لغات ترکی ر

فارسیترکیفارسیترکی
رهگذریولدان کئچنروزبخیرگون آیدین
راه آهندمیریولیرفت وآمدگئدیش گلیش-گئت گل
ریشهکوکرویه-روشگئدیش-سویه
روشنآیدین-آچیق-یانیق-یانمیشرعایتگوزتلمک
رادمرد(پهلوان)ایگیتروبندیاشماق
رگداماررمهورک مک_قاچیب داغیلماق
راست دستساق اللیراست پاساق ایاقلی
ریاایکی ئوزدیروباه صفتتولکی ئوز
ردیفسیرهریخت وپاشتوک داغیت
رودررو-روبروئوزبه ئوزرانشسوروشمه
رختخوابیاتیم گئیمی-یاتماق گئیمیرودخانهچای
ربعدورتدن بیرروان(جاری)آخار
رفطاقجا-یوخاری طاقجارفتار-رویهائدیش
راهییولادوشمک-بیریولرئیسباشجیل
رانشیریشمه-یریمه-سوروشمهریزه میزهخریم خردین-قریم قرتی-چوخ خردا
رشدآرتیم-یویومکرهبر-رهبریباشچی-باشچیلیق
رسوائوزون سویی توکولمکروزانهگونشره
رخت آویزپالتار آسلیانرفقایولداشلار
روسیاهئوزی قره-اوتانجلرشدآرتماق-بوگیمک-بوی آرتماق_آرتیم
روال-روال کارکئدیش-ایش گئدیشیروشناییایشیق لیق
روسبیاوزون….آروادرمانناقیل کتابی
رمانتیکیوخیاوئرن-آللدان-یوزدورانرفت وروبسوپورمک
ریسه(ریسه رفتن-نوعی خنده)بورولوب گولمک-قیوریلیب گولمکرتق وفتقایشی بوتون لیکله قوتارماق
رقابت نزدیکگرگین یاریش-یاخین یاریشروی هم-روی هم رفتهاوست اوسته-بیربیرین اوسته
رهبری ارکسترباش پالیجیرادمردایگید-ایگیت
راستادوزوندهرهاییقورتولوش-قورتاریش
رودربایستیئوزه دورماق-ئوزدن کئچممک-قسقانجریش سفیدآق ساققال
ریش بزیکئچی ساققالرانندهسوروجی
روغنیاغروزانهگونشره-گونده کی
رشدتورمدگرین یوخاری گئتمگلیگی-دگرین اوستونه قویماقریملکیبریک یاخیمی
ردودستیآلدانماقروپا-روپاییایاق اوستی
رسامچکی چیروستانشینکندائولیسی-کندلی
رکوردیوکسک ئولچی ده-یوخاری ئولچیدهراستا-راستهدوزونده-سیره ده
راستیدوغروسی-دوزیراست وچپساق سول
ریسهاگیرمک-گولوب بورولماقرودهباغیرساق
ریاضتچتین لیکروبازاوستی آچیق-دامسیز
رلکئچریش-چکیلیشرسیدهیتیش میش
رستورانیئییم یئری-یئییم ائویردیابیایزله مک-آختاریش
روشنگریآییتماق-باشاسالماقراه میانبرکسه یولی
رسمچکیشرسمده ب
رنگ رز-رنگ رزیبویاخچی-بویاخچلیقرنگ آمیزیبویاماق
روبندیاشماق-ئوزلیکریش سفیدآق ساققال
رهاییقورتاراجاق-قورتاریشروشوردومه شره
ریباندقه ییدیش باش-قه ییدنی قاپماقروبروئوزبه ئوز-قارشی قارشیا
رئیسباشچی-باشجیلرنجیدهاینجیک-اینجیمیش
رنجیده خاطرکونول اینجیک لیگیربااوسته لیک-پارااوسته لیگی-پارییا پاراچکمک
روسریباش اورتوگیریخت وپاشتوک داغیت
رسوباتلنمک – اتلنمیش – یاپیشمیش – سوواشمیشروشسایاق – گئدیش
روباه صفت – روبه گونهتولکی سایاق – تولکی کیمینریزهنارین – کیچیک – جیققیلی
ریزه ریزه – ریزریزنارین نارین- جیققلی جیققلیریزه میزهجیققلی
روزانهگونده لیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *