معین تبریزی درد عشق

درد مرا کسی نتواند دوا کند

باید طبیب نیز برایم دعا کند

با یک نگاه خود ، دل ما را ربود و برد

بنگر که یک نگه ، چه مصیبت به پا کند

Moein Tabrizi Darde eshgh