قواعد عربی ۲۶

 مجرور  :  به اسمی که بعد از حرف جر بیاید مجرور می گویند و اسم مجرور و همیشه کسره یعنی ( ــِـــــٍــ )  می گیرد.

     حروف جر یا جاره عبا رتند از :  بـِ  ( با ، بوسیله ی )  تَـ  ( حرف قسم )  ، وَ  ( و )  ،  کَـ  ( مثل و مانند )  ،  مُنْذُ ( از زمانی که )  ،  مُذْ (  از )  ،  فِی ( در )  ،   عَنْ  ( از )   ،           اِلی ( به سوی )  ،  مِنْ ( از )  ،  عَلی  ( روی )   ،   لِـ  ( برای )   ،   حَـتّی  ( تا )   وحروفـی دیگر وجود دارد که کاربرد کمتری دارد .مثل : رُبَّ   ،   حاشا   ،   خَلا   ،   علا   ،

خصوصیات جمله های فعلیه

   ۱-  جمله های فعلیه دور کن ثابت دارند  :  فعل   و فاعل .

   ۲ –  همه ی جمله ها دارای مفعول نیستند ، زیرا در برخی از جمله ها مفعول لازم است و در برخی دیگر مفعول لازم نیست.

   ۳ –  در برخی از جمله ها حرف جر و کلمه ی مجرور (جار و مجرور) می آید و در برخی جمله ها ،  جار و مجرور نمی آید و آوردن آن لازم نیست.

   ۴- معمولا اجزای جمله های فعلیه را قسمت های زیر تشکیل می دهند.

                     فعل     فاعل       مفعول        جار  و  مجرور

  مثال   : ۱ –   اَ کـَلَ    محــمدٌ    الـطعـــامَ     فِـی    الـــبیتِ  .  ( محمد غذا را در خانه خورد )

                     فعل      فاعل      مفعول        جار  و   مجرور

                   (جز ثابت) (جز ثابت)

      ۲  –  جَــعَــلَ   التلمــیذُ   الـکتاب  فـی الـمحفــظَهِ . ( دانش آموز کتاب را در داخل کیف گذاشت )

                فعل      فاعل     مفعول     جار  و  مجرور

              (جز ثابت)   (جز ثابت)

        ۳ –  همان طور که می دانید علامت های فتحه یا نصب ، ضمه یا رفع و کسره یا جر هر کدام مخصوص کلماتی هستند دقت کنید:

نقش

شکل

نام

فاعل و مبتدا و خبر مفرد

ـــُــــــــٌـــ

رفع

مفعول

            ــــَــــــــًـــ

نصب

مجرور

            ــــِـــــــــٍــ

جر

 در پایان امیدوارم توانسته باشیم که قطره ای از دریای عربی را به شما دوست عزیز و گرامی آموخته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *