زیست سوم . فصل ۴

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- هورمون را تعریف کنید.

پاسخ: موادی هستند که سلول‌های خاصی آن‌ها را به درون خون ترشح می‌کنند تا فعالیت سلول‌های دیگر را در بدن تنظیم کنند.

۲- منظور از سلول هدف چیست؟

پاسخ: سلول‌هایی هستند که تحت تأثیر هورمون قرار می‌گیرند.

۳- اعمال اصلی هورمون‌ها را ذکر کنید

پاسخ: ۱-تنظیم فعالیت‌های مختلف مثل رشد و نمو.۲-ایجاد هماهنگی بین تولید،مصرف و ذخیره‌ی انرژی.۳-حفظ حالت پایدار بدن.۴-وادار کردن بدن به انجام واکنش در برابر محرک‌ها.

۴-ایجاد پاسخ به وسیله‌ی سلول هدف به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: به نوع هورمون و گیرنده‌ی هورمون در سلول هدف.

۵- غده چیست؟

پاسخ: اندامی‌است که سلول‌های آن موادی از خود ترشح می‌کنند.

۶- غده‌ی درون ریز را تعریف کرده مثال بزنید.

پاسخ: اندامی‌است که کار اصلی آن ترشح هورمون است. مانند: غده‌ی هیپوفیز و غده‌ی تیروئید.

۷- دستگاه درون ریز چیست و وظیفه‌ی آن را بنویسید.

پاسخ: به مجموعه‌ی غده‌ها و سلول‌های درون ریز بدن دستگاه درون ریز گفته می‌شود. این دستگاه با آزادکردن هورمون‌های مختلف به شکل هماهنگ ، تنظیم بسیاری از اعمال بدن را به عهده دارد.

۸- غده‌ی برون ریز را تعریف کرده مثال بزنید.

پاسخ:غده‌ای‌است که مواد خاصی به درون ساختارهای لوله مانند خود که مجرا نامیده می‌شوند ترشح می‌کند.مجرا ماده ترشح شده را به قسمت‌های خاصی از درون یا بیرون بدن هدایت می‌کند.مثل غده‌ی عرق و چربی.

۹- بخش درون ریز و برون ریز پانکراس چه موادی ترشح می کند؟

پاسخ: بخش برون ریز آنزیم‌های گوارشی و بخش درون ریز دو هورمون انسولین و گلوکاگون ترشح می‌کند.

۱۰- پیک های شیمیایی دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی چه نام دارند؟

پاسخ: پیک های شیمیایی دستگاه درون ریز، هورمون و پیک های شیمیایی دستگاه عصبی ، انتقال دهنده‌ی عصبی نامیده می‌شوند.

۱۱-ماده‌ی اپی نفرین چه موقع به عنوان انتقال دهنده‌ی عصبی و چه موقع به عنوان هورمون عمل می کند؟

پاسخ: وقتی از یک سلول عصبی ترشح می‌شود و موجب انتقال پیام عصبی بین نورون‌ها می‌شود به عنوان انتقال دهنده‌ی عصبی و وقتی از غده‌ی فوق کلیوی ترشح می‌شود و فرد را برای حالت ستیز و گریز آماده می‌سازد به عنوان هورمون عمل می‌کند.

۱۲- هورمون و انتقال دهنده‌ی عصبی را با یکدیگر مقایسه کنید.

پاسخ: ۱- انتقال دهنده‌های عصبی عمل سریع و عمر کوتاه دارند اما هورمون‌ها معمولا اثرات کندتر و طولانی تری ایجاد می کنند. ۲- انتقال دهنده‌های عصبی از نورون‌ها آزاد می‌شوند و پس از عبور از فضای سیناپسی به سلول پس سیناپسی می‌رسند اما هورمون‌ها از سلول‌های درون ریز ترشح می‌شوند و از طریق خون سرانجام خود را به سلول هدف می‌رسانند.

۱۳- منظور از گیرنده‌ی هورمون چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

پاسخ:گیرنده مولکولی‌است که روی سلول یا درون سلول هدف قرار دارد و از نظر شکل سه بعدی به گونه‌ای‌است که با ماده‌ی شیمیایی هورمون جفت و جور می‌شود. گیرنده‌ها معمولا ساختار پروتئینی دارند.

۱۴- انواع هورمون‌ها را نام برده مثال بزنید.

پاسخ: ۱- هورمون‌های آمینواسیدی مثل: انسولین و گلوکاگون ۲- هورمون‌های‌استروئیدی مثل: کورتیزول و آلدوسترون.

۱۵- هورمون‌های آمینو اسیدی چگونه به وجود می‌آیند؟

پاسخ: از یک آمینو اسید تغییر شکل یافته‌یا چند آمینو اسید که باهم پیوند پپتیدی تشکیل داده و به شکل پروتئین درآمده‌اند تشکیل شده‌است.

۱۶- هورمون‌های‌استروئیدی چگونه به وجود می‌آیند؟

پاسخ: دارای ساختار لیپیدی هستند و از کلسترول ساخته می‌شوند.

۱۷- چگونگی عمل هورمون‌های آمینواسیدی را بنویسید.

پاسخ: ۱-با اتصال هورمون به گیرنده ، شکل مولکول گیرنده تغییر می‌کند.۲-این تغییر شکل سبب ایجاد ماده‌ای به نام پیک دومین در درون سلول می‌شود.۳- پیک دومین سبب فعال یا غیر فعال شدن یک آنزیم یا زنجیره‌ای از آنزیم‌ها می‌شود.۴-سرانجام فعالیت سلول هدف در اثر تغییر عملکرد آنزیم یا آنزیم‌ها تغییر می‌کند.

۱۸- چرا پیک دومین هورمون آمینواسیدی به‌این نام خوانده می‌شود؟

پاسخ: چون این ماده‌انجام مراحل بعدی را پایه ریزی می کند به آن پیک دومین می‌گویند.

۱۹- گیرنده‌ی هورمون‌های آمینواسیدی و استروئیدی در کجای سلول هدف قرار دارد؟

پاسخ: گیرنده‌ی هورمون‌های آمینواسیدی در سطح غشای سلول هدف و گیرنده‌ی هورمون‌های‌استروئیدی در سیتوپلاسم یا هسته‌ی سلول هدف جای دارد.

۲۰- تیروکسین جزء کدام نوع هورمون‌هاست و گیرنده‌ی آن در در کجای سلول هدف قرار دارد؟

پاسخ: جزء هورمون‌های آمینواسیدی‌است. گیرنده‌ی آن در درون هسته‌ی سلول هدف قرار دارد.

۲۳-کدام غده‌ها مراکز اصلی کنترل غده‌های درون ریز بدن هستند؟

پاسخ: هیپوتالاموس و هیپوفیز.

۲۴- غده‌ی هیپوفیز شامل چه بخش‌هایی‌است؟

پاسخ: بخش پیشین ، بخش میانی و بخش پسین.

۲۵- سلول‌های هیپوتالاموس چگونه فعالیت هیپوفیز پیشین را کنترل می کنند؟

پاسخ: گاهی هورمون‌هایی به نام هورمون‌های آزادکننده توسط هیپوتالاموس تولید و وارد خون می‌شوند که هریک سبب می‌شود هیپوفیز پیشین هورمون خاصی بسازد و ترشح کند و گاهی نیز هورمون‌هایی به نام هورمون‌های مهارکننده ترشح می‌کند که سبب می‌شود هیپوفیز پیشین ترشح یکی از هورمون‌های خود را کاهش دهد.

۲۶- محل تولید و ترشح هورمون‌های اکسی توسین و ضد ادراری کجاست؟

پاسخ: محل تولید: هیپوتالاموس.محل ترشح: هیپوفیز پسین.

۲۷-نقش هورمون‌های اکسی توسین و ضد ادراری را بنویسید.

پاسخ: اکسی توسین سبب خروج شیر از غده‌های پستانی مادر و نیز موجب انقباضات رحم هنگام زایمان می‌شود. هورمون ضد ادراری سبب غلیظ شدن ادرار و حفظ آب بدن در مواقع لزوم می‌شود.

۲۸-نقش هورمون‌های تیروئیدی چیست؟

پاسخ: میزان سوخت و ساز را در بدن تنظیم می‌کنند و رشد طبیعی مغز ، استخوان‌ها و ماهیچه‌ها را در دوران کودکی افزایش می‌دهند. هورمون‌های تیروئیدی در بزرگسالان سبب افزایش هوشیاری می‌شوند.

۲۹-نام هورمون‌های غده‌ی تیروئید را بنویسید.

پاسخ: هورمون‌های تیروئیدی T3 و T4 و هورمون کلسی تونین.

۳۰- هورمون‌های تیروئیدی چگونه ساخته می‌شوند؟

پاسخ: آمینواسیدهای تغییر یافته‌ای هستند که از افزوده شدن ید به اسیدآمینه‌ی تیروزین ایجاد شده‌اند.

۳۱-گواتر را تعریف کنید.

پاسخ: اگر نمک‌های ید در غذا کم باشند ، غده‌ی تیروئید د رنتیجه‌ی تلاش بیشتر برای ساختن هورمون‌های تیروئیدی بزرگ می‌شود که به‌این بیماری گواتر گفته می‌شود.

۳۲- هیپوتیروئیدیسم را تعریف کنید.

پاسخ: کاهش تولید هورمون‌های تیروئیدی در بدن شخص هیپوتیروئیدیسم نامیده می‌شود.

۳۳- عوارض کم کاری تیروئید را در کودکان بنویسید.

پاسخ: کاهش رشد ، عقب افتادگی ذهنی یا هردو.

۳۴- عوارض کم کاری غده تیروئید در افراد بالغ چیست؟

پاسخ: کمبود انرژی ، خشکی پوست و افزایش وزن.

۳۴- هیپرتیروئیدیسم را تعریف کنید.

پاسخ: افزایش تولید هورمون‌های تیروئیدی ، پرکاری تیروئید یا هیپرتیروئیدیسم نامیده می‌شود.

۳۵- عوارض پرکاری تیروئید را ذکر کنید.

پاسخ: بی قراری ، اختلالات خواب ، افزایش تعداد ضربان فلب و کاهش وزن.

۳۶- کلسی تونین برای تنظیم کلسیم خون چه کاری انجام می‌دهد؟

پاسخ: سبب افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوانی می‌شود و کلسیم خون را کاهش می‌دهد.

۳۷- یون کلسیم چه موارد استفاده‌ای دارد؟

پاسخ: انقباض ماهیچه‌ها ، محکم کردن دندان‌ها واستخوان‌ها ، انعقاد خون موقع خونریزی ونیز برای ترشح بعضی مواد از سلول‌ها لازم است.

۳۸- چگونگی افزایش کلسیم خون توسط هورمون پاراتیروئیدراتوضیح دهید.

پاسخ: ۱-سلول‌های‌استخوانی را وادار به تجزیه‌ی بافت استخوانی کرده و کلسیم را وارد جریان خون می‌کند.۲-در کلیه باعث افزایش بازجذب کلسیم از ادرار می‌شود.۳-سبب فعال شدن ویتامین D شده و در نتیجه سبب افزایش جذب کلسیم در روده‌ها می‌شود.

۳۹-غده‌ی فوق کلیه از چه بخش‌هایی تشکیل شده‌است؟

پاسخ: بخش مرکزی و بخش قشری.

۴۰- نام هورمون‌های بخش مرکزی فوق کلیه چیست؟

پاسخ: اپی نفرین و نوراپی نفرین که به هورمون‌های سیتیز و گریز معروفند.

۴۱- هورمون‌های ستیز و گریز چگونه بدن را برای مقابله با مواقع اضطراری آماده می کنند؟

پاسخ:هنگام فشارهای روحی(خاموش کردن آتش، نجات دادن غریق، شرکت در یک مسابقه‌ی ورزشی و…) این هورمون‌ها سبب افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون و افزایش جریان خون به قلب و شش‌ها می‌شوند.

۴۲- هورمون کورتیزول از کجا ترشح می‌شود و نقش را بنویسید.

پاسخ: از بخش قشری غده‌ی فوق کلیه.مقدار انرژی در دسترس بدن را زیاد می‌کند. برای این کارمقدار گلوکز خون را افزایش می‌دهد و پروتئین‌ها را برای مصرف انرژی می شکند.

۴۳- وجود مقدار زیاد و طولانی مدت کورتیزول در خون چه مشکلاتی برای فرد ایجاد می کند؟

پاسخ: سبب سرکوب سیستم ایمنی بدن فرد می‌شود.

۴۴- آلدوسترون چگونه تنظیم یون‌های سدیم وپتاسیم را انجام می‌دهد؟ پاسخ: ۱-کاهش دفع یون‌های سدیم از ادرار و در نتیجه افزایش سدیم خون وبالا بردن فشار خون.۲-افزایش دفع پتاسیم از طریق ادرار و کاهش پتاسیم خون.

۴۵- بخش درون ریز پانکراس به چه نامی معروف است و چه هورمون‌هایی تولید و ترشح می کند؟

پاسخ: جزایر لانگرهانس. هورمون‌های انسولین و گلوکاگون.

۴۶- انسولین چگونه قند خون را کاهش می‌دهد؟

پاسخ: ۱-افزایش تولید و تجمع گلیکوژن در کبد. ۲-با جذب گلوکز توسط سلول‌های ماهیچه‌ای و تبدیل آن به گلیکوژن ، به عنوان یک منبع ، انرژی را افزایش می‌دهد.

۴۷- چگونگی افزایش قند خون توسط گلوکاگون را توضیح دهید.

پاسخ: گلیکوژن ذخیره شده در کبد را به گلوکز تبدیل و به داخل خون آزاد می‌کند و به‌این طریق باعث افزایش قند خون می‌شود.

۴۸- عوارض دیابت شیرین را بنویسید.

پاسخ: دفع گلوکز از طریق ادرار ، افزایش حجم ادرار ، تشنگی ، استفاده‌ی سلول‌ها از چربی‌ها و پروتئین‌ها برای ایجاد انرژی.

۴۹-عدم درمان دیابت شیرین چه نتایجی به دنبال دارد؟

پاسخ: در موارد شدید تجزیه‌ی چربی‌ها سبب تولید محصولات اسیدی و تجمع آن‌ها در خون می‌شود.در نتیجه PH خون کاهش می یابد که موجب اغما و در موارد شدید سبب مرگ می‌شود.

۵۰- مشخصات دیابت نوع ۱ را بنویسید.

پاسخ: نوعی بیماری ارثی خودایمنی‌است که دستگاه‌ایمنی ، به جزایر لانگرهانس حمله می‌کند و در نتیجه توانایی تولید انسولین در بدن کاهش می یابد.معمولا قبل از ۲۰ سالگی ایجاد می‌شود.

۵۱- چرا به دیابت نوع І دیابت وابسته به انسولین هم می‌گویند؟

پاسخ: چون با تزریق روزانه‌ی انسولین علایم بیمار ی از بین می‌رود.

۵۲- افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ چه مشکلی دارند؟

پاسخ:با این که مقدار انسولین خونشان از مقدار طبیعی بیش تر است اما تعداد گیرنده‌های انسولین آن‌ها کم است.

۵۳- دیابت نوع ۲ بیشتر در چه افرادی دیده می‌شود و درمان آن چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: معمولا بعد از ۴۰ سالگی به دنبال چاقی و عدم تحرک در افرادی که زمینه‌ی ارثی دارند ایجاد می‌شود.با ورزش ، مراعات رژیم غذایی و در صورت نیاز با داروهای خوراکی کنترل می‌شود.

۵۴- نام هورمون غده‌ی پینه آل و نقش احتمالی آن را بنویسید.

پاسخ: ملاتونین. احتمالا در پاسخ به تاریکی ترشح می‌شود و در ایجاد ریتم‌های شبانه روزی دخالت دارد.

۵۵-مقدار ترشح هورمون‌ها چگونه تنظیم می‌شود؟

پاسخ: مقدار ترشح بعضی هورمون‌ها براساس پیام عصبی و در موارد زیادی براساس مقدار هورمون موجود در خون شخص تنظیم می‌شود.

۵۶- منظور از مکانیسم خود تنظیمی منفی چیست؟

پاسخ: اگر افزایش هورمون در خون سرانجام سبب کاهش مقدار تولید یا ترشح همان هورمون شود و بالعکس ، مکانیسم از نوع خود تنظیمی منفی‌است.

۵۷- منظور از مکانیسم خود تنظیمی مثبت چیست؟

پاسخ: اگر افزایش هورمون در خون سرانجام سبب افزایش مقدار تولید یا ترشح همان هورمون شود و بالعکس ، مکانیسم از نوع خود تنظیمی مثبت است.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *