زیست سوم . فصل ۸

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-وراثت را تعریف کنید.

پاسخ: انتقال صفات از والدین به فرزندان وراثت نام دارد.

۲- علم ژنتیک را تعریف کنید.

پاسخ: شاخه‌ای از علم زیست شناسی‌است که محققان آن ، پژوهش در باره‌ی وراثت را به عهده دارند.

۲-تفاوت آزمایش‌های مندل با کارهای نایت چه بود؟

پاسخ: مندل تعداد گیاهان گلبرگ سفید و ارغوانی هریک از نسل‌ها را می شمرد و اعداد حاصل را تجزیه و تحلیل آماری می کرد.

۳- ویژگی‌های مناسب بوته‌ی نخودفرنگی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک چیست؟

پاسخ: ۱-چند صفت دارند که هرکدام فقط دو حالت را نشان می‌دهند و حالت حد واسط ندارند.۲-آمیزش دادن آن‌ها با یکدیگر آسان است.۳-گیاهی نسبتا کوچک است ، به آسانی پرورش داده می‌شود ، زود گل می‌دهد و دانه‌های بسیاری تولید می‌کند.

۴- مفهوم خودلقاحی را بنویسید.

پاسخ: اگر گامت‌های نر و ماده‌ی یک گل خود باهم آمیزش کنند ، آمیزش از نوع خودلقاحی‌است.

۵- مفهوم دگرلقاحی را توضیح دهید.

پاسخ: هرگاه گیاهی با گیاه دیگر آمیزش کند ، آمیزش از نوع دگرلقاحی‌است.

۶- چند صفت که در گیاه نخودفرنگی نسبت به هم متقابل هستند مثال بزنید.

پاسخ: بلندی گیاه ، وضعیت گل ، شکل غلاف ، رنگ غلاف ، شکل دانه ، رنگ دانه و رنگ گل.

۷- منظور از آمیزش مونوهیبریدی چیست؟

پاسخ: آمیزشی‌است که در آن فقط یک صفت را که دو حالت دارد بررسی می‌کنند.

۸- مراحل آزمایش‌های مندل را در مورد آمیزش مونوهیبریدی به طور خلاصه بنویسید.

پاسخ: ۱-مندل ابتدا با به حال خود گذاشتن بوته‌های نحود فرنگی و چندین نسل خودلقاحی والدین را به شکل خالص تهیه نمود.۲-بین دو والد خالص که از نظر رنگ گلبرگ متفاوت بودند دگرلقاحی انجام داد و زاده‌های والدین را نسل اول نامید و به مشاهده‌ی دقیق صفات آن‌ها پرداخت.۳-گیاهان نسل اول را به حال خود گذاشت تا با خودلقاحی افراد نسل دوم به وجود آورند و صفات آن‌ها را به دقت مطالعه کرد.

۹- مندل ازکجا مطمئن بود پایه‌های نخود فرنگی را که به عنوان والدین انتخاب کرده‌است خالصند؟

پاسخ: آن‌ها را به حال خود می‌گذاشت تا چند نسل متوالی به طور طبیعی خودلقاحی کنند.

۱۰- مفهوم نظریه‌ی آمیختگی صفات را بنویسید.

پاسخ: صفات هر فرد برآیند یا میانگینی از صفات والدین است.

۱۱- نظریه‌ی مندل چه تأثیری بر فرضیه‌ی آمیختگی صفات داشت؟

پاسخ: از این فرضیه حمایت نکرد.او پی برد که هر صفت گیاه نخود فرنگی توسط دو عامل تعیین می‌شود که‌یکی از این عوامل از پدر و دیگری از مادر به ارث می‌رسد.

۱۲- مبنای نظریه‌های مندل را بیان کنید.

پاسخ: ۱-هر جاندار برای هر صفت خود دو آلل دارد که‌یکی از آن‌ها را از پدر و دیگری از مادر در یافت کرده‌است.۲-ژن‌های مربوط به هر صفت ممکن است مشابه‌یا متفاوت باشند.۳-ممکن است پس از لقاح یکی از آلل‌ها به طور کامل خود را ظاهر کند و دیگری اثر قابل مشاهده‌ای از خود نشان ندهد.۴-دو آلل مربوط به هر صفت ، موقع تشکیل گامت‌ها از هم جدا می‌شوند و هر گامت فقط یکی از آن‌ها را دریافت می‌کند.

۱۳- آلل را تعریف کنید. مثال بزنید.

پاسخ: به حالت‌های مختلف صفت ، آلل (عامل) می‌گویند. مثلا شکل دانه در نخود که به دو صورت صاف و چروکیده وجود دارد. صافی یک نوع آلل و چروکیدگی آلل دیگر شکل دانه به حساب می‌آید.

۱۴- منظور از آلل‌های غالب و مغلوب در فرضیه‌های مندل چیست؟

پاسخ: مندل آلل یا عاملی را که به طور کامل خود را ظاهر می‌کند ، غالب و آن که در نسل اول اثری از خود ظاهر نمی‌کند ، مغلوب نام نهاد.

۱۵- منظور از ناخالص(هتروزیگوس) در مورد صفات چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: اگر فردی در مورد یک صفت هر دو نوع آلل غالب و مغلوب را با هم داشته باشد ، از نظر آن صفت ناخالص یا هتروزیگوس است.

۱۶- منظور ازخالص(هوموزیگوس) در مورد صفات چیست؟

پاسخ: اگر دو آلل مربوط به‌یک صفت در جاندار شبیه هم باشند می‌گویند آن جاندار نسبت به آن صفت خالص یا هوموزیگوس است.

۱۷- ژنوتیپ را تعریف کنید.

پاسخ: نوع آلل‌هایی که هرفرد برای هر صفت دارد ژنوتیپ نامیده می‌شود.

۱۸- ژنوتیپ به چه صورت‌هایی ممکن است وجود داشته باشد؟

پاسخ: ژنوتیپ ممکن است به صورت خالص ( AA یا aa ) یا به صورت ناخالص ( Aa ) باشد.

۱۹- فنوتیپ را تعریف کنید.

پاسخ: شکل ظاهری مربوط به هر صفت فنوتیپ نامیده می‌شود.

۲۰- قانون تفکیک ژن‌ها را بیان کنید.

پاسخ: برپایه‌ی این قانون دو آلل هر صفت موقع تشکیل گامت‌ها از هم جدا می‌شوند.

۲۱- آمیزش دی هیبریدی چه نوع آمیزشی‌است؟

پاسخ: نوعی آمیزش است که در آن به چگونگی وراثت دو جفت صفت که حالت متقابل را نشان می‌دهند توجه می‌شود.

۲۲- مفهوم قانون جورشدن مستقل ژن‌ها را بیان کنید.

پاسخ: هنگام تشکیل گامت‌ها آلل‌های مربوط به هر صفت بدون تاثیر بر صفات دیگر از هم جدا می‌شوند.

۲۳- قانون جورشدن مستقل ژن‌ها در مورد چه نوع ژن‌هایی درست است؟

پاسخ: در مورد ژن‌هایی که روی کروموزوم‌های مختلف قرار داشته باشند.

۲۴- آمیزش آزمون به چه منظور به کار می‌رود؟

پاسخ: برای پی بردن به ژنوتیپ صفاتی که فنوتیپ غالب را نشان می‌دهند به کار می‌رود.

۲۵- چگونگی انجام آمیزش آزمون را بیان کنید.

پاسخ: برای آمیزش آزمون جانداری که فنوتیپ غالب را نشان می‌دهد با جانداری فنوتیپ مغلوب را ظاهر کرده‌است آمیزش می‌دهیم.اگر جاندار مورد نظر خالص باشد ، تمام فرزندان صفت غالب را نشان می‌دهند و اگر جاندار مورد نظر ناخالص باشد نیمی‌آز فرزندان صفت غالب و نیمی دیگر صفت مغلوب را نشان می‌دهند .

۲۶- منظور از پیش آمدهای مستقل چیست؟

پاسخ: پیش آمدهایی که وقوع یکی ، بر وقوع دیگری تأثیری نداشته باشد.

۲۷-از دودمانه ( شجره نامه) چه‌استفاده‌ای می‌شود؟

پاسخ: برای بررسی چگونگی وراثت صفتی خاص از آن استفاده می‌شود.

۲۸-منظور از ناقل بودن در دودمانه چیست؟

پاسخ: یعنی این که فرد به ظاهر سالم بوده‌اما آلل بیماری را با خود حمل می کند (ناخالص).

۲۹- صفات اتوزومی چه نوع صفاتی هستند؟

پاسخ: صفاتی هستند که ژن‌های آن‌ها روی کروموزوم‌های اتوزوم (غیر جنسی) قرار دارند.

۳۰- صفات وابسته به جنس چه نوع صفاتی هستند؟

پاسخ: صفاتی هستند که ژن‌های آن‌ها روی کروموزوم‌های جنسی ( در انسان X یا Y ) قرار دارند.

۳۱- منظور از صفت چندژنی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: صفتی‌است که تحت تاثیر چند ژن قرار دارد. مثل رنگ چشم ، طول قد و وزن.

۳۲- منظور از صفات غالب ناقص چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: صفاتی که نسبت به هم رابطه‌ی غالب و مغلوبی ندارند و افراد ناخالص به صورت حدواسط یعتی ترکیبی از هر دو صفت ظاهر می‌کنند. مثل رنگ گل گیاه میمونی.

۳۳- منظور از هم‌توانی آلل‌ها چیست؟

پاسخ: نوعی رابطه میان آلل‌هاست که طی آن هر دو همراه با هم ظاهر می‌شوند. مثل آلل‌های A و B در مورد گروه‌های خونی.

۳۴- تفاوت هم توانی با غالب ناقص چیست؟

پاسخ: در هم توانی هر دو فنوتیپ ، با هم ظاهر می‌شود اما در غالب ناقص ، ترکیبی از هر دو صفت به شکل حد واسط ظاهر می‌شود.

۳۵- صفت چند آللی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: صفتی که به وسیله‌ی بیش از دو آلل کنترل شود. مثل گروه خونی که دارای سه آلل B,A وO است.

۳۶- بیماری‌های وراثتی چه نوع بیماری‌هایی هستند؟ مثال بزنید.

پاسخ: بیماری‌هایی که ژن‌های آن‌ها از پدر ، مادر یا هردو دریافت می‌شود. مثال: هموفیلی و تالاسمی.

۳۷-تالاسمی ‌به چه صورت‌هایی دیده می‌شود؟

پاسخ: تالاسمی مینور (خفیف) و تالاسمی ماژور(شدید).

۳۸- افراد مبتلا به تالاسمی مینور چه مشخصاتی دارند؟

پاسخ: بیشتر بیماران از بیماری خود اطلاع ندارند و موقع آزمایش خون از وضعیت خود آگاه می‌شوند یا زمانی که صاحب فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور شوند.گلبول قرمز آن‌ها کوچک تر از گلبول قرمز افراد طبیعی‌است.

۳۹- افراد مبتلا به تالاسمی ماژور چه مشخصاتی دارند؟

پاسخ: در مغز قرمز استخوان آن‌ها هموگلوبین به مقدار کافی ساخته نمی‌شود. هنگام تولد ، عادی هستند اما در سه تا ۱۸ ماهگی دچار کم خونی می‌شوند و به‌این خاطر رنگ پریده‌اند. خوب نمی‌خوابند و خوب غذا نمی‌خورند.

۴۰- فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور چگونه متولد می‌شوند؟

پاسخ: از پدر و مادرانی که هر دو به تالاسمی مینور (با ژنوتیپ Cc ) مبتلا باشند.

۴۱- بهترین را ه برای جلوگیری از تولد فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور چیست؟

پاسخ: مشاوره‌ی ژنتیک و آزمایش خون برای تشخیص تالاسمی مینور قبل از ازدواج.

۴۲- گلبول قرمز افراد مبتلا به بیماری گلبول قرمز داسی شکل چه مشخصاتی دارد؟

پاسخ: بعضی از گلبول‌های قرمز این افراد به علت دارا بودن نوع ناقصی از هموگلوبین ، داسی شکل می‌شوند.این نوع گلبول‌ها نمی‌توانند به خوبی اکسیژن را منتقل کنند و به علاوه به علت چسبیدن این گلبول‌ها به دیواره‌ی رگ‌ها جریان خون در آن‌ها دشوار می‌شود.

۴۳- هموفیلی چگونه بیماری‌است؟

پاسخ: خون آن‌ها در موقع لزوم منعقد نمی‌شود و در خطر خون ریزی بیش از حد قرار دارند.یک بیماری وابسته به جنس است و آلل آن روی کروموزوم جنسی X قرار دارد.

۴۴- نشانه‌های بیماری‌هانتینگتون چیست؟

پاسخ: کاهش توان کنترل ماهیچه‌ها ، گرفتگی ماهیچه‌ای ، فراموشی و سرانجام مرگ در اثر این بیماری.

۴۵- مشاوره‌ی ژنتیک چیست؟

پاسخ: نوعی راهنمایی‌های پزشکی‌است که در مورد وجود بیماری‌های وراثتی در افراد و فرزندان آن‌ها داده می‌شود.

۴۶- مشکل افراد مبتلا به بیماری فنیل کتونوریا چیست؟

پاسخ: این افراد آنزیمی‌را که آمینواسید فنیل آلانین را به آمینواسید تیروزین تبدیل کند ندارند.به‌این دلیل در اثر تجمع محصولات حاصل از متابولیسم غیر عادی فنیل آلانین در بدن ، در فرد عقب ماندگی ذهنی به وجود می‌آید.

۴۷- راه کنترل بیماری فنیل کتونوریا چگونه‌است؟

پاسخ: اگر کمی ‌بعد از تولد ، بیماری در کودک تشخیص داده شود ، به او غذاهایی داده می‌شود که مقدار فنیل آلانین آن‌ها کم و متناسب با نیاز بدن او باشد.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *