زیست سوم . فصل ۲

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-خواص ویژه دستگاه عصبی را ذکر کنید.

پاسخ: تاثیرپذیری نسبت به محرک‌ها ، تجزیه و تحلیل پیام‌های دریافتی و ارسال پیام‌های حرکتی و انجام عکس العمل مناسب نسبت به محرک‌ها.

۲-فعالیت عصبی جانوران به چه منظورهایی انجام می‌شود؟

پاسخ: ۱-تنظیم فعالیت‌های درونی بدن. ۲-تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی.

۳-وظیفه‌ی دندریت و اکسون چیست؟

پاسخ: دندریت‌ها پیام را دریافت و به جسم سلولی می‌برند.آکسون‌ها آن را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می‌کنند.

۴-جنس غلاف میلین چیست؟ توسط چه سلول‌هایی تولید می‌شود ؟ برای رشته عصبی چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: از جنس پروتئین و فسفولیپید. توسط سلول‌های پشتیبان. اهمیت: عایق بندی رشته‌های اکسون و دندریت و باعث سرعت حرکت پیام در اکسون و دندریت می‌شود.

۵-گره رانویه چیست؟

پاسخ:غلاف میلین در قسمت‌هایی از رشته‌ی عصبی قطع می‌شود که به‌این قسمت‌ها گره رانویه گفته می‌شود.

۶-چرا هدایت پیام عصبی در رشته‌های میلین دار سریع تراست؟

پاسخ: به علت وجود گره‌های رانویه، پیام عصبی از یک گره به گره دیگر جهش می‌کند.

۷-انواع نرون‌ها را از نظر کاری که انجام می‌دهند نام ببرید و وظیفه‌ی آن‌ها را بنویسید.

پاسخ: حسی، حرکتی و رابط. وظیفه: نورون‌های حسی اطلاعات را از اندام‌های حسی به مراکز عصبی می‌برند. نورون‌های حرکتی دستورات مراکز عصبی را به ماهیچه‌ها و اندام‌ها می‌برند. نرون‌های رابط بین نورون‌های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می‌کنند.

۸-نورون‌های حسی و حرکتی از نظر ساختاری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: نورون‌های حسی دندریت بلند و اکسون کوتاه دارند ولی نورون‌های حرکتی دندریت کوتاه و اکسون بلند دارند.

۹-پتانسیل آرامش را تعریف کنید؟

پاسخ: اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دوسوی غشا در حالت آرامش را پتانسیل آرامش گویند.

۱۰-علت ایجاد پتانسیل آرامش چیست؟

پاسخ: به طور معمول غلظت یون سدیم در خارج نورون بسیار بیشتر از داخل سلول و غلظت یون پتاسیم در داخل سلول بسیار بیشتر از خارج آن است. بنابراین یون‌های سدیم تمایل دارند وارد سلول شده و داخل سلول را مثبت تر کنند و یون‌های پتاسیم تمایل دارند از سلول خارج شده و داخل سلول را منفی تر کنند و چون در حالت استراحت غشای سلول نسبت به پتاسیم نفوذپذیرتر از سدیم است ، داخل سلول نسبت به خارج آن منفی تر خواهد بود.

۱۱-نقش پمپ سدیم پتاسیم در برقراری پتانسیل آرامش چیست؟

پاسخ: این پروتئین با صرف انرژی یون‌های سدیم را به خارج و یون‌های پتاسیم را به داخل سلول می‌راند و باعث می‌شود غلظت یون سدیم در خارج نورون بالاتر از داخل آن و غلظت یون پتاسیم در داخل سلول بیشتر از خارج آن باشد.

۱۲-پتانسیل عمل را تعریف کنید.

پاسخ: عبارت است از تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل بین دو سوی غشا.

۱۳-در پتانسیل عمل چه اتفاقی می‌آفتد؟

پاسخ: در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل غشا نسبت به خارج آن مثبت تر می‌شود و بلافاصله به حالت اول برمی‌گردد.

۱۴-چرا به پتانسیل عمل پیام عصبی هم گفته می‌شود؟

پاسخ: چون پتانسیل عمل پس از تولید در یک نقطه از سلول عصبی، در نقاط مجاور هم ایجاد می‌شود و نقطه به نقطه در طول رشته‌ی عصبی سیر می‌کند.

۱۵-بخش بالارو و پایین رو منحنی در پتانسیل عمل نشان دهنده‌ی چیست؟

پاسخ: بخش بالارو نشانه‌ی ورود ناگهانی یون‌های سدیم به داخل سلول و بخش پایین رو نشانه‌ی خروج ناگهانی یون‌های پتاسیم از سلول است.

۱۶-نقش کانال‌های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی در ایجاد پتانسیل عمل چگونه‌است؟

پاسخ: در شروع پتانسیل عمل کانال‌های دریچه دار سدیمی‌باز و یون‌های سدیم وارد سلول شده و پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج آن مثبت تر می‌شود. در ادامه ، کانال‌های دریچه دار پتاسیمی‌باز و یون‌های پتاسیم از سلول خارج شده و پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج آن منفی تر می‌شود.

۱۷-نقش پمپ سدیم پتاسیم در پایان پتانسیل عمل چیست؟

پاسخ: این پمپ در پایان پتانسیل عمل فعالیت بیشتری می‌کند و غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم را در دو سمت سلول به حالت اولیه‌ی خود برمی‌گرداند.

۱۸-سیناپس را تعریف کنید.

پاسخ: محلی را که در آن یک نورون با سلول دیگر ارتباط برقرار می‌کند سیناپس می‌گویند.

۱۹-فضای سیناپسی را تعریف کنید.

پاسخ: در سیناپس ها ، سلول نورون به سلول دیگر نمی چسبد بلکه بین پایانه‌ی یک آکسون و سلول دریافت کننده فاصله‌ی کمی وجود دارد که به آن فضای سیناپسی می‌گویند.

۲۰-نورون پیش سیناپسی و سلول پس سیناپسی را تعریف کنید.

پاسخ: در یک سیناپس نورون انتقال دهنده نورون پیش سیناپسی و سلول دریافت کننده سلول پس سیناپسی نام دارد.

۲۱-انتقال دهنده عصبی چیست؟

پاسخ: انتقال پیام عصبی از نورون پیش سیناپسی به سلول پس سیناپسی با آزاد شدن ماده‌ای به نام انتقال دهنده عصبی همراه‌است.

۲۲-چگونگی انتقال پیام عصبی از نورون پیش سیناپسی به سلول پس سیناپسی را بیان کنید.

پاسخ: وقتی پتانسیل عمل به پایانه‌ی آکسون یک نورون پیش سیناپسی می‌رسد ، وزیکول‌های محتوی انتقال دهنده‌ها با غشای سلول آمیخته می‌شوند و مولکول‌های انتقال دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می‌شوند و سپس به سلول پس سیناپسی می‌رسند و آن را تحریک می‌کنند.

۲۳-مواد روان گردان را تعریف کرده و مثال بزنید.

پاسخ: موادی که عملکرد دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می‌دهند مواد روان گردان نام دارند.

۲۴-اعتیاد چیست؟

پاسخ: اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف مکرر مواد مخدر باعث آن می‌شود.

۲۵-نتیجه تأثیر مواد مخدر بر نورون‌ها را بیان کنید.

پاسخ: وقتی عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد ، از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی کار نمی‌کند مگر در حضور آن ماده‌ی مخدر.

۲۶-اتصال نیکوتین به سلول‌های عصبی چه مشکلاتی برای فرد معتاد به وجود می‌آورد؟

پاسخ: بعد از مدتی بدن فرد مصرف کننده فقط در

حضور نیکوتین(به جای‌استیل کولین) به طور طبیعی کار می‌کند و در صورت حذف نیکوتین حالت طبیعی بدن مختل می‌شود.در این حالت فرد مجبور به مصرف دخانیات است.

۲۷-کشیدن سیگار چه مشکلاتی برای افراد سیگاری به بار می‌آورد؟

پاسخ: ۱-ابتلا به سرطان‌های دهان و حنجره ۲-افزایش احتمال ابتلا به سرطان‌های پانکراس و مثانه ۳-تحریک مخاط دهان و مجاری تنفسی و از کار انداختن مژه‌های سطح دستگاه تنفسی ۴-سیاه کردن بافت ریه‌ها و کاهش ظرفیت تنفسی ۵-افزایش احتمال سقط جنین و به دنیا آمدن جنین مرده.

۲۸-بخش‌های تشکیل دهنده‌ی دستگاه عصبی را نام ببرید.

پاسخ: دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی.

۲۹- دستگاه عصبی مرکزی شامل چه بخش‌هایی‌است و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: شامل مغز و نخاع. این دستگاه اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌دهد.

۳۰- ماده‌ی سفید و خاکستری مراکز عصبی محتوی چه اجزایی هستند؟

پاسخ: ماده‌ی خاکستری بیشتر شامل جسم سلولی نورون‌ها و ماده‌ی سفید شامل اجتماع بخش‌های میلین دار نورون‌هاست.

۳۱- تار عصبی چیست؟

پاسخ: به آکسون‌ها یا دندریت‌های بلند ، تار عصبی می‌گویند.

۳۲- دستگاه عصبی محیطی شامل چیست؟ وظیفه‌ی آن‌ها را بنویسید.

پاسخ: شامل اعصاب حسی که پیام‌های عصبی را از اندام‌ها به مغز می‌برند و اعصاب حرکتی که پیام‌های عصبی را از مغز و نخاع به ماهیچه‌ها یا غده‌ها می‌برند و اعصاب مختلط که مجموعه‌ای از تارهای حسی و حرکتی‌است.

۳۳- مغز از چه قسمت‌هایی تشکیل شده‌است؟

پاسخ: مخ ، مخچه و ساقه‌ی مغز.

۳۴- بزرگ ترین بخش مغز چه نام دارد و نقش آن چیست؟

پاسخ: مخ. توانایی یادگیری ، حافظه ، ادراک و عملکرد هوشمندانه را دارد.

۳۵-اهمیت چین خوردگی‌های قشر مخ را بنویسید.

پاسخ: باعث افزایش سطح این ناحیه شده و موجب شده که مغز درون جمجمه جا بگیرد.

۳۶- وظیفۀ جسم پینه‌ای چیست؟

پاسخ: دسته‌ای از تارهای عصبی‌است که دو نیمکره‌ی مخ را به هم متصل می کند.

۳۷- مخچه مرکز چه اعمالی‌است؟

پاسخ: مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن و تعادل است.

۳۸-کرمینه چیست؟

پاسخ: بخش میانی مخچه‌است که دو نیم کره‌ی مخچه از طریق آن به هم اتصال دارند.

۳۹- مخچه از کدام اندام‌ها پیام‌های تعادلی دریافت می کند؟

پاسخ: ماهیچه‌ها ، مفاصل، پوست ، چشم‌ها و گوش‌ها.

۴۰-ساقه‌ی مغز شامل چه قسمت‌هایی‌است و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: شامل مغز میانی ، پل و بصل النخاع است.وظیفه:۱-انتقال اطلاعات به درون دستگاه عصبی مرکزی.۲-در تنظیم فعالیت‌های بدن نقش مهمی دارند.

۴۱- تالاموس در کجا قرار گرفته و چه وظیفه‌ای به عهده دارد؟

پاسخ: در بالای ساقه‌ی مغز وظیفه: پردازش و تقویت پیام‌های حسی.

۴۲- هیپوتالاموس در کجا قرار دارد و با کدام مرکز مغزی هماهنگی نزدیک تری دارد؟

پاسخ: در زیر تالاموس – با بصل النخاع.

۴۳- هیپوتالاموس مرکز کدام اعمال است؟

پاسخ: مرکز احساس گرسنگی و تشنگی و تنظیم دمای بدن است و نیز بسیاری از اعمال غده‌های ترشح کننده‌ی هورمون‌ها را تنظیم می‌کند.

۴۴- دستگاه لیمبیک چه نقش‌هایی به عهده دارد؟

پاسخ: متصل کردن هیپوتالاموس به قسمت‌هایی از قشر مخ ، حافظه، یادگیری و احساسات مختلف مثل احساس رضایت؛ عصبانیت و لذت.

۴۵-نخاع در کجا قرار دارد و چه وظایفی بر عهده دارد؟

پاسخ: در درون ستون مهره‌ها وظایف: ۱-مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند. ۲-مرکز برخی از انعکاس های بدن است.

۴۶- انعکاس را تعریف کنید.

پاسخ: پاسخ ناگهانی و غیر ارادی ماهیچه‌ها به محرک هاست.

۴۷-اعصاب نخاعی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

پاسخ: هر عصب نخاعی یک ریشه‌ی پشتی و یک ریشه‌ی شکمی دارد. ریشه‌های پشتی محتوی نورون‌های حسی هستند که اطلاعات را از گیرنده‌های حسی به دستگاه عصبی مرکزی می‌برند و ریشه‌های شکمی محتوی نورون‌های حرکتی هستند که پاسخ حرکنی را از مراکز عصبی به به ماهیچه‌ها یا غده‌ها می‌برند.

۴۸- دستگاه عصبی مرکزی توسط چه بخش‌هایی محافظت می‌شود؟

پاسخ: ۱-استخوان‌های جمجمه و ستون مهره‌ها ۲-پرده‌ی مننژ ۳-سد خونی مغزی.

۴۹-نام لایه‌ی خارجی پرده‌ی مننژ چیست و از چه نوع بافتی ساخته شده‌است؟

پاسخ: سخت شامه- بافت پیوندی محکم.

۵۰-لایه میانی پرده مننژ چه نام دارد و چرا به‌این نام خوانده می‌شود؟

پاسخ: عنکبوتیه. چون در زیر میکروسکوپ مثل تارهای عنکبوت است.

۵۱-نقش لایه داخلی پرده مننژ چیست؟

پاسخ: دارای مویرگ‌های خونی فراوان است و بافت عصبی را تغذیه می کند.

۵۲-مایع مغزی- نخاعی در کجای پرده مننژ قرار دارد و وظیفه آن چیست؟

پاسخ: بین سخت شامه و نرم شامه. وظیفه: نقش ضربه گیر را دارد و از برخورد مغز و نخاع به‌استخوان‌ها در حین حرکت جلوگیری می‌کند.

۵۳-نقش سد خونی- مغزی در محافظت از مغز چگونه‌است؟

پاسخ: سلول‌های پوششی دیواره‌ی مویرگ‌های مغزی فاقد منافذی‌است که در بافت‌های دیگر دی

ده می‌شود. در نتیجه بسیاری از مواد که در متابولیسم سلول‌های مغزی نقشی ندارند و میکروب ها نمی‌توانند وارد مغز شوند.

۵۴-ساختار دستگاه عصبی محیطی را توضیح دهید.

پاسخ: شامل دو بخش اصلی حسی و حرکتی‌است.بخش حسی که اطلاعات را از اندام‌های حس به دستگاه عصبی مرکزی منتقل می‌کند و بخش حرکنی که ارسال پیام‌های عصبی را به اندام‌های حرکتی بر عهده دارد.

۵۵- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل چه قسمت‌هایی‌است؟

پاسخ: دستگاه عصبی پیکری و دستگاه عصبی خودمختار.

۵۶- دستگاه عصبی پیکری چگونه عمل می‌کند؟

پاسخ: بخشی از آن مانند نورون‌های حرکتی محیطی که ماهیچه‌های اسکلتی را تحریک می‌کنند ارادی و بخشی مانند انعکاس های نخاعی غیر ارادی هستند.

۵۷- انعکاس های نخاعی چه اهمیتی دارند؟

پاسخ: پاسخ های حرکتی غیرارادی مهره داران به محرک‌های محیطی هستند و برای حفظ حیات آن‌ها انجام می‌شوند.

۵۸-چرا انعکاس های نخاعی بسیار سریع اند؟

پاسخ: چون در انجام آن‌ها اغلب نخاع و دستگاه عصبی محیطی درگیرند و مغز نقشی ندارد.

۵۹- انعکاس زردپی زیرزانو را توضیح دهید.

پاسخ: ضربه‌ی وارد شده به زردپی زانو، نورون حسی متصل به ماهیچه‌ی جلو ران را تحریک می‌کند.پیام حسی به نخاع می‌رود و در آنجا نورون حرکتی مربوط تحریک می‌شود وبا انقباض ماهیچه‌ی جلو ران، پا بالا می‌آید. در همین حال نورون حسی از طریق یک نورون رابط نورون حرکتی مربوط به ماهیچه‌ی عقب ران را از فعالیت باز می دارد و این ماهیچه به‌استراحت می‌آفتد.

۶۰- پزشکان از آزمایش زردپی زیر زانو چه‌استفاده‌ای می‌کنند؟

پاسخ: برای بررسی سالم بودن مسیر انعکاس و نیز میزان اضطراب فرد استفاده می‌کنند.

۶۱- دستگاه عصبی خودمختار شامل کدام اعصاب است؟

پاسخ: شامل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک.

۶۲- نقش اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در هماهنگی رفتارهای داخلی چیست؟

پاسخ: عمل این دو بخش معمولا برخلاف یکدیگر است.عمل پاراسمپاتیک باعث برقراری حالت آرامش(کاهش فشار خون ، ضربان قلب و تعداد تنفس) و عمل سمپاتیک به حالت آماده باش نگه داشتن بدن در مواقع هیجان‌های روانی و جسمی‌است(افزایش فشار خون ، ضربان قلب و تعداد تنفس و هدایت جریان خون به سوی قلب و ماهیچه‌های اسکلتی).

۶۳- دستگاه عصبی هیدر را توضیح دهید.

پاسخ: به شکل یک شبکه‌ی عصبی‌است و شامل شبکه‌ای از رشته‌هاست که در تمام بدن جانور پخش شده‌اند.هیدر سر و مغز ندارد و تقسیم بندی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی در آن وجود ندارد.

۶۴- دستگاه عصبی پلاناریا را توضیح دهید.

پاسخ: مغز کوچکی دارد که از گره‌های عصبی تشکیل شده‌است.دارای دو طناب عصبی موازی‌است که همراه با مغز دستگاه عصبی مرکزی آن را تشکیل می‌دهد.از این دو رشته اعصاب کوچک تری منشعب می‌شوند که دستگاه عصبی محیطی آن را ساخته اند.

۶۵-دستگاه عصبی حشرات را توضیح دهید.

پاسخ: مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده‌است.طناب عصبی شکمی‌ این جانوران در هر قطعه از بدن دارای یک گره عصبی‌است که فعالیت ماهیچه‌های آن قطعه را کنترل می‌کند.

۶۶-مغز مهره داران در دوره‌ی جنینی از چه بخش‌هایی تشکیل شده‌است؟

پاسخ: مغزجلویی ، مغز میانی و مغز عقبی.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱ Comment

Add a Comment
  1. فروشگاه فایل

    بسیار عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *