لغات ترکی غ

فارسیترکیفارسیترکی
غبارآلودتوزلی-توزبوروموشغذاتئمک-یئمه لی
غلبه-غالباوستون-اوستونلوکغیبتدالدا دانیشماق-آرخادادانیشماق
غیبتیوخ اولماقغنیوارلی
غلط(اشتباه)یانلیشغلط(غلط خوردن)دیغیررانماق
غلوبوگوتمکغیبگوزه گورونمز
غیرمنتظرهگوزده نیلمز-گورسنیلمز-گوزتله نیلمزغواصاوزگونچی
غیرواقعییالانچیغرشنریلتی-گورولتی
غذاخورییئمک یئری-یئمک ائویغارتچاپماق
غارتگرچاپفینچیغب غببوخاخ
غربگون باتان -گون باتان ساریغروبگون باتان چاقی
غیبتدالدادانیشماق – گورونمه مک – گئتمه مک- گلمه مکغایبکتمه مک – گلمه مک – گورونمه مزلیک
غایبدیگلمه ییبغالباوستون – اوستون گلمک
غلبهاوستون لیکغرشگورولتی – نریلتی
غرانان گورولتین – گورولتیرکنغربالالک 
غریب-غریبهتانیلماز-تانینمازغربتاوزگه اولکه-اوزگه یورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *