قواعد عربی ۱۴

قواعد درس پنجم از کتاب دوم راهنمایی

 در این درس درباره ی مثنی و جمع مذکر و مونث مخاطب رامی خوانیم .

 ۸ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مثنی مذکر مخاطب )

                    ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـما   )

                            فَـــعَـــل           +           ــْتُما       =    فَــعَـلْـتُما

                           ذَهَـــــب           +           ــْتُما      =    ذَهَــبْـتُما  :  رفـــتید

 ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مثنی مذکر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :           اَیُّها   الطّالِبانِ    ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .

                         اَنْتُما           ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .     شما دو نفر به مدرسه  رفتید .

 ۹ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( جمع مذکر مخاطب )

                    ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـم   )

                         فَـــعَـــل              +           ــْتُم       =       فَــعَـلْـتُم

                         ذَهَـــــب             +           ــْتُم      =    ذَهَــبْـتُم  :  رفـــتید

  ضمیر مناسب فعل ماضی   ( جمع مذکر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُم :  شما

مانند :       اَیُّها   الطُلّابُ    ذَهَبْـتُم      الی     المَدرَسَهِ .

               اَیُّها اَلمْعَلِّمونَ     ذَهَبْـتُم      الی     المَدرَسَهِ .

                     اَنْتُم            ذَهَبْـتُم      الی     المَدرَسَهِ .      شما به مدرسه  رفتید.

 ۱۱ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مثنی مونث مخاطب )

                    ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـما   )

                        فَـــعَـــل               +           ــْتُما       =    فَــعَـلْـتُما

                        ذَهَـــــب              +           ــْتُما      =    ذَهَــبْـتُما  :  رفـــتید

  ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مثنی مونث مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُما :  شما دو نفر

مانند :       اَیُّتُها   الطّالِبتانِ  ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .

                      اَنْتُما          ذَهَبْتُما      الی     المَدرَسَهِ .     شما دو نفر به مدرسه  رفتید .

 ۱۲ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( جمع مونث مخاطب )

                    ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ـْـتُـنَّ   )

                          فَـــعَـــل             +    ــْتُنَّ     =    فَــعَـلْـتُنَّ

                         ذَهَـــــب             +   ــْتُنَّ     =   ذَهَــبْـتُنَّ  :  رفـــتید

    ضمیر مناسب فعل ماضی   ( جمع مذکر مخاطب ) عبارتند از :   اَنتُنَّ :  شما

مانند :       اَیُّتُها   الطالِباتُ    ذَهَبْتُنَّ      الی     المَدرَسَهِ .

                اَیُّتُها اَلمْعَلِّماتُ    ذَهَبْـتُنَّ      الی     المَدرَسَهِ .

                      اَنْتُنَّ           ذَهَبْـتُنَّ      الی     المَدرَسَهِ .      شما به مدرسه  رفتید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *