زیست دوم . درس ۲

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-تریکودینا درکجا زندگی و از چه موجوداتی تغذیه می‌کند؟

پاسخ: آبزی است و از باکتری‌ها تغذیه می‌کند.

۲-نقش مژک‌های تریکودینا برای جاندار چیست؟

پاسخ: با زنش‌های خود هم باکتری‌ها را به سمت دهان سلولی خود می رانند و هم موجب حرکت جاندار می‌شوند.

۳-نقش خار های اتصال دهنده تریکودینا چیست؟

پاسخ: جاندار را به تکیه گاه خود یعنی بدن ماهی متصل می‌کند.

۴-کدام ویژگی‌ها موجب شده که تریکودینا سلولی بسیار تخصص یافته باشد؟

پاسخ: داشتن مژک ، دهان سلولی و خارهای اتصال دهنده.

۵-بین تریکودینا و سلول‌های سازنده بدن ما چه شباهت‌هایی وجود دارد؟

پاسخ: ۱-هردو تخصصی هستند. ۲- دارای هسته‌ی محتوی DNA هستند که دربردارنده‌ی ژن‌های جاندار است. ۳-دارای غشا و سیتوپلاسم هستند.

۶-واحد اندازه گیری سلول و اندامک‌های آن چیست؟ آن را با چه علامتی نشان می دهند؟

پاسخ: میکرومتر(میکرون) است. آن را با علامت mµ نشان می دهند و برابر است با ۰۰۱/ میلی متر.

۷-نمونه چیست؟

پاسخ: آنچه را که با میکروسکوپ می خواهیم مطالعه کنیم نمونه نام دارد.

۸-بزرگ نمایی را تعریف کنید.

پاسخ: بزرگ کردن تصویر یک جسم را بزرگ نمایی گویند.

۹-بزرگنمایی یک میکروسکوپ را چگونه به دست می‌آورند؟

پاسخ: اندازه‌ی بزرگ نمایی عدسی شیئی را در اندازه‌ی بزرگ نمایی عدسی چشمی ضرب می‌کنیم.

۱۰-ریزنگار را تعریف کنید.

پاسخ: عکسی که به وسیله‌ی میکروسکوپ از نمونه گرفته می‌شود به ریزنگار معروف است.

۱۱-قدرت تفکیک را تعریف کنید.

پاسخ: عبارت است از توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر.

۱۲-انواع میکروسکوپ را نام ببرید.

پاسخ: میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی

۱۳-میکروسکوپ نوری را با الکترونی مقایسه کنید.

پاسخ: در میکروسکوپ الکترونی به جای نور از الکترون استفاده می‌شود و قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی بیش تر از میکروسکوپ نوری است.

۱۴-چرا میکروسکوپ الکترونی با وجود قدرت تفکیک بالا نمی‌تواند جایگزین میکروسکوپ نوری شود؟

پاسخ: ۱-نمی‌توان به وسیله‌ی آن‌ها سلول‌های زنده را مشاهده کرد. ۲- پرهزینه هستند. ۳- آماده کردن نمونه برای مشاهده به وسیله‌ی میکروسکوپ الکترونی مشکل تراست.

۱۵-میکروسکوپ الکترونی نگاره چه نوع مشاهداتی را می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ: تصویری سه بعدی از سطح نمونه فراهم می‌آورد.

۱۶- میکروسکوپ الکترونی گذاره چه نوع مشاهداتی را می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ: ساختار درونی سلول را مطالعه می‌کند.

۱۷-کوچک ترین اندازه سلول باید چقدر باشد؟

پاسخ:باید به حدی باشد که بتواند به مقدار کافی DNA ، پروتئین و اندامک‌های لازم برای زیستن و تولید مثل کردن را در خود جای دهد.

۱۸- عامل محدود کننده‌ی اندازه‌ی سلول چیست؟

پاسخ: نسبت سطح سلول به حجم آن.

۱۹- نسبت سطح سلول به حجم آن چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: سطح سلول باید به حدی باشد که بتواند به مقدار کافی مواد غذایی را از محیط بگیرد و مواد زاید را به محیط دفع کند.

۲۰- درآغاز پیدایش حیات چه نوع سلول‌هایی توانستند زنده بمانند؟

پاسخ: سلول‌هایی که سطح کافی برای تامین احتیاجات حجم خود داشتند.

۲۱- چرا سلول‌های عصبی و ماهیچه‌ای می‌توانند دراز باشند بدون این که تقسیم شوند؟

پاسخ: چون باریک اند و به ازای هر واحد حجم ، سطح بیشتری نسبت به سلول‌های کروی دارند.

۲۲- انواع سلول را نام برده مثال بزنید.

پاسخ: سلول‌های پروکاریوتی مثل: باکتری و سلول‌های یوکاریوتی مثل: گیاهان ، جانوران و قارچ ها.

۲۳- ناحیه‌ی نوکلئوئیدی چیست؟

پاسخ: سلول پروکاریوتی ، هسته‌ی مشخص و سازمان یافته ندارد و DNA و پروتئین‌های همراه آن درون ناحیه‌ی هسته مانندی به نام ناحیه نوکلئوئیدی قرار گرفته‌است.

۲۴- دیواره سلولی باکتریایی چه وظیفه‌ای به عهده دارد؟

پاسخ: محافظت از سلول و یاری کردن سلول در حفظ شکل خود.

۲۵- وظایف کپسول در باکتری چیست؟

پاسخ: محافظت از سلول و کمک به باکتری برای چسبیدن به سطوح مختلف.

۲۶- پیلی چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: برآمدگی‌های مومانند و کوتاه باکتری را پیلی گویند. پیلی به چسبیدن باکتری به سطوح مختلف کمک می‌کند.

۲۷- تاژک چیست و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: برآمدگی‌های بلند باکتری‌ها را تاژک گویند. تاژک با حرکات خود باکتری را به جلو می راند.

۲۸- سلول پروکاریوتی را با یوکاریوتی مقایسه کنید.

پاسخ: ۱- سلول‌های پروکاریوتی هسته‌ی مشخص و سازمان یافته ندارند و به جای آن ناحیه‌ی نوکلئوئیدی دارند. ۲- سلول‌های یوکاریوتی هم اندامک های غشادار و هم اندامک های بدون غشا دارند ولی سلول‌های پروکاریوتی فقط اندامک های بدون غشا دارند. ۳- اندازه‌ی سلول‌های پروکاریوتی معمولا کوچک تراست.

۲۹- وجود اندامک‌های غشادار در سلول‌های یوکاریوتی چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: ۱-بسیاری از فعالیت‌های شیمیایی سلول در فضای درون اندامک‌های غشادار رخ می دهد. ۲-فرایندهای مختلف متابولیسمی‌که به وضعیت‌های متفاوتی نیاز دارند ، می‌توانند به طور هم زمان در سلول انجام شوند. ۳- مجموع مساحت غشاهای سلول را به مقدار زیادی افزایش می دهند.

۳۰-نام سه اندامک بنویسید که در سلول جانوری وجود نداشته باشد اما در سلول گیاهی موجود باشد.

پاسخ: دیواره‌ی سلولی ، واکوئل مرکزی و کلروپلاست.

۳۱- نام سه اندامک بنویسید که در بسیاری از سلول گیاهی وجود نداشته باشد اما در سلول جانوری موجود باشد.

پاسخ: تاژک ، سانتریول و لیزوزوم.

۳۲- نام چند اندامک بدون غشا را ذکر کنید.

پاسخ: ریبوزوم ، اسکلت سلولی ، سانتریول.

۳۳- نام چند اندامک غشادار ذکر کنید.

پاسخ: میتوکوندری،کلروپلاست،لیزوزوم ، واکوئل مرکزی ، پراکسی زوم،شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر و صاف و…

۳۴- وظایف سانتریول را بنویسید. سانتریول در کدام جانداران وجود دارد؟

پاسخ: سازمان دهی میکروتوبول‌ها ، تشکیل دوک تقسیم و تشکیل مژه و تاژک.

۳۵- سانتریول‌ها و اسکلت سلولی چه ساختاری دارند؟

پاسخ: از لوله‌های پروتئینی به نام ریزلوله(میکروتوبول) و رشته‌های پروتئینی به نام ریز رشته(میکروفیلامان) تشکیل شده‌اند.

۳۶- دیواره سلولی گیاهی را با دیواره سلولی قارچ ها و باکتری‌ها مقایسه کنید.

پاسخ: ۱- دیواره سلولی قارچ ها و باکتری‌ها یک پارچه و بدون منفذ است چون تک سلولی هستند اما دیواره‌ی سلولی گیاهان به علت پرسلولی بودن دارای منافذی برای ارتباط با یکدیگرند.۲-جنس دیواره‌ی آن‌ها نیز با هم متفاوت است.

۳۷- ساختمان دیواره سلولی گیاهی را توضیح دهید.

پاسخ: این دیواره چندلایه‌ای است.یک لایه‌ی مشترک موسوم به تیغه‌ی میانی که سلول‌های مجاوررا به هم می چسباند. لایه دیگری در مجاورت تیغه‌ی میانی به نام دیواره‌ی نخستین و در بعضی سلول‌ها به ویژه سلول‌های مسن در سطح درونی دیواره‌ی نخستین دیواره‌ی دیگری به نام دیواره‌ی دومین رسوب می‌کند و ضخامت دیواره را افزایش می دهد.

۳۸- پلاسمودسم را تعریف کنید. پلاسمودسم چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: ماده‌ی زنده‌ای که درون منافذ دیواره‌ی سلول‌های گیاهی را پر می‌کند ، پلاسمودسم نام دارد. اهمیت: از طریق آن‌ها موادی مانند آب ، مواد غذایی و پیام‌های شیمیایی از سلولی به سلول مجاور منتقل می‌شود.

۳۹- لان را تعریف کنید.

پاسخ: دیواره‌ی سلولی گیاهی در بعضی نقاط نازک تر می‌شود که به‌این مناطق ، لان می‌گویند.

۴۰-ساختار غشای پلاسمایی را توضیح دهید.

پاسخ: غشای پلاسمایی دولایه‌ای است. در هرلایه مولکول‌های فسفولیپید طوری قرار می‌گیرند که سرآن‌ها(بخش آب دوست) به سمت بیرون و دم آن‌ها(بخش آب گریز) به سمت داخل واقع شود. مولکولهای درشت پروتئینی در لابه لای مولکول‌های فسفولیپید قرار می‌گیرند. بعضی از آن‌ها یک لایه و بعضی دیگر هردولایه را اشغال می‌کنند. همچنین در ساختار غشا مولکول‌های گلیکولیپید، گلیکوپروتئین و گاهی کلسترول(در غشاهای جانوری) وجود دارند.

۴۱-مولکول فسفولیپید غشا را از نظر ساختاری توضیح دهید.

پاسخ: بخشی از این مولکول آب دوست و بخش دیگر آب گریز است.این مولکول‌ها در غشا به صورت دولایه‌ای طوری قرار می‌گیرند که بخش آب دوست آن‌ها به سمت بیرون (محیط اطراف سلول یا سیتوپلاسم) و بخش آب گریزشان به سمت یکدیگر باشد.در نتیجه سدی در برابر آب و مواد محلول در آن ایجاد می‌کنند.

۴۲-انواع مولکولهای پروتئینی غشا را نام ببرید.

پاسخ: پروتئین‌های پذیرنده ، پروتئین‌های کانالی و پروتئین‌های ناقل.

۴۳- پروتئین‌های پذیرنده غشایی چه وظیفه‌ای دارند؟

پاسخ: درسطح خارجی غشا قرار دارند، به مولکول‌های دیگر متصل می‌شوند و به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول‌ها و مولکول‌ها کمک می‌کنند.

۴۴-کانال‌های پروتئینی غشا چگونه عمل می‌کنند؟

پاسخ: تخصصی عمل می‌کنند.یعنی فقط به بک نوع مولکول اجازه‌ی عبور می دهند.(مولکول‌های کوچک مانند آب می‌توانند از آن‌ها عبور کنند).بعضی از آن‌ها همیشه بازند و بعضی فقط موقع عبور دادن ماده باز می‌شوند.

۴۵-پروتئین‌های ناقل چه وظیفه‌ای به عهده دارند؟

پاسخ: موادی مانند یون‌ها را وارد سلول کرده‌یا از آن خارج می‌کنند.

۴۶-ریبوزوم‌ها در کجای سلول جای دارند و چه وظیفه‌ای انجام می دهند؟

پاسخ: در سیتوپلاسم و نیز درون اندامک‌هایی مانند کلروپلاست و میتوکوندری.وظیفه‌ی آن‌ها مشارکت در پروتئین سازی است.

۴۷- ساختمان یک ریبوزوم را معرفی کنید.

پاسخ: از دو بخش غیر مساوی تشکیل شده‌است که هر دو بخش از پروتئین و نوع ویژه‌ای از RNA به نام RNA ریبوزومی (r RNA ) ساخته شده‌اند.

۴۸- ریبوزوم‌های سلول پروکاریوتی را با ریبوزوم‌های سلول‌های یوکاریوتی مقایسه کنید.

پاسخ: ریبوزوم‌های سلول پروکاریوتی ساده تر و کوچک ترند و شبیه ریبوزوم‌های درون کلروپلاست و میتوکوندری سلول‌های یوکاریوتی هستند.ریبوزوم‌های موجود در ماده‌ی زمینه‌ای سیتوپلاسم سلول‌های یوکاریوتی و یا ریبوزوم‌های چسبیده به شبکه‌ی آندوپلاسمی‌آین سلول‌ها اندازه‌ای بزرگ تر و ساختاری پبچیده تر از ریبوزوم‌های سلول پروکاریوتی دارند.

۴۹- هسته از چه اجزایی تشکیل شده‌است؟

پاسخ: پوشش هسته، شیره‌ی هسته، هستک و کروماتین.

۵۰- ساختار پوشش هسته و اهمیت آن را بنویسید.

پاسخ:از دو غشای منفذ دار ساخته شده‌است.تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از طریق همین منافذ انجام می‌شود.

۵۱- پروتئین‌های اسکلت هسته‌ای چه وظیفه‌ای به عهده دارند؟

پاسخ: موجب پایداری شکل هسته و پوشش هسته‌ای می‌شوند.

۵۲- هستک از چه مولکول‌هایی ساخته شده و چه وظیفه‌ای به عهده دارد؟

پاسخ: از DNA و پروتئین‌های متصل به آن ، پروتئین و RNA ساخته شده‌است و محل ساخت ریبوزوم‌هاست.

۵۳-وظایف دستگاه غشایی درونی را بنویسید.

پاسخ:۱-اندامک های این دستگاه در ساخت، ذخیره و ترشح مولکول‌های مهم زیستی با هم همکاری می‌کنند. ۲-تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت‌های مختلف.

۵۴-انواع شبکه‌ی آندوپلاسمی را نام ببرید.

پاسخ: شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر و شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف.

۵۵- وظایف شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر را بنویسید.

پاسخ: ۱-غشا سازی ۲- ساخت پروتئین‌های ترشحی.

۵۶- غشاسازی در شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: بعضی از پروتئین‌هایی که توسط ریبوزوم‌ها و نیز فسفولیپیدهایی که توسط آنزیم‌های شبکه‌ی آندوپلاسمی ساخته می‌شوند ، درون غشای شبکه‌ی آندوپلاسمی جای می‌گیرند. در نتیجه غشای شبکه‌ی آندوپلاسمی وسیع تر می‌شود تا این که قسمتی از آن به اندامک‌های دیگر فرستاده می‌شود.

۵۷-مراحل ساخت و ترشح یک مولکول پروتئین ترشحی را بنویسید.

پاسخ: ۱- پلی پپتید پس از ساخت وارد شبکه‌ی آندوپلاسمی می‌شود.۲-زنجیره‌های کوچکی از مولکول‌های قند به‌این مولکول اضافه می‌شود.در این حالت به آن گلیکوپروتئین می‌گویند.۳- شبکه‌ی آندوپلاسمی ، گلیکوپروتئین را درون کیسه‌های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می‌کند.۴-این مولکول به دستگاه گلژی می رود و پس از انجام سایر کارها ، وزیکول انتقالی به سوی غشای پلاسمایی می رود تا محتویات خود را به خارج از سلول ترشح کند.

۵۸- گلیکوپروتئین به چه نوع مولکولی گفته می‌شود؟

پاسخ: به مولکول پلی پپتیدی گفته می‌شود که زنجیره‌های کوچکی از مولکول قند به آن اضافه شده‌است.

۵۹- وظایف شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف چیست؟

پاسخ: ۱-ساخت موادی مانند اسیدهای چرب، فسفولیپیدها و استروئیدها ۲-در شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف سلول‌های جگر آنزیم‌های تنظیم کننده‌ی قند خون وجود دارد. ۳-آنزیم‌های تجزیه کننده‌ی داروها و مواد شیمیایی مضر را در سلول‌های جگر دارد(سم زدایی). ۴-این شبکه در سلول‌های ماهیچه‌ای ذخیره‌ی یون کلسیم را به عهده دارد.

۶۰- شبکه‌ی آندوپلاسمی و جسم گلژی از نظر ساختاری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: کیسه‌های دستگاه گلژی ، اتصال فیزیکی با یکدیگر ندارند اما کیسه‌های شبکه‌ی آندوپلاسمی به هم متصل هستند.

۶۱-تعداد اجسام گلژی در سلول به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: به میزان فعالیت سلول در ترشح پروتئین‌ها و مواد ترشحی دیگر.

۶۲- وظایف جسم گلژی چیست؟

پاسخ: نشانه گذاری مولکول‌ها و ترشح مولکول‌ها بخصوص پروتئین‌ها.

۶۳- لیزوزوم به وسیله کدام بخش‌ها تولید می‌شود؟

پاسخ: شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی.

۶۴- وظایف لیزوزوم را بنویسید.

پاسخ: گوارش واکوئل‌های غذایی، بلعیدن و گوارش اندامک های آسیب دیده‌یا پیر سلول ، دخالت در نمو جنینی.

۶۵- لیزوزوم چگونه گوارش واکوئل‌های غذایی را انجام می‌دهد؟

پاسخ: با پیوستن به واکوئل‌های غذایی ، آنزیم‌های گوارشی را به درون واکوئل تخلیه و محتوای درون واکوئل را تجزیه می‌کند.

۶۶- انواع واکوئل را در سلول نام ببرید.

پاسخ: واکوئل مرکزی و واکوئل ضربان دار.

۶۷-وظایف واکوئل مرکزی را بنویسید.

پاسخ: ۱- با جذب آب به بزرگ شدن سلول گیاهی کمک می‌کند.۲- مواد شیمیایی حیاتی یا مواد دفعی حاصل از متابولیسم را در خود ذخیره می‌کند.۳-در گلبرگ گیاهان با داشتن رنگیزه‌هایی سبب جذب حشرات موقع گرده افشانی می‌شود.۴- با داشتن مواد سمی

در بعضی گیاهان در برابر جانوران گیاه خوار و آفات گیاهی نقش دفاعی دارند.

۶۸- واکوئل ضربان دار در چه نوع جاندارانی وجود دارد و وظیفه‌ی آن چیست؟

پاسخ: در آغازیان ساکن آب شیرین وظیفه: با دفع آب اضافی سلول از ترکیدن آن جلوگیری و محیط درونی سلول را حفظ می‌کند.

۶۹- اندامک های دستگاه غشایی درونی چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند؟

پاسخ: ۱-پیوستگی ساختاری با هم دارند مثلا بین پوشش هسته و شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر و صاف پیوستگی مستقیمی وجود دارد. ۲-پیوستگی کاری با هم دارند مثلا پروتئین‌های ساخته شده توسط شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر یا به سایر اندامک‌ها می رود یا توسط اندامک هایی مثل دستگاه گلژی ، نشانه گذاری شده‌یا از سلول خارج می‌شوند.

۷۰-کلروپلاست در سلول‌های کدام جانداران یافت می‌شود و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: درگیاهان و بعضی آغازیان. انجام فتوسنتز.

۷۱- فتوسنتز را تعریف کنید.

پاسخ: فرایندی است که طی آن انرژی نوری خورشید جذب و به انرژی شیمیایی نهفته در مولکول‌های قند تبدیل می‌شود.

۷۲- فضاهای داخلی کلروپلاست را معرفی کنید.

پاسخ:۱-فضای بین غشای بیرونی و درونی ۲-فضای محصورشده توسط غشای درونی که توسط ماده‌ی سیالی به نام بستره پر شده‌است. ۳-فضای درون لوله‌ها و قرص های غشایی(فضای درون گرانوم‌ها).

۷۳-گرانوم را تعریف کرده و اهمیت آن را بنویسید.

پاسخ: قرص ها ی درون کلروپلاست به صورت دسته‌های چندتایی روی یکدیگر قرار می‌گیرند که به هردسته‌یک گرانوم گفته می‌شود.

۷۴-به جز کلروپلاست چه نوع پلاست‌های دیگری در سلول‌های گیاهی وجود دارند؟

پاسخ: پلاست‌هایی که در آن‌ها موادی مانند نشاسته، مواد رنگی،پروتئین‌ها و لیپیدها ذخیره می‌شوند.

۷۵-وظیفه‌ی میتوکوندری چیست؟

پاسخ: انجام تنفس سلولی

۷۶-تنفس سلولی را تعریف کنید.

پاسخ: فرایندی است که طی آن انرژی شیمیایی غذاها مانند قند ، به انرژی شیمیایی مولکول سوختی سلول یعنی ATP تبدیل می‌شود.

۷۷- فضاهای داخلی میتوکوندری را معرفی کنید.

پاسخ: ۱- فضای بین غشای بیرونی و درونی ۲- فضای محصورشده توسط غشای درونی که توسط ماده‌ی سیالی به نام ماتریکس پر شده‌است.

۷۸-اهمیت ماتریکس چیست؟

پاسخ: بسیاری از واکنش‌های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی درون ماتریکس رخ می دهد.

۷۹-کریستا چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: به هریک از چین خوردگی‌های غشای داخلی میتوکوندری یک کریستا می‌گویند. اهمیت: موجب افزایش سطح غشای درونی میتوکوندری می‌شوند و این افزایش باعث بالا رفتن توانایی میتوکوندری در تولید ATP می‌شوند.

۸۰- روش‌های عبور مواد از عرض غشا را نام ببرید.

پاسخ: انتشار، انتقال فعال، اسمز، اگزوسیتوز و آندوسیتوز.

۸۱-انتشار را تعریف کنید.

پاسخ: انتشار یعنی حرکت یک ماده از جایی که تراکم آن بیش تر است به سوی محلی که تراکم همان ماده کم تر است.

۸۲-چه عاملی باعث انتشار می‌شود؟

پاسخ: اختلاف غلظت(شیب غلظت).

۸۳-در پدیده‌ی انتشار حرکت خالص مولکول‌ها را چگونه به دست می‌آورند؟

پاسخ:می‌توان از طریق تفریق تعداد مولکول‌هایی که به سمت غلظت بیش تر می روند از تعداد مولکول‌هایی که از این ناحیه دور می‌شوند و به سمت غلظت کم تر می روند به دست آورد.

۸۴-نتیجه‌ی نهایی انتشار یک ماده چیست؟

پاسخ: یکسان شدن غلظت آن ماده در همه‌ی نقاطی که آن ماده قرار دارد.

۸۵- انتشار تسهیل شده را تعریف کنید.

پاسخ: نوعی انتشار است که در طی آن مواد ، به کمک کانال‌های پروتئینی از عرض غشا عبور می‌کنند.

۸۶-انتقال فعال را تعریف کنید.

پاسخ: حرکت مولکول‌ها در عرض غشا بر خلاف شیب غلظت(از جای کم تراکم به محل پرتراکم) که با صرف انرژی(ATP) و به وسیله‌ی ناقل‌های پروتئینی انجام می‌شود ، انتقال فعال می‌گویند.

۸۷- آندوسیتوز را تعریف کنید.

پاسخ: ورود ذرات بزرگ به سلول ، با صرف انرژی آندوسیتوز می‌گویند.

۸۸- اگزوسیتوز را تعریف کنید.

پاسخ: خروج ذرات بزرگ از سلول ، با صرف انرژی اگزوسیتوز می‌گویند.

۸۹-اسمز را تعریف کنید.

پاسخ: به انتشار آب از خلال پرده‌ای با نفوذپذیری انتخابی اسمز گفته می‌شود.

۹۰- فشار اسمزی چیست؟

پاسخ: نیرویی است که موجب انتشار مولکول‌های آب از عرض غشای دارای نفوذپذیری انتخابی می‌شود.

۹۱- منظور از غشای دارای نفوذپذیری انتخابی چیست؟

پاسخ: غشایی است که به بعضی مولکول‌ها اجازه‌ی عبور می دهد و به بعضی دیگر اجازه‌ی عبور نمی دهد.

۹۲-چرا سلول‌های ما درحالت عادی ، بیش از حد آب جذب نمی‌کنند و نمی‌ترکند؟

پاسخ: چون خون و سایر مایعات بدن ما ، غلظتی مشابه غلظت درون سلول‌ها دارند و در نتیجه آب نمی‌تواند بیش از حد به روش اسمز وارد شود.

۹۳- تورژسانس را تعریف کنید.

پاسخ: اگر سلول گیاهی را در محیط رقیق تر از خود وارد کنیم ، آب جذب می‌کند و متورم می‌شود؛ اما به علت داشتن دیواره‌ی سلولی نمی‌ترکد. به‌این پدیده تورژسانس می‌گویند.

۹۴-اگر سلول جانوری را در محیط رقیق تر از خود وارد کنیم چه اتفاقی می‌آفتد؟

پاسخ: آب جذب می‌کند و متورم می‌شود و به علت نداشتن دیواره‌ی سلولی می‌ترکد.

۹۵-تورژسانس چه اهمیتی برای گیاه دارد؟

پاسخ: به سلول‌های گیاهی کمک می‌کند تا استوار بمانند و باعث شادابی و طراوت گیاه می‌شود.

۹۶-پلاسمولیز را تعریف کنید.

پاسخ: به حالتی می‌گویند که گیاه آب از دست بدهد ، تورم سلول‌ها کم و برگ ها پژمرده شوند.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۳ Comments

Add a Comment
 1. Exocytosis:
  a process by which the contents of a cell vacuole are released to the exterior through fusion of the vacuole membrane with the cell membrane.
  Is this text correct??

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   بلی . تعریف اگزوسیتوز رو به خوبی بیان کرده

 2. Please describe the correct definition of exocytosis.
  Thankful

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *