لغات ترکی ک

فارسیترکیفارسیترکی
کوچگئتمک-یری ده ییشمککفشایاق قابی-باشماق-توست
کلمهسوزکلمه به کلمهسوزدن سوزه
کوزهسه یینگ-بیزیچهکفکوپوک-ایاق آلتی
کف(ته)آلت-ایچکف آلودکوپوکلی
کف دستالین ایچی-ال ایچیکف پاایاق آلتی
کشان کشانچکه چکه-سوریه سوریهکرانهقیراق
کرانه دریادنیزقیراقی-دهنزقیراقیکاردپیچاق
کاتردوغریان-کسکینجکره خراشک بالاسی-قودوخ
کهولتقوجالیق-یاشلی-ان یاشی چوخکاربلدایش بیلن-یول یولاجاق باشاران
کرنرقیراقلیقکنجبوجاق
کندیاواشکشیدهچکیلمیش-شیللی
کشتیگوله شکشتی گیرگوله شن-گوله شچی
کشتیگه میکشتیبانگه میچی
کشاکشچکه چککمربئل
کمربندبئل باغی-قه ییشکارتوفیئرآلما
کبریتچاخناق-آلیشگانکودنآنناماز-باشی بوش
کشتزاراکینه جک یئریکله پوکباشی بوش
کلاهکدوواخ-قاپاقکج وکولهاگری اوگری(ایری اویری)
کثیفبولاشیقکوچک-کیچیککورپه
کلهم-کلیاتهاموسیکوفت(کوفت کردن)تیخماق
کپک(کپک زدن)کیفرمیش-کیف سه میشکلنجارایگه شمک
کله پاگوت باشکوتولهگوده لک
کم سوادآزجا یازی پوزی بیلنکافیدولی
کاملبوتون-پوتووکلافهقارشدیرماق-قاریشماق
کجاگری-ایریکرهیاغ
کتک-کتک کاریدویوش-دویوشمککفلیان
کششچکیش-جکیم لیکیسبوزوشمیش-قات یئمیش
کشفتاپیلمیش-تاپماق-تاپلانجکاه گلسوواق
کاه گلیسوواقلی-سوواقدانکفتربازقوش باز
کوتاه قدگودهکلاهبورک-پاپاق
کم -کمتراسگیک-اسگیک جهکاندید-کاندیداآداخلی-آداخلانماق
کتپنجک-پنجه حکشاورزاکینجی
کرکثافتشرشپلیقکالبدشکافییاریب باخماق
کدبانوجووانازنکف آلودکوپوکلی
کریبوی دئمککمکیاردین-یاردیم
کلفدولاقکذابان یالانچی-چوخ یالانچی
کندهبوخوکاتبیازیچی
کاریایشلککارآموزایش اورگه شن
کم رواوتانقاجکلکآلداتماق-قلیف چیلیق
کلکلوککهکسبقازانج-پاراقازانماق
کلنجاردارتینماق-ایگه شمککلکسیونسئچمه جه لر-یغنتی-سئچیب یغماق
کولاکشپه-لپهکپکچورک اوغی-کیفرمیش-کیف سه میش
کلیهبویرک-بوورککتهداشما
کولرهاواسودوجیسی-هاواسوودانکشندهئولوم جیل-ئولوم جول
کارتفیئرآلماکلاس درساوگذنجی ائوی
کشتار-کشت وکشتارقیرقینکورسقووشما-اوتوشمک-چاپیشماق
کفش پاشنه بلنددیک دابان باشماقکفش پاشنه کوتاهگوده دابان باشماق
کفش راحتیدینجلیش باشماقیکفن ودفنبوکوب باسدیرماق-آق بئزه بوکوب باسدیرماق
کلیکباشماقکبوترسانقوش سایاقی
کفتاربازقوش اوینادان-قوشچیکفترفروشقوش ساتان
کارآمد – کارآمدیایش وئرن – باشاریقلی – باجاریقلی – وئجه دگن -وئجه دگرکتیبهیازی – یازیلمیش
کتیبه سنگییازیلی داش – داش یازیسیکاه گل – کاه گلیسوواخ – سوواخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *