قواعد عربی ۱۲

قواعد درس چهارم از کتاب سوم راهنمایی

   قواعد فعل امر(۱)

فعل امر : فعلی است که ما به کسی یا چیزی دستور می دهیم تا کاری انجام دهد .

طریقه ی ساختن فعل امر بدین صورت است : فعل امر از شش صیغه فعل مضارع مخاطب ساخته می شود . ساختن امر به صورت زیر می باشد :

      ۱ – حرف مضارع( تـَ ) را از ابتدای فعل مضارع حذف می کنیم .

      ۲-  آخر فعل مضارع  ( مفرد مذکر مخاطب )  اگر دارای حرکت ضمه باشد آن را ساکن یعنی مجزوم می کنیم و در صیغه (مفرد مونث مخاطب) که به نون ختم می شود نون آن را حذف می کنیم .

 (مفرد مذکر مخاطب)    تَذْهَبُ          ذْهَبْ (مفرد مونث مخاطب)  تَذْهَبینَ          ذْهَبی

      ۳-   چون فعل ساخته شده ابتدا به ساکن است و در عربی خوانده نمی شود به همین دلیل به اول فعل همزه ای می آوریم و حرکت همزه را از عین الفعل یعنی دومین حرف اصلی تعیین می کنیم . حالا اگر دومین حرف اصلی فتحه یا کسره ( ـــَـــــِـــ )     باشد حرکت همزه  ( اِ ) می شود و اگر دومین حرف اصلی ضمه بود (  ــــُــ  ) همزه به ( اُ ) تبدیل می شود.

    مانند:

   ۱ –  تَذْهَبُ                   ذْهَبْ                    ِاذْهَبْ    =   برو

   ۲ –  تَجْلِسُ                 جْلِسْ                    اِجْلِسْ   =   بنشین

   ۳ –  تَکْتُبُ                   کْتُبْ                      اُ ْکتُبْ   =   بنویس

  نکته مهم  : معمولا افعال مضارع بر حسب دومین حرف اصلی متغیر است و این به علت          لهجه های عرب زبانان می باشد و یاد گیری این افعال به صورت ( سماعی ) می باشد یعنی    از راه شنیدن.مونث :

      ۱ –  تَذهَبینَ                    ذْهَبی                  اِ ذْهَبی  =  برو

      ۲ –  تَجلِسینَ                  جْلِسی                 اِجلِسی  =  بنشین

      ۳ –  تَکتُبینَ                     کْتُبی                   اُ کْتُبی    =  بنویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *