زیست چهارم . فصل ۵

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- چه عاملی موجب تجزیه‌ی یک جمعیت می شود؟

پاسخ: عاملی که مانع آمیزش افراد با یکدیگر و زادآوری آن‌ها شود.

۲- انواع جمعیت را از نظر میزان آزادی عمل آن‌ها برای آمیزش با یکدیگر نام ببرید.

پاسخ: جمعیت باز ، جمعیت بسته و جمعیت نیمه باز.

۳-منظور از جمعیت باز و بسته چیست؟

پاسخ: اگر افراد جمعیت برای آمیزش با یکدیگر هیچگونه مانعی نداشته باشند جمعیت باز است و اگر افراد جمعیت نتوانند با یکدیگر آمیزش داشته باشند آن جمعیت بسته‌است.

۴-خزانه‌ی ژنی جمعیت را تعریف کنید.

پاسخ: در ژنتیک به مجموعه‌ی‌ژن‌های موجود در سلول‌های زابشی هر جمعیت خزانه‌ی ژنی آن جمعیت می گویند.

۵-چرا در ژنتیک جمعیت به جای به دست آوردن تعداد واقعی آلل‌ها فراورانی نسبی آن‌ها را محاسبه می کنند؟

پاسخ: چون به علت بزرگی جمعیت به دست آوردن تعداد واقعی آلل‌ها ممکن نیست.

۶-اصل‌هاردی- واینبرگ را در مورد ژن‌های جمعیت بیان کنید.

پاسخ: در جمعیت‌های بزرگ در صورت آمیزش‌های تصادفینسبت آلل‌های غالب به مغلوب و نیز نسبت فراوانی افراد خالص به ناخالص در نسل‌های پی در پی ثابت است مگر این که جمعیت تحت تاثیر نیرو یا نیروهای تغییردهنده قرار گیرد که به نفع یا به زیان ماندگاری یک یا چند آلل خاص عمل می‌کنند.

۷-عوامل مؤثر در برقرار ماندن تعادل‌هاردی- واینبرگ را نام ببرید.

پاسخ:۱-جهش ژنی رخ ندهدیا این که تعادل جهش برقرار باشد یعنی برابر بودن تعداد جهش‌های رفت و جهش‌های برگشت. ۲-مهاجرت صورت نگیرد.۳-آمیزش‌ها تصادفی باشد ، یعنی جفت گیری به ژنوتیپ و فنوتیپ افراد وابسته نباشد.۴-جمعیت به قدری بزرگ باشد که اثر شانس سبب نوسانات تصادفی در فراوانی آلل‌ها نشود.۵-انتخاب طبیعی رخ ندهد ، یعنی شانس بقا و تولید مثل برای همه‌ی افراد آن یکسان باشد.

۸-عوامل برهم زننده‌ی تعادل‌هاردی- واینبرگ را نام ببرید.

پاسخ: جهش ، شارش ژن ، آمیزش غیر تصادفی ، رانش ژن ، انتخاب طبیعی.

۹-تعادل جهش یعنی چه؟

پاسخ: یعنی برابر بودن تعداد جهش‌های رفت و جهش‌های برگشت.

۱۰- مهم ترین نقش جهش در جمعیت‌ها چیست؟

پاسخ: ایجاد تنوع در جمعیت‌ها. جهش ماده‌ی خام لازم برای تغییر گونه‌هاست اما جهت آن را تعیین نمی کند.

۱۱-چرا جهش به تنهایی نمی تواند جهت تغییرات گونه‌ها را تعیین کند؟

پاسخ: چون مفید یا مضر بودن جهش توسط انتخاب طبیعی تعیین می شود. ممکن است در بعضی از شرایط محیطی یک جهش به عنوان جهش مفید ماده‌ی خام لازم برای تغییرات بعدی را فراهم کند اما همان جهش در شرایط دیگر موجب حذف گونه توسط انتخاب طبیعی گردد.

۱۲-شارش ژن را تعریف کنید.

پاسخ: هنگامی که افرادی از یک جمعیت به جمعیتی دیگر مهاجرت می‌کنند ، تعدادی از آلل‌های جمعیت مبدا را به خود به جمعیت مقصد وارد می‌کنند که به‌این پدیده شارش ژن می‌گویند.

۱۳-منظور از آمیزش غیر تصادفی چیست؟

پاسخ: این است که احتمال آمیزش افراد جمعیت با یکدیگر با هم برابر نیست و به ژنوتیپ یا فنوتیپ افراد ارتباط دارد.

۱۴-انواع آمیزش غیرتصادفی را نام ببرید.

پاسخ: درون آمیزی ، آمیزش همسان پسندانه ، آمیزش ناهمسان پسندانه.

۱۵-درون آمیزی را تعریف کنید.

پاسخ: آمیزش میان خویشاوندان نزدیک را درون آمیزی می گویند.

۱۶- نتیجه‌ی درون آمیزی چیست؟

پاسخ: فراوانی نسبی آلل‌ها را تغییر نمی دهد اما سبب فراوانی افراد خالص و کاهش افراد ناخالص می شود.

۱۷-آمیزش همسان پسندانه چه نوع آمیزشی است؟ مثال بزنید.

پاسخ: هرگاه آمیزش میان افرادی که فنوتیپ یا ژنوتیپ یکسان دارند صورت گیرد آمیزش از نوع همسان پسندانه‌است.

۱۸- نتیجه‌ی آمیزش همسان پسندانه چیست؟

پاسخ: افزایش فراوانی افراد خالص و کاهش تنوع ژنی.

۱۹- آمیزش ناهمسان پسندانه چه نوع آمیزشی است؟ چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

پاسخ: آمیزش افرادی که از نظر ژنوتیپ یا فنوتیپ یکسان نیستند . نتیجه: فراوانی افراد ناخالص و تنوع ژنی.

۲۰- مثالی از آمیزش ناهمسان پسندانه ذکر کنید.

پاسخ: ژن خود ناسازگاری در گیاه شبدر.در این گیاه وقتی دانه‌ی گرده روی کلاله‌ی مادگی می نشیند، آلل‌های این ژن تعیین می‌کنند که لوله‌ی گرده تشکیل خواهد شد یا نه.سلول‌های کلاله‌ی مادگی دیپلوئید و دانه‌های گرده‌هاپلوئیدند.زمانی لوله‌ی گرده تشکیل خواهد شد که آلل موجود در دانه‌ی گرده با دو آلل موجود در کلاله‌ی مادگی متفاوت باشد.

۲۱-رانش ژن را تعریف کنید.

پاسخ: در جمعیت‌های کوچک ، رخدادهای تصادفی ممکن است منجر به تغییر در فراوانی آلل‌ها و گاهی حذف بعضی آلل‌ها از جمعیت شود که به‌این پدیده رانش ژن می‌گویند.

۲۲- چرا رانش ژن در جمعیت‌های کوچک شدیدتر است؟

پاسخ: در این جمعیت‌ها ممکن است برخی افراد دارای ژنوتیپ کمیاب پیش از رسیدن به سن تولید مثل بمیرند و در آمیزش شرکت نکنند.

۲۳-اثربنیان گذار را تعریف کنید.

پاسخ: هرگاه تعداد کمی از افراد جمعیت به محیطی جدید مهاجرت کنند و در آنجا جمعیت جدیدی را بنیان نهند به این پدیده‌اثر بنیان گذار گفته می شود.

۲۴- مواردی از موارد عملکرد انتخاب طبیعی در جمعیت را ذکر کنید.

پاسخ: انتخاب جفت،تعداد دفعات جفت گیری،تولید گامت‌های سالم،تعداد سلول‌های زیگوت تولید شده پس از هربار جفت گیری،درصد سلول‌های زیگوت که به نوزاد تبدیل می‌شوند،شانس زنده ماندن زاده‌ها تا سن تولید مثل، شانس زنده ماندن والدین پس از تولید مثل به ویژه در گونه‌هایی که والدین از فرزندان مراقبت می‌کنند.

۲۵-شایستگی تکاملی چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: توصیف کمی در مورد انتخاب طبیعی است. اهمیت: شایستگی هر فرد نشان می دهد که سهم نسبی او در تشکیل خزانه‌ی ژنی نسل بعد چقدر است.

۲۶- چرا انتخاب طبیعی بر فنوتیپ تأثیر می کند و کاری به ژنوتیپ ندارد؟

پاسخ: چون آنچه مجموعه توانایی های فرد برای سازگاری با محیط است فنوتیپ می باشد نه ژنوتیپ و از آنجا که آلل‌های غالب چه به شکل خالص و چه ناخالص یک نوع فنوتیپ ایجاد می کنند بنابراین نوع ژنوتیپ در انتخاب طبیعی نمی تواند مؤثر باشد.

۲۷- انواع صفات را از نظر تنوع حالت‌ها و فنوتیپ ها نام برده و مثال بزنید.

پاسخ: ۱- صفات متقابل که هر صفت فقط دو حالت متقابل دارد مثل شکل دانه‌های نخود فرنگی که‌یا صاف یا چروکیده هستند. ۲- صفات پیوسته‌یا کمّی که هر صفت حالات متعدد و مختلفی را نشان می دهد. مثل طول قد انسان.

۲۸-اثر انتخاب طبیعی بر صفات پیوسته تابع چه نوع الگوهایی است؟

پاسخ: ۱-انتخاب جهت دار. ۲- انتخاب پایدار کننده. ۳-انتخاب گسلنده.

۲۹- انتخاب جهت دار چه موقع روی می دهد؟ مثال بزنید.

پاسخ: موقعی که شرایط محیط تغییر کند یا جانداران به محیط جدیدی وارد شوند. مثال‌های کتاب.

۳۰- انتخاب مصنوعی را تعریف کنید.

پاسخ: تغییر در صفات گیاهان یا جانوران را که به انتخاب انسان صورت می گیرد ، انتخاب مصنوعی می نامند.

۳۱-مفهوم انتخاب پایدار کننده چیست؟ چه موقع روی می دهد؟

پاسخ: گاهی انتخاب طبیعی در جهت حفظ وضع موجود عمل می‌کند.یعنی افرادی که در میانه‌ی طیف قرار دارند نگه می دارد و در جهت حذف فنوتیپ های‌استانه‌ای عمل می‌کند.در محیط های نسبتا پایدار رخ می‌دهد.

۳۲- فسیل زنده را تعریف کنید.

پاسخ: موجوداتی که بازمانده‌ی جانداران میلیون‌ها سال پیش هستند و شباهت فراوانی به آن‌ها دارند.

۳۳- انتخاب گسلنده چه موقع روی می دهد؟

پاسخ: موقعی روی می دهد که انتخاب طبیعی فنوتیپ های‌استانه‌ای را بر فنوتیپ های حد واسط ترجیح دهد. در محیط های دارای شرایط ناهمگن رخ می‌دهد.

۳۴-چه عواملی موجب استمرار گوناگونی ژنی در جمعیت‌ها می شوند؟

پاسخ: عواملی که منجر به تنوع در خزانه‌های ژنی جمعیت‌ها می شوند.

۳۵- عوامل پدیدآورنده تنوع در خزانه ژنی جمعیت‌ها کدامند؟

پاسخ: جهش ، شارش ژنی ، انتخاب طبیعی ، نوترکیبی و کراسینگ اُور.

۳۶- مفهوم نوترکیبی ژن‌ها چیست؟

پاسخ: کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از آلل‌های ژن‌های مختلف که قبلا سابقه نداشته‌است.

۳۷- منظور از گامت‌های والدی و گامت‌های نوترکیب چیست؟

پاسخ: گامت‌هایی که نظیر آن‌ها در گامت‌های والدین وجود داشته‌است گامت‌های والدی و انواع جدید را گامت‌های نوترکیب می گویند.

۳۸- نوترکیبی چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: می تواندبدون نیاز به پیدایش آلل‌های جدید بر تنوع ژنتیکی بیفزاید.

۳۹- کراسینگ اور را توضیح دهید.

پاسخ: گاهی هنگام جفت شدن کروموزوم‌ها در میوز۱ ، قطعاتی بین کروموزوم‌های همتا مبادله می‌شود.اگر این قطعات دارای آلل‌های متفاوت باشند ، ترکیب جدیدی از آلل‌ها به وجود می‌آید که به آن کراسینگ اور می‌گویند.

۴۰-پدیده‌ی برتری افراد ناخالص چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: موجب حفظ آلل‌ها شده و تنوع ژنی را در جمعیت‌ها نگه می دارد.

۴۱- چرا در انتخاب وابسته به فراوانی شایستگی تکاملی به فراوانی افراد گونه بستگی دارد؟

پاسخ: چون افراد در حالتی که فراوانی آن‌ها زیاد است با احتمال بیشتری نسبت به زمانی که فراوانی آن‌ها کمتراست از بین می روند.

۴۲-منظور از انتخاب متوازن کننده چیست؟ انواع آن را نام ببرید.

پاسخ: نوعی از انتخاب که سبب حفظ تنوع در جمعیت‌ها می شود ، انتخاب متوازن کننده نام دارد.

انواع: انتخاب وابسته به فراوانی و برتری افراد ناخالص.

۴۳- تعریف ارنست مایر در مورد گونه چیست؟

پاسخ: گونه به مجموعه جاندارانی گفته می‌شود که می‌توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده‌های زایا و زیستا به وجود آورند ولی نمی‌توانند با گونه‌های دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند.

۴۴-منظور از ساز و کارهای جدا کننده چیست؟ انواع آن را نام ببرید.

پاسخ: عواملی که در جدا نگه داشتن خزانه‌های ژنی گونه‌های مختلف مؤثرند. سدهای پیش زیگوتی و سدهای پس زیگوتی.

۴۵- بعضی از سدهای پیش زیگوتی را نام ببرید.

پاسخ: جدایی بوم شناختی ، جدایی رفتاری ، جدایی زمانی ، جدایی مکانیکی و جدایی گامتی.

۴۶- منظور از جدایی بوم شناختی چیست؟

پاسخ: نوعی جدایی است که در مورد گونه‌هایی مطرح است که در یک منطقه زندگی می کنند ولی زیستگاه‌های آن‌ها متفاوت است.

۴۷-منظور از جدایی رفتاری چیست؟

پاسخ: نشانه‌هایی که اعضای هر گونه برای جلب توجه جفت از خود بروز می‌دهند ویژه‌ی همان گونه‌است.

۴۸- جدایی زمانی چیست؟

پاسخ: هرگاه دو گونه ، در فصل‌های مختلفی از سال تولید مثل کنند منجر به جدایی دو گونه می‌شود.

۴۹- منظور از جدایی مکانیکی چیست؟

پاسخ: تلاش برای جفت گیری بین افراد متعلق به گونه‌هایی که تفاوت‌های ساختاری زیادی باهم دارند ، موفقیت آمیز نیست.به‌این پدیده جدایی مکانیکی گفته می‌شود.

۵۰- منظور از جدایی گامتی چیست؟

پاسخ: یعنی حتی اگر گامت‌های گونه‌های مختلف ، در کنار هم قرار گیرند ، به ندرت ممکن است سلول زیگوت تشکیل شود.به‌این پدیده جدایی گامتی گفته می‌شود.

۵۱-در مورد گونه‌هایی که لقاح داخلی دارند ، جدایی گامتی چگونه انجام می شود؟

پاسخ: معمولا اسپرم‌های یک گونه در دستگاه تناسلی ماده‌ای از گونه‌ی دیگر زنده نمی مانند.

۵۲-در مورد گونه‌هایی که لقاح خارجی دارند ، جدایی گامتی چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: اسپرم‌های هرگونه فقط تخمک های همان گونه را بارور می کند. شناسایی گامت‌های هم گونه به کمک مولکول‌های ویژه ای که در سطح گامت‌ها وجود دارند انجام می‌شود.

۵۳-بعضی از سدهای پس زیگوتی را نام ببرید.

پاسخ: نازیستایی دورگه ، نازایی دورگه ، ناپایداری دودمان دورگه.

۵۴- نازیستایی دورگه چیست؟

پاسخ: گاهی ممکن است به علت ناسازگاری در اطلاعات ژنتیکی کروموزوم‌هایی که از دو گونه‌ی مختلف آمده‌اند ، جنین در مراحل اولیه بمیرد. این پدیده را نازیستایی دورگه می گویند.

۵۵- نازایی دورگه چیست؟

پاسخ: ممکن است جاندار دو رگه‌ی حاصل از آمیزش دو گونه‌ی مختلف ، زیستا باشد اما زایا نباشد. این پدیده را نازایی دورگه می گویند.

۵۶- مفهوم ناپایداری دودمان دورگه چیست؟

پاسخ: در بعضی موارد دورگه‌های نسل اول زیستا و زایا هستند اما هنگامی که‌این دورگه‌ها با هم یا با یکی از گونه‌های اولیه آمیزش می‌کنند ، زاده‌های نازیستا و نازا پدید می‌آورند.

۵۷- بزرگی مانع جغرافیایی برای جدا کردن افراد گونه از یکدیگر به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: به میزان تحرک جاندار مورد نظر.

۵۸-گونه زایی دگر میهنی چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: نوعی گونه زایی‌است که با جدایی مکانی جمعیت‌ها شروع می‌شود.

۵۹- گونه زایی هم میهنی چگونه به وجود می آید؟

پاسخ: نوعی گونه زایی‌است که بدون نیاز به جدایی مکانی و جغرافیایی و بین جمعیت‌هایی که در یک زیستگاه به سر می‌برند اتفاق می‌آفتد.

۶۰-علت اصلی پیدایش پلی پلوئیدی در جانداران چیست؟

۶۱- در چه صورتی گیاه تتراپلوئید می تواند زاده‌های زایا و زیستا به وجود آورد؟

پاسخ: خودلقاحی انجان دهد یا در نزدیکی آن ، گیاه تتراپلوئیدی از همان گونه و با همان تعداد کروموزوم وجود داشته باشد.

۶۲- چرا تشکیل گیاهان پلی پلوئید نوعی گونه زایی هم میهنی محسوب می‌شود؟

پاسخ: چون با وجود این که این گیاهان در کنار هم زندگی می کنند اما نمی‌توانند با هم آمیزش کنند و در نتیجه خزانه‌ی ژنی آن‌ها از هم جدا می‌ماند.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۲ Comments

Add a Comment
 1. سلام یک سوال
  این سوال هایی که اینجا هستند از زیست پیش ۹۵ هستند

  1. مهدی اصغری عظمی

   سلام
   بلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *