محیط کشت بلاد آگار

بدلیل اینکه این محیط کشت جهت تکثیر و رشد باکتریهای بیماریزا می باشد اغلب نمونه ها را بر روی این محیط کشت داده میدهند. این محیط از یک محیط پایه مانند تریپتون که منشاء پروتئینی دارد، کلرید سدیم آگار و ۵ درصد خون تشکیل شده است .
روش و تشخیص:
اگر از لوپ جهت کشت خطی بر روی آگار خوندار استفاده شود باید آنرا در آگار فرو برده تا ارگانیسم بتواند در زیر سطح محیط ک اکسیژن کمتری دارد رشد کند. تولید همولیزین های حساس به اکسیژن در برخی از ارگانیسم ها بدین وسیله تشدید میگردد . به روش دیگر، میتوان پلیتها را جهت مشاهده واکنش همولیزین حساس به اکسیژن به طریق بی هوازی نیز انکوبه نمود.پس از کشت می بایست محیط را بمدت بیست و چهارساعت در محیط سی و هفت درجه انکوبه کرد.
باتوجه به تولید یا عدم تولید آنزیم همولیزین توسط باکتری می توان یکی از سه حالت زیر را برای محیط کشت خوندار متصور شد:
۱٫ همولیزکامل بتا : باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده و اطراف کلونی منطقه شفاف زرد رنگ ایجاد می گردد.
۲٫ همولیز ناقص آلفا: باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده ولی نسبت لیز کمتر از ۵۰ درصد می باشد و اطراف کلونی هاله سبز رنگ تشکیل می گردد.
۳٫ عدم همولیز : باکتری فاقد آنزیم همولیزین می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *