قواعد عربی ۳

قواعد درس اول از کتاب سوم راهنمایی

درس اول خلاصه ای از مطالب سال دوم راهنمایی یعنی فعل ماضی و مضارع می باشد. بنابر این جدول فعل ماضی و مضارع را جهت استفاده شما در ابتدای این درس یادآور می شویم.

فعل ماضی

جمع

مثنی

مفرد

صیغه   ( آدرس  )

فَعَلُوا

فَعَلا

فَعَلَ

مذکر

غایب

فَعَلْنُ

فَعَلَتا

فَعَلَتْ

مونث

فَعَلَتُمْ

فَعَلتمُا

فَعَلْتَ

مذکر

مخاطب

فَعَلْتـُنَّ

فَعَلْتـُما

فَعَلْتِ

مونث

فَعَلْنـُا

فَعَلْتُ

مذکر و  مونث

متکلم

فعل مضارع

جمع

مثنی

مفرد

صیغه (آدرس)

یَــفعَلــونَ

یَـــفعَلــانِ

یَـفْـعَلُ

مذکر

غایب

یَــفعَـلـْـنَ

تَــفعَـلــانِ

تَـفـعَلُ

مونث

تَـــفعَلـونَ

تَــفعَلــانِ

تَـفعَـلُ

مذکر

مخاطب

تَــُفعَلْــن

تَــفعَـلـانِ

تَـفعَـلینُ

مونث

نُفعُلُ

اَفـعَلُ

مذکرو مونث

متکلم

  شناسه های زبان فارسی و فعل های معادل آن ها در عربی 

معادل آن ها در فعل مضارع

معادل آن ها در فعل ماضی

صیغه عربی

مثال

شناسه فارسی

اَفْـعَلُ = اَذْهَبُ

فَعَلْتُ = ذَهَبْتُ

متکلم وحده

رفتم

ـَـم

تُفعُلُ ، تُفعُلِینُ

فَعَلْتَ  ،  فَعَلْتِ

مفرد مذکر و مونث مخاطب

رفتی

ـی

یَـفْعَلُ  ،   تَـفْعَلُ

فَعَلَ  ،   فَعَلَتْ

مفرد مذکر و مونث غائب

زد  ، رفت

ـد  ،  ـت

نَـفْعَـلُ

فَعَلْـنُا

متکلم مع الغیر

رفتیم

ـیم

تَفعَلانِ

تَـفعَلونَ ، تَـفعَلْنَ

فَعَلْتمُا

فَعَلتُم ، فَعَلتُـنَّ

مثنی و جمع مذکر و مونث مخاطب

رفتید

ـید

یَفعَلانِ ، تَـفعَلانِ

یَفعَلونَ ، یَفعَـلْنَ

فَعَلا ، فَعَلـتا

فَعَلوا ، فَعَلْنَ

مثنی و جمع مذکر و مونث غائب

رفتند

ـند

شناسه هایی مانند ( ی )  یا  ( ید )  و  یا سایر شناسه هایی که معادل آن ها در زبان فارسی چند مورد می باشد ،معمولاً در تمرین ها برای این که دانش آموز دقیقاً متوجه شودکه منظور سوال کننده چه صیغه ای می باشد صیغه فعل مورد نظر مقابل آن نوشته می شود.

مثال   :   نوشتید (مثنی مذکر)    کَـتَبْتـُما  .

 تذکر مهم : برای تشخیص فعل ماضی از مضارع در فارسی ، باید طریقه ساختن فعل ماضی و مضارع را بدانیم تا بتوانیم آن ها را به معادل عربی تبدیل کنیم .

علامت های اسم های مفرد و مثنی جمع

جدول اسم های اشاره

مفرد

مثنی

جمع

نزدیـــک

مذکر

هذا    ( این )

هذانِ – هذَیْنِ  ( این دو )

هولاءِ   ( این ها )

مونث

هذِه   ِ( این )

هاتانِ – هاتَیْنِ  ( این دو )

هولاءِ   ( این ها )

دور

مذکر

ذلِکَ    (آن )

———-

اولئکَ  ( آن ها )

مونث

تِلْکَ   (آن )

———-

اولئکَ  ( آن ها )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *