زیست سوم. فصل ۹

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- خاستگاه گیاهان چه موجوداتی هستند؟

پاسخ: جلبک‌های سبز پرسلولی

۲-کدام ویژگی در گیاهان امکان زندگی آن‌ها را در خشکی فراهم ساخته‌است؟

پاسخ: جذب آب و ذخیره‌ی آن.

۳- انواع گیاهان را از نظر نوع سیستم انتقال در بدن نام ببرید. و مثال بزنید.

پاسخ: گیاهان بدون آوند مثل خزه و گیاهان آونددار مثل سرخس و کاج.

۴- ویژگی‌های گیاهان بدون آوند را ذکر کنید.

پاسخ: کوچک هستند و پیکر ساده‌ای دارند.آب و مواد غذایی را به روش انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر منتقل می‌کنند.فاقد ریشه ، ساقه ، برگ و بافت‌های آوندی هستند.بیشتر در محل‌های مرطوب زندگی می‌کنند.

۵- تولید دانه برای گیاهان دانه‌دار چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: یکی از سازگاری‌های مهم این گیاهان است که به حفظ و بقای آن‌ها در خشکی کمک می‌کند.

۶- منظور از تناوب نسل چیست؟

پاسخ: چرخه‌ی زندگی گیاهان از تناوبی منظم بین دو مرحله‌ی گامتوفیتی(هاپلوئید) و اسپوروفیتی(دیپلوئید) برخوردار است که به آن تناوب نسل می‌گویند.

۷- منظور از مرحله‌ی اسپوروفیتی در تناوب نسل چیست؟

پاسخ: بخشی از زندگی گیاه‌است که با رشد سلول تخم دیپلوئیدی آغاز می‌شود.پیکر دیپلوئید گیاه در پایان این مرحله با تقسیم میوز هاگ‌ها را به وجود می‌آورد.

۸- هاگ چیست؟

پاسخ: یک ساختار هاپلوئیداست که توانایی تکثیر دارد و از رشد آن گامتوفیت گیاه تشکیل می‌شود.

۹- درگیاهان بدون آوند گامتوفیت و اسپوروفیت را باهم مقایسه کنید.

پاسخ: گامتوفیت این گیاهان بزرگ تر از اسپوروفیت آن‌هاست. اسپوروفیت زندگی مستقل ندارد و از گامتوفیت تغذیه می‌کند.

۱۰- گامتوفیت خزه شامل چه بخش‌هایی از گیاه‌است؟

پاسخ: گامتوفیت خزه همان گیاه اصلی‌است که از محورهای ساقه مانند و ضمایم برگ مانند و ریشه مانند درست شده‌است.

۱۱- در خزه ، آنتروزوئیدها و تخم‌زا چگونه تشکیل می‌شوند؟

پاسخ: آرکگن و آنتریدی ساختارهای چندسلولی هستند که در راس گامتوفیت‌ها تشکیل می‌شوند و درون آن‌ها گامت‌ها به وجود می‌آید.با تقسیم میتوز درون هر آنتریدی تعداد زیادی آنتروزوئید(گامت نر) و درون آرکگن سلول تخم زا(گامت ماده) تشکیل می‌شود.

۱۲- اسپوروفیت خزه چگونه به وجود می‌آید و شامل چه بخش‌هایی‌است؟

پاسخ: از رشد سلول تخم در راس خزه ، بخش اسپوروقیتی به وجود می‌آید. شامل یک بخش میله مانند به نام تار و یک بخش کپسول مانند به نام‌هاگدان است.

۱۳- چرخه‌ی زندگی خزه را توضیح دهید.

پاسخ: زیرنویس شکل مربوط به چرخه‌ی زندگی خزه-مراحل۱ تا۵٫

۱۴- گیاهان آوندی بدون دانه (نهانزادان آوندی) را با گیاهان بدون آوند مقایسه کنید.

پاسخ: موارد اختلاف:۱- گیاهان آوندی بدون دانه دارای آوند هستند اما گیاهان بدون آوند فاقد آوندند. ۲- گیاهان آوندی بدون دانه بزرگتر از گیاهان بدون آوند هستند. ۳- در گیاهان بدون آوند گیاه اصلی گامتوفیت است اما در گیاهان آوندی بدون دانه گیاه اصلی اسپوروفیت است. ۴- در گیاهان بدون آوند اسپوروفیت به طور کامل به گامتوفیت وابسته‌است اما در گیاهان آوندی بدون دانه اسپوروفیت تنها در روزهای آغازین تشکیل ، به گامتوفیت وابسته‌است. شباهت‌ها: ۱- هردو گروه دانه ندارند و با هاگ تکثیر می‌شوند. ۲- تولید مثل جنسی هردوگروه نیازمند محیط مرطوب و آب سطحی‌است.

۱۵- پروتال چیست؟

پاسخ: گامتوفیت سرخس صفحه‌ی قلبی شکل سبز رنگی‌است که اندازه‌ای کم‌تر از یک سانتی‌متر دارد و به آن پروتال می‌گویند.

۱۶- چرا به برگ‌های سرخس برگ-شاخه هم می‌گویند؟

پاسخ: چون از یک طرف به طور مستقیم به صورت شاخه از ساقه‌ی زیر زمینی بیرون آمده‌است و از طرف دیگر دارای رگبرگ و مشخصات برگ است.

۱۷- چرخه‌ی زندگی سرخس را توضیح دهید.

پاسخ: زیرنویس شکل مربوط به چرخه‌ی زندگی سرخس-مراحل۱ تا۵٫

۱۸- چرخه‌ی زندگی گیاهان دانه‌دار و بدون دانه را باهم مقایسه کنید.

پاسخ: در گیاهان دانه‌دار، گامتوفیت بسیار کوچک و میکروسکوپی و دارای تعداد کمی سلول است.هاگ‌های این گیاهان ، در بافت‌های اسپوروفیتی باقی می‌مانند و گامتوفیت‌های نر و ماده را درون آن‌ها به و جود می‌آورند.

۱۹-گامتوفیت نر و ماده در گیاهان دانه دار شامل کدام بخش‌هاست؟

پاسخ: گامتوفیت نر همان دانه‌ی گرده‌است و گامتوفیت ماده در درون تخمک قرار می‌گیرد که در بازدانگان آندوسپرم و در نهان‌دانگان کیسه‌ی رویانی نام دارد

۲۰- گرده‌افشانی را تعریف کنید.

پاسخ: انتقال دانه‌ی گرده‌از بخش‌های نر یک گیاه به بخش‌های ماده گرده‌افشانی می‌گویند.

۲۱- لوله‌ی گرده چیست و چه وظیفه‌ای به عهده دارد؟

پاسخ: وقتی دانه‌ی گرده به بخش تولیدمثلی ماده‌ی سازگار یا مناسب می‌رسد ، لوله‌ای از آن خارج می‌شود که به آن لوله‌ی گرده می‌گویند. وظیفه: به سمت تخمک رشد می‌کند و گامت‌های نر را به سمت تخمک می‌برد.

۲۲- مخروط چیست؟

پاسخ: بخش‌های تخصص یافته‌ای متشکل از برگ‌های تغییر شکل یافته‌ای به نام پولک هستند که به منظور نمو دانه در بازدانگان ایج

اد شده‌اند.

۲۳- مشخصات مخروط‌های نر و ماده‌ی بازدانگان را بنویسید.

پاسخ: مخروط‌ها اجتماعی هستند از برگ‌های تغییر شکل یافته‌ای که پولک نامیده می‌شوند.در زیر پولک‌های مخروط‌های نر، کیسه‌های گرده تشکیل می‌شوند.تخمک‌ها در سطح بالایی مخروط‌های ماده ظاهر می‌شوند.

۲۴- چگونگی تشکیل دانه‌ی گرده را در کاج بیان کنید.

پاسخ: سلول‌های درون کیسه‌های گرده ، با تقسیم میوز ، دانه‌های گرده‌ی نارس به وجود می‌آورند.هر سلول دانه‌ی گرده نارس دو بار متوالی تقسیم میتوز انجام می‌دهد و چهار سلول ایجاد می‌کند که بعدا اطراف آن‌ها را پوسته‌های سختی فرا می‌گیرد و دانه‌ی گرده‌ی رسیده به وجود می‌آید.

۲۵- ساختمان دانه‌ی گرده‌ی رسیده‌ی کاج را معرفی کنید.

پاسخ: هر دانه‌ی گرده‌ی رسیده دارای دو بال است که از فاصله گرفتن پوسته‌های داخلی و خارجی دانه‌ی گرده‌ایجاد می‌شوند.یکی از سلول‌های درون دانه‌ی گرده ، سلول رویشی نام دارد که از رشد آن لوله‌ی گرده به وجود می‌آید.سلول دیگر دانه‌ی گرده ، سلول زایشی‌است که در لوله‌ی گرده تقسیم می‌شود و دو گامت نر به وجود می‌آورد.

۲۶- تخمک کاج از چه اجزایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: پارانشیم خورش ، یک پوسته و منفذی به نام سُفت.

۲۷- چگونگی تشکیل گامتوفیت ماده را در کاج بیان کنید.

پاسخ: در دومین سال تشکیل تخمک‌ها، یکی از سلول‌های پارانشیم خورش با تقسیم میوز ، ۴ سلول به وجود می‌آورد که‌یکی از آن‌ها باقی می ماند و با تقسیم‌های متوالی میتوزی بافتی n کروموزومی‌به نام آندوسپرم را می‌سازد.روی این بافت آرکگن‌ها تشکیل می‌شوند.در هر آرکگن یک سلول تخم زا به وجود می‌آید.

۲۸- رویان و دانه در کاج چگونه تشکیل می‌شوند؟

پاسخ: از رشد و نمو تخم ، رویان تشکیل می‌شود. رویان و بافت‌های اطراف آن را دانه تشکیل می‌دهند.

۲۹- منظور از مخروط دانه چیست؟

پاسخ: به مخروط‌های ماده بعد از لقاح و تشکیل دانه ، مخروط دانه گفته می‌شود.

۳۰- چرخه‌ی زندگی مخروط‌داران را توضیح دهید.

پاسخ: زیرنویس شکل مربوط به چرخه‌ی زندگی مخروط داران-مراحل۱ تا۵٫

۳۱- حلقه‌های گل را نام ببرید.

پاسخ: حلقه‌ی کاسبرگ ، حلقه‌ی گلبرگ ، حلقه‌ی پرچم و حلقه‌ی مادگی.

۳۲- وظیفه کاسبرگ و گلبرگ چیست؟

پاسخ: کاسبرگ وظیفه‌ی محافظت از غنچه‌های گل و گلبرگ به خصوص گلبرگ‌های رنگین وظیفه‌ی جلب جانوران گرده‌افشان را به عهده دارد.

۳۳- پرچم از چه بخش‌هایی تشکیل شده‌است؟

پاسخ: میله و بساک.

۳۴- اجزای تشکیل دهنده برچه را نام ببرید.

پاسخ: کلاله ، خامه و تخمدان.

۳۵- منظور از گل کامل و گل ناکامل چیست؟

پاسخ: گلی که هر ۴ حلقه را دارد گل کامل و گلی که فاقد یک یا چندتا از این حلقه‌هاست گل ناکامل نامیده می‌شود.

۳۶- منظور از گل یک جنسی و گل دوجنسی‌چیست؟

پاسخ: گلی که حلقه‌های پرچم و مادگی را دارد گل دوجنسی و گلی که فاقد یکی از این حلقه‌هاست گل یک جنسی نام دارد.

۳۷- زنبورها چگونه گل‌ها را شناسایی کرده و چه نوع گل‌هایی را گرده‌افشانی می‌کنند؟

پاسخ: زنبورها ابتدا گل‌ها را از روی بو و بعد از طریق رنگ و شکل آن‌ها شناسایی می‌کنند و معمولا گرده‌افشانی گل‌های آبی یا زرد را انجام می‌دهند.

۳۸- حشرات شب پرواز و مگس‌ها چه نوع گل‌هایی را شناسایی می‌کنند؟

پاسخ: حشرات شب پرواز به سمت گل‌های سفید با بوی قوی می‌روند.مگس ها گل‌هایی که بویی شبیه گوشت گندیده دارند را گرده‌افشانی می‌کنند.

۳۹- مشخصات گل‌هایی که توسط باد گرده‌افشانی می‌شوند چیست؟

پاسخ: معمولا کوچک و فاقد رنگ‌های درخشان ، بوی قوی و شیره هستند.

۴۰- در نهان دانگان گامت‌های نر و ماده در کجا تشکیل می‌شوند؟

پاسخ: گامت نر در دانه‌ی گرده و تخم زا در تخمک تشکیل می‌شود.

۴۱- چگونگی تشکیل دانه گرده را در نهاندانگان شرح دهید.

پاسخ: سلول‌های درون کیسه‌های گرده ، با تقسیم میوز ، ۴ سلول‌هاپلوئید یا ۴ هاگ (دانه‌های گرده‌ی نارس) به وجود می‌آورند.از رشد و تقسیم هر هاگ دانه‌ی گرده‌ی رسیده‌ایجاد می‌شود.

۴۲- مشخصات دانه گرده رسیده‌ی نهان‌دانگان را بنویسید.

پاسخ: یک دیواره‌ی خارجی و یک دیواره‌ی داخلی دارد.در دانه‌ی گرده‌ی رسیده دو سلول دیده می‌شود،یک سلول رویشی و یک سلول زایشی. لوله‌ی گرده حاصل رویش سلول رویشی‌است و دو گامت نر از تقسیم سلول زایشی ایجاد می‌شود.

۴۳- تخمک نهان‌دانگان از چه اجزایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: پارانشیم خورش، منفذ سُفت و دو پوسته.

۴۴- چگونگی تشکیل کیسه‌ی رویانی را در نهاندانگان توضیح دهید.

پاسخ: از رشد و تقسیم میوز یکی از سلول‌های پارانشیم خورش۴ سلول‌هاپلوئید ایجاد می‌شود که‌یکی از آن‌ها باقی می ماند و با تقسیم و رشد خود بخشی چند سلولی به نام کیسه‌ی رویانی به وجود می‌آورد.

۴۵- محل استقرار سلول دوهسته‌ای و سلول تخم‌زا را در کیسه‌ی رویانی مشخص کنید.

پاسخ: سلول دوهسته‌ای در وسط کیسه‌ی رویانی و سلول تخم‌زا در قطبی از کیسه‌ی

رویانی ، مجاور سفت قرار دارد.

۴۶- چگونگی انجام لقاح را در نهان‌دانگان توضیح دهید.

پاسخ: بعد از گرده‌افشانی ، دانه‌ی گرده روی کلاله‌ی مادگی قرار می‌گیرد و از آن ، لوله‌ی گرده به سمت کیسه‌ی رویانی رویش می یابد.یکی از گامت‌ها با سلول تخم زا لقاح می یابد و سلول تخم دیپلوئید به وجود می‌آورد.گامت نر دیگر با سلول دوهسته‌ای لقاح می یابد و سلول تخم تریپلوئید را به وجود می‌آورد که از رشد و تقسیم آن آلبومن دانه تشکیل می‌شود.

۴۷- چگونگی تشکیل رویان از سلول تخم اصلی را بیان کنید.

پاسخ: از تقسیم نامساوی سلول تخم دو سلول ایجاد می‌شود.سلول بزرگ تر با تقسیم‌های متوالی بخشی را به وجود می‌آورد که موجب اتصال رویان به مادر می‌شود. سلول کوچک تر نیز با تقسیم‌های متوالی توده‌ی سلولی کروی شکلی ایجاد می‌کند که با تمایز آن رویان به وجود می‌آید.

۴۸- منظور از لقاح مضاعف در نهاندانگان چیست؟

پاسخ: در نهاندانگان دو گامت نر با دو سلول از گامتوفیت (تخم‌زا و دوهسته‌ای) ترکیب می‌شوند. به‌این دلیل به‌این نوع لقاح ، لقاح دوتایی یا مضاعف گفته می‌شود.

۴۹- پوسته‌ی دانه چگونه به وجود می‌آید و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: بعد از لقاح سلول تخم زا و به موازات رسیدن دانه ،لایه‌های سلولی پوشش خارجی تخمک سخت می‌شوند وپوسته‌ی دانه را به وجود می‌آورند.پوسته ، رویان را از صدمات مکانیکی و عوامل نامساعد محیطی حفظ می‌کند و مانع رویش سریع دانه درون گیاه می‌شود.

۵۰- منظور از دانه‌های آلبومن دار و بدون آلبومن چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: آلبومن بعضی از نهان‌دانگان مثل ذرت و گندم در دانه‌های بالغ هم وجود دارد. اما در بعضی از نهان‌دانگان مثل حبوبات مواد غذایی آلبومن به طور کامل به رویان دانه منتقل می‌شود بنابراین دانه‌ی بالغ فاقد آلبومن است.

۵۱- لپه چیست و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: برگ‌های تغییر شکل یافته‌ای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می‌دهند. وظیفه: ذخیره‌ی مواد غذایی یا انتقال آن به رویان.

۵۲- تعداد لپه‌ها را در گیاهان دانه دار با یکدیگر مقایسه کنید.

پاسخ: در بازدانگان دو یا بیشتر است. مثلا رویان کاج ۸ لپه دارد.رویان بعضی از نهان دانگان یک لپه دارد(تک لپه‌ای) و بعضی دولپه دارند(دولپه‌ای).

۵۳- تولید مثل رویشی را تعریف کنید.

پاسخ: نوعی تولید مثل غیرجنسی در گیاهان است که بخش‌های رویشی گیاه مثل ساقه‌ها، ریشه‌ها و برگ‌ها در آن نقش دارند.

۵۴- برای تولید مثل رویشی به وسیله ساقه چند مورد ذکر کنید( با مثال).

پاسخ: ۱-ساقه‌ی رونده مثل توت فرنگی.۲-پیاز مثل گل لاله.۳-ریزوم مثل زنبق.۴-غده مثل سیب زمینی.

۵۵- انسان برای انجام تولید مثل رویشی از چه شیوه‌هایی‌استفاده می‌کند؟

پاسخ: ۱-پاجوش‌ها مثل نخل و موز ۲- قلمه زدن مثل مرکبات ۳- پیوند زدن مثل بادام و مرکبات ۴-کاشت برگ گیاه مثل بنفشه‌ی آفریقایی ۵-فن کشت بافت مثل گیاهان زینتی ۶- قطعه قطعه کردن مثل سیب زمینی.

۵۶- پیوند زدن چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: در این روش جوانه‌ای را از درختی که دارای ویژگی‌های مطلوب است به درخت دیگر پیوند می‌زنند.مدتی بعد ، از رشد جوانه شاخه‌ای به وجود می‌آید که دارای ویژگی‌های درخت مطلوب است.

۵۷- فن کشت بافت چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: در این روش قطعاتی از گیاه روی محیط کشت سترون (بی میکروب) کشت داده می‌شود.از رشد این قطعات ، گیاهچه‌های جدیدی حاصل می‌شود.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۵ Comments

Add a Comment
 1. خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون عالی بود

  1. محمدحسن پویا

   خیلی خیلی واقعا واقعا عالی بود یه عالمه تشکر

   1. مهدی اصغری عظمی

    سپاسگزارم . موفق باشید

   2. مهدی اصغری عظمی

    سپاسگزارم از شما . موفق باشید

 2. خیلی عالیه مرسی?????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *