زیست سوم . فصل ۱۰

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-نخستین بخشی که هنگام رویش دانه از خاک خارج می‌شود چیست؟

پاسخ: ظهور ریشه‌ی رویان(ریشه‌چه).

۲- در کدام گیاهان قلاب تشکیل می‌شود؟وظیفه‌ی قلاب چیست؟

پاسخ: در بیشتر دولپه‌ای‌ها مثل لوبیا و باقلا. وظیفه: از راس ساقه محافظت می‌کند و از آسیب دبدن آن موقع رشد در میان خاک جلوگیری می‌کند.

۳- در کدام گیاهان غلاف محافظت کننده تشکیل می‌شود؟

پاسخ: در بیشتر تک‌لپه‌ای‌ها مثل گندم و ذرت.

۴-انواع گیاهان را از نظر طول عمر نام برده مثال بزنید.

پاسخ: گیاهان یک ساله مثل لوبیا و آفتاب‌گردان. گیاهان دو ساله مثل هویج و جعفری. گیاهان یک ساله مثل داودی و چنار.

۵- منظور از گیاه‌ یک ساله چیست؟

پاسخ: گیاهی‌است که در یک فصل رشد ، چرخه‌ی زندگی خود(رشد رویشی و رشد زایشی) را تکمیل می‌کند و از بین می‌رود.

۶-منظور از گیاه دوساله چیست؟

پاسخ: گیاهی‌است که برای تکمیل چرخه‌ی زندگی خود ، دو دوره‌ی رویشی را پشت سر می‌گذارد.در دوره‌ی اول ریشه و ساقه‌ایجاد می‌کنند و در دوره‌ی دوم رویشی از مواد غذایی ذخیره شده در ریشه برای تولید محور گل استفاده می‌کند. گیاه دوساله پس از گل دهی و تولید میوه و دانه می میرد.

۷- منظور از گیاه چندساله چه گیاهی‌است؟

پاسخ: گیاهی‌است که چند سال به زندگی خود ادامه می‌دهد.اغلب آن‌ها در طول عمر خود چندین بارگل می‌دهند و بعضی از آن‌ها قبل ازمرگ تنها یک بار گل تولید می‌کنند.

۸- منظور از گیاهان برگ‌ریز و گیاهان همیشه‌سبز چه نوع گیاهانی هستند؟ مثال بزنید.

پاسخ: گیاهانی که هر ساله همه‌ی برگ‌های خود را از دست می‌دهند گیاهان برگ‌ریز نام دارند مثل نارون. گیاهانی که در طول سال تنها تعدادی از برگ‌های خود را ازدست می‌دهند به گیاهان همیشه‌سبز معروفند مثل سرو.

۹-رشد را تعریف کرده مثال بزنید.

پاسخ: رشد یعنی بزرگ شدن بخش‌های تشکیل دهنده‌ی یک جاندار ، یا تشکیل بخش‌هایی که مشابه بخش‌های قبلی باشد.مثل پیدایش انشعابات ریشه و ساقه‌یا برگ‌های جدید.

۱۰-تمایز را تعریف کنید.

پاسخ: تمایز به معنی کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادی سلول است که همراه با تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی‌است.

۱۱-نمو را تعریف کرده مثال بزنید.

پاسخ: نمو ، عبور از یک مرحله‌ی زندگی به مرحله‌ای دیگر که همراه با تشکیل بخش‌های جدید است.مثل تشکیل گل روی گیاهی که فاقد آن بوده‌است.

۱۲-رشد در جانداران به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

پاسخ: ۱- افزایش تعداد سلول‌ها از طریق تقسیم. ۲- افزایش غیرقابل بازگشت ابعاد آن‌ها.

۱۳-منظور از ساختار نخستین گیاه چیست؟

پاسخ: بخش‌هایی از گیاه که در اثر رشد و تقسیم مریستم‌های نخستین به وجود می‌آیند ساختار نخستین گیاه می‌گویند.

۱۴-مریستم‌های نخستین در کجای گیاه و در چه نوع گیاهانی وجود دارند؟

پاسخ: در مناطقی مانند نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه. در همه‌ی گیاهان وجود دارند.

۱۵-منظور از ساختار پسین گیاه چیست؟

پاسخ: بخش‌هایی از گیاه که در پی تقسیم مریستم‌های پسین به وجود می‌آیند ساختار پسین گیاه می‌گویند.

۱۶- محل مریستم‌های پسین را مشخص کنید. وظیفه‌ی آن‌ها چیست؟

پاسخ: به صورت استوانه‌هایی در ریشه و ساقه‌ی بعضی گیاهان که عمدتا چوبی چندساله هستند به وجود می‌آیند. به رشد قطری گیاه و استحکام و ضخامت ساقه کمک می‌کنند.

۱۷-بافت‌های نخستین را تعریف کنید.

پاسخ: بافت‌های حاصل از رشد نخستین ، بافت‌های نخستین نامیده می‌شوند.

۱۸-نام بافت‌های نخستین گیاه چیست؟

پاسخ: بافت‌های نخستین روپوستی ، زمینه‌ای و آوندی.

۱۹-وظیفه‌ی کلاهک را بنویسید.

پاسخ: از مریستم‌های نوک ریشه محافظت می‌کند.

۲۰-نام مریستم‌های مسئول رشد پسین و محل آن‌ها را مشخص کنید. وظیفه‌ی آن‌ها چیست؟

پاسخ: ۱-کامبیوم چوب پنبه ساز.محل آن درون پوست است و سلول‌های چوب پنبه‌ای ایجاد می‌کند.۲-کامبیوم آوندساز. محل آن زیر پوست است و بافت‌های آوندی ایجاد می‌کند.

۲۱-منظور از بافت‌های پسین گیاه چیست؟

پاسخ: بافت‌های حاصل از رشد پسین ، بافت‌های پسین نام دارند.

۲۲-پوست درخت شامل چه بخش‌هایی‌است؟

پاسخ: شامل چوب‌پنبه ، کامبیوم چوب‌پنبه ساز و آبکش پسین.

۲۳-تفاوت ژن‌های گیاهان و جانوران از نظر نمو چیست؟

پاسخ: در جانوران همگام با نمو،دسته‌ای از ژن‌ها که کنترل کننده‌ی تمایز هستند غیرفعال می‌شوند و بیشتر آن‌ها دوباره مورد استفاده قرار نمی‌گیرند اما گیاهان پیوسته با مریستم‌های خود سلول‌های جدید به وجود می‌آورند.این سلول‌ها تمایز پیدا می‌کنند و جانشین بافت‌های موجود می‌شوند.

۲۴-کالوس را تعریف کنید.

پاسخ: بسیار یاز سلول‌های گیاه بالغ می‌توانند همه‌ی ژن‌های خود را فعال کنند. چنین سلول‌هایی می‌توانند تقسیم شوند و توده‌هایی از سلول‌های تمایز نیافته به نام کالوس ایجاد کنند.

۲۵-روش‌های جدید بهسازی گیاهان را نام ببرید.

پاسخ: ۱- کشت بافت، سلول یا اندام گیاهی. ۲- هم‌جوشی پروتوپلاست‌ها. ۳- مهندسی ژنتیک.

۲۶-کشت بافت چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: یک قطعه از بافت گیاهی را روی یک محیط کشت سترون قرار می‌دهند. توده‌ی سلول‌های تمایز نیافته پس از رشد و تمایز به گیاهانی که از نظر ژنتیکی معادل گیاه مادر هستند تبدیل می‌شوند.

۲۷-پروتوپلاست چیست؟

پاسخ: سلول گیاهی فاقد دیواره‌ی سلولی را گویند.

۲۸-هم جوشی چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: پروتوپلاست دوسلول گیاهی را که با مواد شیمیایی یا شوک الکتریکی حاصل شده‌اند در کنار هم قرار می‌دهند تا باهم ترکیب شوند. حاصل هم‌جوشی یک سلول دورگه خواهد بود و در صورت قرار گرفتن در محیط کشت مناسب به گیاه بالغ دورگ تبدیل می‌شود.

۲۹-درمهندسی ژنتیک چگونه گیاهان مطلوب ایجاد می‌کنند؟

پاسخ: ژن‌های دلخواه را وارد سلول‌های یک گیاه می‌کنند.سپس سلول‌هایی که از نظر ژنتیکی تغییر یافته اند با کمک فن کشت بافت به گیاهان بالغ جدید تبدیل می‌کنند.

۳۰-عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم چه اهمیتی برای گیاه دارند؟

پاسخ: نیتروژن: بخشی از پروتئین‌ها ، نوکلئیک اسیدها، کلروفیل‌ها ، ATP ، و کوآنریم‌هاست و رشد گیاهان سبز را افزایش می‌دهد.فسفر: بخشی از ATP، ADP ، نوکلئیک اسیدها ، فسفولیپیدها و غشاهای سلولی و کوآنریم‌هاست.پتاسیم:برای انتقال فعال ، فعالیت آنزیم‌ها ، تعادل اسمزی و باز شدن روزنه‌ها مورد نیاز است.

۳۱-انواع هورمون‌های گیاهی را نام برده مثال بزنید.

پاسخ: ۱-هورمون‌های محرک رشد مثل: اکسین‌ها ، ژیبرلین‌ها و سیتوکینین‌ها. ۲- هورمون‌های بازدارنده‌ی رشد مثل: اتیلن و آبسیزیک اسید.

۳۲-نقش هورمون‌های محرک رشد در گیاه چیست؟

پاسخ: در فرایندهایی مثل تقسیم سلولی ، طویل شدن سلول ، پیدایش اندام‌ها و تمایز دخالت دارند.

۳۳-نقش هورمون‌های باز دارنده‌ی رشد در گیاه چیست؟

پاسخ: فرایندهایی را کنترل می‌کنند که به مراحل انتهایی نمو گیاه اختصاص دارند. مثل پیری ، ریزش برگ ، پژمردگی گل‌ها و رسیدن میوه. همچنین سرعت رشد ، سنتز پروتئین‌ها و انتقال یون‌ها را درشرایط نامساعد محیطی کنترل می‌کنند.

۳۴-فریتز ونت در مورد تأثیر نور بر گیاه چه نتیجه‌ای گرفت؟

پاسخ: یک ماده‌ی شیمیایی که در رأس ساقه‌ها تولید می‌شود باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می‌شود.

۳۵-نتیجه‌گیری داروین در مورد پدیده‌ی نورگرایی ساقه چه بود؟

پاسخ: محل دریافت نور ، راس گیاهچه‌های گیاهان گندمی ، اما پاسخ رشدی در قسمت‌های پایین تر یعنی دور از راس قابل مشاهده‌است.

۳۶- اکسین در مورد طویل شدن ساقه هنگام رشد چه عملی انجام می‌دهد؟

پاسخ: باعث افزایش انعطاف‌پذیری دیواره‌ی سلولی می‌شود.

۳۷-چگونگی عمل اکسین را در مورد خمش ساقه به سمت نور بیان کنید.

پاسخ: موقع تابش نور ، اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می‌شود و در نتیجه سلول‌های سمت تاریک ساقه نسبت به سمت روشن آن طویل تر می‌شوند.تفاوت بین طول دیواره‌های سلولی در دو سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می‌شود.

۳۸-مهم‌ترین اعمال اکسین را در گیاه ذکر کنید.

پاسخ: چیرگی رأسی ، طویل شدن سلول‌ها.

۳۹- چیرگی رأسی یعنی چه؟

پاسخ: اکسین تولید شده در جوانه‌ی رأسی ساقه باعث بازدارندگی رشد جوانه‌های جانبی ساقه می‌شود. به‌این پدیده چیرگی رأسی می‌گویند.

۴۰- بازدارنده‌های رشد چگونه عمل می‌کنند؟

پاسخ: فرایندهایی را کنترل می‌کنند که به مراحل پایانی نمو گیاه اختصاص دارد. مثل پیری،ریزش برگ،پژمردگی گل و رسیدن میوه.همچنین کنترل سرعت رشد،سنتز پروتئین و انتقال یون را در شرایط نامساعد محیطی به عهده دارند.

۴۱- نقش مثبت اتیلن در گیاه چیست؟

پاسخ: ایجاد مقاومت در گیاه در شرایط سختی مانند تنش آب ، زخم‌های مکانیکی بافت‌ها، آلودگی هوا،عوامل بیماری زا،شرایط غرقابی و بی هوازی.

۴۲- وظایف اسید آبسیزیک را بنویسید.

پاسخ: ۱-خفتگی دانه و جوانه و جلوگیری از جوانه زنی دانه‌ها ۲-تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی با بستن روزنه‌ها و حفظ جذب آب توسط ریشه‌ها.

۴۳- از اتیلن در کشاورزی چه‌استفاده‌ای می‌شود؟

پاسخ: برای تسریع و افزایش رسیدگی میوه‌هایی که قبل از رسیدگی چیده می‌شوند.مثل گوجه فرنگی ، موز و غیره.همچنین باعث سست شدن میوه‌هایی مانند گیلاس شده که در نتیجه برداشت مکانیکی این میوه‌ها آسان می‌شود.

۴۴- ژیبرلین‌ها و سیتو کینین‌ها در کجا تولید می‌شوند؟

پاسخ: ژیبرلین‌ها در ساقه‌ها و دانه‌های در حال نمو و سیتو کینین‌ها در رئوس ریشه تولید می‌شوند.

۴۵-نقش اصلی ژیبرلین‌ها چیست؟

پاسخ: باعث تحریک طویل شدن ساقه ، نمو میوه و جوانه‌زنی می‌شوند.

۴۶-از ژیبرلین‌ها در کشاورزی چه‌استفاده‌ای می‌کنند؟

پاسخ: برای درشت کردن دانه‌های انگور بدون دانه به کار می‌رود.

۴۷-ویژگی‌گیاهان میوه‌دار بدون دانه چیست؟

پاسخ: تریپلوئید(n3) و نازایند و دانه تولید نمی‌کنند.

۴۸-وظایف سیتو کینین‌ها را بنویسید.

پاسخ: باعث تحریک تقسیم سلولی می‌شوند و سرعت پیر شدن برخی از اندام‌های گیاهی را کاهش می‌دهند.

۴۹-از سیتوکینین‌ها در کشاورزی چه‌استفاده‌ای می‌کنند؟

پاسخ: به صورت اسپری برای شادابی شاخه‌های گل و افزایش مدت نگه داری میوه‌ها و سبزیجات در انبار و نیز در کشت بافت از آن برای تشکیل ساقه از سلول‌های تمایز نیافته‌استفاده می‌شود.

۵۰-از اکسین در کشاورزی چه‌استفاده‌ای می‌کنند؟

پاسخ: برای ریشه دار کردن قلمه‌ها استفاده می‌شود.نسبت بالای اکسین به سیتوکینین در کشت بافت ، ریشه زایی را تحریک می‌کند.

۵۱- نور دورگی را تعریف کنید. از پدیده‌ی نوردورگی چه‌استفاده‌ای می‌شود؟

پاسخ: پاسخ یک گیاه به طول روز و شب نوردورگی می‌گویند. در صنعت کشت و پرورش گل و گیاه اهمیت دارد. در گلخانه‌ها طول روز و شب را به طور مصنوعی کنترل و گیاهان را وادار به گلدهی می‌کنند.

۵۲- منظور از گیاه روز کوتاه (شب بلند) چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: گیاهی که گلدهی آن هنگامی‌آنجام شود که طول روز کم‌تر از مدت زمان معین باشد. مثل بنت قنسول.

۵۳-منظور از گیاه روزبلند (شب کوتاه) چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: گیاهی که گلدهی آن هنگامی‌آنجام شود که طول روز بلندتراز مدت زمان معین باشد. مثل زنبق.

۵۴-منظور از گیاه بی‌تفاوت چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: گیاهی‌است که گلدهی آن تحت تأثیر طول روز قرار نمی‌گیرد. مثل گندم.

۵۵-خفتگی را تعریف کنید.

پاسخ: وضعیتی‌است که در آن ، حتی در صورت مناسب بودن شرایط برای رشد ، گیاه‌یا دانه غیرفعال باقی می مانند و نمی‌رویند.

۵۶-چه عواملی موجب رفع خفتگی در گیاهان می‌شود؟

پاسخ: تجزیه شدن مواد شیمیایی عامل خفتگی بر اثر دمای پایین و یا شسته شدن آن‌ها.

۵۷- خفتگی چه اهمیتی برای گیاهان دارد؟

پاسخ: به گیاهان کمک می‌کند تا با جلوگیری از رشد جوانه‌ها و جوانه زنی دانه‌ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و خاتمه‌ی زمستان به بقای خود ادامه دهند و از بین نروند.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۲ Comments

Add a Comment
  1. مقاله فصل سوم زیست برای من معلم بازنشسته علاقه مند به کشاورزی فوق العاده مفید بود و یک مطالب پایه ای بود

    1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

      جناب ملک محمد خداروشکر که براتون مفید واقع شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *