لغات ترکی چ

فارسیترکیفارسیترکی
چهره(صورت)یوز-ئوزچکهدامجی
چاپلوس(متملق-پاچه خوار)یالتاقچرب وچیلییاغلی
چرکیبوبلشیقچرکیناورک بولاشدیران
چشم چرانشورگوزچغول بغولجیزویز
چشم باباغوریدونباگوزچپ دستسول اللی-سولاخه یی
چرت(چرت زدن)پینه ح لمکچرت(چرت وپرت)بوش سوز-هئچه یاراماز سوز-هفتن سفتن-سارساق سوز
چاق -چاقالوکوکچسبیده-چسبانیاپیشارکن-یاپیشیقلی-دار-دار دوودوک
چروک(چین وچروک)قریشیقچون وچراسوروشیق
چاقوپیچاقچینقریش-قریشیق
چین خوردهقاتدانمیش-قریشمیشچشم براهگوزی یولدا قالماق
چینه دانپه ته نهچپ پاسول ایاقلی
چطورینئجه سنچشمهبولاق
چرکینبولاشیقچادر(چادری)چارشاب
چمنگوئرتی-گویرتیپیمانباغلاشما-باغلایش
پوشاکگئینتی-پالتارچشمگوز-گوزاوسته
چی چینه منهچسب-چسبناکیاپیشان-یاپیشقان
چالوال سین-ارسینچلهقیرخی
چشم هم چشمیگوزگوزه-گوزی گوتورممه کلیکچرک نویسجیزماقره
چپکیسولاخه یی -اگری باخیش-اگریسینهچندشچیم چشمک-ایگرنمک
چندش آورچیم چشدیرن-اورک قاریشدیرانچماقتوپپوز-ده گنک
چماق بدستتوپپوزچیچنگالقیناق-قیرماق-جایناق
چای قندپهلوآجی چایچشمهبولاق
چطورینئجه سنچپ(چپ کردن)چوریلیش-آشماق
چنددرصدیوزدن نئچه سیچارهائده جک-یولاجاق
چرخ گوشتات سورانچپاولچاپقین
چشمهبولاقچراکی-چراکهنه ایسه
چارپنجولدورد ال ایاقلی-دوردقیناقلیچارچشمیدورد گوزلی-گوزقویماق-برک گودمک
چیستانتاپماجاچهارضلعیدوردبوجاق-دورد گنلی
چندضلعینئچه بوجاق-نئچه گنلیچشمداشتاومماق-گوزی اولماق
چهارچوب-چارچوبچارچووا – چرچووه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *