لغات ترکی ف

فارسیترکیفارسیترکی
فهمدوشونجه-آنناق-قاناجاقفرمالیتهیالانچی-یانلیش-آلداتماجا-قوندارما
فشردهسیخیلمیشفشرده سازیسیخماق
فحاشی-فحش  وناسزایامان یووزفراوانیبوللوق
فراوانبولفرازونشیبانیش یوققوش
فرارقاچیش-قاچماقفروشساتیش-ساتماق
فعلباغلاما-ائله مکفراموش-فراموشی-فراموشکاریاونوتماق-اونودماق
فرشخالچافلاخون(اصطلاح غلط)سوپات داشی
فرنگیاوزگه ئولکه لیفرنگاوزگه ئولکه
فعلاایندیسه-ایندیجهفرمایشبویوروشوق-بویورماق
فرسودهچوروک-چورومیشفیس وافادهفریلداق-اوزون بگنمک
فراموش نشدنیاونودولمازفراموشکاراونودان
فلفلساریمساقفراریقاچاق
فاصلهآرافرازونشیبآشاغی یوخاری
فرازیوخاریفلاکسچایدان-ساخلیجی
فقطیالنیزفریزردوندوروجی-دودوجی
فردا فردبیربه بیر-هربیریفریادباغیرماق-قشقرماق
فتنهقاریشیقلیقفتنه گرقاریشدیران-قاتیشدیران-ویریشدیران
فرفرهگیرجنهفاحشهجندا-قهبه
فقیریوخسولفرمانده-فرماندارباشچی-باشجیل
فربوروخموفریتوکی بوروخ
فرمژهکیبریک بورانفاسدکیف سیمیش-چوروموش
فاییزیوزدن نئچه سیفندکآلیشگان-چاخناق
فضای سبزیاشیللاشدیرمافروشنده ساتیجی
فریادچغیرماق-چیمخیرماقفریزردودوجی
فرمایشیقوندارما-یانلیش – یالانچی – بویوروشیقفرمایشبویورماق-بویوراجاق
فراوان-فراوانلیقبول – جوخ – بوللی – چوخلیفرمژهکیپریک قیوریلدان -کیپریک بوران
فرقیوریلیش – بوروخفراخوانچاغریلیش – چاغیریش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *