زیست چهارم . فصل ۹

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-بدن ویروس از چه اجزایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: ویروس قطعه‌ای از اسید نوکلئیک‌است که درون پوششی از پروتئین قرار دارد.

۲-منظور از آلوده سازی توسط ویروس چیست؟

پاسخ: وارد شدن ویروس یا ماده‌ی ژنتیک آن به درون سلول میزبان است.

۳-کدام ویژگی‌ها ی ویروس موجب شد که آن‌هارا زنده به حساب نیاورند؟

پاسخ: رشد نمی‌کنند ، هومئوستازی ندارند و متابولیسمی درون آن‌ها رخ نمی‌دهد.

۴-کپسید را تعریف کنید.

پاسخ: پوشش پروتئینی ویروس کپسید نام دارد.

۵-نام دو ویروس RNA دار و نام دو ویروس DNA دار را بنویسید.

پاسخ: ویروس RNA دار مثل HIV ، آنفلوانزا و هاری. ویروس DNA دار مثل آبله مرغان ، زگیل و باکتریوفاژ.

۶-پوشش ویروس را تعریف کنید.

پاسخ: بسیاری از ویروس‌ها غشایی دارند که کپسید را احاطه می‌کند و به آن پوشش می‌گویند.

۷-اهمیت پوشش ویروس چیست و از چه مولکول‌هایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: ویروس را برای ورود به سلول یاری می‌کند. از پروتئین، لیپید و گلیکو پروتئین ساخته شده‌است.

۸- کپسید چندوجهی چه اهمیتی برای ویروس دارد؟

پاسخ: کارآمدترین شکل ویروس برای گنجاندن ژنوم ویروس است.

۹-باکتریوفاژ را تعریف کنید.

پاسخ: ویروس‌هایی هستند که باکتری‌ها را آلوده می‌کنند.

۱۰-ساختار باکتریوفاژ را توضیح دهید.

پاسخ: ساختار پیچیده‌ای دارند.کپسید آن‌ها چندوجهی‌است و یک دم مارپیچی به آن متصل است.مولکول طویل نوکلئیک اسید ، آن قدر پیچ خورده‌است که توانسته درون کپسید چندوجهی آن جای بگیرد.

۱۱-ویروس به چه روش‌هایی وارد سلول میزبان می‌شود؟

پاسخ: ۱- سوراخ کردن دیواره‌ی سلولی باکتری و تزریق نوکلئیک اسید خود به درون آن مثل باکتریوفاژها.۲-وارد شدن از طریق شکاف های کوچکی که در دیواره‌ی سلولی ایجاد شده‌است مثل ویروس های گیاهی.۳-از طریق آندوسیتوز سلول میزبان مثل ویروس های جانوری.

۱۲-ویروس در چه صورتی برای سلول میزبان خطرناک است؟

پاسخ: در صورتی که پس از ورود به سلول میزبان ، شروع به همانندسازی‌کند.در این حالت تعداد ویروس ها آن قدر زیاد می‌شود که سلول می‌ترکد و از بین می‌رود.

۱۳- مفهوم چرخه لیتیک و چرخه لیزوژنی ویروس چیست؟

پاسخ: در صورتی که ویروس پس از ورود به سلول میزبان ، شروع به همانندسازی‌کند و ویروس های جدید بسازد به‌این مسیر چرخه لیتیک می‌گویند و اگر ویروس پس از ورود تا مدتی درون سلول میزبان بماند و همانندسازی نکند به‌این مسیر چرخه لیزوژنی گویند.

۱۴-چرخه لیتیک شامل چه مراحلی‌است؟ آن را توضیح دهید.

پاسخ:شامل مراحل آلوده سازی ، همانندسازی همراه با تخریب سلول است.ژن‌های ویروسی با استفاده‌از امکانات سلول میزبان ، به تولید ژن‌های ویروسی و پروتئین‌های ویروسی مثل کپسید می‌پردازند.این ترکیبات با آرایش خاصی در کنار هم قرار می‌گیرند و ویروس کامل ایجاد می‌کنند.

۱۵-نحوه انجام چرخه لیزوژنی ویروس را توضیح دهید.

پاسخ:در این چرخه ، ویروس پس از ورود تا مدتی درون سلول میزبان می مانند و به جای تولید ذرات جدید در درون کروموزوم سلول میزبان قرار می‌گیرند که در این حالت به آن‌ها پروویروس می‌گویند.هرگاه سلول میزبان تقسیم شود پروویروس نیز همراه با آن تقسیم می‌شود و به سلول‌های دختر انتقال می یابد.بنابراین ژنوم ویروس بدون تخریب سلول میزبان تکثیر می‌شود.

۱۶-منظور از پرو-ویروس چیست؟

پاسخ: ژن‌های ویروسی غیرفعالی هستند که خود را درون ژنوم سلول میزبان جای داده‌اند و همراه با تکثیر ژنوم میزبان تکثیر می‌شوند.

۱۷-چه عاملی ممکن است چرخه لیزوژنی ویروس را به چرخه لیتیک تبدیل کند؟

پاسخ: بروز تغییر در محیط.

۱۸- در مورد اختصاصی بودن میزبان ویروس ها چه فرضیه‌ای ارائه شده‌است؟

پاسخ: علت این امر به منشا ویروس ها برمی‌گردد.بر این اساس ویروس ها هنگامی‌پدید آمدند که قطعاتی از نوکلئیک اسید سلول‌ها به خارج از سلول راه‌یافتند.

۱۹- پریون‌ها از چه مولکولی ساخته شده‌اند؟

پاسخ: پروتئین.

۲۰-پریون چگونه‌ایجاد بیماری می‌کند؟

پاسخ: بیماری زایی پروتئین‌ها بر اساس تغییر شکل پروتئین‌ها استوار است. شکل و ساختار پریونی که باعث بیماری می‌شود ، آنچنان تغییر می‌کند که قادر به کار نیست و بنابراین بیماری زاست.این پریون در صورت تماس با پریون‌های طبیعی شکل آن‌ها را تغییر می‌دهند و به پریون بیماری زا تبدیل می‌کنند.

۲۱- ویروئید چیست و چه نوع بیماری‌هایی ایجاد می‌کند؟

پاسخ: تک رشته‌ای از RNA است که کپسید ندارد.از عوامل مهم بیماری زایی در گیاهانند.

۲۲- موارد اختلاف باکتری‌ها با یوکاریوتها را شرح دهید.

پاسخ: ۱- هسته: باکتری‌ها پروکاریوت هستند و برخلاف یوکاریوت‌ها هسته‌ی سازمان یافته ندارند.۲-اندازه‌ی سلول: بیش تر باکتری‌ها در حدود ۱ میکرومتر قطر دارند و از یوکاریوت‌ها کوچک ترند.۳-پرسلولی بودن: باکتری‌ها تک سلولی هستند.۴-کروموزوم: کروموزوم باکتری‌ها از DNA حلقوی تشکیل شده‌است اما کروموزوم یوکاریوتی دارای DNA خطی‌است که پروتئین‌هایی به آن متصل است.۵-تولید مثل: باکتری‌ها با تقسیم دوتایی تولید مثل می‌کنند اما یوکاریوت‌ها با تقسیم پیچیده‌ای که هم تقسیم هسته و هم تقسیم سیتوپلاسم را شامل می‌شود تولید مثل می‌کنند.۶-داشتن تاژک و پیلی در باکتری‌ها.۷-گوناگونی متابولیسمی: باکتری‌ها توانایی‌های متابولیسمی متعدد دارند.

۲۳- چرا اجتماعات باکتری‌ها را نمی‌توان پرسلولی به حساب آورد؟

پاسخ: چون برخلاف جانداران پرسلولی واقعی ، سیتوپلاسم آن‌ها باهم ارتباط مستقیمی ندارد.

۲۴- وظایف پیلی چیست؟

پاسخ: به باکتری کمک می‌کند تا به سطوح مختلف یا دیگر سلول‌ها بچسبد و به باکتری‌ها کمک می‌کند تا ماده‌ی ژنتیک خود را طی فرایندی به نا

م هم یوغی مبادله کنند.

۲۵- هم یوغی چیست و چه اهمیتی برای باکتری دارد؟

پاسخ: تبادل ماده‌ی ژنتیک بین دو باکتری که با چسبیدن به‌یکدیگر صورت می‌گیرد هم‌یوغی می‌گویند. به باکتری امکان می‌دهد که ژن‌های مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک را از سرده‌ای به سرده‌ی دیگر منتقل کنند.

۲۶- انواع باکتری‌ها را از نظر شکل نام ببرید.

پاسخ: باسیلوس(میله‌ای) ، کوکوس(کروی) و اسپریلیوم(مارپیچی).

۲۷- پیشوندهای «استرپتو» و «استافیلو» در نام‌گذاری باکتری‌ها چه مفهومی دارند؟

پاسخ:اگر اجتماع باکتری‌ها به صورت رشته‌ای باشد ، آن‌ها را با پیشوند «استرپتو» و اگر خوشه‌ای باشد ، آن‌ها را با پیشوند «استافیلو» مشخص می‌کنند.

۲۸- انواع باکتری‌ها را براساس نوع دیواره نام ببرید.

پاسخ: گرم-مثبت و گرم-منفی.

۲۹- رنگ آمیزی گرم در پزشکی چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: باکتری‌های گرم-مثبت و گرم-منفی با آنتی‌بیوتیک‌های متفاوتی نابود می‌شوند.

۳۰-آندوسپور چیست و چه اهمیتی برای باکتری دارد؟

پاسخ: دیواره‌ی ضخیمی‌است که دور تا دور کروموزوم باکتری را می‌پوشاند و علاوه بر کروموزوم مقدار کمی سیتوپلاسم را نیز در خود جای داده‌است. نسبت به تنش‌های محیطی مقاوم است و باکتری را در شرایط سختی مثل کمبود مواد غذایی، خشکی و دمای زیاد حفظ می‌کند و می‌تواند پس از سال‌ها رویش خود را از سر گیرد و باکتری فعالی تولید کند.

۳۱- انواع باکتری‌ها را بر اساس شیوه‌ی کسب انرژی و غذا نام ببرید.

پاسخ: باکتری‌های اتوتروف و باکتری‌های هتروتروف که باکتری‌های اتوتروف شامل فتوسنتزکننده‌ها و شیمیو اتوتروف‌ها هستند.

۳۲- اساس تقسیم بندی باکتری‌های فتوسنتزکننده چیست؟ این باکتری‌ها شامل چه گروه‌هایی هستند؟

پاسخ: نوع رنگیزه‌ی فتوسنتزی.شامل: باکتری‌های غیرگوگردی ارغوانی ، باکتری‌های گوگردی سبز، باکتری‌های گوگردی ارغوانی و سیانوباکتری‌ها.

۳۳- منبع تأمین الکترون برای باکتری‌های فتوسنتز کننده چیست؟

پاسخ: باکتری‌های گوگردی ارغوانی و سبز از ترکیبات گوگردی مثل H2S ، باکتری‌های غیر گوگردی ارغوانی از ترکیبات آلی مثل اسیدها و کربوهیدرات‌ها و بالاخره سیانوباکتری‌ها از آب الکترون دریافت می‌کنند.

۳۴- باکتری‌های شیمیو اتوتروف انرژی اولیه‌ی مورد نیاز خود را از کجا بدست می‌آورند؟

پاسخ: از مولکول‌های غیرآلی مثل آمونیاک و هیدروژن سولفید.

۳۵- معروف ترین باکتری‌های شیمیو اتوتروف را نام برده و اهمیت آن‌ها را بنویسید.

پاسخ: نیتروزوموناس و نیتروباکتر. در خاک زندگی می‌کنند و با شوره گذاری باعث حاصلخیزی خاک می‌شوند.

۳۶- شوره گذاری را تعریف کنید.

پاسخ: فرایندی‌است که طی آن آمونیاک به وسیله‌ی اکسیداسیون به نیترات تبدیل می‌شود.

۳۷- مهم ترین نقش‌های باکتری‌های هتروتروف را بنویسید.

پاسخ: ۱- تجزیه کنندگی. ۲- تهیه‌ی دارو و آنتی‌بیوتیک. ۳- تثبیت نیتروژن برای گیاهان پروتئین‌ساز. ۴- ایجاد مسمومیت‌های غذایی.

۳۸- ریزوبیوم‌ها جزء کدام نوع باکتری‌ها هستند؟درکجا زندگی می‌کنند و چه اهمیتی دارند؟

پاسخ: جزء با کتری‌های هتروتروف. در ریشه‌ی گیاهان تیره‌ی نخود مثل باقلا ، یونجه ، شبدر ، لوبیا و … زندگی می‌کنند.عمل شوره گذاری را انجام می‌دهند و با افزایش نیتروژن خاک باعث حاصلخیزی آن می‌شوند.

۳۹- باکتری‌ها با چه روش‌هایی ایجاد بیماری می‌کنند؟ مثال بزنید.

پاسخ: ۱- استفاده‌از میزبان به عنوان غذا مثل «مایکوباکتریوم توبرکلوسیز» (عامل بیماری سل) و «پروپیونی باکتریوم آکنس» (مولد جوش صورت). ۲- تولید ترکیبات شیمیایی سمّی موسوم به توکسین‌. مثل باکتری مولد دیفتری و مسمومیت غذایی موسوم به بوتولیسم.

۴۰- چگونگی فعالیت باکتری مولد جوش را بیان کنید.

پاسخ: در غده‌های چربی پوست رشد می‌کنند و نوع خاصی از چربی را متابولیزه می‌کنند.در طی بلوغ با افزایش مقدار چربی در غده‌های چربی ، بر مقدار این باکتری‌ها افزوده می‌شود.در نتیجه منافذ غدد چربی مسدود می‌شود.بنابراین چربی در پوست تجمع می یابد و جوش پدید می‌آید.

۴۱- نام باکتری مولد دیفتری ، مشخصات و چگونگی فعالیت آن را بنویسید.

پاسخ: کورینه باکتریوم دیفتریا. گرم مثبت است. درگلو رشد می‌کند و سم آن بر قلب ،اعصاب، کبد و کلیه‌ها اثر می‌کند.

۴۲- شایع ترین مسمومیت غذایی توسط کدام باکتری ایجاد می‌شود؟ علایم آن چیست؟

پاسخ: باکتری‌استافیلوکوکوس اورئوس. تهوع ، استفراغ و اسهال.

۴۳- نام باکتری مولد بوتولیسم چیست؟ چگونه فعالیت می‌کند؟

پاسخ: کلستریدیوم بوتولینُم. اگر غذاهای بسته‌بندی شده به اندازه‌ی کافی حرارت نبینند ، این باکتری که جزء ‌باکتری‌های آندوسپورداراست کشته نمی‌شود و در غذا تولید سمی کشنده می‌کند که بر دستگاه عصبی اثر می‌گذارد.از علایم آن، دید دوتایی و فلج شدگی‌است.

۴۴- باکتری‌ها را چگونه از بین می‌برند؟

پاسخ: آب جوش ، مواد شیمیایی ضدعفونی‌کننده و آنتی‌بیوتیک‌ها.

۴۵- چرا آنتی‌بیوتیک‌ها بر ویروس‌ها مؤثر نیستند

؟

پاسخ: آنتی‌بیوتیک‌ها با فرایندهای سلولی تداخل دارند و چون این فرایندها در ویروس رخ نمی‌دهد ، بر ویروس ها موثر نیستند.

۴۶- موارد استفاده‌ی باکتری‌ها را در زندگی آدمی‌بنویسید.

پاسخ: پردازش مواد غذایی تخمیری مثل لبنیات و سرکه ، تولید مواد شیمیایی برای مصارف صنعتی مثل استون و بوتانول ، استفاده در مهندسی ژنتیک برای تولید دارو و ژن درمانی ، استخراج سنگ معدن و تخلیص عنصر مورد نظر مثل مس و اورانیوم ، پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی و شیمیایی.

۴۷- چگونگی‌استفاده‌از باکتری‌های شیمیواتوتروف برای‌استخراج سنگ معدن را توضیح دهید.

پاسخ: این سنگ معدن‌ها معمولا مقدار کمی‌آز عنصر مورد نظر را دارند و حاوی گوگردند. باکتری‌ها می‌توانند گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل می‌کنند.بعد سنگ معدن را با آب شستشو می‌دهند.آب ترکیبات محلول گوگردی را می‌شوید و از سنگ معدن جدا می‌کند.آنچه باقی می ماند عنصر مورد نظر است.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *