قواعد عربی ۲

کتاب دوم راهنمایی

    قاعده درس اول خلاصه سال اول راهنمایی می باشد و به آن رجوع شود .

کتاب دوم راهنمایی در مورد افعال ( ماضی و مضارع ) و ضمائر (منفصل « جدا » و متصل « چسبیده » ) وطریقه ی سوال کردن وجواب دادن می باشد که آن را شرح وتوضیح می دهیم و در پایان دا نش آموز سال دوم  راهنمایی می تواند ۱۴ صیغه ی ماضی ومضارع را صرف نموده وسوال وجواب بسازد و راه استفاده از ضمائر را بکر بگیرد .

فــــعــــل

تعریف فعل :  فعل به کلمه ای گفته می شود که انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی را در زمانی  ( گذشته ، حال ، آینده )  بیان کند و  افعال  ، فعلاً  سه  دسته  هستند                      ۱ –  ماضی « گذشته » ۲- مضارع «حال» ۳-مستقبل «آینده »

       مبحث اولیه کتاب دوم  درباره ی فعل ماضی است .

تعریف فعل ماضی : کلمه ای است که انجام دادن حالتی را در زمان گذشته بیان کند  مانند :   رفت  ،  به دست آوردی ، شنا کردم .

   طریقه ی ساختن فعل ماضی در زبان فارسی  بدین صورت می باشد .

   بن ماضی  +  شناسه ی فارسی            =                 شناسه های فارسی عبارتند از :

                    اول شخص مفرد        ـم                        اول شخص جمع       ـیـم

                        دوم شخص مفرد       ــی                       دوم شخص جمع       ـیـد

                        سوم شخص مفرد    ت د                      سوم شخص جمع       ـنـد                   مانند  : رفتم ، رفتی ، رفت ، رفتیم ، رفتید ، رفتند  ، زدم ، زدی ، زد ، زدیم ، زدید ، زدند  

 نکته ی مهم ۱ : برای پیدا نمودن فعل در جمله از جمله ی (   کـار چیست ؟ ) استفاده کنیم .

 مانند : علی به مدرسه رفت .  سوال می کنیم : کار چیست ؟  در جواب می گوئیم   رفتن ….پس آن فعل ما است .      حاکم ستمگر دستور به قتل مجرمان داد.     کار چیست ؟   دستور داد

 نکته ی مهم ۲  :  برای پیدا نمودن زمان فعل از سوال   (  کی ؟ یا  چه وقت ؟ ) استفاده می کنیم .

مانند :    حاکم ستمگر دستور به قتل مجرمان داد. کی دستور داد ؟      زمان گذشته

              محسن در اتاق غذا می خورد .    چه وقت غذا می خورد ؟       زمان حال

 فعل ماضی و افعال دیگر مانند مضارع به سه گروه تقسیم می شوند :

           ۱ – گروه اول غایب   ۲ – گروه دوم مخاطب یا حاضر      ۳- گروه سوم متکلم

      تعریف گروه غایب : گروهی هستند که در جمع ما حضور ندارند و شامل ۶ صیغه است .

دوصیغه مفرد مذکر و مونث ، دو صیغه مثنی مذکر ومونث ،  دو صیغه جمع مذکرومونث

        مانند : خوردند :  چه کسانی ؟ آنهایی که در جمع ما حضور ندارند . رفت : چه کسی ؟  او

     تعریف گروه مخاطب یا حاضر :گروهی هستند که در جمع ما حضور دارندوما آن ها را خطاب قرار می دهیم . و شامل ۶ صیغه است ، دوصیغه مفرد مذکر و مونث ، دو صیغه مثنی مذکر ومونث ،  دو صیغه جمع مذکر ومونث

     تعریف گروه متکلم : گروهی که از خودصحبت می کنند و دو صیغه دارد  یکی وحده « تنها » و دیگری مع الغیر « با دیگران » . مانند : نوشتم ….. من  ، عبادت کردیم ….. ما

      شناسه عربی :   به همان علامتها و حروفی گفته می شود که به آخر ریشه ی فعل متصل شده و فعل ماضی را می سازد .

     مشخصات ۱۴ صیغه ی فعل رابا توجه به کف دست چپ می آموزیم. برای کشیدن دست چپ ، ابتدا دست راست خودرا روی یک صفحه ی سفید قرار می دهیم و دور تا دور آن را با خودکارمان می کشیم وآن را مانند کف دست چپ و شکل زیر تقسیم بندی می کنیم و در پایان فعل یا ضمیر را در آن می نویسیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *