زیست سوم. فصل ۶

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- تقسیم میتوز در یوکاریوت‌ها به چه منظور انجام می‌شود؟

پاسخ: رشد ، نمو، ترمیم و تولید مثل غیر جنسی.

۲- گامت چیست و با چه نوع تقسیمی‌به وجود می‌آید؟

پاسخ: سلول‌های تخصص یافته‌ای هستند که در جانداران برای تولید مثل جنسی تولید می‌شوند. با تقسیم میوز.

۳- منظور از سلول مادر و سلول‌های دختر در تقسیم سلول چیست؟

پاسخ: در همه‌ی انواع تقسیم سلول ، سلولی را که در حال تقسیم است سلول مادر و سلول‌های حاصل از تقسیم را سلول‌های دختر می نامند.

۴- مولکول DNA باکتری چه ویژگی‌هایی دارد؟

پاسخ: مولکولی بسته‌یا حلقوی‌است که به غشای پلاسمایی متصل است.

۵-منظور از حلقوی بودن مولکول چیست؟

پاسخ: مولکولی‌است که دو انتهای آن آزاد نیست و اگر تاشدگی‌های آن باز شود حلقوی شکل می‌شود.

۶- تقسیم دوتایی را تعریف کنید.

پاسخ: نوعی تولید مثل غیرجنسی‌است که به تولید زاده‌های یکسان منجر می‌شود.

۷-تقسیم دوتایی باکتری‌ها را توضیح دهید.

پاسخ: پس از همانندسازی DNA غشای سلولی جدید به نقطه‌ای از غشا که بین دو مولکول DNA قرار دارد اضافه می‌شود.سپس غشا از وسط به درون سلول فرو می‌رود تا سلول را به دو نیمه تقسیم کند. سرانجام دو سلول جدید به وجود می‌آیند که هرکدام دارای یک نسخه از DNA کاملا یکسان هستند.

۸-تفاوت تکثیر سلول با تکثیر صفحات کتاب چیست؟

پاسخ: در تکثیر صفحات کتاب نسخه‌ی اصلی تغییری نمی‌کند اما موقع تکثیر سلول ، از سلول مادر دو سلول‌ دختر حاصل می‌شود و سلول مادر هرچند از بین نمی‌رود اما به صورت قبلی نیز وجود ندارد.

۹-ژن را تعریف کنید.

پاسخ: قسمتی از مولکول DNA است که برای ساختن پروتئین یا RNA مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰-کروماتین چیست؟

پاسخ: وقتی سلول در حال تقسیم نیست کروموزوم‌ها به صورت رشته‌های باریک ، نامشخص و درهم تنیده‌ای به نام کروماتین هستند.

۱۱-چه موقع کروموزوم مضاعف شده در سلول به وجود می‌آید؟

پاسخ: وقتی سلول برای تقسیم آماده می‌شود هریک از رشته‌های نامشخص کروماتین همانندسازی می‌کنند و سرانجام کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می‌دهند.

۱۲-کروماتید چیست؟

پاسخ: به هریک از نیمه‌های کروموزوم مضاعف شده که همانند یکدیگرند کروماتید می‌گویند.

۱۳-منظور از کروماتیدهای خواهری چیست؟

پاسخ: دو کروماتید هر کروموزوم مضاعف شده نسبت به هم کروماتید خواهری می نامند.

۱۴-سانترومر چیست؟

پاسخ: به محل اتصال دو کروماتید خواهری هر کروموزوم گفته می‌شود.

۱۵-هیستون‌ها چه نوع مولکول‌هایی هستند و چه اهمیتی دارند؟

پاسخ: گروهی از پروتئین‌ها هستند که در فشرده شدن DNA نقش مهمی دارند.

۱۶-نوکلئوزوم چیست؟

پاسخ: مولکول DNA در محل‌هایی حدود دو دور به دور ۸ مولکول هیستون می‌پیچد و ساختاری به نام نوکلئوزوم به وجود می‌آورد.

۱۷-کروموزوم‌های همتا را تعریف کنید.

پاسخ: کروموزوم‌هایی هستند که اندازه ، شکل و محتوای ژنتیک آن‌ها مشابه‌است.

۱۸-منظور از سلول دیپلوئید چیست؟ آن را چگونه نمایش می‌دهند؟

پاسخ: سلولی‌است که دو مجموعه کروموزوم دارد.مثل سلول پیکری. نماد نمایش آن ۲n است.

۱۹-منظور از سلول‌هاپلوئید چیست ؟ آن را چگونه نمایش می‌دهند؟

پاسخ: سلولی‌است که فقط یک مجموعه کروموزوم دارد.مثل گامت. نماد نمایش آن n است.

۲۰-زیگوت چگونه تشکیل می‌شود؟

پاسخ: از ادغام دو گامت‌هاپلوئید طی فرایند لقاح زیگوت دیپلوئید تشکیل می‌شود.

۲۱-مهم ترین تفاوت موجودات زنده‌از نظر کروموزومی چیست؟

پاسخ: در موجودات زنده‌ی مختلف ، شکل ، اندازه و محتوای ژنتیکی کروموزوم‌ها متفاوت است هرچند ممکن است از نظر تعداد کروموزوم‌ها تفاوتی میان آن‌ها موجود نباشد.

۲۲-منظور از اتوزوم چیست؟

پاسخ: کروموزوم‌هایی هستند که مستقیما در تعیین جنسیت جاندار نقش ندارند.

۲۳-منظور از کروموزوم‌های جنسی چیست؟

پاسخ: کروموزوم‌هایی هستند که ژن‌های مسئول تعیین جنسیت را دربر دارند.

۲۴-روش تعیین جنسیت در انسان چگونه‌است؟

پاسخ: در انسان کروموزوم‌های جنسی را X و Y می نامند و ژن‌هایی که موجب پسر شدن نوزاد می‌شوند روی کروموزوم‌ Y واقع اند. بنابراین هر فردی که کروموزوم‌ Y داشته باشد، پسر و هر فردی که کروموزوم‌ Y نداشته باشد دختر است.

۲۵-روش تعیین جنسیت در ملخ چگونه‌است؟

پاسخ: در ملخ کروموزوم‌ Y وجود ندارد.ماده‌ها XX هستند و نرها XO .یعنی فقط یک کروموزوم‌ X دارند.

۲۶-روش تعیین جنسیت در پرندگان و پروانه‌ها چگونه‌است؟

پاسخ: نرها دو کروموزوم مشابه(XX یا ZZ) و ماده‌ها یک کروموزوم مشابه با نرها و یک کروموزوم متفاوت با آن‌ها دارند (XY یا ZW).

۲۷-جهش را تعریف کرده و انوع آن را نام ببرید.

پاسخ: تغییر در ژن‌ها و ساختار کروموزوم‌ها را جهش می‌گویند. انواع: حذفی ، مضاعف شدن ، واژگونی و جابه جایی.

۲۸-هریک از جهش‌ها را با رسم طرحی ساده نشان دهید.

پاسخ: هر نوع شکل یا طرح درست مشابه با طرح کتاب.

۲۹-چرا تقسیم سلول‌های یوکاریوتی پیچیده تر از سلول‌های پروکاریوتی‌است؟

پاسخ: چون در این تقسیم ، سیتوپلاسم و هسته هردو تقسیم می‌شوند و قبل از تقسیم سیتوپلاسم لازم است اندامک‌های مختلف به درستی در فضای سلول بازآرایی شوند تا بتوانند بین دو سلول دختر به درستی توزیع شوند.

۳۰-چرخه‌ی سلولی را تعریف کنید.

پاسخ: مراحل زندگی یک سلول یوکاریوتی را به صورت یک دایره یا چرخه نشان می‌دهند که به آن چرخه‌ی سلولی می‌گویند.

۳۱-اینترفاز چیست و شامل چه مراحلی‌است؟

پاسخ: سلول برای تقسیم شدن لازم است یک دوره‌ی مقدماتی و آمادگی را طی کند.این دوره حدود ۹۰% چرخه‌ی سلولی را شامل می‌شود که به آن اینترفاز می‌گویند و شامل مراحل G1 ، S و G2 می‌باشد.

۳۲-هریک از مراحل اینترفاز را توضیح دهید.

پاسخ: ۱-نخستین مرحله‌ی رشد(G1): سلول در این مرحله به سرعت رشد می‌کند و بزرگ می‌شودو۲-مرحله‌ی سنتز(S): در این مرحله DNA همانندسازی می‌کند و سرانجام کروموزوم‌هایی به وجود می‌آید که از دو کروماتید یکسان ساخته شده‌اند و در محلی به نام سانترومر به هم متصلند.۳-دومین مرحله‌ی رشد(G2): در این مرحله تمهیدات لازم برای تقسیم هسته فراهم می‌شود و همانندسازی میتوکوندری و سایر اندامک‌ها صورت می‌گیرد.

۳۳-میتوز چیست؟

پاسخ: فرایندی‌است که طی آن ، هسته‌ی سلول بدون کاهش تعداد کروموزوم‌ها به دو هسته‌ی کاملا همانند تقسیم می‌شود.

۳۴-سیتوکینز را تعریف کنید.

پاسخ: فرایندی‌است که طی آن ، سیتوپلاسم سلول تقسیم می‌شود.

۳۵-پیدایش ساختارهای چند هسته‌ای چگونه امکان پذیر است؟

پاسخ: گاهی هسته‌ی سلول چند بار میتوز انجام می‌دهد اما سیتوکینز انجام نمی‌شود. این امر منجر به پیدایش ساختارهای چند هسته‌ای می‌شود.

۳۶-چرا انجام میتوز و سیتوکینز موجب رشد و ترمیم بافت‌های آسیب ددیده می‌شود؟

پاسخ: چون میتوز و سیتوکینز سلول‌های جدیدی به وجود می‌آورند که درست مثل سلول‌های مادر هستند.

۳۷-منظور از نقاط وارسی در چرخه‌ی سلول چیست؟ این نقاط چه اهمیتی دارند؟

پاسخ: در چرخه‌ی سلول زمان‌های حساسی وجود دارد که آن‌ها را نقاط وارسی می‌گویند. در این زمان‌ها عبور سلول از یک مرحله به مرحله‌ی بعد کنترل می‌شود و براساس مجموع پدیده‌هایی که در سلول به وقوع می‌پیوندد اجازه‌ی عبور به مرحله‌ی بعد داده می‌شود یا داده نمی‌شود.

۳۸-جهش چگونه موجب بروز سرطان می‌شود؟

پاسخ: بعضی از جهش‌ها سبب تولید بیش از حد مولکول‌های محرک رشد و تقسیم سلول‌ها می‌شوند. بعضی دیگر پروتئین‌هایی را که مسئول کند یا متوقف کردن چرخه‌ی سلول هستند ، غیر فعال می کنند.

۳۹-کدام عوامل محیطی در بروز جهش‌های سرطانی مؤثرند؟

پاسخ: مصرف مواد مخدر ، دخانیات ، قرار گرفتن در معرض پرتو فرابنفش و مصرف غذاها و هوای آلوده.

۴۰-دوک تقسیم از چه

اجزایی تشکیل شده‌است؟

پاسخ: سانتریول‌ها و میکروتوبول‌ها.

۴۱-تعداد سانتریول‌ها در سلول چند تاست؟ در کجای سلول و چگونه قرار می‌گیرند؟

پاسخ: یک جفت. در نزدیکی هسته‌ی سلول. با زاویه‌ی ۹۰ درجه نسبت به هم قرار می‌گیرند.

۴۲-ساخنار سانتریول‌ها و رشته‌های دوک را توضیح دهید.

پاسخ: هردو از لوله‌های توخالی بسیار ظریفی به نام میکروتوبول ساخته شده‌اند.هر رشته‌ی دوک از یک میکروتوبول و هر سانتریول از ۹ دسته‌ی ۳ تایی میکروتوبول ساخته شده‌است به طوری که مجموعا جسمی‌آستوانه‌ای شکل را می‌سازند.

۴۳-مشخصات هریک از مراحل میتوز را توضیح دهید.

پاسخ: خلاصه‌ی مراحل پروفاز ، متافاز ، آنافاز و تلوفاز.

۴۴-سیتوکینز در سلول‌های جانوری چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: طی سیتوکینز کمربندی از رشته‌های پروتئین در میانه‌ی سلول ایجاد می‌شود که با تنگ شدن آن ، سلول به دو نیمه تقسیم می‌شود.

۴۵-سیتوکینز در سلول‌های گیاهی چگونه رخ می‌دهد؟

پاسخ: وزیکول‌هایی که توسط دستگاه گلژی ساخته شده‌اند در میانه‌ی سلول به هم می‌پیوندند و صفحه‌ای را پدید می‌آورند که در واقع یک دیواره‌ی سلولی‌است که توسط غشا احاطه شده‌است.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱۳ Comments

Add a Comment
 1. فوق العاده فقط میشدکلمه های مثل سانتریول رو توضیح دهید

  1. مهدی اصغری عظمی

   سانتریول ها اجزایی هستند شامل ۹ دسته ی سه تایی از میکروتوبول یا ریزلوله ها .
   در سلول ها این سانتریول ها که در تقسیم سلولی و در میتوز در مرحله ی پروفاز در کنار هم بصورت دو استوانه ی عمود بر هم هستند و کم کم از هم دور میشن و در متافاز در دو گوشه از سلول قرار می گیرند و کروموزوم ها بین این دو در یک ردیف می ایستند …

   گیاهان ابتدایی پست(خزه ها و سرخس ها) و جانوران سانتریول دارند اما گیاهان عالی (بازدانگان و نهان دانگان) سانتریول ندارند.
   آغازیان سانتریول دارند و قارچ ها چیزی دارند شبیه سانتریول اما مهم نیست!

   وظایف سانتریول:
   ۱-ساخت تاژک و مژک در سلول های یوکاریوتی
   ۲-ساخت دوک تقسیم
   ۳-سازماندهی میکروتوبول های اسکلت سلولی
   نکته ۱:دوک تقسیم در گیاهان آلی (بازدانگان و نهان دانگان)بدون حضور سانتریول ساخته می شوند.
   نکته ۲:اسکلت سلولی از میکروتوبول (ریز لوله)و ریز رشته ساخته شده است.
   ترکیب:هر سلول سانتریول دار،یک جفت سانتریول دارد که در مرحلهی G2 آن را دو برابر می کند و در زمان تقسیم در هر یک از دو قطب سلول یک جفت سانتریول قرار می گیرد و دوک های تقسیم را می سازند

   1. من دارم برای ارشد می خونم.خیلی چیزا یادم رفته بود که تو این مطلب به سادگی یادم اومد.
    ممنون.

  2. یاسمن صرامی

   سانترول اندامک بدون غشایی است که درون سلول های گیاهی و جانوری وجود دارد که کار آن تشکیل دوک تقسیم،سازمان دهی میکروتوبول ها و تشکیل تاژک میباشد

 2. واقعا عالی بود ممنونم
  فقط میشه سلول پیکری رو توضیح بدین که چی هست
  مرسی از لطفتون

  1. مهدی اصغری عظمی

   سلول پیکری یعنی هر کدوم از سلول های بدنمون . مثلا از ۲۳ جفت کروموزوم سلول های پیکری انسان ، ۲۲ جفت اتوزوم ، غیر جنسی و یک جفت جنسی هستند.

 3. سلام. میخواستم بدونم منظور از مجوعه به طور دقیق یعنی چه؟؟؟

  1. *مجموعه کروموزومی

  2. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   یعنی همه ی کروموزوم های موجود در سلول . مثلا در انسان ۲۳ جفت یا همون ۴۶ تا کروموزوم وجود دارد .

 4. ممنون جواب دادین یه سوال دیگه هم دارم : بدن ما میلیاردها سلول دارد که این سلول ها دارای هسته هستند و هسته ها هم دارای کروماتین. که این سلول ها بسته به نوع عملکردشون تقسیم میشن یا اصلا نمیشن. پس بدن ما ۴۶ کروموزوم شناخته شده دارد ولی فقط در یک سلول ایا این جمله درسته اگر غلطه چجوریه که میلیون ها سلول داریم به طور کلی بیشتریاشونم تقسیم میشن ولی فقط با ۴۶ کروموزوم ممنون میشم توضیح کامل بدین

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   خواهش میکنم دوست عزیزم . بدن ما میلیون ها سلول داره و هر سلول هسته داره و در داخل اون هسته ۴۶ تا کروموزوم وجود داره . پس هر سلول ۴۶ تا کروموزوم در داخل هسته ی خودش داره و پس میلیون ها سلول هر کدوم هسته ی دارای ۴۶ کروموزوم داره پس مقدار زیادی کروموزوم میشه . هر سلول از اون میلیون ها سلول ، ۴۶ کروموزوم خودش رو جداگانه داره .

   1. خیلی ممنون آقای تبریزی

    1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

     سپاسگزارم . انشالله همیشه موفق و شاد باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *