زیست چهارم . فصل ۲

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-آزمایش کوهن و بایردر خصوص دست ورزی در ژن باکتری E.coli چگونه بود؟

پاسخ: ژن رمز کننده‌ی rRNA را از DNA نوعی قورباغه‌ی آفریقایی‌استخراج و به DNA باکتری اشریشیا کلای وارد کردند.مشاهده کردند که باکتری موقع رونویسی rRNA قورباغه را نیز می‌سازد.

۲- مهندسی ژنتیک را تعریف کنید.

پاسخ: فرایند دست ورزی در ژن‌ها را مهندسی ژنتیک می‌گویند.

۳- در مهندسی ژنتیک چه نوع اهدافی دنبال می شود؟

پاسخ: تولید ژن یا فراورده‌ی آن به مقدار انبوه ، اصلاح ژن‌ها ، تولید مواد دارویی و واکسن.

۴-مهم ترین ابزارها در مهندسی ژنتیک کدامند؟

پاسخ: ۱-ابزاری که بتواند ژن دلخواه را ببرد و از بقیه جدا کند. ۲-وکتورها؛ که DNA مورد نظر را به درون باکتری حمل کنند.

۵- معروف ترین ابزار برش DNA در مهندسی ژنتیک چیست؟ درکجا یافت می‌شود؟

پاسخ: آنزیم‌های محدود کننده- در باکتری ها.

۶- مراحل مهندسی ژنتیک را نام ببرید.

پاسخ: ۱-برش DNA. 2-تولید DNA نوترکیب. ۳-کلون کردت ژن. ۴-غربال کردن سلول‌ها.

۷- وکتور چیست؟ رایج ترین وکتورها را نام ببرید.

پاسخ: مولکول یا سلول ویژه ای است که می تواند ژن مورد نظر را به درون سلول باکتری حمل کند.

قسمت دوم :ویروس ها و پلازمیدها.

۸- پلازمید ها را معرفی کنید.

پاسخ: مولکول‌های DNA حلقوی کوچکی هستند که در بعضی باکتری‌ها وجود دارند.

۹- چرا پلازمیدها را کروموزوم‌های کمکی می نامند؟

پاسخ: چون حاوی ژن‌هایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری وجود ندارد.

۱۰- منظور از ژن خارجی چیست؟

پاسخ: وقتی ژن دلخواه برش داده می شود و از بقیه‌ی ژن‌ها جدا می شود به آن ژن خارجی می گویند.

۱۱- منظور از DNA نوترکیب چیست؟

پاسخ: DNA جدیدی است که از ترکیب ژن خارجی و DNA پلازمید به وجود آمده‌است.

۱۲- باکتریوفاژها را معرفی کنید. مورد استفاده‌ی آن چیست؟

پاسخ: ویروس هایی هستند که میزبان آن‌ها باکتری‌است.وقتی باکتریوفاژ باکتری را آلوده می‌کند DNA آن در سلول میزبان همانندسازی می‌کند. با قرار دادن ژن خارجی در باکتریوفاژ امکان تکثیر ژن فراهم می‌شود.

۱۳-برای ساخت مولکول DNA نوترکیب به چه نوع آنزیم‌هایی نیاز داریم؟

پاسخ: یکی برای بریدن پلازمید و قرار دادن ژن خارجی در آن و دیگری برای اتصال دو سر ژن خارجی به پلازمید.

۱۴- منظور از بریدن و اتصال DNA چیست؟

پاسخ: منظور از بریدن DNA یعنی قطع پیوند فسفودی‌استر و منظور از اتصال دو DNA یعنی ایجاد پیوند فسفودی‌استر میان آن‌ها.

۱۵- آنزیم‌های محدودکننده چه نوع آنزیم‌هایی هستند؟

پاسخ: آنزیم‌هایی باکتریایی هستند که توالی‌های کوتاه و خاصی از DNA را شناسایی می‌کنند و سپس آن را برش می‌دهند.

۱۶-توالی جایگاه شناسایی آنزیم محدودکننده EcoR1 را بنویسید.

پاسخ:

۱۷- جایگاه تشخیص آنزیم را تعریف کنید.

پاسخ: توالی خاصی که آنزیم آن را می شناسد، جایگاه تشخیص آنزیم نام دارد.

۱۸- انتهای چسبنده چیست؟

پاسخ: بیشتر آنزیم‌های محدودکننده قظعاتی از DNA کوتاه تک رشته‌ای در هر دو انتها ایجاد می‌کنند که با یکدیگر مکمل هستند.این دو انتها ، انتهای چسبنده نامیده می‌شوند.

۱۹- چرا باید آنزیم محدودکننده‌ای که برای بریدن پلازمید بکار می‌رود همان آنزیمی‌باشد که دو سرژن خارجی با آن بریده شده‌است؟

پاسخ: چون انتهای چسبنده‌ی یکی به وسیله‌ی پیوندهای هیدروژنی با انتهای دیگری با هم مکمل می شود و به هم می چسبد.

۲۰-نقش آنزیم لیگاز در مهندسی ژنتیک چیست؟

پاسخ: برقراری پیوند فسفودی استر میان دو مولکول DNA .

۲۱- کلون شدن چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: بعد از ساخت DNA نوترکیب آن را در مجاورت باکتری‌ها قرار می‌دهند تا آن را جذب کنند.DNA نوترکیب بعد از ورود به باکتری با استفاده‌از دستگاه همانندسازی باکتری همانندسازی‌های پی در پی می‌کند که نتیجه‌ی آن ایجاد نسخه‌های متعدد از ژن خارجی و پلازمید است.

۲۲- کلون شدن یعنی چه؟

پاسخ: وقتی از یک ژن نسخه‌های متعدد یکسان ساخته می‌شود می‌گویند آن ژن کلون شده‌است.

۲۳- غربال کردن در مهندسی ژنتیک به چه معنی‌است؟

پاسخ: روشی است که در طی آن باکتری هایی که DNA نوترکیب را جذب کرده‌اند از آن‌هایی که این مولکول را جذب نکرده‌اند ، جدا می کنند.

۲۴- غربال کردن چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: می‌توان با اضافه کردن آنتی بیوتیک تتراسایکلین به محیط کشت باکتری‌ها غربال گری انجام داد.در این صورت باکتری‌هایی زنده می مانند که DNA نوترکیب را جذب کرده‌اند.

۲۵- علت مرگ بعضی از باکتری‌ها در مرحله غربال کردن چیست؟

پاسخ: چون ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک را به علت عدم جذب DNA نوترکیب و نداشتن پلازمید در اختیار ندارند.

۲۶- استخراج ژن شامل چه عملی‌است؟

پاسخ: جدا کردن ژن خارجی از پلازمید و به دست آوردن آن به شکل خالص.

۲۷- الکتروفورز در ژل را مختصرا توضیح دهید.

پاسخ: ژل ورقه ای مستطیلی شکل ژلاتینی‌است.در ژل منافذ ریز بسیاری وجود دارد.در یک سمت ژل چاهک‌هایی وجود دارد که مخلوط مولکول‌های DNA در آن قرار می‌گیرد.یک میدان الکتریکی از درون ژل می‌گذرد.چون مولکول‌های DNA بار منفی دارند،پس از برقراری میدان الکتریکی به سمت قطب مثبت می‌روند.مولکول‌های کوچک نر سریع تر از منافذ عبور می‌کنند و به قطب مثبت نزدیک تر می‌شوند.به‌این ترتیب DNA ها از یک دیگر جدا می‌شوند.مولکول‌های هم اندازه در یک ردیف قرار می‌گیرند و موقعیت آن‌ها در ژل به صورت نوارهایی مشاهده می‌شود.

۲۸- چرا در الکتروفورز نواری که به قطب مثبت نزدیک تراست DNA خارجی است؟

پاسخ: چون DNA خارجی از مولکول پلازمید کوچک تر است و هرچه مولکول کوچک تر باشد با سرعت بیشتری به قطب مثبت می رود.

۲۹-روش الکتروفورز برای جداسازی چه نوع مولکول‌هایی بکار می‌رود؟

پاسخ: اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها.

۳۰- از مهندسی ژنتیک در پزشکی چه‌استفاده‌هایی می شود؟

پاسخ: تولید دارو و واکسن ، تهیه‌ی پروتئین‌ها و فاکتورها ، ژن درمانی ، شناسایی ژن‌ها و توالی آن‌ها.

۳۱- نام چند دار

و که با روش مهندسی ژنتیک ساخته شده‌است بنویسید.

پاسخ: فاکتور انعقادی شماره۸ ، انسولین، فاکتورها و هورمون‌های رشد ، بعضی از داروهای ضد سرطان و …

۳۲- پاسخ: فاکتور انعقادی شماره۸ چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: پروتئینی‌است که در روند انعقاد خون دخالت دارد و فقدان آن سبب ناتوانی در انعقاد خون می‌شود و بیماری هموفیلی به وجود می‌آورد.

۳۳- عیب استفاده‌از خون‌های اهدایی برای درمان هموفیلی در گذشته چه بود؟

پاسخ: بعضی از آن‌ها به ویروس HIV یا ویروس هپاتیت B مبتلا بودند.

۳۴- چگونگی ساخت واکسن هرپس تناسلی را بیان کنید.

پاسخ: ۱-ژن رمز کننده‌ی پروتئین سطحی هرپس تناسلی را از ویروس جدا می‌کنند.۲-ژن مزبور را به ویروس غیر بیماری زای آبله‌ی گاوی وارد می‌کنند.از این پس این ویروس دستور ساخته شدن پروتئین سطحی هرپس را می‌دهد. از این ویروس برای تهیه‌ی واکسن استفاده می‌شود.

۳۵- روش‌های کلاسیک و قدیمی‌برای تهیه واکسن چه‌ایرادی دارند؟

پاسخ: یک خطا در کشتن و ضعیف کردن یک بیماری زا منجر به انتقال بیماری به افرادی می‌شود که برای جلوگیری از آن اقدام کرده‌اند.

۳۶- در مهندسی ژنتیک، واکسن چگونه تهیه می‌شود؟

پاسخ: ژن مربوط به آنتی ژن یک بیماری زا را به DNA یک باکتری یا ویروس غیر بیماری زا وارد می‌کنند. باکتری یا ویروس غیر بیماری تغییر می‌کند و یک واکسن مفید و مطمئن به وجود می‌آورد.

۳۷- ژن درمانی یعنی چه؟

پاسخ: یعنی قرار دادن یک نسخه‌ی سالم از یک ژن،درون سلول‌های فردی که دارای نسخه‌ای ناقص از آن ژن است.

۳۸- ژن درمانی چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: سلول‌ها را از بدن بیمار خارج و ؤن سالم وارد آن‌ها می‌کنند.سپس سلول‌های تغییر یافته را به بدن بیمار برمی‌گردانند.از این پس ماده‌ای که در این فرد وجود نداشت ، توسط سلول‌های تغییر یافته ساخنه می‌شود.

۳۹- اولین عمل ژن درمانی چگونه انجام شد؟

پاسخ: پزشکان سلول‌های مغز استخوان دحتربچه‌ای را که توان ساخت یک آنزیم مهم دستگاه‌ایمنی نداشت استخراج و ژن سالم را در درون آن‌ها قرار دادند و دوباره به بدن کودک برگرداندند. سلول‌ها بلافاصله شروع به ساخت آنزیم مزبور کردند.

۴۰- هدف پروژه‌ی ژنوم انسان چیست؟

پاسخ: ۱-تعیین توالی نوکلئوتیدی ژنوم انسان.۲-تعیین نقشه‌ی جایگاه هر ژن روی هر کروموزوم.

۴۱- ژنوم را تعریف کنید.

پاسخ: ژنوم به کل محتوای DNA جاندار اعم از DNA هسته‌ای و DNA سیتوپلاسمی(میتوکوندری و کلروپلاست) گفته می‌شود.

۴۲- نام چند جاندار بجز انسان که توالی یابی ژنوم آن‌ها تا کنون کشف شده‌است بنویسید.

پاسخ: باکتری هموفیلوس آنفلوانزا ، مخمر نان ، کرم لوله ای به نام سینورابدیتیس الگانس ، موش ، مگس سرکه و گیاه آرابیدوپسیس.

۴۳- با مهندسی ژنتیک چه نوع تغییراتی می‌توان در گیاهان ایجاد کرد؟

پاسخ: اصلاح محصولات گیاهان ، ایجاد گیاهان مقاوم نسبت به شرایط مختلف زیست محیطی ، تنظیم سرعت رسیدن میوه‌ها ، افزایش ارزش غذایی گیاهان ، تولید گیاهان مقاوم نسبت به علف کش‌ها ، تولید گیاهان مقاوم نسبت به حشرات.

۴۴- گال چه نوع بیماری است؟ عامل آن چیست؟ چه نوع گیاهانی را آلوده می کند؟

پاسخ: نوعی بیماری گیاهی‌است که باعث ایجاد تومورهای بزرگ روی گیاه می‌شود و عامل آن نوعی پلاسمید باکتریایی‌است.گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی،توتون و سویا را آلوده می‌کند.

۴۵- چگونه از پلازمیدTi برای دست ورزی در ژن‌های گیاه‌استفاده می‌شود؟

پاسخ: محققان ژن ایجاد کننده‌ی تومور را از پلازمید Ti خارج و یک DNA خاص را جایگزین آن می‌کنند.سپس آ« را با یک تفنگ ژنی به سلول‌های گیاه گندم شلیک می‌کنند.

۴۶- روش تولید هورمون رشد گاوی را با روش‌های مهندسی ژنتیک بیان کنید.

پاسخ: ژن هورمون رشد گاوی را وارد باکتری‌ها می‌کنند. باکتری این هورمون را با هزینه‌ای کم تولید می‌کند. بنابراین اضافه کردن آن به رژیم غذایی گاوها مقرون به صرفه خواهد بود.

۴۷- از دام‌ها برای تولید کدام نوع پروتئین‌ها با روش تکنولوژی ژن استفاده می‌شود؟

پاسخ: برای تولید پروتئین‌هایی که از طریق تکنولوژی ژن در باکتری ها تولید نمی شوند.

۴۸- جانور تراژنی چه نوع جانداری‌است؟

پاسخ: جانوری است که در سلول‌های آن DNA بیگانه وجود دارد.

۴۹- از جانوران تراژنی چه‌استفاده‌ای می‌شود؟

پاسخ: تولید پروتئین‌های پیچیده‌ی انسانی و به کار بردن آن‌ها برای اهداف دارویی.

۵۰- چگونگی تولید گوسفند دالی را بنویسید.

پاسخ: ویلموت سلول پستان گوسفند را در اثر تحریک الکتریکی با سلول تخمک فاقد هسته‌ی یک گوسفند دیگر ادغام کرد.این سلول تقسیم شد و اولین سلول‌های جنین را به وجود آورد. ویلموت سلول‌های حاصل را درون رحم گوسفند ماده‌ای کار گذاشت.حاصل این کار تولد گوسفندی بود که دالی نام گرفت.دالی از نظر ژنتیکی کاملا مشابه گوسفندی بود که سلول پستان از آن گرفته شده بود.

۵۱- آزمایش ویلموت در خصوص تولید گوسفند دالی چه اهمیتی داشت؟

پاس

خ: این فرضیه را که نمی توان از سلول‌های تمایز یافته کلون و موجود زنده‌ی کامل تولید نمود رد کرد.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۳ Comments

Add a Comment
 1. ممنون……….با اجازه من کپی کردم

  1. مهدی اصغری عظمی

   خواهش میکنم . موفق باشید دوست گرامی

 2. مهدی رستمی

  لطفا اگه امکانش هست به این سوالات پاسخ بدین؟؟؟
  ۱-اولین ژن دست ورزی شده به ترتیب در جاندار دهنده ژن و جاندار تراژنی توسط چه آنزیم هایی رونویسی میشود؟
  ۲-دو آنزیم موردنیاز در مرحله کلون ژن را بنویسید.
  ۳-در۳۲۰میلیون سال پیش در شکل گیری جنگل های باتلاقی کدام گیاهان غلبه داشتند؟
  ۴-در تولید کدام گروه از پروتئین های مفید پزشکی به جای باکتری از دام ها استفاده میشود؟
  ۵-برای تعیین ژنوم انسان به انواع کروموزوم های موردنیاز اشاره کنید.
  ۶-شخصی ادعا میکند میتوکندری اپران دارد و فرد دیگری میگوید اپران ندارد….کدام درست است؟
  ۷-به طور معمول در تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها راه انداز بین کدام قسمت ها قرار دارد؟
  مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *