زیست دوم . فصل ۶

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- چه نوع سازگاری‌هایی در دستگاه گردش خون ما برای مقابله با نیروی گرانش زمین حاصل شده‌است؟

پاسخ: ۱-وجود قلب ماهیچه‌ای. ۲- تلمبه‌ی ماهیچه‌ها به‌این معنی که ماهیچه‌ها درموقع انقباض ، به رگ ها فشار وارد می‌کنند و خون آن‌ها را به سمت قلب می رانند. ۳- وجود بافت پیوندی در پاها که از متورم شدن آن‌ها جلوگیری می‌کند. ۴- وجود دریچه‌های لانه کبوتری در سیاهرگ های نواحی پایین قلب که اجازه‌ی حرکت یک طرفه‌ی خون به سمت قلب را می‌دهند.

۲-کار دستگاه گردش مواد چیست؟

پاسخ: به گردش درآوردن اکسیژن ، دی اکسید کربن ، مواد غذایی ، هورمون‌ها و مواد دیگر.

۳- گردش مواد در کیسه تنان را توضیح دهید.

پاسخ: دستگاه گردش خون ندارند.بدن آن‌ها از دو یا سه لایه‌ی سلولی ساخته شده‌است.بنابراین همه‌ی سلول‌ها مبتوانند به طور مستقیم به تبادل مواد با محیط بپردازند.آب از راه دهان وارد کیسه‌ی گوارشی شده و از همین دهان خارج می‌شود.کیسه تنان خون ندارند.

۴-انواع دستگاه گردش خون را نام برده و مثال بزنید.

پاسخ: دستگاه گردش خون باز مثل عنکبوتیان و ملخ. دستگاه گردش خون بسته مثل کرم خاکی و مهره داران.

۵-منظور از دستگاه گردش خون باز چیست؟

پاسخ: نوعی دستگاه گردش خون است که در آن خون درون رگ های بسته جریان ندارد بلکه از انتهای باز رگ ها خارج می‌شود و در میان سلول‌ها گردش می‌کند. در این دستگاه مویرگ وجود ندارد.

۶-دستگاه گرش خون ملخ را توضیح دهید.

پاسخ: قلب ملخ لوله‌ای شکل است و خون را به سوی سر و سایر بخش‌های بدن می راند.مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول‌های بدن مبادله می‌شوند و حرکت ماهیچه‌ها خون را به بخش‌های عقبی می راند.هنگام استراحت ، خون از طریق چند منفذ به قلب برمی‌گردد.

۷-منظور از دستگاه گردش خون بسته چیست؟

پاسخ: نوعی دستگاه گردش خون است که در آن خون هنگام گردش از رگ ها خارج نمی‌شود.

۸- دستگاه گردش خون ماهی را توضیح دهید.

پاسخ: قلب دو حفره‌ای شامل یک دهلیز و یک بطن دارد.خون از سیاهرگ وارد دهلیز و بعد به بطن وارد می‌شود.بطن خون را وارد سرخرگ می‌کند.سرخرگ خون را به منظور تبادل با محیط به آبشش‌ها می فرستد.خون تصفیه شده از طریق سرخرگ پشتی به سراسر بدن می رود و بار دیگر از سیاهرگ شکمی به قلب برمی‌گردد.

۹- منظور از ساده ومضاعف بودن جریان خون چیست؟

پاسخ: در گردش خون ساده ، خون پس از تبادلات گازی ، دیگر به قلب برنمی‌گردد و مستقیما به بافت‌های بدن می رود. در گردش خون مضاعف خون پس ازتبادلات گازی،به قلب برمی‌گردد و بعد به بافت‌های بدن می‌رود.

۱۰- مفهوم گردش ششی و عمومی خون چیست؟

پاسخ: در گردش ششی ، خون از سمت راست قلب به منظور تصفیه به شش‌ها می رود و پس از تبادلات گازی دوباره به قلب برمی‌گردد. در گردش عمومی ، خون از سمت چپ قلب به منظور تغذیه به همه‌ی اندام‌ها می‌رود و پس از تبادلات گازی دوباره به قلب برمی‌گردد.

۱۱- تعداد حفره‌های قلب را در مهره‌داران با یکدیگر مقایسه کنید.

پاسخ: قلب ماهی‌ها ۲ حفره‌ای ، قلب دوزیستان در حالت نابالغ ۲ حفره‌ای و در بلوغ ۳ حفره‌ای ، قلب خزندگان ، پرندگان و پستانداران ۴ حفره‌ای است.

۱۲- لایه‌های تشکیل دهنده‌ی قلب و ویژگی‌های هریک از لایه‌هارا بنویسید.

پاسخ: داخلی(آندوکارد) ، میانی(میوکارد)وخارجی(پریکارد).لایه‌ی داخلی پوشش حفره‌های دهلیزوبطن،لایه‌ی میانی ماهیچه‌ای وضخیم و بخش قابل انقباض قلب و لایه خارجی پوشش پیوندی یا آبشامه‌ی قلب را می‌سازد.

۱۳-بافت گرهی قلب را تعریف کنید و نقش آن را بنویسید.

پاسخ:نوعی بافت ماهیچه‌ای تخصص یافته درقلب است که در تولید و هدایت تحریکات قلب نقش اساسی دارد.

۱۴-علت این که ماهیچه‌ی دهلیزها و بطن‌ها با هم ارتباط مستقیم ندارند چیست؟

پاسخ: بین ماهیچه‌ی دهلیزها و بطن‌ها بافت پیوندی عایق وجود دارد.

۱۵- سیستول و دیاستول را تعریف کنید.پاسخ: به انقباض در آمدن ماهیچه‌ی قلب را سیستول و بازگشت آن را به حالت آرامش دیاستول گویند.

۱۶- اجزای تشکیل دهنده‌ی بافت گرهی را نام ببرید.

پاسخ: شامل گره سینوسی-دهلیزی،گره دهلیزی-بطنی و رشته‌هایی دردیواره‌ی بین دوبطن ودرمیوکارد بطن‌هاست.

۱۷- چرا به گره سینوسی- دهلیزی ، گره پیش آهنگ گفته می‌شود؟

پاسخ: چون محل زایش تحریکات طبیعی قلب است.

۱۸- محل گره پیشاهنگ و گره دهلیزی- بطنی را مشخص کنید.

پاسخ: گره پیشاهنگ در دیواره‌ی پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ بزرگ بالایی قرار دارد. گره دهلیزی- بطنی در حد فاصل بین دهلیزها و بطن‌ها و کمی متمایل به دهلیز راست قرار دارد.

۱۹- چگونگی فعالیت بافت گرهی قلب (بافت‌هادی قلب) را بنویسید.

پاسخ: تحریکی که در گره پیشاهنگ ایجاد می‌شود سراسر ماهیچه‌ی دهلیزها را فرا می‌گیرد و پس از رسیدن به گره دهلیزی-بطنی به الیاف گرهی موجود در دیواره‌ی دو بطن منتقل می‌شود و از این راه به به نوک بطن و سراسر بافت گره

ی که در ماهیچه‌ی میوکارد پراکنده‌است و بالاخره به ماهیچه‌ی میوکارد منتشر می‌شود.

۲۰- نام دریچه‌های قلب و محل آن‌ها را مشخص کنید.

پاسخ: دریچه‌ی میترال ( دو لختی) بین دهلیز چپ و بطن چپ. دریچه‌ی سه لختی بین دهلیز راست و بطن راست.

۲۱- دریچه‌های سینی در کجا قرار دارند و وظیفه‌ی آن‌ها چیست؟

پاسخ: در ابتدای سرخرگ ششی و آئورت. موقع انقباض بطن‌ها(سیستول) باز می‌شوند و موقع آرامش و انبساط بطن‌ها (دیاستول) بسته می‌شوند و مانع بازگشت خون از سرخرگ ها به قلب می‌شوند.

۲۲- دریچه‌های لانه کبوتری در کجا قرار دارند و وظیفه‌ی آن‌ها چیست؟

پاسخ: در طول سیاهرگ های نواحی پایین بدن. به صورت یک طرفه به سمت قلب باز می‌شوند و بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب را تسهیل می‌کنند.

۲۳- مشخصات صداهای قلب را بنویسید. این صداها چه موقع به گوش می رسند؟

پاسخ: صدای اول طولانی ترو بم تر از صدای دوم است و موقع بسته شدن دریچه‌های دهلیزی- بطنی ایجاد می‌شود. صدای دوم مربوط به بسته شدن دریچه‌های سرخرگی(سینی شکل) است.

۲۴- زمان یک دوره کار قلب را مشخص کنید.

پاسخ: شامل انقباض دهلیزها ۱/ ثانیه ، انقباض بطن‌ها ۳/ ثانیه و استراحت عمومی ۴/ ثانیه‌است.

۲۵- حجم ضربه‌ای را تعریف کنید.

پاسخ: به مقدار خونی که در هر ضربان از هر بطن خارج می‌شود ، حجم ضربه‌ای می‌گویند.

۲۶- منظور از برون‌ده قلب چیست؟

پاسخ: به حاصل ضرب حجم ضربه‌ای در تعداد زنش‌های قلب در دقیقه ، برون ده قلب می‌گویند.

۲۷-کاردیوگرافی را تعریف کنید.

پاسخ: ثبت فعالیت‌های مکانیکی قلب را کاردیوگرافی گویند.

۲۸- کاردیوگرام را تعریف کنید.

پاسخ: منحنی ثبت شده از کاردیوگرافی قلب را کاردیوگرام گویند.

۲۹-الکتروکاردیوگرافی را تعریف کنید.

پاسخ: ثبت فعالیت‌های الکتریکی قلب را الکتروکاردیوگرافی گویند.

۳۰- الکتروکاردیوگرام(نوارقلب) را تعریف کنید.

پاسخ: منحنی ثبت شده از الکتروکاردیوگرافی قلب را الکتروکاردیوگرام(نوارقلب) گویند.

۳۱-یک منحنی عادی الکتروکاردیوگرام را توضیح دهید.

پاسخ: در منحنی الکتروکاردیوگرام سه موج ثبت می‌شود که با حروف P ، QRS و T نشان داده می‌شود.موج P کمی قبل از انقباض دهلیزها ، موج QRS کمی قبل از انقباض بطن‌ها و موج T کمی پیش از پایان یافتن انقباض بطن‌ها و بازگشت آن‌ها به حالت آرامش ثبت می‌شود.

۳۲-کدام بیماری‌ها ارتفاع موج QRS را افزایش یا کاهش می‌دهند؟

پاسخ: بزرگ شدن قلب در مواردی مانند فشار خون مزمن و تنگی دریچه‌ها باعث افزایش ارتفاع QRS و انفارکتوس قلبی که ناشی از نرسیدن خون به میوکارد است باعث کاهش این ارتفاع می‌شود.

۳۳-در منحنی عادی الکتروکاردیوگرام افزایش فاصله‌ی زما نی P تا Q نشان دهنده‌ی چیست؟

پاسخ: نشان دهنده‌ی این است که تحریک ایجاد شده در گره سینوسی-دهلیزی کندتر از حالت عادی به سوی بطن‌ها هدایت می‌شود.

۳۴ -رگ‌های موجود در مسیرهای گردش خون را به ترتیب نام ببرید.

پاسخ:سرخرگ های بزرگ،سرخرگ های کوچک،مویرگ ها، سیاهرگ های کوچک و سیاهرگ های بزرگ است.

۳۵-ایجاد پیوستگی در جریان خون به چه علت است؟

پاسخ: هنگام سیستول بخشی از انرژی آن در دیواره‌ی سرخرگ ها ذخیره می‌شود و هنگام دیاستول این نیرو به علت خاصیت ارتجاعی دیواره‌ی سرخرگ ها به خون برمی‌گردد و موجب پیوستگی جریان خون می‌شود.

۳۶-چرا حرکت خون در رگها به فشار نسبتا زیادی نیاز دارد؟

پاسخ: به علت مقاومتی است که تعداد زیاد گلبول‌های قرمز و پروتئین‌های پلاسما از یک طرف و کمی قطر رگ ها از سوی دیگر ایجاد می‌کنند.

۳۷-چرا سرعت جریان خون در وسط رگ ها بیستراز کناره‌های آن‌ها است؟

پاسخ: چون در کناره‌ها، خون با رگ اصطکاک دارد.

۳۸-سرخرگ های کوچک چه نقشی در تنظیم مقدار خون بافت‌ها دارند؟

پاسخ: این سرخرگ ها در دیواره‌ی خود ماهیچه‌های صاف حلقوی فراوان دارند که دیواره‌ی آن‌ها بر اثر مواد شیمیایی و یا تحریک عصبی به سرعت به انقباض یا انبساط در می‌آید و قطر رگ را کم یا زیاد می‌کند.

۳۹-چه عواملی بطور مستقیم بر دیواره‌ی رگ‌ها اثر گذاشته وموجب گشاد شدن آن‌ها می‌شود؟

پاسخ:تغییرات حاصل از متابولیسم مانند کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن و گرما.

۴۰-تنظیم میزان خون در مویرگ‌ها چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: در ابتدای هر مویرگ یک ماهیچه‌ی صاف حلقوی وجود دارد که به صورت یک دریچه عمل می‌کند و با انقباض و انبساط خود دهانه‌ی مویرگ را باز و بسته می‌کند.

۴۱-چه عواملی موجب تبادل مواد در مویرگ ها می‌شوند؟

پاسخ: فشار تراوشی و تفاوت فشار اسمزی.

۴۲-فشار تراوشی و فشار اسمزی برای تبادل مواد چگونه عمل می‌کنند؟

پاسخ: فشار تراوشی نتیجه‌ی فشار خون است که در جهت بیرون راندن مواد از مویرگ و نیروی دوم در جهت عکس عمل می‌کند.

۴۳-میزان فشار تراوشی و فشار اسمزی را در ابتدا و انتهای مویرگ با یکدیگر مقایسه کنید.

پاسخ: در ابتدای مویرگ فشار تراوشی بیشتر از تفاوت فشار اسمزی است اما در انتهای مویرگ تفاوت فشار اسمزی بیشتر از فشار تراوشی است.

۴۴-عوامل ایجاد خیز یا ادم را نام ببرید.

پاسخ: کمبود پروتئین در خون، افزایش فشار درون سیاهرگ ها،بسته شدن رگ های لنفی،آسیب دیواره‌ی مویرگ ها و افزایش سدیم در بدن.

۴۵-چه نوع موادی ازدیواره‌ی مویرگ‌ها می‌توانند عبور کنند و چه نوع موادی نمی‌توانند؟

پاسخ: آب ، گازهای تنفسی ، مواد غذایی ساده و مولکول‌های ریز عبور می‌کنند ولی گلبول‌های قرمز و پروتئین‌های درشت نمی‌توانند عبور کنند.

۴۶-چرا سیاهرگ‌ها می‌

توانند خون زیادی را درخود جای دهند؟

پاسخ: به علت داشتن قطر زیاد و مقاومت کم دیواره.

۴۷-چه عواملی باعث گردش خون در سیاهرگ ها می‌شوند؟

پاسخ:۱-باقی مانده‌ی فشار خون سرخرگی ۲-فشار منفی(مکش) قفسه‌ی سینه که به سیاهرگ های این ناحیه منتقل می‌شود. ۳-فشاری که موقع دم از طرف دیافراگم بر شکم وارد می‌شود. ۴-وجود دریچه‌های لانه کبوتری در سیاهرگ های نواحی پایین قلب که به طور یک طرفه به سمت قلب باز می‌شوند.

۴۸-وظایف خون را بنویسید.

پاسخ: ۱-برقراری ارتباط شیمیایی میان سلول‌ها. ۲-انتقال مواد غذایی، گازهای تنفسی،هورمون‌ها و … ۳-تنظیم دما و یکسان کردن آن در بدن. ۴- ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی.

۴۹-مایع میان بافتی چگونه ساخته می‌شود؟

پاسخ: در جانورا ن دارای گردش خون بسته بخشی از پلاسمای خون به از دیواره‌ی مویرگ ها به فضای بین سلول‌ها نفوذ می‌کند و مایع میان بافتی را می‌سازد.

۵۰-همولنف در چه نوع جانورانی وجود دارد و نقش آن چیست؟

پاسخ: در جانورانی که گردش خون باز دارند. نقش خون ، لنف و مایع میان بافتی را دارد.

۵۱-سلول‌های خون چه نام دارند و چه مقدار از حجم خون را تشکیل می دهند؟

پاسخ: گلبول‌های قرمز ، گلبول‌های سفید و پلاکت‌ها. حدود ۴۵ درصد.

۵۲- هماتوکریت را تعریف کنید.

پاسخ: نسبت حجم سلول‌ها را به حجم خون هماتوکریت می‌گویند.

۵۳-مشخصات گلبول‌های قرمز را بنویسید.

پاسخ: بدون هسته هستند ، تقریبا همه‌ی اجزای سلولی خود را از دست داده‌اند و از ماده‌ای به نام هموگلوبین پر شده‌اند. در دو طرف مقعر هستند.

۵۴-چه موقع تعداد گلبول‌های قرمز افزایش می یابد؟

پاسخ:در ارتفاعات که فشار اکسیژن کم تر است.

۵۵- گلبول‌های قرمز چه نقشی در انتقال گازهای تنفسی دارند؟

پاسخ: به وسیله‌ی هموگلوبین خود در انتقال اکسیژن و دی اکسیدکربن نقش دارند.همچنین با دارا بودن آنزیم انیدرازکربنیک در غشای خود در جابجایی دی اکسید کربن نقش مهمی‌دارند.

۵۶–محل تولید گلبول‌های قرمز را بنویسید.

پاسخ: در دوره‌ی جنینی ، ابتدا در کبد ، طحال ، گره‌های لنفی و مغز استخوان.بعد از تولد تا قبل از ۵ سالگی مغز استخوان‌های دراز و پهن همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و پس از آن فقط مغز استخوان‌های پهن و بخش کوچکی از استخوان‌های دراز که به تنه متصل هستند ادامه می یابد.

۵۷-اریتروپویتین چیست ؟ ازکجا و بر اثر چه عاملی ترشح می‌شود؟

پاسخ: عامل تنظیم کننده‌ی تولید گلبول‌های قرمز است. بر اثر کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها از کلیه‌ها و کبد ترشح می‌شود.برسلول‌های زاینده‌ی مغز استخوان اثر می‌کند و تولید گلبول‌های قرمز را افزایش می دهد.

۵۸- علاوه بر اریتروپویتین چه مواد دیگری برای تولید گلبول‌های قرمز لازم است؟

پاسخ: ویتامین B12 و اسید فولیک.

۵۹-ساختار مولکول هموگلوبین را معرفی کنید.

پاسخ: هرمولکول هموگلوبین دارای یک بخش پروتئینی به نام گلوبین و یک بخش آهن دار به نام هِم است.

۶۰-سرنوشت گلبول‌های قرمز را بنویسید.

پاسخ: با افزایش سن و کاهش آنزیم‌ها و شکننده شدن غشای آن‌ها هنگام عبور از مویرگ های باریک کبد و طحال آسیب می بینند و از بین می روند.هموگلوبین آن‌ها توسط ماکروفاژها تجزیه می‌شود و آهن آن بار دیگر برای ساخت گلبول‌های جدید به مغز استخوان می رود.

۶۱-آنمی را تعریف کنید. علت آن چیست؟

پاسخ:کاهش تعداد گلبول‌های قرمز و نیز کاهش مقدار هموگلوبین خون را آنمی‌گویند. از دست دادن خون و کمبود آهن از عوامل مهم آنمی‌آست.

۶۲-پلی سیتمی را تعریف کنید. علت آن چیست؟

پاسخ: افزایش تعداد گلبول‌های قرمز و هموگلوبین خون را پلی سیتمی‌گویند. علت آن پرکاری غیر طبیعی مغز استخوان است.

۶۳-انواع گلبول‌های سفید را نام ببرید.

پاسخ: گرانولوسیت‌ها و آ گرانولوسیت‌ها.

۶۴-گرانولوسیت‌ها را نام ببرید.

پاسخ: نوتروفیل‌ها ، بازوفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها.

۶۵-آ گرانولوسیت‌ها را نام ببرید.

پاسخ: مونوسیت‌ها و لنفوسیت‌ها.

۶۶-مشخص کنید هرکدام از گلبول‌های سفید با چه شیوه‌ای از بدن دفاع می‌کنند؟

پاسخ: نوتروفیل‌ها با پدیده‌ی فاگوسیتوز ، ائوزینوفیل‌ها با ترشح موادی می‌توانند بسیاری از انگل‌ها را نابود می‌سازند.بازوفیل‌ها هیستامین و هپارین تولید می‌کنند.هیستامین گشادکننده‌ی رگ ها و هپارین ماده‌ی ضد انعقاد خون است. مونوسیت‌ها با روش دیاپدز و لنفوسیت‌ها با دفاع اختصاصی از بدن دفاع می‌کنند.

۶۷-دیاپدز را تعریف کنید.

پاسخ: خروج بعضی از گلبول‌های سفید از رگ ها با حرکات آمیبی شکل و مبارزه‌ی آن‌ها با میکروب ها در خارج از رگ ها را دیاپدز گویند.

۶۸-ماکروفاژها چگونه به وجود می‌آیند و چه اهمیتی دارند؟

پاسخ: مونوسیت‌ها پس از خروج از خون و ورود به بافت‌ها به صورت سلول‌های درشتی به قطر ۸۰ میکرون در می‌آیند که به آن‌ها ماکروفاژ می‌گویند.

۶۹-ایمنی را تعریف کنید. ایمنی به چه صورت‌هایی وجود دارد؟

پاسخ: ایمنی چگونگی

مقابله‌ی بدن با باکتری‌ها و ذرات خارجی مهاجم است. به دو صورت ذاتی و اکتسابی است.

۷۰-ایمنی ذاتی توسط کدام بخش‌های بدن به وجود می‌آید؟

پاسخ: توسط پوست ، گلبول‌های سفید و ترشحات مخاطی و نیز پادتن‌های موجود در پلاسما.

۷۱-ایمنی اکتسابی چگونه‌ایجاد می‌شود؟

پاسخ: نتیجه‌ی ایجاد پادتن‌هایی است که در مقابل باکتری‌ها و مواد خارجی ساخته می‌شوند.

۷۲-گاماگلوبولین چیست؟

پاسخ: نوعی پادتن اختصاصی از جنس پروتئین است که توسط لنفوسیت‌ها علیه آنتی ژن‌ها تولید می‌شود.

۷۳-خودایمنی را تعریف کنید.مثال بزنید.

پاسخ: گاهی براثر پیری یا بعضی بیماری‌ها ، لنفوسیت‌ها نسبت به بافت‌های بدن حساس شده و با ترشح پادتن موجب تخریب آن‌ها می‌شوند.مثل بیماری میاستنی گراویس و روماتیسم قلبی.

۷۴-آلرژی چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: گاهی لنفوسیت‌ها حساسیت بیش از حد نسبت به بوی گل ، دانه‌ی گرده‌یا حتی بعضی از غذاها پیدا کرده و علیه آن‌ها پادتن تولید می‌کنند که نتیجه‌ی آن پیدایش علایم آلرژی مثل لکه‌ها و خارش‌های پوستی ، واکنش‌های تنفسی ، قلبی و غیره‌است.

۷۵-منظور از گروه خونی مثبت و منفی چیست؟

پاسخ: به افرادی که آنتی ژن Rh دارند، Rh+ و کسانی که فاقد آن هستند،Rh- می‌گویند.

۷۶-اگر به افرادی که دارای خون Rh- هستند خون Rh+ تزریق شود چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ: پادتن ضد Rh در خون اوساخته می‌شود و اگر تکرار شود واکنش شدیدی در بدن میزبان ایجاد می‌شود.

۷۷-چه نوع بارداری‌هایی ممکن است برای جنین از نظر خونی مشکلاتی ایجاد کند؟

پاسخ: اگر Rh خون مادر منفی و Rh خون جنین مثبت باشد به علت ورود مقداری آنتی ژن Rh از خون جنین به خون مادر پادتن ضد Rh در بدن مادر ایجاد می‌شود.این پادتن‌ها از راه جفت به جنین می رسد و موجب آگلوتینه شدن(لخته شدن) خون او می‌شود.

۷۸-چگونگی انعقاد خون را موقع خون ریزی بیان کنید.

پاسخ: براثر بریدگی و آسیب بافت‌ها و پلاکت‌ها ماده‌ای به نام ترومبوپلاستین از آن‌ها آزاد می‌شود. ترومبوپلاستین ، پروترومبین را که غیرفعال است به ترومبین فعال تبدیل می‌کند.ترومبین فیبرینوژن محلول در پلاسما را به فیبرین تبدیل می‌کند.فیبرین گلبول‌های خون را با خود جمع می‌کند و لخته را به وجود می‌آورد.

۷۹-مایع میان بافتی چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: بخشی از مایع پلاسمای خون از مویرگ ها خارج می‌شود و وارد بافت‌های اطراف مویرگ ها می‌شود که به آن مایع میان بافتی می‌گویند.

۸۰-لنف چگونه تشکیل می‌شود؟

پاسخ: بخشی از مایع میان بافتی به داخل مویرگ خونی برنمی‌گردد و وارد مویرگ لنفی می‌شود.این مایع که در دستگاه لنفی جریان می یابد لنف نامیده می‌شود.

۸۱-نقش دریچه‌های موجود در رگ های لنفی چیست؟

پاسخ: از بازگشت مایع درون آن‌ها جلوگیری می‌کند.

۸۲-گره‌های لنفی چه نقشی در دفاع دارند؟

پاسخ: لنف در میان حفره‌ها و مجاری اسفنج مانند این گره‌ها حرکت می‌کند و میکروب ها و ذرات درشت خود را برجای می‌گذارد.ماکروفاژهای موجود در این گره‌ها ، میکروب ها را از بین می‌برند.

۸۳-محل تجمع گره‌های لنفی را بنویسید.

پاسخ: در اطراف گردن ، زیر بغل و کشاله‌ی ران.

۸۴- وظایف ریشه چیست؟

پاسخ: گیاه را درخاک ثابت نگه می‌دارد اما نقش مهم تر آن جذب آب و یون‌های معدنی محلول از خاک است.

۸۵- درونی‌ترین لایه‌ی پوست چه نام دارد؟ویژگی‌های آن را بنویسید.

پاسخ: آندودرم.دارای لایه‌ای چوب پنبه‌ای در اطراف خود هستند که به آن نوار کاسپاری می‌گویند.این نوار نسبت به آب نفوذ ناپذیر است.

۸۶- نفوذناپذیری نوار کاسپاری در لایه‌ی درون پوست چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: این امر در حرکت آب و یون‌های معدنی در عرض ریشه بسیار مهم است.

۸۷- اگزودرم را تعریف کنید.

پاسخ: در ریشه‌ی برخی گیاهان چند لایه‌ی سطحی پوست به صورت برون پوست تمایز پیدا می‌کند.

۸۸- اگزودرم چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: کنترل ورود یون‌های معدنی را دو چندان می‌کند.

۸۹- آب برای گیاهان چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: برای فتوسنتز ، حفظ شادابی سلولی ، عبور و مرور نمک‌های معدنی و مواد محلول آلی به آب نیاز دارند.

۹۰- چگونگی حرکت آب در عرض ریشه را بیان کنید.

پاسخ: با ورود آب به سلول تار کشنده پتانسیل آب آن افزایش می یابد و در نتیجه آب به سلول مجاور منتقل می‌شود.این فرایند در عرض ریشه از سلولی به سلول مجاور بعدی آنقدر تکرار می‌شود تا آب به آوند چوبی برسد.

۹۱- مسیرهای عبور آب در عرض ریشه را نام ببرید.

پاسخ: مسیر پروتوپلاستی و مسیر غیرپروتوپلاستی.

۹۲- منظور از مسیر پروتوپلاستی چیست؟

پاسخ: آب و مواد محلول در آن پس از ورود به تار کشنده از طریق پلاسمودسم‌ها از سیتوپلاسم یک سلول به سیتوپلاسم سلول مجاور وارد می‌شود که به‌این مسیر، مسیر پروتوپلاستی می‌گویند.

۹۳- منظور از مسیر غیرپروتوپلاستی چیست؟

پاسخ: مولکول‌های آب که وارد ریشه می‌شوند در عرض ریشه از طریق

دیواره‌ی سلولی و فضاهای برون سلولی بین سلول‌ها حرکت می‌کنند. به‌این مسیر، مسیر غیرپروتوپلاستی می‌گویند.

۹۴- سرنوشت مسیر غیرپروتوپلاستی را بنویسید.

پاسخ: این مسیر می‌تواند آب را در عرض ریشه تا درون پوست حرکت دهد اما وجود نوار کاسپاری در درون پوست از حرکت آب و یون‌ها جلوگیری می‌کند.به‌این جهت آب و یون‌ها مجبور به ورود به درون سیتوپلاسم می‌شوند.

۹۵- تعرق را تعریف کنید.

پاسخ: خروج آب از سطح گیاه به صورت بخار را گویند.

۹۶- کدام بخش‌های گیاه تعرق انجام می‌دهند؟

پاسخ: روزنه‌های هوایی ، پوستک‌ها و عدسک‌ها.

۹۷-کشش تعرقی چگونه‌ایجاد می‌شود؟

پاسخ: به محض تبخیرمقداری از آب هرسلول درون برگ ،آب به روش اسمزاز سلول مجاور قبلی وارد این سلول می‌شود.این فرایند تکرار می‌شود تا این که آخرین سلول آبی را که از دست داده‌است از آوند چوبی می‌گیرد.

۹۸-کشش تعرقی را تعریف کنید.پاسخ: وقتی آب در برگ با نیروی اسمزی از آوند چوبی خارج می‌شود یک کشش در ستون آب موجود در آوند چوبی ایجاد می‌شود که به آن کشش تعرقی می‌گویند.

۹۹- مفهوم نظریه هم چسبی-کشش چیست؟

پاسخ: مولکول‌های آب توسط پیوندهایی به‌یکدیگر متصل و چسبیده هستند. به همین جهت وقتی مولکول‌های آب به دنبال تعرق از آوندهای چوبی خارج می‌شوند، کل ستون آب موجود در آوندهای چوبی به سمت بالا حرکت می‌کند که به‌این پدیده نیروی هم چسبی-کشش می‌گویند.

۱۰۰- مفهوم نیروی دگرچسبی چیست؟

پاسخ: چسبندگی مولکول‌های آب به دیواره‌ی آوندهای چدبی یکی از عواملی‌است که به کشیده شدن آب در آوندهای چوبی به سمت بالا کمک می‌کند و از گسستگی ستون آب جلوگیری می‌کند. به‌این نیرو، نیروی دگرچسبی می‌گویند.

۱۰۱-فشار ریشه‌ای چگونه‌ایجاد می‌شود؟

پاسخ: ورود فعال یون‌های محلول در آب به صورت فعال و با صرف انرژی از سلول‌های دایره‌ی محیطیه به آوندهای چوبی باعث کاهش پتانسیل آب آوندهای چوبی می‌شود که نتیجه‌ی آن ورود آب به آوند چوبی‌است. به‌این نیرو فشار ریشه‌ای می‌گویند.

۱۰۲- تعریق را تعریف کنید.

پاسخ: خروج آب از گیاه به صورت مایع تعریق نامیده می‌شود.

۱۰۳- تعریق چه موقع انجام می‌شود؟ مثال ذکر کنید.

پاسخ: زمانی که فشار آب در داخل گیاه زیاد اما شدت تعرق کم تر از شدت جذب باشد.مثلا در شب های تابستان که خاک هنوز گرم است و عمل جذب ادامه دارد اما به علت سرد شدن هوا تعرق کاهش یافته‌است.

۱۰۴- تعریق توسط کدام نوع روزنه‌ها انجام می‌شود؟ این روزنه‌ها در کجا قرار دارند؟

پاسخ: روزنه‌های آبی. در انتهای آوندهای چوبی.

۱۰۵- چگونگی باز و بسته شدن روزنه‌های هوایی را هنگام تعرق توضیح دهید.

پاسخ: با جذب آب توسط سلول‌های نگهبان روزنه ، پتانسیل آب این سلول‌ها افزایش می یابد.آرایش شعاعی رشته‌های سلولزی دیواره‌ی این سلول‌ها اجازه‌ی افزایش طول را میدهد ولی از افزایش قطری آن‌ها جلوگیری می‌کند.در نتیجه با جذب آب دو سلول نگهبان از هم دور می‌شوند و با باز شدن روزنه‌ها تعرق انجام می‌شود.

۱۰۶-گیاهان در مناطق جغرافیایی مختلف برای کاهش تعرق چه سازگاری‌هایی پیدا کرده‌اند؟

پاسخ: داشتن روزنه‌های فرورفته و کاهش تعداد روزنه‌ها در مناطق خشک و سرد(درختان کاج) و گرم(تیره‌ی کاکتوس) و داشتن کرک روی برگ ها از نمونه‌ی این سازش‌هاست.در بعضی گیاهان(تیره‌ی گل ناز) روزنه‌ها در روز بسته و در شب بازند.

۱۰۷- نیروهای فیزیکی مؤثر در در باز و بسته شدن روزنه‌ها را توضیح دهید.

پاسخ: ۱-آرایش شعاعی رشته‌های سلولزی دیواره‌ی سلول‌های نگهبان روزنه که امکان طویل شدن این سلول‌ها را فراهم می‌کند اما از انبساط عرضی آن‌ها جلوگیری می‌کند. ۲-هنگام جذب آب توسط سلول‌ها دیواره‌ی خارجی (پشتی) آن‌ها نسبت به دیواره‌ی داخلی(شکمی) بیش‌ترمنبسط می‌شود که علت آن طول بیش‌تر دیواره‌ی پشتی و ضخامت کم‌تر آن نسبت به دیواره‌ی شکمی‌است.

۱۰۸- مفهوم پدیده حباب دار شدگی چیست؟

پاسخ: گاهی حباب‌های هوا و مولکول‌های گاز به‌یکدیگر می‌پیوندند و حباب‌های بزرگی را در آوندهای چوبی به وجود می‌آورند. به‌این امر، پدیده حباب دار شدگی می‌گویند.

۱۰۹-پدیده حباب دار شدگی چه مشکلی به وجود می‌آورد؟

پاسخ: در پیوستگی و تداوم شیره‌ی خام گسستگی و اختلال ایجاد می‌کنند

۱۱۰- چه موقع پدیده‌ی حباب دار شدگی روی می‌دهد؟

پاسخ: هنگامی‌که تعرق شدید و فشار ریشه‌ای کم باشد.

۱۱۱- چه عواملی پدیده حباب دارشدگی را تشدید می‌کنند؟

پاسخ: نیش حشرات ، شکستن شاخه و انجماد.

۱۱۲-بذرافشانی هوا یعنی چه؟

پاسخ: اگر فشار حاصل از حباب‌های هوا در درون آوندهای چوبی زیاد باشد ممکن است از یک آوند یا تراکئید به آوند یا تراکئید مجاور منتقل شوند که به‌این پدیده بذرافشانی هوا می‌گویند.

۱۱۳- منظور از محل منبع در گیاه چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز گیاه در آنجا تامین می‌شود محل منبع می نامند.مثل برگ.

۱۱۴- منظور از محل مصرف در گیاه چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آنجا هدایت می‌شوند ودرآنجا به مصرف می رسند محل مصرف می نامند. مثل بخش‌های در حال رشد و میوه‌ها.

۱۱۵- بافت‌های ذخیره‌ای گیاه چه موقع محل منبع و چه موقع محل مصرف به حساب می‌آیند؟

پاسخ: هنگام واردکردن ترکیبات آلی محل‌های مصرف وهنگام صدورترکیبات آلی محل‌های منبع نامیده می‌شوند.

۱۱۶- جابجایی یعن

ی چه؟

پاسخ: حرکت ترکیبات آلی در گیاه از محل منبع به محل مصرف جابجایی می‌گویند.

۱۱۷-به چه دلایلی حرکت ترکیبات آلی در گیاه نسبت به حرکت آب پیچیده تراست؟

پاسخ: ۱- ترکیبات آلی بر خلاف آب از سلول‌های زنده از طریق سیتوپلاسم سلول‌های آوند آبکشی عبور می‌کنند.۲- ترکیبات آلی در همه‌ی جهات اما آب فقط به سمت بالا حرکت می‌کند.۳-آب از طریق غشاهای سلولی منتشر می‌شود اما ترکیبات آلی نمی‌توانند.

۱۱۸-مراحل مختلف مدل جریان فشاری(توده‌ای) را بیان کنید.

پاسخ: ۱-قندی که در سلول‌های برگ تولید می‌شود به روش انتقال فعال وارد سلول‌های آوند آبکشی می‌شود.(بارگیری آبکشی).۲-با افزایش غلظت قند در سلول‌های آوند آبکشی پتانسیل آب آن‌ها کاهش یافته و در نتیجه آب به روش اسمز از آوند چوبی وارد آن‌ها می‌شود.۳-با جذب آب فشار در داخل سلول‌های آوند آبکشی افزایش یافته و در نتیجه قند همراه با سایر مواد به صورت جریان توده‌ای به حرکت در می‌آید.۴-قند موجود در شیره‌ی پرورده به روش انتقال فعال وارد محل مصرف می‌شود.(باربرداری آبکشی).

۱۱۹- چه‌ایرادهایی بر مدل «جریان فشاری» وارد است؟

پاسخ: ۱-سرعت حرکت ساکارز و آمینواسیدها در آوند آبکشی خیلی سریع تر از روش نیروی غیرفعال جریان توده‌ای است.۲-مواد حل شده‌ی مختلف با سرعت‌های متفاوت و جهت‌های مختلف در آوند آبکشی حرکت می‌کنند.

۱۲۰- از شته‌ها چه‌استفاده‌هایی در مورد شیره‌های گیاهی می‌شود؟

پاسخ: برای استخراج شیره‌ی پرورده و تجزیه‌ی کمّی و کیفی آن.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *