قواعد عربی ۲۲

قواعد درس هشتم از کتاب دوم راهنمایی :

 در این درس درباره ی مثنی و جمع مذکر و مونث غایب رامی خوانیم .

۲ –  طریقه ی ساختن فعل مضارع ( مثنی مذکر غایب )   عبارتند از :

   حرف مضارعه ی    یـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( انِ )

                             یـَ    +    فـــعــل  +   انِ  =  یَـفْــعَــلانِ

                             یـَ   +    ذَهَـــــب  +   انِ =  یَـذْهَــبانِ  : می روند

 ضمیر مناسب فعل مضارع   ( مثنی مذکر غایب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند :                الطّالِبانِ    یَـذْهَبـانِ    الی     المَدرَسَهِ .

                           هُــمـا    یَـذْهَبـانِ    الی     المَدرَسَهِ .  آن دو به به مدرسه  می روند

 ۳ –   طریقه ی ساختن فعل مضارع (جمع مذکر غایب )   عبارتند از :

  حرف مضارعه ی    یـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی    ( ونَ )

                            یـَ    +       فـــعــل        +         ونَ          =         یَـفْــعَــلُونَ

                            یـَ    +     ذَهَـــــب        +         ونَ          =          یَـذْهَــبُونَ  : می روند

      ضمیر مناسب فعل مضار ع  ( جمع مذکر غایب ) عبارتند از :   هُــم  :  آن ها

مانند :                الطّلابُ    یَـذْهَبـُونَ    الی     المَدرَسَهِ .

                       اَلمْعَلِّمونَ    یَـذْهَبـُونَ   الی     المَدرَسَهِ .

                           هُــم     یَـذْهَبـُـونَ   الی     المَدرَسَهِ . آن ها به به مدرسه  می روند .

۵ –   طریقه ی ساختن فعل مضارع ( مثنی مونث غایب )   عبارتند از :

حرف مضارعه ی    تـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( انِ )

                         تـَ     +        فـــعــل       +   انِ  =  تَـفْــعَــلانِ

                         تـَ     +        ذَهَـــــب     +   انِ =  تَـذْهَــبانِ  : می روند

    ضمیر مناسب فعل مضارع   ( مثنی مونث غایب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند :                الطّالِبتانِ    تَـذْهَبـانِ   الی     المَدرَسَهِ .

                            هُــمـا    تَـذْهَبـانِ    الی     المَدرَسَهِ .  آن دو به به مدرسه  می روند

۶ –   طریقه ی ساختن فعل مضارع (جمع مونث غایب )   عبارتند از :

حرف مضارعه ی    یـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( ـْنَ )

                         یـَ     +        فـــعــل        +         ـْنَ  =  یَـفْــعَــلْـنَ

                          یـَ    +      ذَهَـــــب        +         ـْنَ  =  یَـذْهَــبْـنَ  : می روند

  ضمیر مناسب فعل مضارع ( جمع مونث غایب ) عبارتند از :   هُــنَّ  :  آن ها

مانند :              الطّالِباتُ   یَذْهَـبْـنَ    الی     المَدرَسَهِ .

                          هُــنَّ    یَذْهَـبْـنَ     الی     المَدرَسَهِ . آن ها به به مدرسه  می روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *