زیست چهارم . فصل ۴

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- نقطه‌ی عطف پیدایش تفکرجدید در مورد تحول گونه‌ها چه بود؟

پاسخ: سفر دریایی داروین با کشتی بیگل.

۲- قبل از سفر دریایی داروین ، بیشتر دانشمندان در مورد تغییر و تحول گونه‌ها چه عقیده‌ای داشتند؟

پاسخ: گونه‌های جانداران را موجودی ازلی که از آغاز پیدایش بدون تغییر بوده تصور می کردند.

۳- مهم ترین اصل نظریه لامارک در خصوص تغییر گونه‌ها چیست؟

پاسخ: لامارک احتمال داد تغییر گونه‌ها ، در نتیجه‌ی‌استفاده‌یا عدم استفاده‌ی فیزیکی افراد از اندام‌های بدن خود است. اندازه‌ی اندام‌های بدن فرد در نتیجه‌ی‌استفاده‌ی بیش تر ، افزایش و در نتیجه‌ی عدم استفاده کاهش می یابد.

۴- کدام بخش از نظریات لامارک مورد توجه داروین قرار گرفت؟

پاسخ: علت تغییر گونه‌ها در ارتباط با تغییر شرایط فیزیکی حیات است.

۵- چارلز لیل در کتاب خود« مبانی زمین شناسی» از چه فرضیه‌ای حمایت کرده بود؟

پاسخ: سطح زمین در گذر زمان متحمل تغییرات تدریجی شده‌است.

۶- مهم ترین مشاهدات داروین در طول سفر دریایی خود چه بود؟

پاسخ: در آمریکای جنوبی سنگواره‌هایی از نوعی جانور به نام آرمادیلو یافت که بسیار شبیه هم بودند ولی با نمونه‌های زنده تفاوت‌هایی داشتند. همچنین در جزایر گالاپاگوس گیاهان و جانورانی دید که شبیه گیاهان و جانوران سواحل آمریکای جنوبی بودند.

۷- دیدگاه مالتوس در مورد رشد جمعیت انسانی و غذا چه بود؟

پاسخ: رشد جمعیت انسانی سریع تر از منابع غذایی است.رشد جمعیت انسانی به صورت تصاعد هندسی و منابع غذایی در بهترین حالت خود رشد عددی دارند.

۸- جمعیت را تعریف کنید.

پاسخ: جمعیت بیانگر گروهی از افراد یک گونه‌است که با همدیگر در یک زمان و در یک مکان زندگی می کنند.

۹- مهم ترین اصل نظریه انتخاب طبیعی داروین چیست؟

پاسخ: افرادی که از نظر ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری ، با محیط خود تطابق بیش تری دارند ، احتمال بقا و زادآوری آن‌ها بیش تر است.

۱۰- انتخاب طبیعی را تعریف کنید.

پاسخ: داروین فرایندی را که طی آن جمعیت‌ها در پاسخ به محیط خود تغییر می کنند ، انتخاب طبیعی نامید.

۱۱- سازش را تعریف کنید.

پاسخ: تغییراتی که در یک گونه به منظور تطابق بهتر آن گونه با محیط خود انجام می گیرد ، سازش نامیده می‌شود.

۱۲- چه عواملی موجب شد که داروین تا مدتی نتوانست عقاید خود را منتشرکند؟

پاسخ: فشارهای کلیسا و سخت گیری نسبت به انتشار بعضی از کتب علمی و اندیشه‌های نو و نیز عدم اقبال عمومی.

۱۳- آلفرد والاس چه نقشی در انتشار نظریه تغییر گونه‌ها داشت؟

پاسخ: نامه ای به داروین نوشت و ضمن بیان فرضیه‌ی خود در مورد تغییر گونه‌ها، داروین را تشویق به انتشار نظریه‌ی مشترکشان کرد.

۱۴- نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی بر پایه مطالعات چه کسانی بنا شده‌است؟

پاسخ: داروین و مندل.

۱۵- برپایه نظریه ترکیبی ، اساس گوناگونی ژنی جمعیت‌ها چیست؟

پاسخ: ۱-جهش ۲- تفکیک کروموزوم‌های والدین هنگام تقسیم میوز. ۳- مبادله‌ی قطعات کروموزوم‌های همتا هنگام تقسیم میوز (کراسینگ اوور) ۴- لقاح تصادفی گامت‌های نر و ماده با یکدیگر.

۱۶- براساس نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، گوناگونی ژنی جمعیت‌ها چه نتایجی به دنبال دارد؟

پاسخ: ۱-در فنوتیپ افراد ظاهر می‌شود.۲-افرادی که از نظر فنوتیپی سازگارترند ، بیش تر تولید مثل می‌کنند.۳- انتخاب طبیعی باعث تغییر در فراوانی نسبی صفات در جمعیت‌ها و سرانجام ، پیدایش گونه‌های جدید می‌شود.

۱۷- چه نوع محیط هایی برای سنگواره شدن مناسب هستند؟

پاسخ: زمین‌های کم ارتفاع مرطوب ، جویبارها ، رودخانه‌های دارای حرکت کند ، دریاهای کم عمق و مناطق نزدیک آتشفشان‌هایی که از آن‌ها خاکستر بلند می شود.

۱۸- چه نوع محیط هایی برای سنگواره شدن مناسب نیستند؟

پاسخ: جنگل‌های مرتفع کوهستان‌ها ، علفزارها و بیابان‌ها.

۱۹- چه نوع جانورانی با احتمال بیشتری سنگواره می‌شوند؟

پاسخ: جانورانی که دارای بخش‌های سخت مثل اسکلت بیرونی سخت ، دندان و استخوان باشند.

۲۰- دیرینه شناسان چگونه سنگواره‌ها را مرتب می‌کنند؟

پاسخ: با استفاده‌از روش عمر سنجی با دقت نسبتا زیادی سن سنگواره‌ها را از کهن ترین به جوان ترین تعیین و مرتب می‌کنند.

۲۱- بررسی توالی آمینواسیدهای پروتئین‌های مشابه در جانداران مختلف چه موضوعی را تأیید می‌کند؟

پاسخ: در صورت وقوع تغییر، گونه‌هایی که در گذشته‌ی نزدیک تر از یک نیای مشترک ایجاد شده باشند نسبت به گونه‌هایی که در گذشته‌ی دورتر از همان نیا اشتقاق پیدا کرده‌اند دارای تفاوت کم تری در توالی آمینواسیدی خود هستند.

۲۲- منظور از نیای مشترک چیست؟

پاسخ: گونه ای است که دو یا چند گونه از تغییر آن اشتقاق پیدا کرده باشند.

۲۳- از درخت‌های تبارزایشی چه‌استفاده‌هایی می‌شود؟

پاسخ: چگونگی ارتباط تحولی جانداران را نشان می‌دهند و شواهد محکمی‌برای تغییر گونه‌ها فراهم می‌آورند.

۲۴- منظور از اندام وستیجیال چیست؟ اندام وستیجیال چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: اندامی که در جانداران مختلف منشأ یکسانی دارد اما نقش اصلی خود را انجام نمی دهد یا به طور خیلی جزئی انجام می دهد. اندام‌های وستیجیال نشان دهنده‌ی تغییرات جاندار در گذشته هستند.

۲۵- اندام‌های همولوگ چه اندام‌هایی هستند؟ مثال بزنید.

پاسخ: اندام‌هایی که در جانداران مختلف منشأ جنینی یکسانی دارند اما شکل و کار آن‌ها با هم متفاوت است.

۲۶- رویان مهره داران در دوره جنینی چه شباهتی به‌یکدیگر دارد؟

پاسخ: هر رویان یک دم ، چهار جوانه که منشأ اندام‌های حرکتی هستند و یک حفره‌ی گلویی ایجاد می کند.

۲۷- حفره‌های گلویی در کدام جانوران باقی مانده‌است؟

پاسخ: در ماهی های بالغ و دوزیستان نابالغ.

۲۸- مفهوم الگوی تغییر تدریجی در مورد تغییر گونه‌ها چیست؟

پاسخ: رویدادهای تدریجی در طول زمان منجر به تشکیل گونه‌های جدید می شود.

۲۹- مفهوم الگوی تعادل نقطه ای در مورد تغییر گونه‌ها چیست؟

پاسخ: هرگونه پس از یک دوره‌ی طولانی عدم تغییر ، به طور ناگهانی دچار تغییر شده‌است.

۳۰- چه عواملی می تواند تغییرات ناگهانی ایجاد کند؟

پاسخ: وقایعی مثل: انفجارهای آتشفشانی ، اثرات برخورد خرده سیارک ها ، دوره‌های یخبندان و … .

۳۱- سنگواره‌ها کدامیک از الگوهای تغییرگونه‌ها را تأیید می کنند؟

پاسخ: هر دو الگو را. در صورت وجود حلقه‌های حدواسط الگوی تغییر تدریجی و در صورت پیدا نشدن این حلقه‌ها ، دانشمندان الگوی تعادل نقطه ای (ناگهانی) را پیشنهاد می کنند.

۳۲- محیط چه نقشی در بروز تغییرات در گونه دارد؟

پاسخ: در تعیین جهت و مقدار تغییرات نقش دارد.

۳۳- مفهوم ملانینی شدن صنعتی چیست؟

پاسخ: بسیاری از جانداران در پاسخ به محیط های آلوده‌ی صنعتی رنگدانه‌هایی تولید می کنند که موجب تیره شدن رنگ پوست آن‌ها و هم رنگ شدن با محیط می‌شود. به این پدیده ملانینی شدن صنعتی می گویند.

۳۴- ملانینی شدن صنعتی چه تأثیری در انتخاب طبیعی دارد؟

پاسخ: موجب بقای جاندار ، بالا رفتن توان زادآوری و افزایش فراوانی نسبی او می‌شود.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *