قواعد عربی ۸

قواعد درس سوم از کتاب دوم راهنمایی

  در این درس درباره ی مثنی و جمع مذکر و مونث غایب رامی خوانیم .

۲ –  طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مثنی مذکر غایب )   عبارتند از :

 ریشه ی فعل     +      شناسه ی عربی    ـا  ( الف )

  فَـــعَـــل    +   ـا  =  فَــعَــلَــا

 ذَهَـــــب    +   ـا  =  ذَهَـــبَـا : رفـــتند« دو نفر »

    ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مثنی مذکر غایب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند : الطّالِبانِ    ذَهَبَـا      الی     المَدرَسَهِ .

           هُــمـا      ذَهَبَـا      الی     المَدرَسَهِ .     آن دو به به مدرسه  رفتند .

 ۳ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی (جمع مذکر غایب )   عبارتند از :

ریشه ی فعل     +      شناسه ی عربی    وا    (  واو ،  الف زینت )

  فَـــعَـــل    +   وا   =  فَــعَــلـَـوا

 ذَهَـــــب   +  وا   =  ذَهَـــبَـوا :رفـــتند« چند نفر »

      ضمیر مناسب فعل ماضی   ( جمع مذکر غایب ) عبارتند از :   هُــم  :  آن ها

مانند :               الطّلابُ     ذَهَبَـوا      الی     المَدرَسَهِ .

                       اَلمْعَلِّمونَ    ذَهَبَـوا     الی     المَدرَسَهِ .

                          هُــم       ذَهَبَــوا     الی     المَدرَسَهِ .     آن ها به به مدرسه  رفتند .

نکته ی مهم :  بعد از علامت ( واو ) ( جمع مذکر غایب )  یک الف می آید که به آن  الف زینت می گویند .

۵ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( مثنی مونث غایب )   عبارتند از :

ریشه ی فعل     +     شناسه ی عربی  ـتا     ( الف و تاء )

فَـــعَـــل    +   ـتا   =  فَــعَــلـَـتا

ذَهَـــــب   +  ـتا   =  ذَهَـــبَـتا  :رفـــتند « دو نفر »

    ضمیر مناسب فعل ماضی   ( مثنی مذکر غایب ) عبارتند از :   هُــمـا  :  آن دو

مانند :   الطّالِبتانِ    ذَهَبَـتا    الی   المَدرَسَهِ .

          هُــمـا    ذَهَبَـتا      الی   المَدرَسَهِ .     آن دو به به مدرسه  رفتند .

۶ –   طریقه ی ساختن فعل ماضی (جمع مونث غایب )   عبارتند از :

ریشه ی فعل     +      شناسه ی عربی    ـْـنَ   ( نون فتحه دار ما قبل ساکن  )

فَـــعَـــل    + ــْنَ   = فَــعَــلـْنَ

 ذَهَـــــب  + ــْنَ   = ذَهَـــبْـنَ:رفـــتند  « چند نفر »

      ضمیر مناسب فعل ماضی   ( جمع مونث غایب ) عبارتند از :   هُــنَّ  :  آن ها

مانند :              الطّالِباتُ   ذَهَـبْـنَ     الی     المَدرَسَهِ .

                         هُــنَّ       ذَهَـبْـنَ    الی     المَدرَسَهِ .     آن ها به به مدرسه  رفتند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *