زیست چهارم . فصل ۱۱

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-چرا در گذشته قارچ‌ها و گیاهان را در یک گروه قرار می‌دادند؟

پاسخ: چون مثل گیاهان متحرک نیستند ، دیواره‌ی سلولی دارند و بعضی از آن‌ها در خاک اندام‌هایی شبیه ریشه دارند.

۲- ویژگی‌های قارچ‌ها را ذکرکنید.

پاسخ: ۱-هتروتروف هستند.۲-بدن رشته‌ای دارند.۳-دیواره‌ی سلولی آن‌ها از جنس کیتین است.۴-میتوز هسته‌ای دارند.

۳- چگونگی انجام میتوز را در قارچ‌ها با سایر یوکاریوت‌ها مقایسه کنید.

پاسخ: در بیش تر یوکاریوت‌ها پوشش هسته‌ای در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره ظاهر می‌شود. اما در قارچ چتری این پوشش حفظ می‌شود و در نتیجه دوک تقسیم در درون هسته شکل می‌گیرد.رشته‌های دوک ، کروموزوم‌ها را به سوی دو قطب هسته می کشند و میتوز با نفوذ پوشش هسته به درون و تقسیم هسته پایان می یابد.

۴- نخینه را تعریف کنید.

پاسخ: پیکر همه‌ی قارچ‌ها ، به جز مخمرها از رشته‌های باریکی به نام نخینه تشکیل شده‌است.

۵- میسلیوم چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: وقتی نخینه رشد می‌کند منشعب می‌شود و توده‌ای درهم‌پیچیده و گره‌خورده به نام میسلیوم می‌سازد.

اهمیت: موجب افزایش نسبت سطح به حجم شده و برای جذب هرچه بیشتر غذا از محیط مناسب است.

۶- تغذیه‌ی قارچ‌ها چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: با ترشح آنزیم‌های گوارشی ، مواد آلی موجود در محیط را به مولکول‌های قابل جذب تبدیل می‌کنند و با جذب آن‌ها غذای خود را به دست می‌آورند.

۷- اهمیت قارچ‌ها از نظر اقتصادی و پزشکی چیست؟

پاسخ: از مخمر برای تولید نان استفاده می‌شود.بعضی از قارچ ها طعم و بوی بعضی از پنیرها را باعث می‌شوند.بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها مانند پنی سیلین توسط قارچ ها ساخته می‌شوند.

۸- هاگ قارچ‌ها چه ویژگی‌هایی دارد؟

پاسخ: هاپلوئیدند. بسیار کوچک و سبک‌اند. به همین جهت در هوا معلق می‌مانند و باد می‌تواند تا مسافت‌های طولانی آن‌ها را جابه‌جا کند. بیشتر آن‌ها طی تولید مثل غیرجنسی با تقسیم میتوز و گاهی با تقسیم میوز ساخته می‌شوند.

۹- تولید مثل جنسی قارچ‌ها چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: در تولید مثل جنسی ، نخینه‌های دو قارچ به هم ملحق می‌شوند و ساختار تولید مثل جنسی را پدید می‌آورند.در این ساختار ، قارچ با الحاق هسته‌هایی که مواد ژنتیکی متفاوت دارند ، هاگ‌های جنسی را می‌سازند.

۱۰- گروه‌بندی قارچ‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد و شامل چه گروه‌هایی هستند؟مثال بزنید.

پاسخ: بر اساس ساختارهای تولیدمثلی که در تولید مثل جنسی به وجود می‌آیند به سه شاخه تقسیم می‌شوند:

۱-زیگومیکوتا(زیگومیست‌ها) مثل کپک سیاه نان.۲-آسکومیکوتا(آسکومیست‌ها) مثل مخمر۳-بازیدیومیکوتا (بازیدیومیست‌ها) مثل قارچ چتری.

۱۱- چرا در گروه‌بندی قارچ‌ها ، دئوترومیست‌ها جایگاهی ندارند؟

پاسخ: چون شامل قارچ‌هایی هستند که در آن‌ها تولید مثل جنسی دیده نمی‌شود.

۱۲- بعضی از قارچ‌های دئوترومیست‌ را نام برده و اهمیت آن‌ها را بنویسید.

پاسخ: بعضی از گونه‌های پنی سیلیوم ، آنتی بیوتیک تولید می‌کنند.آسپرژیلوس در تخمیر سس سویا و تولید سیتریک اسید به کار می‌رود.بعضی از آن‌ها طعم و بوی بعضی از پنیرها را باعث می‌شوند و بعضی ، بیماری‌های پوستی مثل قارچ لای انگشتان پا را ایجاد می‌کنند.

۱۳- چرا شاخه‌ی زیگومیکوتا به‌این نام خوانده می‌شوند؟

پاسخ: چون ساختارهای تولیدمثلی با دیواره‌ی ضخیم به نام زیگوسپورانژ ایجاد می‌کنند.

۱۴- استولون چیست؟

پاسخ: میسلیوم‌هایی هستند که روی سطح نان رشد می‌کنند.

۱۵- ریزوئید چیست؟

پاسخ: نحینه‌هایی هستند که توسط آن‌ها قارچ به درون نان نفوذ می‌کند.

۱۶- تولید مثل غیرجنسی زیگومیکوتا را توضیح دهید.

پاسخ: هاگ‌های‌ هاپلوئید در اسپورانژیوم تولید و پس از بلوغ رها می‌شوند و مکان‌های جدید برده می‌شوند.در محل‌های جدید از رویش ‌هاگ‌ها میسلیوم جدیدی ایجاد می‌شود.

۱۷- تولید مثل جنسی زیگومیکوتا را توضیح دهید.

پاسخ: دو نخینه از دو نوع آمیزشی متفاوت + و – به سوی یکدیگر رشد می‌کنند و به هم می‌رسند. با ترکیب هسته‌های متعدد زیگوت تشکیل می‌شود زیگوت‌ها در ساختار تولید مثلی موسوم به زیگوسپورانژ ایجاد می‌شوند.

۱۸- چرا شاخه‌ی آسکومیکوتا به‌این نام خوانده می‌شوند؟

پاسخ: چون ساختارهای تولید مثلی ویژه‌ای موسوم به آسک تولید می‌کنند.

۱۹- آسک چیست و درکجا تشکیل می‌شود؟

پاسخ: کیسه‌ای میکروسکوپی‌است که در آن‌هاگ‌های‌هاپلوئید تشکیل می‌شوند.آسک‌ها معمولا درون نخینه‌های به هم بافته‌ی فنجانی شکل به نام آسکوکارپ به وجود می‌آیند.

۲۰- آسکومیکوتا معمولا به چه روشی تولیدمثل می‌کنند؟ توضیح دهید.پاسخ: به روش غیرجنسی.هاگ‌های غیرجنسی در نوک نخینه‌ها تشکیل می‌شوند و در کیسه‌یا ساختار مخصوصی قرار ندارند.هاگ‌ها پس از رها شدن ، در محل جدید می‌رویند و میسلیوم‌های جدید ایجاد می‌کنند.

۲۱- مخمرها جزء کدام گروه قارچ‌ها هستند؟ چگونه تولیدمثل می‌کنند؟

پاسخ: جزء آسکومیکوتاهای تک سلولی. با روش جوانه زدن تولیدمثل می‌کنند.در این روش سلولی کوچک از سلول بزرگ تولید می‌شود که ممکن است به آن چسبیده بماند یا از آن جدا شود.

۲۲- چرا شاخه‌ی بازیدیومیکوتا به‌این نام خوانده می‌شوند؟

پاسخ: چون ساختارهای تولیدمثلی موسوم به بازیدیوم تولید می‌کنند.

۲۳- بازیدیوم چیست؟

پاسخ: ساختار تولید مثلی گرز مانندی‌است که‌هاگ‌ها روی آن تشکیل می‌شوند.

۲۴- روش تولیدمثلی بازیدیومیکوتا چیست؟

پاسخ: معمولا روش تولیدمثل جنسی دارند. اما در بعضی از آن‌ها مانند زنگ‌ها و سیاهک‌ها تولید مثل غیرجنسی روی می‌دهد.

۲۵- در زندگی هم‌یاری قارچ با فتوسنتزکننده چه سودی برای هردو طرف وجود دارد؟

پاسخ: قارچ مواد معدنی مورد نیاز را از محیط جذب می‌کند و در اختیار گیاه قرار می‌دهد و گیاه با استفاده‌از انرژی خورشید به ساختن مولکول‌های آلی مورد نیاز خود و قارچ می‌پردازد.

۲۶- معروف‌ترین اشکال هم‌یاری قارچ‌ها با سایر جانداران چیست؟

پاسخ: ۱- قارچ- ریشه‌ای که هم‌یاری بین قارچ و ریشه‌ی گیاهان آوندی مثل کاج و بلوط ‌است. ۲- گلسنگ که هم‌یاری بین قارچ و جزء فتوسنتزکننده مثل جلبک سبز سیانوباکتری یا هردو ‌است.

۲۷- قارچ شرکت کننده در قارچ- ریشه‌ای و گلسنگ از چه نوعی‌است؟

پاسخ: در قارچ- ریشه‌ای از نوع بازیدیومیکوتا و در گلسنگ از نوع آسکومیکوتا است.

۲۸- اجزای شرکت کننده در قارچ- ریشه‌ای چه سودی برای یکدیگر دارند؟

پاسخ: نخینه به انتقال فسفر و مواد معدنی از خاک به ریشه‌ی گیاهان کمک می‌کند و گیاه کربوهیدرات مورد نیاز خود و نخینه را می‌سازد.

۲۹- اجزای شرکت کننده در گلسنگ چه سودی برای یکدیگر دارند؟

پاسخ: جزء فتوسنتزکننده کربوهیدرات می‌سازد و جزء قارچی علاوه بر تامین مواد معدنی ، از جزء فتوسنتزکننده محافظت می‌کند.

۳۰- مهم‌ترین ویژگی‌های گلسنگ‌ها را بنویسید.

پاسخ: ۱- در شرایط سخت می‌توانند زندگی‌کنند. ۲- اولین جاندارانی هستند که می‌توانند در اکوسیستم جایگزین شوند و آن‌را بنیان نهند. ۳- توانایی تثبیت نیتروژن دارند. ۴- در برابر خشکی و انجماد می‌توانند مقاومت کنند. ۵- به دلیل حساسیت نسبت به تغییرات شیمیایی محیط می‌توان از آن‌ها برای سنجش کیفیت هوا و آلودگی محیط استفاده کرد.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *