زیست چهارم . فصل ۶

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-جامعه‌ی زیستی را تعریف کنید.

پاسخ: مجموعه‌ای از جمعیت‌های مختلف است که در یک محیط زندگی می‌کنند و باهم ارتباط دارند.

۲- جمعیت را تعریف کنید.

پاسخ: مجموع افراد هم گونه که در زمانی خاص و در یک محل معین زندگی می‌کنند.

۳- ویژگی های اصلی جمعیت را ذکر کنید.

پاسخ: اندازه ، تراکم و پراکنش.

۴- اندازه جمعیت را تعریف کنید.

پاسخ: اندازه جمعیت تعداد افراد تشکیل دهنده‌ی آن است.

۵- عوامل مؤثر بر اندازه جمعیت را ذکر کنید.

پاسخ: تولد ، مرگ و میر، مهاجرت به داخل و بیرون.

۶-آهنگ افزایش ذاتی جمعیت را چگونه محاسبه می‌کنند؟

پاسخ: آهنگ مرگ را از آهنگ تولد کم می‌کنیم. r = B – D

۷- از آهنگ رشد طبیعی جمعیت چه‌استفاده‌ای می‌کنند؟

پاسخ: به ما امکان محاسبه و پیش بینی اندازه‌ی جمعیت را در هر واحد زمانی می‌دهد.

۸- اندازه‌ی جمعیت چه رابطه ای با بقای جمعیت دارد؟

پاسخ: ۱-خطر انقراض جمعیت‌های کوچک بیشتر است. ۲-در جمعیت‌های کوچک احتمال درون آمیزی بیشتر و در نتیجه کاهش تنوع ژنی بیشتر است. ۳-صفات ناسازگار مغلوب در جمعیت‌های کوچک با احتمال بیشتری خود را نشان می دهند.

۹- تراکم را تعریف کنید.

پاسخ: تعداد افراد یک گونه که در یک زمان مشخص در یک واحد سطح یا حجم زندگی می‌کنند تراکم آن جمعیت را تشکیل می‌دهند.

۱۰- تراکم چه تأثیری بر بقای جمعیت دارد؟

پاسخ: اگر تعداد افراد یک جمعیت کم و فاصله‌ی بین آن‌ها زیاد باشد و امکان تماس افراد آن با یکدیگر کم باشد ، توان تولید مثلی آن جمعیت نیز کم است.

۱۱- پراکنش را تعریف کنید.

پاسخ: چگونگی پراکندگی افراد جمعیت در محیط را پراکنش آن جمعیت می‌گویند.

۱۲- انواع پراکنش را نام برده مثال بزنید.

پاسخ: اتفاقی ، یکنواخت ، دسته‌ای.

۱۳- مهم ترین الگوهای رشد جمعیت را نام ببرید.

پاسخ: الگوی نمایی و الگوی لجستیک.

۱۴- ساده ترین الگوی رشد جمعیت چگونه به دست می آید؟

پاسخ: تفاوت میان آهنگ تولد و آهنگ مرگ را محاسبه می‌کنیم که واحد آن معمولا برای انسان بر اساس تعداد تولد یا مرگ در هر یک هزار نفر در سال بیان می شود.

۱۵- چه نوع جمعیت‌هایی از الگوی نمایی رشد جمعیت پیروی می‌کنند؟

پاسخ: جمعیت‌هایی که فاقد رقابت باشند یا رقابت بسیار ضعیفی داشته باشند و در شرایط کاملاً مساعد محیطی به سر ببرند و منابع کافی در اختیار همه‌ی افراد جمعیت قرار گیرد.

۱۶- عوامل وابسته به تراکم را تعریف کرده مثال بزنید.

پاسخ: منابعی که باعث محدود شدن آهنگ رشد جمعیت می شوند، عوامل وابسته به تراکم نام دارند. مثل رقابت، شیوع بیماری و شکار شدن.

۱۷-گنجایش محیط را تعریف کنید.

پاسخ: حد اکثر تعداد افراد یک جمعیت که محیط توان نگهداری آن‌ها را در خود دارد.

۱۸-مهم ترین ویژگی الگوی رشد لجستیک چیست؟

پاسخ: بر اساس این الگو ، با شدت یافتن رقابت و نزدیک شدن اندازه‌ی جمعیت به گنجایش محیط ، آهنگ رشد ، کند می شود.

۱۹- مزیت الگوی رشد لجستیک بر الگوی رشد نمایی چیست؟

پاسخ: الگوی لجستیک مشکل نامحدود در نظر گرفتن منابع را با پارامتری به نام گنجایش محیط(K) حل کرده‌است.

۲۰- موارد نقص الگوی لجستیک را ذکر کنید.

پاسخ: ۱-در این الگو به تنوع افراد گونه توجهی نمی‌شود.مثلا در جمعیت‌های طبیعی جهش موجب تنوع و تفاوت‌های فردی می‌شود.۲-ممکن است طبیعت نتواند منابع غذایی را به همان سرعتی که جاندار مصرف می‌کند بازسازی و جانشین کند.۳-کاهش تراکم همیشه به نفع افراد نیست.۴- در این الگو رشد افراد جمعیت به صورت پیوسته در نظر گرفته شده‌است در صورتی که در جمعیت‌های طبیعی ، رشد جمعیت پیوسته نیست و بیشتر جانوران و گیاهان فقط در فصول خاصی تولید مثل و تکثیر می‌کنند.۵- در این الگو برهم کنش گونه‌های مختلف در نظر گرفته نشده‌است.اصلی ترین عامل محدودکننده‌ی جمعیت در بسیاری گونه‌ها شکار شدن است نه منابع غذایی.

۲۱- درچه صورتی ممکن است گنجایش محیط(K) افزایش یابد؟

پاسخ: در صورتی که انواع جهش یافته بازده بالاتری در استفاده‌از مواد غذایی داشته باشند.

۲۲- چه نوع جمعیت‌هایی ، جمعیت‌های فرصت طلب نامیده می شوند؟

پاسخ: جمعیت‌هایی که در محیط های متغیر و غیر قابل پیش بینی زندگی می‌کنند. در شرایط مساعد به سرعت رشد می‌کنند و با پیدایش شرایط نامساعد به حداقل می رسند. مانند حشرات و گیاهان یک ساله.

۲۳-مشخصات جمعیت‌های فرصت طلب را بنویسید.

پاسخ: ۱-محیط زندگی آن‌ها متغیر و غیرقابل پیش بینی‌است.۲-مرگ و میر آن‌ها تصادفی و مستقل از تراکم است.۳-اندازه‌ی جمعیت متغیر و معمولا بسیار پایین تر از گنجایش محیط است.۴-رقابت در میان آن‌ها اغلب وجود ندارد.۵-رشد و نمو و تولید مثل سریع دارند.۶-افراد زود به سن تولید مثل می‌رسند و معمولا هر فرد یک بار فرصت تولید مثل دارد.۷-تعداد زاده‌ها زیاد اما جثه‌ی افراد کوچک می ماند.۸- طول عمر آن‌ها نسبتا کوتاه‌است.

۲۴–علت کوچک ماندن جثه افراد جمعیت‌های فرصت طلب چیست؟

پاسخ: افراد سعی می‌کنند بیش ترین انرژی را صرف تولید مثل کنند و بیش ترین تعداد زاده‌ها را در کوتاه ترین زمان به وجود آورند.

۲۵-مشخصات جمعیت‌های تعادلی را بنویسید.

پاسخ: ۱- محیط زندگی آن‌ها تا حدودی قابل پیش بینی و ثابت است.۲- مرگ و میر آن‌ها هدف دار و وابسته به تراکم است.۳- اندازه‌ی جمعیت تقریبا ثابت و نزدیک به گنجایش محیط است.۴-رقابت میان افراد شدید است.۵-رشد و نمو آهسته دارند.۶- افراد دیر به سن تولید مثل می‌رسند و معمولا هر فرد چند بار تولید مثل می‌کند.۷- تعداد زاده‌ها کم اما جثه‌ی افراد بزرگ است.۸-طول عمر آن‌ها نسبتا طولانی‌است.

۲۶-هرم جمعیت چیست؟

پاسخ: هرمی است که در آن تعداد افراد جمعیت به تفکیک جنسیت ، و بر اساس گروه‌های سنی مختلف در زمان معین نشان داده می شود.

۲۷- از هرم جمعیت چه‌استفاده‌ای می شود؟

پاسخ: برنامه ریزی برای سلامت ، آموزش و پرورش کودکان ، ایجاد شغل و مسکن و نیز پیش بینی اثری که افراد جمعیت پس از ازدواج بر جمعیت کشور خواهند گذاشت بر پایه‌ی این هرم صورت می‌گیرد.

۲۸-منظور از تکامل همراه چیست؟ نمونه‌هایی ذکر کنید.

پاسخ: هماهنگی تکاملی بین گونه‌هایی است که در یک اکوسیستم زندگی می‌کنند و باهم ارتباط نزدیک دارند. رابطه شکار و شکارچی، رابطه‌ی انگلی، هم زیستی و دفاع گیاهان در برابر گیاه خواران انواعی از تکامل همراه هستند.

۲۹- چرا انگل میزبان را نمی‌کشد؟

پاسخ: چون زندگی انگل به زندگی میزبان وابسته‌است.میزبان باعث انتقال زاده‌های انگل به میزبانان جدید نیز می‌شود.

۳۰-ترکیبات ثانوی را تعریف کنید.

پاسخ: مبارزه و دفاع گیاهان در برابر گیاه خواران توسط مواد شیمیایی خاصی موسوم به ترکیبات ثانوی انجام می شود.

۳۱- هم زیستی چگونه رابطه‌ای است؟ دو مورد از اشکال آن را نام ببرید.

پاسخ: رابطه‌ی نزدیک و درازمدت دو یا چند جاندار از گونه‌های مختلف با یکدیگر هم زیستی نام دارد. اشکال هم زیستی: هم یاری و هم سفرگی.

۳۲- هم یاری را تعریف کنید.مثال بزنید.

پاسخ: نوعی رابطه‌ی هم زیستی است که در آن هر دو طرف از هم سود می‌برند.مثل هم یاری بین مورچه و شته.

۳۳ – هم سفرگی را تعریف کرده مثال بزنید.

پاسخ: نوعی رابطه‌ی هم زیستی است که در آن یک طرف سود می‌برد و طرف دیگر نه سود می‌برد و نه زیان.مثل هم سفرگی بین دلقک ماهی و شقایق دریایی.

۳۴- چه عواملی موجب ایجاد رقابت میان جانداران می‌شود؟

پاسخ: ۱-وجود منابع مساعد مشترک در زیستگاه. ۲-محدود بودن وکافی نبودن منابع برای تمام افراد جمعیت.

۳۵- کنام را تعریف کنید.

پاسخ: نقش هر جاندار را در اکوسیستم کنام آن جاندار می گویند.

۳۶-کنام با چه عواملی ارتباط دارد؟

پاسخ: فضایی که جاندار مورد استفاده قرار می‌دهد ، غذایی که می‌خورد ، نیازهای دمایی ، رطوبتی و جفت گیری.

۳۷- زیستگاه را با کنام مقایسه کنید.

پاسخ: زیستگاه‌یک مکان فیزیکی و محل زندگی جاندار است اما کنام الگویی از زندگی است.

۳۸-چرا معمولا کنام گونه‌های مختلف متفاوت است؟

پاسخ: چون نیازهای دمایی ، غذایی ، مکانی و سایر نیلزهای آن‌ها باهم متفاوت است.

۳۹- کنام بنیادی را تعریف کنید.

پاسخ: طیفی از موقعیت‌هایی که جاندار توان زیستن در آن‌ها را دارد کنام بنیادی گفته می شود.

۴۰- کنام واقعی را تعریف کنید.

پاسخ: بخشی از کنام بنیادی که هر گونه اشغال می‌کند کنام واقعی نام دارد.

۴۱-مزیت کسب غذا از بخش کوچکی از کنام بنیادی چیست؟

پاسخ: به علت متفاوت بودن کنام واقعی گونه‌ها ، رقابت بین آن‌ها درنمی گیرد.

۴۲- نتیجه گیری رابرت مک آرتور در مورد پیدایش کنام واقعی چیست؟

پاسخ: وجود کنام واقعی باعث می شود که انتخاب طبیعی رفتارهای متفاوتی را در گونه‌های نزدیک ایجاد کند.

۴۳- علت مرگ پارامسی ها در آزمایش گوس چه بود؟

پاسخ: نسبت به مواد دفعی باکتری های موجود در محیط کشت مقاومت نداشتند.

۴۴- حذف رقابتی( نتیجه گیری گوس) را تعریف کنید.

پاسخ: اگر دو گونه در حال رقابت با یکدیگر باشند ، گونه‌ای که با کارآیی بیش تری می‌تواند از منابع استفاده کند ، گونه‌ی دیگر را از زیستگاه حذف می‌کند.

۴۵- چه موقع با وجود یکسان بودن کنام بنیادی حذف رقابتی انجام نمی‌شود؟

پاسخ: در صورتی که توانایی های سازشی جانداران متفاوت باشد و هرکدام ، کنام واقعی خاص خود را برای زندگی انتخاب کنند.

۴۶-نقش را بطه‌ی صیادی در رقابت چیست؟

پاسخ: با کاهش جمعیت صید رقابت میان آن‌ها را کاهش می دهد.

۴۷- نتیجه گیری دیوید تیلمن و همکارانش در مورد ارتباط تنوع زیستی با تولیدکنندگی را بیان کنید.

پاسخ: هر قدر تنوع گونه‌های گیاهی در منطقه بیش تر باشد ، به همان نسبت نیتروژن جذب شده‌از زمین در هر قطعه بیش تر است و میزان تولیدکنندگی افزایش می یابد.مناطقی که تعداد گونه‌های بیش تر دارند در برابر خشکی‌ها و کم آبی‌ها مقاوم ترند.بنابراین افزایش تنوع گیاهان موجب افزایش پایداری زیستگاه‌ها و اجتماعات زیستی می‌شود.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *