سوالات علوم چهارم ابتدایی درس به درس با پاسخ

درس ۱ علوم چهارم ابتدایی زنگ علوم

سوال ۱- لباس های خیس بارنگ سیاه ومشکی درزیرنورآفتاب زودتر خیس می شوندیا لباس های بارنگ سفیدو روشن؟چرا؟
جواب – لباس های بارنگ سیاه ومشکی-زیرا لباس های خیس بارنگ سیاه و مشکی بیشترنور و گرمایخورشیدراجذب می کنندودرنتیجه آب آن ها زودتربخارشده وخشک می شود.
سوال ۲-درفصل تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهادمی کنید؟چرا؟
جواب -لباس های سفیدبارنگ روشن را –زیرا لباس های سفیدبارنگ روشن ، بیش ترنور وگرمای خورشیدرا منعکس کرده وبرگردانده وکم ترجذب می کنند درنتیجه بدن ما راخنک نگه می دارند.
سوال ۳-حباب چگونه تشکیل می شود؟وچراحباب هایی که باقالب های مختلف درست می کنیم همه ی آن ها گردتشکیل می شوند؟
جواب – ملکول های آب دارای کشش سطحی هستندبااضافه کردن صابون به آب کشش سطحی ملکول های آبرا کم ترمی کنیم
و وقتی داخل قالب های مختلف حاوی مخلوط آب وصابون فوت کرده و هوا را وارد آن ها می کنیم
به شکل گرد درمی آیند.  ملکوهای آب دور هوای واردشده به طورسریع به هم می چسبند
سوال ۴- آیا می توان حباب هایی با شکل های دیگری به غیر از شکل گرد درست کرد؟چگونه؟
جواب – بلی-بادستگاه های بسیارپیشرفته درعلم فیزیک.
————————

درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها

سوال ۱-مخلوط چیست؟
جواب – اگردویاچندماده اعم ازجامدیامایع یا گازراباهم قاطی کنیم مخلوط درست می شود.
سوال ۲-مخلوط یکنواخت یامحلول یامخلوط همگن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.
جواب -اگردویاچندماده راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن ها به طوریکسان بین هم پخش شوندبه آن مخلوط یکنواخت یامخلوط همگن یامحلول می گویند.
درمخلوط یکنواخت یامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا نمی شوند،
معمولا شفاف هستندوگاهی ذرات موادمخلوط شده ممکن است تغییرکنندویابه ماده ای دیگرتبدیل شوند.
سوال ۳- مخلوط غیربکنواخت یامخلوط نا همگن چیست؟سه ویژگی آن رابیان کنید.
جواب – اگردویاچندماده راباهم قاطی کنیم به طوری که ذرات آن ها به طوریکسان بین هم پخش نشوند به آن مخلوط غیریکنواخت یامخلوط ناهمگن می گویند.
درمخلوط غیریکنواخت یامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا می شوند،معمولا شفاف نیستندوذرات موادمخلوط شده تغییرنمی کنند.
سوال ۴-تفاوت وفرق مخلوط یکنواخت(همگن یامحلول)بامخلوط غیریکنواخت(ناهمگن)درچیست؟سه موردبیان کنید.
جواب -درمخلوط یکنواخت همگن یامحلول ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا نمی شوند،
معمولا شفاف هستندوگاهی ذرات موادمخلوط شده ممکن است تغییرکنندویابه ماده ای دیگرتبدیل شوند
ولی درمخلوطغیریکنواخت یامخلوط ناهمگن ذرات دوماده خودبه خودوبه راحتی ازهم جدا می شوند
،معمولا شفاف نیستندوذرات موادمخلوط شده تغییرنمی کنند.

سوال ۵-سهم شما دراستفاده ی درست ازمخلوط ها چیست؟چهارموردبیان کنید.

جواب – الف : هنگام شستن دست ها دراستفاده ازمایع دست شویی زیاده روی نمی کنم.
ب: هیچ گاه شوینده های مختلف را باهم مخلوط نمی کنم زیراممکن است به ماده ای خطرناک تبدیل شده وبه من آسیب بزند.
ج:هیچ گاه مخلوط هایی را نمی شناسم نمی چشم.
د: هنگام استفاده ازمخلوط ها برچسب روی آن ها رابه دقت می خوانم
سوال ۶-مخلوط ها درزندگی ما چه استفاده وکاربردهایی دارند؟سه موردبیان کنید.
جواب – الف: ازمخلوط آب با سیمان یاگچ یا آهک و…درساختمان سازی استفاده می کنیم.
ب: ازمخلوط آب وموادخوراکی درآشپزی استفاده می کنیم.
ج : ادویه ها،شوینده ها،داروها و…که درتغذیه وسلامت ما نقش دارندمعمولاازمخلوط ها درست می شوند و…
سوال ۷-حل شونده وحلال چیست؟مثال بزنید.
جواب -به ماده ای که حل می شودحل شونده وبه ماده ای که حل می کند حلال می گویند.مثال:درمحلول
شکرباآب، شکرماده ی حل شوند ه وآب ماده ی حلال است
سوال ۸ – سه مخلوط که برای جانداران وطبیعت مضرهستند نام ببرید.
جواب – شوینده ها،سم ها،رنگ ها و…
سوال ۹-چندروش جداسازی مخلوط ها رابیان کنید.
جواب- صاف کردن-بخارکردن-سرریزکردن-ساکن گذاشتن و…
—————————-

درس ۳ علوم چهارم ابتدایی

سوال ۱- انرژی چیست؟
جواب – انرزی توانایی انجام دادن کاراست.
سوال ۲-چندنوع انرژی نام ببرید.
جواب – انرزی حرکتی-انرژی نورانی- انرژی صوتی- انرزی گرمایی –انرژی بادی –انرژی آبی-انرژی الکتریکی انرژی هسته ای و…
سوال ۳-آیا وقتی گرسنه اید می توانید درمسابقه ی دومیدانی برنده شوید؟چرا؟
جواب – خیر-زیراخوردن غذا باعث ایجادانرژی لازم دربدن وداراشدن توانایی لازم،برای انجام کارهای
مختلف،ازجمله دویدن است.
سوال ۴-انرژی حرکتی چیست؟
جواب -همه ی اجسامی که حرکت می کنندانرزی دارندبه این نوع ازانرژی، انرزی حرکتی می گویند.
سوال ۵-فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی ازانرژی دارد؟
جواب – انرژی حرکتی
سوال ۶-درخودروها بنزین می سوزدوانرژی گرمایی تولیدمی کند این شکل ازانرزی به چه شکل دیگری ازانرژی درخودروتبدیل می شود؟
جواب – به انرزی حرکتی
سوال ۷-انرژی موردنیازشما برای پخت وپزوگرم کردن خانه ازچه چیزهایی به دست می آید؟
جواب – ازانواع سوخت ها و…
سوال ۸-درچه کارهایی ازانرزی گرمایی استفاده می شود؟
جواب – دراتوکردن لباس ها- درذوب کردن مواد-درخشک کردن موادمختلف-درتولیدبرق به وسیله ی کوره یآفتابی و…
سوال ۹-چندمنبع انرژی نام ببرید.
جواب -خورشید-سوخت ها-آب-غذاها و…

سوال ۱۰ -اصلی ترین منبع انرژی که زندگی وحیات موجودات زنده به آن بستگی داردکدام است؟وچه مزیت وبرتری بردیگرانرژی هادارد؟

جواب  -خورشیدنام دارد-پاک است وآلودگی ندارد- رایگان است-تقریبا بی پایان است
سوال ۱۱ -چندوسیله نام ببریدکه ازانرزی الکتریکی استفاده می کند؟
جواب  -پنکه-لباس شویی-یخچال-تلویزیون و…
سوال ۱۲ -هرگاه مقداری ماسه رادرون ظرف دربسته می ریزیم ومدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم میشوند.چرا؟
جواب  -زیرابراثرحرکت ماسه ها به هم مالیده می شودوانرژی حرکتی به انرزی گرمایی تبدیل می شود.
سوال ۱۳ -ازانرزی نورانی چه استفاده هایی می شود؟
جواب  -برای رشددادن گیاهان-برای روشنایی خانه ها-برای دیدن اجسام و…
سوال ۱۴ -انرزی صوتی چیست؟
جواب  -صداانرژی دارد به انرزی صدا، انرژی صوتی می گویند.
سوال ۱۵ -صدای هواپیما، پنجره ها رامی لرزانددراین حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل می شود؟
جواب  – انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود
سوال ۱۶ -سهم شما درحفاظت ازمنابع انرژی چیست؟
جواب  – بایدازمصرف بی جای انرزی ها خودداری کرده وبا انجام کارهای درست منابع انرژی رابیشترحفظ کنیم.
سوال۱۷سه نمونه ازکارهایی را که برای صرفه جویی وحفاظت ازمنابع انرزی انجام می دهیدبیان کنید.
جواب  -درزمستان به جای زیادکردن شعله ی بخاری لباس گرم می پوشم-خانواده ی من برای رفت وآمد به جایاستفاده ازخودروی شخصی ازخودروهای عمومی استفاده می کنند-چراغ های اضافی را درخانه خاموش می کنمو…
سوال ۱۸ -نومنه هایی ازکارهایی راکه موجب مصرف انرژی وکاهش منابع انرژی می شوندبیان کنید.
جواب  -استفاده ازپنکه وکولربرای خنک کردن هوای خانه-پختن غذا با استفاده ازاجاق گاز-رفت وآمدبااتوبوس یاماشین شخصی- استفاده ازانرژی الکتریکی برای روشن کردن انواع لامپ ها و…
سوال ۱۹ -چرانباید درگوش کسی دادبزنیم؟
زیراصوت انرزی داردوممکن است باعث پاره شدن پرده ی گوش شود.
——————————-

سوال وجواب درس ۴ علوم چهارم ابتدایی علوم الکتریسیته

سوال ۱- انرژی الکتریکی چیست ودرکجاها ازآن استفاده می شود؟
جواب -یکی دیگرازشکل های انرژی،انرژی الکتریکی است.بیش تروسایل درخانه ها،کارخانه ها،فروشگاه ها وبیمارستان ها و…باانرژی الکتریکی کارمی کنند.
سوال ۲- انرژی الکتریکی درکجاتولیدمی شود؟وچگونه به مکان های مختلف می رسد؟
جواب -انرژی الکتریکی درنیروگاه های برق تولیدمی شودوازراه کابل ها وسیم هابه خانه های شما،مدرسه ها ،کارخانه ها وبیمارستان ها و…منتقل می شود.
سوال ۳-وسیله ای نام ببرید که قادربه ذخیره سازی انرزی الکتریکی است؟
جواب -انواع باتری
سوال ۴-مدارالکتریکی چیست؟
جواب -الکتریسیته برقبه وسیله ی سیم ازباتری جاری می شودولامپ را روشن می کند وپس ازآن به وسیله یبرمی گردد.به تشکیل چنین حالتی مدارالکتریکی می گویند.
سوال ۵-کارکلیدچیست؟
جواب ۵-کارکلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته درمداراست.
سوال ۶-اجزای یک مدارالکتریکی ساده رانام ببرید.
جواب -باتری،سیم،لامپ،کلید

سوال ۷-رسانا ی الکتریکی ونارسانای الکتریکی چیست؟

جواب -بعضی ازچیزها مانندمیخ آهنی، گیره ی فلزی،سیم مسی ،طلاونقره ومانندآن ها جریان الکتریسیتهیاهمان برق را ازخود عبور می دهند که به آن ها رسانای الکتریکی می گویند.
بعضی ازوسایل مانندچوپ،پلاستیک،کاغذ وشیشه ومانندآن ها جریان الکتریسیته یا همان برق را ازخودعبورنمی دهند که به آن ها نارسانای الکتریکی می گویند.
سوال ۸-مهم ترین منابع تولیدجریان الکتریسیته چه نام دارند؟
جواب – سوخت ها
سوال ۹-چرابایددرمصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟
جواب -زیرامقدارسوخت ها محدوداست،یعنی آن ها پس ازمدتی مصرف کردن تمام می شوند.
سوال ۱۰ -چندموردازاستفاده های انرژی الکتریکی را نام ببرید.
جواب  -برای روشن کردن خانه به وسیله ی لامپ ها-شارژتلفن همراه-تماشای تلویزیون-شستن لباس به وسیله ی لباس شویی و…استفاده می شود.
سوال ۱۱ -اگربرق خانه ی شما یک هفته قطع شودباچه مشکلاتی مواجه می شوید؟
جواب  -هیچ یک ازوسایل الکتریکی کارنمی کنند وزندگی فلج می شود.
سوال ۱۲ -چندوسیله نام ببرید که باباتری کارمی کنند؟
جواب  -چراغ قوه،ساعت،کنترل تلویزیون،اسباب بازی ها و…
سوال ۱۳ -چرادربرخی ازوسایل بیش ازیک باتری به کارمی رود.
جواب  -زیرا به انرزی الکتریکی بیش تری نیازدارند.
سوال ۱۴ -سهم شما درحفاظت ازمنابع انرژی با استفاده درست از انرژی الکتریکی چیست؟
جواب – الف : بادیدازمصرف بی رویه ی سوخت ها خودداری کنیم.
ب:موقع ترک اتاق لامپ ها راخاموش کنیم.
ج:پس ازخاموش کردن وسایل برقی مثل تلویزیون وهود و… کلیدبرق آنها راقطع می کنم.
——————————-

پرسش وپاسخ های درس ۵ علوم چهارم ابتدایی علوم گرما وماده

سوال ۱- دمای هوا درتابستان پیش تراست یا درزمستان؟به چه دلیل؟
جواب -درتابستان-زیرا زمین به خورشیدنزدیک وطول روزها بیش تراست بنابراین گرمای بیش تری ازخورشیدبه زمین منتقل می شود.
سوال ۲-برای دسته ی قابلمه کدام ماده بهتراست؟چوب؟فلز؟پلاستیک؟ به چه دلیل؟
جواب -چوب-زیراخاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما بیش تراست وبسیاردیر وخیلی کم گرما را منتقل می کند.
سوال۳ -درچهارلیوان چوبی،شیشه ای،پلاستیکی وفلزی تانیمه آب گرم ریخته ایم.پس ازمدتی درکدام لیوان آب گرم ترمی ماند؟چرا؟
جواب ۳-درلیوان چوبی- زیرادیرترگرما را به اطراف منتقل می کندوخاصیت نارسانایی آن نسبت به عبورگرما بیش تراست.
سوال ۴-دما رابا چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟
جواب -با دما سنج
سوال ۵- چندنوع مختلف دماسنج نام ببرید.
جواب -دیجیتالی-پزشکی-الکلی-دیواری-نواری و…
سوال ۶-چراشکلات برروی خط کش فلزی زودترازخط کش پلاستیکی وچوبی ذوب می شود؟
جواب =زیراگرما ازخط کش فلزی زودترعبورمی کندوخاصیت نارسانایی آن نسبت به گرما کم تراست.
سوال ۷-معمولا برای پختن غذا ازظروفی باجنس کدام فلزها استفاده می شود؟چرا؟
جواب – ازجنس مس وچدن-زیرا زودترگرما را منتقل می کنندتا غذابپزد وخاصیت نارسانایی آن ها نسبت به گرما کم تر است.

سوال ۸-رسانا ونارسانای گرمایی چیست؟

به موادی مانندفلزات که گرما رازودترازخودعبورمی دهندرسانای گرمایی می گویند.
به موادی مانندهوا،چوب وپلاستیک که بسیاردیرتر وکم ترگرما را ازخودعبور می دهندنارسانای گرمایی می گویند.
سوال ۹- دما را باچه واحدی اندازه می گیرند؟
جواب -سانتی گراد یا سلسیوس
سوال ۱۰ -آیاگرما وسرما خاصیت انتقالی دارند؟
جواب  -بلی-گرما ازمحیط گرم به محیط سرد منتقل می شودوسرما از محیط سرد به محیط گرم منتقل می شود.
سوال ۱۱ -کدام ماده خاصیت نارسانایی کم تری دارد؟روزنامه،پارچه یا هوا؟
جواب  – هوا
سوال ۱۲ -چه وسایلی ازخروج گرماب خانه درزمستان جلوگیری می کنند؟
جواب  -در وپنجره های دوجداره که بین آن ها پرازهواست-درزگیرهای پلاستیکی-دیوارهای دو جداره- سقف و دیوارهای کاذب پلاستوفومی ازجنس پلاستیک با حباب های هوا درداخل آن ها و…
سوال ۱۳ -سهم شمادرحفاظت ازانرژی گرمایی چیست؟
جواب  -درساختن خانه ها مصالحی به کارببریم که کم ترگرما راعبورمی دهند- درز دروپنجره ها رابادرزگیرهابگیریم
-دروپنجره ها رادرزمستان بازنگذاریم وازپرده های ضخیم وکلفت درزمستان برای پنجره ها استفاده کنیم.
سوال ۱۴ – چرا فلاسک های معمولا چای به صورت دوجداره که بین آن ها پرازهواست یا به صورت تک جداره و ازموادی که بین آن ها پرازحباب هواست ساخته می شوند؟
جواب – زیراهوا نارسانایی بسیارزیادی نسبت به گرما داردوخیلی کم گرما را ازخودعبورمی دهد.
—————————–

پرسش وپاسخ درس ۶علوم چهارم سنگ ها

سوال ۱-سنگ هاازچه نظرتفاوت دارند؟
جواب -ازنظرشکل،نوع،جنس،رنگ،زبری ،صافی ،سختی واندازه و… متفاوت هستند.
سوال ۲-سنگ ها به چنددسته ی تقسیم می شوند؟نام ببرید.
جواب -به سه دسته-سنگ های رسوبی-سنگ های آذرین-سنگ های دگرگونی
سوال ۳-سنگ ها ی داخل رودها؛ درمسیرحرکتی خودچه تغییراتی پیدامی کنند؟
جواب -سنگ ها هنگام حرکت درداخل رودها به هم برخوردکرده ،می شکنند
ولبه های تیزآن هاصاف واندازه ی آن هاهم کوچک تر می شودوذره های ریزسنگ هابه همراه آب به بخش های پایین ترمی روند.
سوال ۴-سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟
جواب -رودهنگام حرکت سنگ های ریزودرشت را به همراه گل ولای به دریا ودریاچه می برد که ته نشین شده و لایه لایه روی هم قرارمی گیرند
پس ازگذشت سال های طولانی براثرفشاروسنگینی آب؛سخت شده وسنگ های رسوبی راپدیدمی آورند.
سوال ۵-سنگ های رسوبی چه ویژگی هایی دارند؟
جواب ۵-لایه لایه اندوجنس ورنگ هرلایه با لایه ی دیگرمتفاوت است.

سوال ۶-سنگ های آذرین چگونه تشکیل می شوند؟

جواب -سنگ های درون زمین به دلیل گرمای بسیارزیادآن به حالت ذوب شده هستند،این موادمذاب درهرکجاسردشوندسنگ های آذرین رابه وجودمی آورند.
سوال ۷-سنگ ها ی دگرگون شده شده چگونه به وجودمی آیند؟
جواب -برخی ازسنگ ها به سبب فشاروگرمای زیادتغییرمی کنندبه همین دلیل به آن ها سنگ های دگرگون شده می گویندمثل مرمر.
سوال ۸-ازسنگ ها چه استفاده هایی می شود؟ ۴مورد
جواب -درساختمان سازی،صنعت،پزشکی وهنر و….
سوال ۹-چه عواملی موجب پایان زودهنگام منابع ارزشمندی مثل سنگ ها می شود؟ ۲مورد
جواب -استفاده زیادازسنگ ها-بازیافت نکردن زباله های فلزی وشیشه ای و…
سوال ۱۰ -کندن سنگ ها ازکوه وزمین چه ضرری دارد؟
جواب  -به محل زندگی گیاهان وجانوران آسیب می رساند.
سوال ۱۱ -چندنمونه ومثال ازموارداستفاده ی سنگ ها رابیان کنید.
جواب – ساختن مغزمداد،گچ تخته سیاه،ساخت دروپنجره ودستگیره فلزی، نمک غذاو…
سوال ۱۲ سهم شمادرحفاظت ازمنابع خدادادی مثل سنگ ها چیست؟ ۲مورد
جواب  – زباله های فلزی رادرطبیعت رها نمی کنم،مدادخود را بیهوده نمی تراشم و…

—————————-

سوالات درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا

سوال ۱-آیا خاصیت آهن ربایی درهمه جای آهن ربا یکسان است؟توضیح دهید.
جواب -خیر-خاصیت آهن ربایی دروسط آهن ربا به دلیل آزادی عمل کم ذرات آهن ربا ، کم تراست ولی در قطب ها به دلیل آزادی عمل زیادذرات آهن ربا، خاصیت آهن ربایی بیش تراست.
سوال ۲-آیا آهن ربا ها قدرت یکسانی دارند؟چرا؟
جواب -خیر-زیراقدرت آهن ربا ها به جنس ونوع ماده ی تشکیل دهنده ی آن،بزرگی وکوچکی و…بستگی دارد.
سوال ۳-به کجای آهن رباقطب آهن ربا گفته می شود؟
جواب -به دوسرآهن ربا که خاصیت آهن ربایی وجذب بیش تری دارندقطب آهن رباگفته می شود.
سوال ۴-هرآهن ربا چندقطب دارد؟
جواب -دو قطب
سوال ۵-آیاآهن ربا به همه ی فلزات می چسبد؟توضیح دهید
جواب -خیر،آهن ربا به چیزهای آهنی ویادارای آهن وبه برخی ازفلزات دیگرمانندکبالت،نیکل وانواع فولاد و…می چسبد
ولی به غیرفلزها وبسیاری ازفلزات دیگرمثل طلا ومس ونقره وسرب و…. نمی چسبد.
سوال ۶-قطب های آهن ربا چه تاثیری بریکدیگردارند؟(مهم)
جواب -قطب های هم نام یگدیگر را دفع می کنند وقطب های غیرهم نام یکدیگررا جذب می کنند.
سوال ۷-چگونه می توان خاصیت آهن ربایی درمیخ ایجادکرد؟
جواب -یکی از قطب های آهن ربا را برروی یک سرمیخ ۱۰ سانتی معمولی قرارمی دهیم وآهن ربا را تاسردیگرمیخ می کشیم آن را برداشته ودوباره تکرار می کنیم
اگراین عمل را تا ۵۰ بارتکرار کنیم میخ ۱۰ سانتی معمولی خاصیت آهن ربایی پیدایی می کندالبته پس ازمدتی این خاصیت ازبین خواهدرفت.

سوال ۸-قطب های آهن ربا راچگونه نام گذاری می کنند؟

جواب -اگر تشت پرآبی را بر روی سطح صافی بگذاریم وسپس یک یولونیت روی آب قرارداده وآهن ربایی راروی آن قراردهیم؛
قطبی ازآهن ربا را به طرف قطب شمال زمین قرار می گیردقطب شمال آهن ربا می نامند
سوال ۹-ازقطب نما چه استفاده هایی می شود؟
جواب -درمسافرت های هوایی ودریایی برای تعیین مسیرحرکت، برای پیداکردن جهت های جغرافیایی درمیدان های نبرد و…
سوال ۱۰ -ازآهن ربا ی الکتریکی چه استفاده هایی می شود؟
جواب  – برای جا به جایی اجسام سنگین درکارخانه ها، برای جداسازی مواد مغناطیسی از دیگرمواد و…
سوال ۱۱ -مراکزبازیافت چگونه می توانند وسیله های آهنی را سریع ترازبقیه موادجداکنند؟
جواب ۱۱ -به وسیله ی آهن ربای الکتریکی
سوال ۱۲ -استفاده ازکالا های بسته بندی شده ی فلزی چه فایده ها وضررهایی دارد؟دومورد
جواب  -مدت زمان ماندگاری کالاهای بسته بندی شده زیاد بوده ودربرابرحمل ونقل آسیب پذیری کم تریدارند
ولی ازطرف دیگراستفاده ازآن ها موجب می شودمعادن مربوط به آن ها زودترپایان یابند وتولیدزباله بیش ترشودو…
سوال ۱۳ -بازیافت زباله چه فایده هایی دارد؟
جواب  -باعث می شود منابع ومعادنی که برای تولید آن ها به کارمی رود دیرتر تمام شود ومحیط زندگی ما هم کم ترآلوده شود و…
سوال ۱۴ -سهم شما دربازیافت زباله چیست؟
جواب  – زباله های خشک را از تر جدا درمحل مخصوص آن ها می گذارم، زباله های فلزی وشیشه ای و کاغذی را درسطل مخصوص آن قرار می دهم و…
سوال ۱۵ -قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟
جواب  – به شدت جریان الکتریسیته ودور سیم پیچ آن.
———————————-

پرسش وپاسخ های درس ۸علوم چهارم ابتدایی آسمان درشب

سوال ۱-منظومه ی شمسی چیست؟
جواب -به خورشید وتمام سیاره ها وچیز های دیگری که به دورآن می چرخند منظومه ی شمسی می گویند.
سوال ۲- هشت موردازسیارات شنا خته شد ه ی منظومه ی شمسی رابه ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.
جواب – عطارد تیر-زهره ناهید-زمین ارض-مریخ بهرام-مشتری برجیس-زحل کیوان- اورانوس آهوره یا خدای آسمان ها-نپتون خدای دریاها
سوال ۳- سردی وگرمی سیارات درمنظومه ی شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟
جواب – هرچه سیاره ای به خورشید نزدیک باشدگرم تر وهرچه دورترباشد سردتراست.
سوال ۴- فرق ستاره با سیاره چیست؟
جواب – ستاره از خود نور دارد ولی سیباره ازخودنورندارد.
سوال ۵- چراستاره ها راهنگام رروز درآسمان نمی بینیم؟
جواب – به دلیل نور زیادخورشید در روز .
سوال ۶-چرا سیاره ها وخورشیددرزمنظومه ی شمسی به هم برخوردنمی کنند؟
جواب – به دلیل داشتن مدارمخصوص به خود و فاصله ونظم حرکتی وجاذبه ی مشخص بین آن ها.
سوال ۷-چرا نوربرخی ستاره ها بیش تراست؟
جواب – برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.
سوال ۸-آیا فاصله ی همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟
جواب -خیر
سوال ۹-نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟
جواب -خورشید
سوال ۱۰ -کهکشان چیست؟
جواب  – تمام ستاره ها وسیاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبار وگازهای موجودمیان آن ها ،
به دلیل وجودنیروی جاذبه دربین خودشان؛درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.
سوال ۱۱ – کهکشانی که منظومه ی شمسی(خورشید وزمین و…) درآن قرارداردچه نام دارد؟
جواب  -کهکشان را ه شیری

سوال ۱۲ – ستاره وسیاره چیست؟

جواب  – به اجرام آسمانی که ازخودنوردارندستاره وبه اجرام آسمانی که ازخودنورندارندسیاره می گویند.
سوال ۱۳ -جنس سیاره ای زحل و اورانوس ونپتون ازچیست؟
جواب  – ازگاز
سوال ۱۴ -زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟
جواب -زحل
سوال ۱۵ -مریخ یا بهرام به چه رنگی درآسمان دید می شود؟چرا؟
جواب  -قرمز- به دلیل وجودآهن زنگ زده فراوان درسطح آن.
سوال ۱۶ -نزدیک ترین سیاره به خورشید درمنظومه ی شمسی چه نام دارد؟
جواب  -عطارد
سوال ۱۷ -دورترین سیاره دربین سیاره های خوانده شده ی منظومه ی شمسی درکتاب علوم چهارم چه نام دارد؟
جواب  -نپتون
سوال ۱۸ – مدار درمنظومه ی شمسی به چه چیزی گفته می شود؟
جواب  -به مسیرحرکت سیاره ها ودیگرچیزها به دورخورشید درمنظومه ی شمسی مدارگفته می شود.
سوال ۱۹ -چرازمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان وجانوران است؟
جواب  -زیرا زمین دارای آب وهوا وخاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است وزیادگرم وسردنیست.
سوال ۲۰ -زمین درآسمان به چه شکلی دیده می شود؟
جواب  – به شکل کره ی آبی وسفیدزیبا
سوال ۲۱ – یک سال زمینی چگونه به وجودمی آیدوتقریباچندروز است؟
جواب  – ازیک بارگردش کامل زمین به دور خورشید؛یک سال زمینی به وجود می آید که تقریبا ۳۶۵ روز است.
سوال ۲۲ -یک شبانه روز چگونه به وجود می آید وتقربیا چندساعت است؟
جواب  – ازیک بارگردش کامل زمین به دورخود؛یک شبانه روز به وجودمی آیدکه تقریبا ۲۴ ساعت است.
سوال ۲۳ -تقویم کشو مابرچه اساسی تنظیم شده است؟
جواب  -براساس گردش زمین به دورخورشید
———————————–

پرسش وپاسخ های بدن ما ۱ درس ۹ علوم چهارم ابتدایی

سوال ۱-کوچک ترین واحدساختمانی بدن چه نام دارد؟
جواب – سلول
سوال ۲-سلول چیست؟
جواب – سلول کوچکترین واحدساختمانی بدن است.
سوال ۳-وقتی سلول های قسمتی ازبدن می میرند چگونه بهبود پیدا می کنند؟
جواب – سلول های زنده ی اطراف آن قسمت تولیدمثل می کنندبه این ترتیب سلول های جدیدجای سلول های مرده را می گیرندو زخم بهبود پیدا می کند.
سوال ۴-معمولاسلول های کدام قسمت ازپوست مرده هستند؟
جواب – سلول های روی پوست
سوال ۵-برای دیدن سلول ازچه وسیله ای استفاده می شود؟
جواب -ازمیکروسکوپ

سوال ۶-میکروسکوپ چیست؟

جواب -میکروسکوپ ها ذره بین های بسیارقوی هستندکه می توانند ذرات راچندین هزاربرابربزرگ ترازاندازه ی واقعی نشان دهند.
سوال ۷-سلول ها ازچه نظربه هم شبیه هستند؟یاهرسلول چند قسمت دارد؟نام ببرید.
جواب -همه سلول ها دارای سه قسمت اصلی شامل پرده ی دورغشاءیاپوسته،سیتوپلاسم و هسته هستند.
سوال ۸-بدن ما چگونه رشدمی کند؟یاسلول ها چگونه رشدنموده ؛تقسیم شده وزیادمی شوند؟
جواب -وقتی بدن می خواهدرشدکرده وبزرگ شود.سلول ها تقسیم شده وتولیدمثل می کنند
به این ترتیب هرسلول به دو سلول تبدیل می شود
و افزایش می یابندواین کارادامه می یابدویا رشدبه صورت جایگزین شدن سلول های جدیدبه جای سلول های مرده یاسلول های آسیب دیده درمحل زخم ها صورت می گیرد.
سوال ۹-مابرای زنده ماندن ورشدکردن به چه چیزهایی نیازداریم؟سه مورد نام ببرید.
جواب – آب وغذا و اکسیژن هوا
سوال ۱۰ -چرا سلول ها به آب وغذا واکسیژن هوا نیازدارند؟
جواب  – سلول ها به آب وغذا واکسیژن هوا نیازدارندتازنده بمانندورشدکنند.
سوال ۱۱ -گوارش یعنی چه؟
جواب  – به بسیار ریز وخردشدن غذاها به طوری که بتوانندواردسلول های بدن شوندگوارش گفته می شود.
سوال ۱۲ -برای گوارش غذا؛کدام قسمت های بدن بایدفعالیت کنند؟
جواب  – دهان ودندان ها-مری-معده-روده ی باریک-روده بزرگ
سوال ۱۳ -سهم شما درحفاظت ازسلامت بدن خودچیست؟ چهارمورد
جواب  – غذای کافی وگوناگون بخوریم،مراقب بدن خودباشیم که آسیب نبیند،غذارابه خوبی بجویم،غذاهای خیلی سردوگرم نخوریم.
سوال ۱۴ -سیتو پلاسم چیست؟
جواب  -به مایعی که درون سلول ومابین هسته وغشاء (پوسته)راپرمی کند سیتوپلاسم می گویند.
————————————

پرسش وپاسخ های درس ۱۰ علوم چهارم ابتدایی بدن ما  ۲

سوال ۱-اندام های تنفسی رانام ببرید.
جواب – بینی-دهان-نای-نایژه-شش ها
سوال ۲-گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟
جواب – گنجایش شش ها به بزرگی آن ها بستگی دارد.که درافرادبزرگسال اندازه ی آن بزرگ ترازبچه ها است.
سوال ۳-دم وبازدم راتعریف کنید.
جواب -وقتی نفس می کشیم هوار از راه دهان وبینی وارد لوله ی نای می شود.
هوا از نای به شاخه های باریک ترآن می رود وسپس وارد دوتا شش می شودبه این عمل دم می گویند.
وقتی هوای داخل شش ها را ، ازبینی و دهان خارج می کنیم هوازازهمان مسیر که واردشده بود برمی گردد به این عمل بازدم می گویند.
سوال ۴-کارووظیفه ی خون دربدن چیست؟یا انتقال موادغذایی واکسیژن به سلول ها ی بدن ودفع مواد زاید موجود درداخل سلول های بدن چگونه صورت می گیرد؟
جواب -خون اکسیژن هوا را ازشش ها وآب موادغذایی را ازدیواره ی روده ها می گیرد
و باگردش درسراسر رگهای بدن آن ها را به سلول ها ی بدن می رساند
ودی اکسیدکربن وموادزاید را ازآن ها می گیرد ودی اکسید کربن رابه شش ها ومواد زاید را به کلیه ها برای دفع برمی گرداند.

سوال ۵- کارگلبول های قرمزخون چیست؟

جواب – کارگلبول های قرمزانتقال اکسیژن از شش ها به همه ی سلول های بدن وبرگرداندن دی اکسیدکربن از همه ی سلول ها ی بدن به شش ها است.
سوال ۶-دستگاه گردش خون ازچه قسمت هایی درست شده است؟
جواب ۶-قلب،رگ ها
سوال ۷- چندنوع رگ دربدن وجوددارد؟نام ببرید.
جواب – سه نوع رگ دربدن وجود دارد.سرخرگ ها ،سیاهرگ ها،مویرگ ها
سوال ۸- سرخرگ چیست؟
جواب – به رگ هایی که خون را ارقلب خارج می کنند وبه بخش های مختلف بدن می رسانند سرخرگ می گویند.
سوال ۹-سیاهرگ چیست؟
جواب – به رگ هایی که خون را ازبخش های مختلف بدن به قلب برمی گردانندسیاهرگ می گویند.
سوال ۱۰ -مویرگ چیست؟وچندنوعندنام ببرید.
جواب  -درقسمت های گوناگون بدن،رگ های بسیارباریکی وجودارندکه مویرگ نامیده می شوند.
وبردو نوعند مویرگ های سرخ رگی ومویرگ های سیاه رگی
سوال ۱۱ -کارقلب چیست؟
جواب ۱۱ -قلب مانندیک تلمبه ؛ خون رابافشار به درون سرخ رگ ها می فرستد.
سوال ۱۲ -چراپزشکان تعدادنبض ها را اندازه گیری می کنند؟
جواب  -تا ازسلامت قلب ما اطمینان حاصل کنند.
——————————–

پرسش وپاسخ های بی مهره ها درس ۱۱ علوم چهارم ابتدایی

سوال ۱-مورچه وکرم خاکی ازنظرویژگی های ظاهری چه تفاوتی دارند؟
جواب – مورچه ها بدن سه قسمتی و ۶ پای بندبند و ۲ شاخک و ۲ چشم وآرواره دارند ولی بدن کرم خاکی حلقه های زیادی داردو پا و چشم و شاخک و آرواره همانند مورچه ندارد.
سوال ۲- کفشدوزک وشته به مورچه شبیه ترندیا کرم؟ چرا؟
جواب – به مورچه-زیرا دارای ۲شاخک ۲چشم وپای بندبند وآرواره هستند.
سوال ۳-دوموردازشباهت ها وتفاوت های ظاهری عنکبوت و مورچه رابیان کنید؟
جواب – هردوی آن ها پای بندبند وآرواره دارند. بدن عنکبوت ۲قسمتی است و ۸ پاداردولی بدن مورچه ۳قسمتی است و ۶پادارد.
سوال ۶-راه های حفاظت ازبوته ی گل سرخ کدامند؟چهارموردبیان کنید.
جواب – دادن آب وکود-گذاشتن جلوی نورخورشید-زیرورو کردن ۲۵ سانت روی خاک باغچه-سم پاشی و…
سوال ۷- کرم خاکی چه فایده وضرری برای گیاهان باغچه دارد؟
جواب – باجابه جاکردن خاک موجب رسیدن هوا به ریشه گیاه ورشدبهترمی شود
و همچنین فضولات کود مناسبی برای گیاه است اما گونه های بسیاری از کرم خاکی وجودارندکه ریشه ی گیاهان رامی خورند.
سوال ۸-بدن کرم خاکی ومارچه شباهت وتفاوتی درظاهردارند؟
جواب -بدن هردو لوله ای ولغزنده هستند – بدن کرم خاکی حلقوی است وستون فقرات نداردولی بدن مارپولک داربوده وستون فقرات داردو…
سوال ۹-به چه جانورانی بی مهره می گویند؟مثال بزنید.
جواب – به جانورانی که ستون مهره ندارند بی مهره گفته می شود.مثل مورچه،کرم،اسفنج، توتیا و…

سوال ۱۰- زالو چگونه جانوری است؟

جواب – زالو کرمی است که معمولا درجوهای آب وباتلاق هازندگی می کندوازخون جانداران دیگرتغذیه می کند.
سوال ۱۱ -کرمک چیست؟وچه عوارضی دارد.
جواب  – کرمک کرمی است که درانتهای لوبه ی گوارش انسان وبه خصوص کودکان زندگی می کند و ازموادغذایی بدن ما استفاده می کند
خارش های شدیدی ایجاد می کند وموجب بیماری ما می گردد.
سوال ۱۲ -شپش چیست؟درکجا زندگی می کند؟چه عوارضی دارد؟
جواب  -شپش حشره ای است که ازخون انسان تغذیه می کندودرلابه لای موی انسان زندگی کرده و تخم میگذارد
موجب ایجادخارش شدید می شود و اگربه مدت طولانی درمان نشود به عفونت شدیدخونی ومرگ انسان منجرمی شود.
سوال ۱۳ -ازنظرشکل ظاهری مورچه با کفشدوزک وپروانه چه ها وتفاوت هایی دارد؟
جواب  – همه ی آن ها پاهای بندبند، ۲شاخک و ۶پاوآرواره دارند.ولی همه ی پروانه ها وکفشدوزک ها بال دارند وهمه ی مورچه هابال ندارند همچنین اندازه وشکل و تعدادقطعات بدن آن ها متفاوت است.
سوال ۱۴ -فراوان ترین جانوران روی زمین کدام گروه نیست؟
جواب  -بندپایان
سوال ۱۵ -فراوان ترین بندپایان چه نام دارند؟
جواب  -حشرات
سوال ۱۶ – حشرات چه خصوصیاتی دارند؟
جواب  -حشرات ۶پاو ۲شاخک وپا های بندبند وبدن ۳قسمتی دارند.
سوال ۱۷ -عنکبوت چگونه شکارمی کند؟
جواب  -عنکبوت تارهایی چسبناک می تند و با آن ها شکارخودرابه دام می اندازد.
سوال ۱۸ – دوموردازخصوصیات عنکبوتیان رابیان کنید؟
جواب  -عنکبوت بدن دوقسمتی و ۸پادارند.
——————————–

پرسش وپاسخ های درس ۱۲ علوم چهارم ابتدایی گوناگونی گیاهان

سوال ۱- به چه گیاهانی تک لپه وبه چه گیاهانی دولپه گفته می شود؟
جواب – به گیاهانی که دانه ی یک قسمتی دارندتک لپه وبه گیاهانی که دانه ی دوقسمتی دارند،دو لپه گفته می شود.
سوال ۲-آیاهمه ی گیاهان تک لپه ودولپه گل دارند؟
جواب – بله
سوال ۳-یک گل ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟
جواب -کاسبرگ،گلبرگ،مادگی،پرچم
سوال ۴-گرده چیست؟
جواب -پودر ریزتادرشتی است که دارای نسلی از چرخه ی زندگی گیاهان بوده وسازنده ی سلول های نر درگیاهان دانه داراست.
سوال ۵-گرده افشانی چیست؟
جواب – وقتی دانه های گرده از ازپرچم به روی مادگی منتقل می شوند به این عمل گرده افشانی می گویند.
سوال ۶-چه عواملی به گرده افشانی کمک می کنند؟
جواب -باد،جانوران وبه خصوص حشرات،انسان ها
سوال ۷-گرده روی کدام قسمت گل قراردارد؟
جواب – پرچم
سوال ۸-زنبورعسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟
جواب -وقتی زنبورعسل روی گل ها می نشیندگرده های گل ازپرچم به پاهایش می چسبند
و وقتی روی گل ها حرکت می کندپاهایش به مادگی برخوردمی کنند و گرده ها به مادگی منتقل می شوند.
سوال ۹-پس ازگرده افشانی درگل ها چه اتفاقی می افتد؟
جواب ۹-معمولا پس ازگرده افشانی؛قسمتی ازمادگی تبدیل به به میوه می شود و دانه درون میوه تشکیل می شود.
سوال ۱۰ – به چه گیاهانی دانه دارگفته می شود؟
جواب ۱۰ -به گیاهانی مثل کاج وباقلا وگوجه فرنگی که بادانه تولیدمثل می کنندگیاهان دانه دارگفته می شود.
———————————

پرسش وپاسخ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زیستگاه

سوال ۱-چندموردازخصوصیات موجودزنده رابیان کنید.
جواب -رشدمی کنند،حرکت می کنند،غذامی خورند،نفس می کشند،تولیدمثل کرده موجودی شبیه خود به وجودمی آورند و…
سوال ۲-به چه جانورانی همه چیزخوارمی گویند؟
جواب -به جانورانی که هم ازگیاه وهم از جانوران دیگریعنی گیاه خواران وگوشت خواران و…تغذیه می کند همه چیزخوار می گویند.
سوال ۳-به چه جانورانی گیاه خوارمی گویند؟
جواب -به جانورانی که ازگیاه تغذیه می کنند،گیاه خوارمی گویند.
سوال ۴-به چه جانورانی گوشت خوارمی گویند؟
جواب – به جانورانی که ازجانوران دیگرتغذیه می کنندگوشت خوارمی گویند.
سوال ۵-زنجیره غذایی چیست؟
جواب – به ارتباط غذایی بین موجودات زنده،زنجیره غذایی می گویند.
سوال ۶-بین موجودات زنده چه نوع ارتباط غذایی وجودارد؟
جواب – گیاه خوران؛ گیاه می خورند،گوشت خواران؛ گیاه خوران وگوشت خواران دیگررامی خورند
.همه چیزخواران هم ازگیاه وهم ازجانوران دیگرتغذیه می کنند.
سوال ۷-اگردریک زنجیره غذایی؛غذای جانوری کم شودآیاآن جانورگرسنه می ماندومی میرد؟
جواب – معمولاخیر-زیرایک جانورمعمولاازچندنوع گیاه و یاجانوردیگرتغذیه می کند.
و باتوجه به ارتباط هرزنجیره غذایی با زنجیره های غذایی دیگرمی تواندغذای خودرا ازسایر زنجیره های غذایی پیداکند.
سوال ۸-شبکه ی غذایی چیست؟
جواب -ازارتباط چندزنجیره ی غذایی بایکدیگرشبکه ی غذایی پدیدمی آید.
سوال ۹-اگردریک شبکه ی غذایی موش هاهمه بمیرندآیا نسل شاهین ها هم ازبین می رود؟
جواب -خیر-زیراشاهین ها به غیرازموش ازمار وجغدوخرگوش و…هم تغذیه می کنندکه درزنجیره های متعددموجودردشبکه غذایی وجوددارند.
سوال ۱۰ -کرم خاکی درکجا زندگی می کند؟چرا؟
جواب  -معمولادرزیرخاک و درنزدیکی سطح زمین زندگی می کنندزیرااین قسمت ازخاک دارای بقایای مرده گیاهی وجانوری وسایرموادغذایی موردنیاز کرم ها است.

۱۹ Comments

Add a Comment
 1. عاااالی

 2. عععععااااالللللییییی

 3. آرش اژدری

  عالی

  1. همچی عالی

 4. بسیار عالی

 5. بسیار عالی👍

 6. خیلی خوب بود

  1. نِشه
   شدی مکافات برو تو

   گنم

 7. نِشه
  شدی مکافات

 8. عالی بود یعنی عالی که نه خیلی خیلی خیلی عاااااااااااااالللللللللللللللللللیییییییییییییی بووووووووودددددددد ممنون از این سایت❤️

 9. امتحان کن بود ن

  1. اره خیلی عالیه

 10. عالی

 11. میناایراندوست

  👌👌👌👌👌👌👌👌

  1. سلام خیلی عالی بود از یا زندش خیلی ممنونم

 12. مریم حمزه ای

  واقعا عالی دست شما درد نکند

 13. بسیارمفیدوکوتاه👏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *