قرآن کریم ( متن کامل سوره های قرآن )

﴿ سوره الفاتحه -سوره ۱- تعداد آیه۷﴾

 

﴿ سوره البقره – سوره ٢ – تعداد آیات ٢٨۶﴾

 

﴿ سوره آل عمران – سوره ٣ – تعداد آیات ٢٠٠﴾

 

﴿ سوره النساء – سوره ۴ – تعداد آیات ١٧۶﴾

 

﴿ سوره المائده – سوره ۵ – تعداد آیات ١٢٠ ﴾

 

﴿ سوره الانعام – سوره ۶ – تعداد آیات ١۶۵ ﴾

 

﴿ سوره الأعراف – سوره ۷- تعداد آیات ۲۰۶ ﴾

 

﴿ سوره الأنفال – سوره ۸ – تعداد آیات ۷۵ ﴾

 

﴿ سوره التوبه – سوره ٩ – تعداد آیات ١٢٩ ﴾

 

﴿ سوره یونس – سوره ١٠ – تعداد آیات ١٠٩ ﴾

 

﴿ سوره هود – سوره ١١ – تعداد آیات ١٢٣ ﴾

 

﴿ سوره یوسف – سوره ١٢ – تعداد آیات ١١١ ﴾

 

﴿ سوره الرعد – سوره ١٣ – تعداد آیات ۴٣ ﴾

 

﴿ سوره إبراهیم – سوره ١۴ – تعداد آیات ۵٢ ﴾

 

﴿ سوره الحجر – سوره ١۵ – تعداد آیات ٩٩ ﴾

 

﴿ سوره النحل – سوره ١۶ – تعداد آیات ١٢٨ ﴾

 

﴿ سوره الإسراء – سوره ١٧ – تعداد آیات ١١١ ﴾

 

﴿ سوره الکهف – سوره ١٨ – تعداد آیات ١١٠ ﴾

 

﴿ سوره مریم – سوره ١٩ – تعداد آیات ٩٨ ﴾

 

﴿ سوره طه – سوره ٢٠ – تعداد آیات ١٣۵ ﴾

 

﴿ سوره الأنبیاء – سوره ٢١ – تعداد آیات ١١٢ ﴾

 

﴿ سوره الحج – سوره ٢٢ – تعداد آیات ٧٨ ﴾

 

﴿ سوره المؤمنون – سوره ٢٣ – تعداد آیات ١١٨ ﴾

 

﴿ سوره النور – سوره ٢۴ – تعداد آیات ۶۴ ﴾

 

﴿ سوره الفرقان – سوره ٢۵ – تعداد آیات ٧٧ ﴾

 

﴿ سوره الشعراء – سوره ٢۶ – تعداد آیات ٢٢٧ ﴾

 

﴿ سوره النمل – سوره ٢٧- تعداد آیات ٩٣ ﴾

 

﴿ سوره القصص – سوره ٢٨ – تعداد آیات ٨٨ ﴾

 

﴿ سوره العنکبوت – سوره ٢٩ – تعداد آیات ۶٩ ﴾

 

﴿ سوره الروم – سوره ٣٠ – تعداد آیات ۶٠ ﴾

 

﴿ سوره لقمان – سوره ٣١ – تعداد آیات ٣۴ ﴾

 

﴿ سوره السجده – سوره ٣٢ – تعداد آیات ٣٠ ﴾

 

﴿ سوره الأحزاب – سوره ٣٣ – تعداد آیات ٧٣ ﴾

 

﴿ سوره سبأ – سوره ٣۴- تعداد آیات ۵۴ ﴾

 

﴿ سوره فاطر – سوره ٣۵ – تعداد آیات ۴۵ ﴾

 

﴿ سوره یس – سوره ٣۶ – تعداد آیات ٨٣ ﴾

 

﴿ سوره الصافات – سوره ٣٧ – تعداد آیات ١٨٢ ﴾

 

﴿ سوره ص – سوره ٣٨- تعداد آیات ٨٨ ﴾

 

﴿ سوره الزمر – سوره ٣٩ – تعداد آیات ٧۵ ﴾

 

﴿ سوره غافر – سوره ۴٠ – تعداد آیات ٨۵ ﴾

 

﴿ سوره فصلت – سوره ۴١ – تعداد آیات ۵۴ ﴾

 

﴿ سوره الشورى – سوره ۴٢ – تعداد آیات ۵٣ ﴾

 

﴿ سوره الزخرف – سوره ۴٣ – تعداد آیات ٨٩ ﴾

 

﴿ سوره الدخان – سوره ۴۴ – تعداد آیات ۵٩ ﴾

 

﴿ سوره الجاثیه – سوره ۴۵ – تعداد آیات ٣٧ ﴾

 

﴿ سوره الأحقاف – سوره ۴۶ – تعداد آیات ٣۵ ﴾

 

﴿ سوره محمد – سوره ۴٧ – تعداد آیات ٣٨ ﴾

 

﴿ سوره الفتح – سوره ۴٨ – تعداد آیات ٢٩ ﴾

 

﴿ سوره الحجرات – سوره ۴٩ – تعداد آیات ١٨ ﴾

 

﴿ سوره ق – سوره ۵٠ – تعداد آیات ۴۵ ﴾

 

﴿ سوره الذاریات – سوره ۵١ – تعداد آیات ۶٠ ﴾

 

﴿ سوره الطور – سوره ۵٢ – تعداد آیات ۴٩ ﴾

 

﴿ سوره النجم – سوره ۵٣ – تعداد آیات ۶٢ ﴾

 

﴿ سوره القمر – سوره ۵۴ – تعداد آیات ۵۵ ﴾

 

﴿ سوره الرحمن – سوره ۵۵- تعداد آیات ٧٨ ﴾

 

﴿ سوره الواقعه – سوره ۵۶ – تعداد آیات ٩۶ ﴾

 

﴿ سوره الحدید – سوره ۵٧ – تعداد آیات ٢٩ ﴾

 

﴿ سوره المجادله – سوره ۵٨ – تعداد آیات ٢٢ ﴾

 

﴿ سوره الحشر – سوره ۵٩ – تعداد آیات ٢۴ ﴾

 

﴿ سوره الممتحنه – سوره ۶٠ – تعداد آیات ١٣ ﴾

 

﴿ سوره الصف – سوره ۶١ – تعداد آیات ١۴ ﴾

 

﴿ سوره الجمعه – سوره ۶٢ – تعداد آیات ١١ ﴾

 

﴿ سوره المنافقون – سوره ۶٣ – تعداد آیات ١١ ﴾

 

﴿ سوره التغابن – سوره ۶۴ – تعداد آیات ١٨ ﴾

 

﴿ سوره الطلاق – سوره ۶۵ – تعداد آیات ١٢ ﴾

 

﴿ سوره التحریم – سوره ۶۶ – تعداد آیات ١٢﴾

 

﴿ سوره الملک – سوره ۶٧ – تعداد آیات ٣٠ ﴾

 

﴿ سوره القلم – سوره ۶٨ – تعداد آیات ۵٢ ﴾

 

﴿ سوره الحاقه – سوره ۶٩ – تعداد آیات ۵٢ ﴾

 

﴿ سوره المعارج – سوره ٧٠ – تعداد آیات ۴۴ ﴾

 

﴿ سوره نوح – سوره ٧١ – تعداد آیات ٢٨ ﴾

 

﴿ سوره الجن – سوره ٧٢ – تعداد آیات ٢٨ ﴾

 

﴿ سوره المزمل – سوره ٧٣ – تعداد آیات ٢٠ ﴾

 

﴿ سوره المدثر – سوره ٧۴ – تعداد آیات ۵۶ ﴾

 

﴿ سوره القیامه – سوره ٧۵ – تعداد آیات ۴٠ ﴾

 

﴿ سوره الانسان– سوره ٧۶ – تعداد آیات ۳۱ ﴾

 

﴿ سوره المرسلات – سوره ٧٧ – تعداد آیات ۵٠ ﴾

 

﴿ سوره النبأ – سوره ٧٨ – تعداد آیات ۴٠ ﴾

 

﴿ سوره النازعات – سوره ٧٩ – تعداد آیات ۴۶ ﴾

 

﴿ سوره عبس – سوره ٨٠ – تعداد آیات ۴٢ ﴾

 

﴿ سوره التکویر – سوره ٨١ – تعداد آیات ٢٩ ﴾

 

﴿ سوره الإنفطار – سوره ٨٢ – تعداد آیات ١٩ ﴾

 

﴿ سوره المطففین – سوره ٨٣ – تعداد آیات ٣۶ ﴾

 

﴿ سوره الانشقاق – سوره ٨۴ – تعداد آیات ٢۵ ﴾

 

﴿ سوره البروج – سوره ٨۵ – تعداد آیات ٢٢ ﴾

 

﴿ سوره الطارق – سوره ٨۶ – تعداد آیات ١٧ ﴾

 

﴿ سوره الأعلى – سوره ٨٧ – تعداد آیات ١٩ ﴾

 

﴿ سوره الغاشیه – سوره ٨٨ – تعداد آیات ٢۶ ﴾

 

﴿ سوره الفجر – سوره ٨٩ – تعداد آیات ٣٠ ﴾

 

﴿ سوره البلد – سوره ٩٠ – تعداد آیات ٢٠ ﴾

 

﴿ سوره الشمس – سوره ٩١ – تعداد آیات ١۵ ﴾

 

﴿ سوره اللیل – سوره ٩٢ – تعداد آیات ٢١ ﴾

 

﴿ سوره الضحى – سوره ٩٣ – تعداد آیات ١١ ﴾

 

﴿ سوره الشرح – سوره ۹۴- تعداد آیات ٨ ﴾

 

﴿ سوره التین – سوره ۹۵- تعداد آیات ٨ ﴾

 

﴿ سوره العلق – سوره ٩۶ – تعداد آیات ١٩ ﴾

 

﴿ سوره القدر – سوره ۹۷ – تعداد آیات ۵ ﴾

 

﴿ سوره البینه – سوره ۹۸ – تعداد آیات ٨ ﴾

 

﴿ سوره الزلزله – سوره ۹۹ – تعداد آیات ٨ ﴾

 

﴿ سوره العادیات – سوره ١٠٠ – تعداد آیات ١١ ﴾

 

﴿ سوره القارعه – سوره ١٠١ – تعداد آیات ١١ ﴾

 

﴿ سوره التکاثر – سوره ۱۰۲ – تعداد آیات ٨ ﴾

 

﴿ سوره العصر – سوره ۱۰۳ – تعداد آیات ٣ ﴾

 

﴿ سوره الهمزه – سوره ۱۰۴ – تعداد آیات ٩ ﴾

 

﴿ سوره الفیل – سوره ۱۰۵ – تعداد آیات ۵ ﴾

 

﴿ سوره قریش – سوره ۱۰۶ – تعداد آیات ۴ ﴾

 

﴿ سوره الماعون – سوره ۱۰۷ – تعداد آیات ٧ ﴾

 

﴿ سوره الکوثر – سوره ۱۰۸ – تعداد آیات ٣ ﴾

 

﴿ سوره الکافرون – سوره ۱۰۹ – تعداد آیات ۶ ﴾

 

﴿ سوره النصر – سوره ۱۱۰ – تعداد آیات ٣ ﴾

 

﴿ سوره المسد – سوره ١١١ – تعداد آیات ۵ ﴾

 

﴿ سوره الإخلاص – سوره ١١٢ – تعداد آیات ۴ ﴾

 

﴿ سوره الفلق – سوره ١١٣ – تعداد آیات ۵ ﴾

 

﴿ سوره الناس – سوره ١١۴ – تعداد آیات ۶ ﴾

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *