاسخ:مونوساکاریدها.

۱۷-معروف‌ترین هگزوزها را نام ببرید.

پاسخ: گلوکز،فروکتوز و گالاکتوز.

۱۸- معروف‌ترین پنتوزها را نام ببرید.

پاسخ:ریبوز و دئوکسی ریبوز.

۱۹-مهم‌ترین مونوساکاریدها کدامند؟

پاسخ: هگزوزها(۶کربنی) و پنتوزها(۵کربنی).

۲۰-پلی‌ساکارید چگونه به وجود می‌آید؟ مثال بزنید.

پاسخ:از ترکیب چندصد تا چندهزار مونوساکارید با یکدیگر به روش سنتز آبدهی به وجود می‌آید. مثل: نشاسته و گلیکوژن.

۲۱-فیبریل سلولزی را تعریف کنید.

پاسخ:مولکول سلولز رشته‌ای و بدون انشعاب است.چند هزار از این رشته‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و یک فیبریل سلولزی را تشکیل می دهند.

۲۲-الیاف را تعریف کنید.اهمیت آن چیست؟

پاسخ:رشته‌های سلولزی موجود در غذاها الیاف نام دارند.غذای اصلی بعضی از جانوران مانند گاو و موریانه سلولز است.

۲۳-گلیکوژن در چه نوع سلول‌هایی ذخیره می‌شود؟

پاسخ: در سلول‌های کبد(جگر) و ماهیچه.

۲۴-تری گلیسرید از چه اجزایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: سه مولکول اسیدچرب و یک مولکول گلیسرول.

۲۵-منظور از مولکول سیرنشده چه مولکولی‌است؟

پاسخ: مولکولی‌است که حد اقل یک پیوند دو یا سه گانه دارد.یعنی تعداد اتم‌های هیدروژن آن کمتر از حدی است که آن مولکول می‌تواند در حالت حد اکثر داشته باشد.

۲۶- منظور از مولکول سیرشده چه مولکولی‌است؟

پاسخ: مولکولی‌است که پیوند دو یا سه گانه ندارد و تعداد اتم‌های هیدروژن آن در حالت حد اکثر است.

۲۷-اسیدهای چرب سیرشده و نشده را باهم مقایسه کنید.

پاسخ:۱-اولی در دمای معمولی جامد و دومی مایع‌است. ۲-گوارش سیرنشده‌ها آسان‌نر است. ۳- اولی بیشتر در جانوران و دومی بیشتر در گیاهان وجود دارند.

۲۸-روغن نباتی مایع را چگونه جامد می‌کنند؟

پاسخ: با افزودن هیدروژن به مولکول آن‌ها.

۲۹-نقش فسفولیپیدها چیست؟ چه تفاوتی با تری‌گلیسریدها دارند؟

پاسخ:اجزای اصلی غشای سلول هستند.در تری گلیسرید سه اسید چرب به‌یک گلیسرول متصل شده‌اند اما در فسفولیپید دو اسید چرب و یک گروه فسفات به‌یک گلیسرول متصل شده‌اند.

۳۰- کاربرد موم‌ها را بنویسید.

پاسخ: پوشش مناسبی برای بخش‌های جوان گیاهان ، میوه‌ها و غیره هستند و در بعضی حشرات مانند زنبور عسل برای ساختن خانه به کار می رود.

۳۱-اهمیت کلسترول را بنویسید.

پاسخ:سلول‌ها از آن برای ساختن سایر استروئیدها مثل هورمون‌های استروئیدی استفاده می‌کنند.

۳۲-انواع لیپیدها را نام ببرید.

پاسخ:تری‌گلیسریدها، فسفولیپیدها، موم‌ها و استروئیدها.

۳۳-مهم‌ترین وظایف لیپیدها در سلول چیست؟

پاسخ:ذخیره‌ی انرژی، ضربه گیری و داشتن نقش ساختاری.

۳۴-پیوند پپتیدی را تعریف کنید.

پاسخ: وقتی دو آمینواسید با روش سنتز آبدهی باهم ترکیب می‌شوند ، بین آن‌ها پیوندی به نام پیوند پپتیدی به وجود می‌آید.

۳۵-دی پپتید را تعریف کنید.

پاسخ: مولکولی‌است که با ایجاد یک پیوند پپتیدی میان دو آمینواسید به وجود می‌آید.

۳۶-پلی پپتید چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: پلی مرهایی هستند که از اتصال چند عدد تا چند هزار آمینواسید به وجود آمده‌اند.

۳۷-پروتئین چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: هرگاه‌یک یا چند پلی پپتید پیچ و تاب بخورند و شکل فضایی خاصی به وجود آورند مولکول حاصل یک پروتئین است.

۳۸-انواع پروتئین‌ها را از نظر کاری که در بدن انجام می دهند نام ببرید و مثال بزنید.

پاسخ: ۱- پروتئین‌های ساختاری مثل پروتئین‌های موجود در رباط و زردپی.۲- پروتئین‌های منقبض شونده مثل پروتئین‌های ماهیچه.۳- پروتئین‌های ذخیره‌ای مثل آلبومین تخم مرغ.۴- پروتئین‌های دفاعی مثل پادتن‌ها.۵- پروتئین‌های انتقال دهنده مثل هموگلوبین.۶-پروتین‌های نشانه‌ای مثل هورمون‌ها.۷- آنزیم‌ها مثل آنزیم‌های گوارشی.

۳۹-کاتالاز چگونه آنزیمی‌آست؟

پاسخ: آنزیمی‌آست که با سرعت بالا می‌تواند آب اکسیژنه(H2O2 ) را به آب و اکسیژن تبدیل کند.

۴۰- انواع آنزیم‌ها را از نظر محل انجام فعالیتشان نام برده و مثال بزنید.

پاسخ: آنزیم‌های درون سلولی مثل: کاتالاز و آنزیم‌های برون سلولی مثل: آنزیم‌های گوارشی.

۴۱- ویژگی‌های آنزیم‌ها را بنویسید.

پاسخ: ۱-بیش تر آن‌ها پروتئینی هستند.۲-عمل اختصاصی دارند.۳-بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.۴-به تغییرات شدید دما حساسند.۵-به تغییرات شدید PH محیط حساسند.

۴۲-جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید.

پاسخ: محلی است در آنزیم با قالب مخصوص که به وسیله‌ی آن به پیش ماده متصل می‌شود.

۴۳-منظور از پیش ماده و فراورده چیست؟

پاسخ: ماده‌یا موادی که تحت تأثیر آنزیم قرار می‌گیرند پیش ماده و آنچه که از تأثیر آنزیم بر پیش ماده حاصل می‌شود فراورده نام دارد.

۴۴-چه عواملی سرعت عمل آنزیم‌ها را افزایش می دهند؟

پاسخ: افزایش دما ، بعضی ویتامین‌ها و مواد معدنی.

۴۵-گرما چگونه سرعت عمل آنزیم را افزایش می دهد؟

پاسخ: به حرکت مولکول‌ها سرعت می بخشد و احتمال برخورد تصادفی آنزیم را با پیش ماده‌ی مربوطه.

۴۶-نقش ویتامین‌ها و مواد معدنی در افزایش سرعت عمل آنزیم چگونه‌است؟

پاسخ: اتصال آنزیم را با پیش ماده‌ی مربوطه آسان تر می‌کنند.

۴۷-چه عواملی و چگونه سرعت عمل آنزیم‌ها را کاهش می دهند؟

پاسخ: بعضی سم‌ها مانند سیانید و آرسنیک و حشره کش‌ها محل جایگاه فعال آنزیم را اشغال می‌کنند و از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

۴۸-نام چند آنزیم که در صنعت کاربرد دارند و چگونگی فعالیت آن‌ها را بنویسید.

پاسخ: ۱-پروتئازها- برای نرم کردن گوشت ، پوست کندن ماهی ، زدودن موها و تجزیه‌ی پروتئین‌های موجود در غذای کودکان کاربرد دارند.۲-آمیلازها- نشاسته را به قندهای شیرین تبدیل می‌کنند.برای تهیه‌ی آب میوه و شکلات به کار می روند.۳-سلولاز-تجزیه‌ی سلولز را انجام می دهد.برای نرم کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوسته‌ی دانه‌ها به کار می روند.۴-کاتالاز-برای ساختن اسفنج به کار می رود.

۴۹-چرا آنزیم‌ها عمل احتصاصی دارند؟

پاسخ: هر آنزیم جایگاه مخصوصی به نام جایگاه فعال دارد و برپیش ماده‌ای می‌تواند تأثیر کند که ساختار آن با جایگاه فعال مطابقت داشته باشد.

۵۰-متابولیسم را تعریف کنید.

پاسخ: به مجموعه‌ی واکنش‌هایی که در سلول‌های زنده انجام می‌شود متابولیس گفته می‌شود.

۵۱-انواع واکنش‌های متابولیسم را نام ببرید.

پاسخ: واکنش‌های انرژی زا و واکنش‌های انرژی خواه.

۵۲-انرژی واکنش‌های انرژی خواه از کجا تأمین می‌شوند؟

پاسخ: از واکنش‌های انرژی زا.

۵۳-چه نوع واکنش‌هایی به واکنش‌های انرژی خواه معروفند؟ مثال بزنید.

پاسخ: واکنش‌هایی که برای انجام آن‌ها نیاز به انرژی داریم. مثل: واکنش‌های فتوسنتز و واکنش‌های سنتز آب دهی.

۵۴-چه نوع واکنش‌هایی به واکنش‌های انرژی زا معروفند ؟ مثال بزنید.

پاسخ: واکنش‌هایی که وقتی انجام می‌شوند انرژی تولید می‌کنند. مثل: واکنش‌های تنفس سلولی و واکنش‌های هیدرولیز.

۵۵-انرژی حاصل از واکنش‌های انرژی‌زا چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

پاسخ: بخشی از آن به صورت گرما در می‌آید و بخشی دیگر در مولکول‌های ذخیره کننده‌ی انرژی مثل ATP ذخیره می‌شود.

۵۶-مولکول ATP را معرفی کنید.

پاسخ: بخشی از آن آدنوزین نام دارد که خود از یک مولکول پنتوز و یک مولکول آدنین(نوعی باز آلی نیتروژن دار) ساخته شده‌است.بخش دیگرATP از سه مولکول فسفات تشکیل شده‌است.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۵ Comments

Add a Comment
 1. مهدی هنرور

  عالی است

  1. مهدی اصغری عظمی

   سپاسگزارم

 2. خیلی خیلی ممنون

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   درود بر شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *