زیست پیش دانشگاهی . فصل ۱۰

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-مهم‌ترین ویژگی‌های آغازیان کدامند؟

پاسخ: ۱- بسیار متنوعند (فتوسنتزکننده، انگل و شکارچی هستند).۲- تولید مثل جنسی دارند. ۳- میتوز و میوز دارند. ۴- بسیاری از آن‌ها تاژک یا مژک دارند.۵- زیستگاه‌های مختلف دارند. ۶- اندام‌های حرکتی متنوع دارند. ۷- بعضی از آن‌ها به محرک‌ها پاسخ می‌دهند.

۲- دو ویژگی اصلی یوکاریوت‌ها که برای اولین بار در آغازیان پدید آمده‌اند کدامند؟

پاسخ: تولید مثل جنسی و پرسلولی بودن.

۳- چه شباهت‌هایی میان آغازیان وجود دارد؟

پاسخ: فاقد بافت‌های تمایزیافته هستند و ساختارهای تولیدمثلی پرسلولی به وجود نمی‌آورند.

۴- در گذشته‌اغازیان شامل چه گروه‌هایی بودند؟

پاسخ: آغازیان هتروتروف(پروتوزوئر) و آغازیان فتوسنتزکننده(جلبک).

۵- تولید مثل غیرجنسی را در کلامیدوموناس توضیح دهید.

پاسخ: کلامیدوموناس سلولی‌هاپلوئیداست و برای تولید مثل غیرجنسی به روش میتوز تقسیم می‌شود که در اثر آن مجموعه‌ای از ۲ تا ۸ سلول جدید به وجود می‌آید.هریک از این سلول‌ها را یک زئوسپور می نامند. زئوسپورها درون سلول مادر می مانند و پس از رسیدن ، دیواره را پاره می‌کنند و آزاد می‌شوند.

۶- تولید مثل جنسی کلامیدوموناس چه موقع و چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: در محیط‌های نامساعد. ابتدا سلول‌هاپلوئید میتوز انجام می‌دهد و تعدادی سلول‌هاپلوئید(گامت) ایجاد می‌کند.سپس دو گامت با هم لقاح انجام می‌دهند و زیگوسپور ایجاد می‌کنند.در شرایط مساعد ، در درون زیگوسپور با تقسیم میوز سلول‌های‌هاپلوئید تولید می‌شود.این سلول‌ها زیگوسپور را پاره می‌کنند و آزاد می‌شوند.

۷-مفهوم تناوب نسل در کاهوی دریایی چیست؟

پاسخ: یعنی دو نوع ساختار در چرخه‌ی زندگی فرد دیده می‌شود.ساختار گامتوفیت که سلول‌های‌هاپلوئید دارد و گامت تولید می‌کند و ساختار اسپوروفیت که سلول‌های دیپلوئید دارد و هاگ تولید می‌کند.

۸- اسپورانژ را تعریف کنید.

پاسخ: اسپوروفیت بالغ کاهوی دریایی سلول‌های تولیدمثلی به نام اسپورانژ دارد.

۹- نقش اسپورانژ در تولید مثل جنسی چیست؟

پاسخ: میوز انجام می‌دهند و زئوسپور تولید می‌کنند. از رشد زئوسپور گامتوفیت پرسلولی حاصل می‌شود که می‌تواند گامت‌ها را به وجود آورد. از لقاح گامت‌ها با یکدیگر اسپوروفیت جدید حاصل می‌شود.

۱۰-در جلبک اسپیروژیر ، هم‌جوشی چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: دو رشته‌ی اسپیروژیر مقابل هم قرار می‌گیرند سپس سلول‌های مجاور زایده‌هایی به سمت یکدیگر می‌فرستند.این زایده‌ها به هم می‌رسند و دیواره‌ی سلولی در محل تماس از بین می‌رودبعد هسته‌ی یکی وارد سلول دیگر می‌شود و زیگوت ایجاد می‌شوددر محل مناسب ، زیگوت می‌روید و از آن رشته‌های‌هاپلوئید خارج می‌شود.

۱۱-وسیله‌ی حرکتی آمیب چه نام دارد و چه مشخصاتی دارد؟

پاسخ: پای کاذب. برآمدگی‌های سیتوپلاسمی‌با قابلیت انعطاف هستند.

۱۲-آمیب از پای کاذب خود چه‌استفاده‌هایی می‌کند؟

پاسخ: برای حرکت کردن و نیز گرفتن و بلعیدن غذا.

۱۳-نوع روش تولید مثلی آمیب چیست؟

پاسخ: غیرجنسی از نوع میتوز.

۱۴-چگونگی تغذیه و حرکت روزن‌داران را شرح دهید.

پاسخ: برآمدگی‌های سیتوپلاسمی‌آن‌ها از سوراخ های پوسته‌ی آهکی آن‌ها بیرون آمده و جاندار برای حرکن و تغذیه از آن‌ها استفاده می‌کند.بعضی از روزن داران از جلبک‌هایی که به صورت هم زیست درزیر پوسته‌ی آن‌ها زندگی می‌کنند ، مواد غذایی به دست می‌آورند.

۱۵- ویژگی‌های دیاتوم‌ها را بنویسید.

پاسخ: جزء آغازیان تک سلولی فتوسنتز کننده هستند.دیواره سلولی آن‌ها دوقسمتی و سیلیسی و اغلب دارای تزیینات خاصی‌است.پوسته‌ی آن‌ها مانند جعبه‌ی کوچکی‌است که‌یک نیمه‌ی آن درون دیگری جای می‌گیرد.در اقیانوس ها و دریاها یافت می‌شوند و مهم ترین تولید کننده‌های زنجیره‌های غذایی هستند.

۱۶-نقش اصلی دیاتوم‌ها چیست؟

پاسخ: مهم‌ترین تولیدکننده‌های زنجیره‌های غذایی هستند.

۱۷-دیاتوم‌ها از نظر اقتصادی چه ارزشی دارند؟

پاسخ: از پوسته‌های خالی دیاتوم‌ها نوعی سنگ سیلیس تشکیل می‌شود که از آن برای ساخت سنگ سنباده‌استفاده می‌کنند.

۱۸- تولید مثل غیرجنسی دیاتوم‌ها را توضیح دهید.

پاسخ: دیاتوم‌ها دیپلوئیدند و معمولا تولید مثل غیرجنسی دارند.برای این کار دو نیمه‌ی پوسته‌از هم جدا می‌شوند و هر نیمه نیمه‌ی کوچک تر متناسب با اندازه‌ی خود را می‌سازد.در نتیجه دیاتوم‌هایی تولید می‌شود که اندازه‌ی آن‌ها نسل به نسل کوچک تر می‌شود.

۱۹- تولید مثل جنسی دیاتوم‌ها را توضیح دهید.

پاسخ: دیاتوم‌هایی که بیش از حد کوچک شده‌اند ، از پوسته‌ی خود بیرون می‌آیند و با تشکیل گامت تولید مثل جنسی انجام می‌دهند.سلول‌های حاصل پس از بزرگ شدن ، به دور خود یک دیواره‌ی سلولی می‌سازند.

۲۰-اساس تقسیم‌بندی و شناسایی جلبک‌ها چیست؟

پاسخ: نوع رنگیزه‌ی فتوسنتزی و شکل سلول یا پیکرشان.

۲۱-کدام گروه از جلبک‌ها دارای تناوب ن

سل در چرخه‌ی زندگی خود هستند؟

پاسخ: قرمز و قهوه‌ای.

۲۲-از جلبک‌های قرمز چه‌استفاده‌ای می‌شود؟

پاسخ: از آن‌ها برای تهیه‌ی آگار استفاده می‌شود.

۲۳-اهمیت جلبک‌های قهوه‌ای را بنویسید.

پاسخ: این جلبک‌ها غذا و محل زیست انواع مختلفی از جانوران را فراهم می‌کنند.

۲۴-تاژکداران شامل چه گروه‌هایی هستند؟

پاسخ: تاژکداران چرخان ، تاژکداران جانورمانند و اوگلناها.

۲۵-پوشش حفاظتی تاژکداران چرخان چه ویژگی دارد؟

پاسخ: جنس آن سلولز است که اغلب با لایه‌ای از سیلیس پوشیده شده‌است.

۲۶-مشخصات تاژک‌های تاژکداران چرخان و وظیفه‌ی آ ‌ها را بنویسید.

پاسخ: بیش تر آن‌ها دو تاژک دارند.یکی از آن‌ها در شیاری طولی قرار می‌گیرد و انتهای آن آزاد است.تاژک دیگر در شیار عرضی‌است و دور تا دور سلول را احاطه می‌کند.تاژک طولی موجب حرکت به جلو و تاژک عرضی موجب چرخش جاندار به سمت جلو می‌شود.

۲۷-چرا اوگلناها نشان‌دهنده‌ی نقص در رده‌بندی آغازیان به دو گروه جانوری و گیاهی به شمار می‌روند؟

پاسخ: چون این گروه ویژگی‌های حد واسط جانوری و گیاهی را دارند.

۲۸-محل لکه‌ی چشمی‌آوگلنا و نقش آن را مشخص کنید.

پاسخ: در کنار تاژک بلند. این اندام به جهت‌گیری اوگلنا به سمت نور کمک می‌کند.

۲۹- وظایف واکوئل‌های مژکداران را بنویسید.

پاسخ: دو نوع واکوئل دارند یکی برای گوارش مواد غذایی و دیگری برای تنظیم آب.

۳۰- نقش هسته‌های کوچک و بزرگ مژکداران را بنویسید.

پاسخ: هسته‌ی کوچک جایگاه کروموزوم‌هاست که در فرایند میتوز تقسیم می‌شوند و هسته‌ی بزرگ دارای قطعه‌ای کوچک از DNA ای‌است که از هسته‌ی کوچک آمده‌است و در فعالیت‌های معمول سلول نقش دارد.

۳۱-معروف‌ترین آغازیان کپک‌مانند را نام ببرید.

پاسخ: کپک‌های مخاطی پلاسمودیومی و کپک‌های مخاطی سلولی.

۳۲-چه تفاوت‌هایی میان آغازیان کپک‌مانند و قارچ‌ها وجود دارد؟

پاسخ: در دیواره‌ی سلولی آغازیان کپک‌مانند برخلاف قارچ ها کیتین وجود ندارد و میتوز در آغازیان کپک‌مانند با میتوز قارچ ها متفاوت است.

۳۳-ویژگی‌های کپک‌های مخاطی سلولی را ذکر کنید.

پاسخ: به آمیب شباهت دارند. در خاک حرکت می‌کنند و باکتری‌ها را می‌بلعند.

۳۴-چگونگی تولید مثل کپک‌های مخاطی سلولی را بنویسید.

پاسخ: در تنش‌های محیطی تعدادی از سلول‌های آمیب مانند به دور هم جمع شده و یک کلنی پرسلولی می‌سازند.هر کلنی یک پایه و یک ساقه با نوک متورم دارد.نوک متورم‌هاگ می‌سازد.هریک از هاگ‌ها پس از رها شدن به سلول جدید آمیب مانندی تبدیل می‌شود.

۳۵-پلاسمودیوم چیست؟

پاسخ: توده‌ای سیتوپلاسمی‌است که هسته‌ی زیادی دارد.

۳۶- کپک‌های مخاطی پلاسمودیومی چگونه تکثیر می‌شوند؟

پاسخ: اگر پلاسمودیوم در شرایط خشکی یا گرسنگی قرار گیرد به توده‌های متعدد تقسیم می‌شود.هر توده ساقه‌ای تولید می‌کند که در نوک آن کپسولی‌است که‌هاگ‌های‌هاپلوئید در آن نمو می یابند.هاگ‌ها در شرایط مساعد می‌رویند و به سلول‌های‌هاپلوئیدی آمیبی شکل یا تاژکدار تبدیل می‌شوند.این سلول‌ها می‌توانند با هم ترکیب شده و زیگوت‌های دیپلوئید ایجاد کنند.زیگوت‌ها با تقسیم میتوز پلاسمودیوم‌های جدیدی می‌سازند.

۳۷-ویژگی‌های‌هاگداران را ذکر کنید.

پاسخ: در چرخه‌ی تولیدمثلی خود هاگ تولید می‌کنند. غیر متحرک ، انگل و تک‌سلولی هستند.

۳۸-تولیدمثل‌هاگداران چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: هم تولید مثل جنسی و هم غیرجنسی دارند.در تولید مثل جنسی ، گامت ماده که اندازه‌ای بزرگ دارد با گامت نر تاژک و کوچک لقاح انجام می‌دهد. زیگوت حاصل با داشتن دیواره‌ای ضخیم نسبت به خشکی و شرایط سخت محیطی مقاوم است.

۳۹- معروف‌ترین بیماری‌هایی که توسط آغازیان ایجاد می‌شوند نام ببرید.

پاسخ: مالاریا ، توکسوپلاسموز و اسهال خونی آمیبی.

۴۰- مهم‌ترین نقش‌های مفید آغازیان را ذکر کنید.

پاسخ: ۱- به صورت هم‌زیست در لوله‌ی گوارش انسان و سایر جانوران زندگی می‌کنند. ۲- بزرگ‌ترین گروه تولیدکنندگان کره‌ی زمین هستند. ۳- بعضی از آن‌ها جزء تجزبه‌کنندگان هستند.

۴۱- علائم بیماری مالاریا را ذکر کنید.

پاسخ: لرز شدید ، تب ، عرق و عطش شدید.

۴۲-مبتلایان به بیماری مالاریا بر اثر چه عوارضی از بین می‌روند؟

پاسخ: کم‌خونی ، نارسایی‌های کلیه و کبد و آسیب‌های مغزی.

۴۳-عامل بیماری مالاریا چه نام دارد و جزء کدام گروه آغازیان است؟

پاسخ: پلاسمودیوم. جزء هاگداران.

۴۴- چرخه‌ی زندگی عامل بیماری مالاریا را توضیح دهید.

پاسخ: ۱-پشه‌ی آلوده با نیش زدن انسان ، اسپوروزوئیت‌ها را به خون او تزریق می‌کند.۲- اسپوروزوئیت‌ها سلول‌های جگر را آلوده می‌کنند و به مروزوئیت نمو می یابند.۳- مروزوئیت‌ها سلول‌های قرمز خون را آلوده می‌سازند.در آنجا تکثیر می‌شوند و سلول‌های قرمز دیگری را آلوده می‌کنند.۴-بعضی مروزوئیت‌ها به گامتوسیت نمو می یابند و با نیش زدن مجدد پشه به بدن او منتقل می‌شوند..۵- گامتوسیت‌ها در بدن پشه به گامت تبدیل می‌شوند و از الحاق آن‌ها زیگوت تشکیل می‌شود.از تقسیم زیگوت اسپوروزوئیت‌ها به وجود می‌آیند.

۴۵- درمان وکنترل بیماری مالاریا چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: درمان مالاریا به کمک داروهایی موسوم به کینین یا مشتقات آن صورت می‌گیرد.کنترل مالاریا از طریق کاهش انداره‌ی جمعیت پشه‌ها قابل اجراست که با پاشیدن حشره کش‌ها و زدودن محل‌های زاد و ولد آن‌ها یا با وارد کردن جانورانی که از لارو این پشه‌ها تغذیه می‌کنند انجام می‌شود.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *