موارد کاربرد حرف تعریف the

موارد کاربرد حرف تعریف the

چه زمانی از the استفاده کنیم؟

۱- زمانیکه می دانیم فرد شنونده میداند یا میتواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت میکنیم.

مثال:

“The apple you ate was rotten.”

“Did you lock the car?”

۲- زمانیکه در مورد چیزی صحبت میکنیم که قبلاً در باره آن صحبت کرده ایم.

مثال:

“She’s got two children: a girl and a boy. The girl’s eight and the boy’s nine.”

۳- زمانیکه در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت میکنیم، از the استفاده میکنیم.

مثال:

“the North Pole”, “the equator”

۴- قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوسها از the استفاده میکنیم.

مثال:

“the Nile”, “the Pacific”, “the English channel”

۵- از the قبل از اسامی مشخصی که میدانیم تنها یک نمونه از آنها وجود دارد استفاده میکنیم.

مثال:

“the rain”, “the sun”, “the earth”, “the White House”

۶- قبل از صفات عالی همیشه از the استفاده میکنیم.

مثال:

“the best”, “the tallest”, “the most beautiful”

۷- پیش از اعداد ترتیبی از the استفاده میکنیم.

مثال:

“the fifth lesson”, “the ninth day”, “the third chapter”

۸- حرف تعریف the پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آنها “of” آمده باشد، مورد استفاده قرار میگیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم میشود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته میشود.)

مثال:

“The pronunciation of that word is very difficult.”

(کلمه pronunciation یک اسم معنا است)

“The instructing of young children is difficult.”

(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

۹- قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از the استفاده میکنیم.

مثال:

“the United States”, “the Philippines”, “the Alps”

۱۰- پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از the استفاده میکنیم.

مثال:

“the Forty-Second Street Library”, “the Louvre”, “the Statler Hotel”

۱۱- پیش از بعضی از قسمتهای روز از حرف تعریف the استفاده میشود.

مثال:

“in the morning”, “in the afternoon”, “in the evening”

نکته: حرف تعریف the تنها قبل از این بخشهای روز استفاده میشود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از the استفاده نمیکنیم.

“at noon”, “at night”, “at midnight”

 12- بعد از فعل play زمانیکه معنی “نواختن” داشته باشد. یعنی همراه با یک آلت موسیقی آمده باشد.

مثال:

“play the piano”, “play the violin”, “play the guitar”

در موارد زیر نباید از حرف تعریف the استفاده شود:

۱- زمانیکه یک کلمه یا اصطلاح را در معنای عام آن به کار می بریم.

مثال:

a) Inflation is rising.

b) People are worried about rising crime.

در مثالهای فوق کلمه Inflation (تورم) و People (مردم) در معنای عام خود به کار رفته اند. ترجمه جملات به فارسی به این ترتیب خواهد بود:

الف) تورم در حال افزایش است.

ب) مردم (عموم مردم) نگران افزایش جرم هستند.

۲- پیش از نام رشته های ورزشی.

مثال:

My son plays soccer.

Tennis is expensive.

۳- پیش از اسامی غیرقابل شمارش زمانیکه در معنای عام خود به کار رفته باشند.

مثال:

Information is important to any organization.

– اطلاعات برای هر موسسه ای اهمیت دارد. (هر گونه اطلاعاتی)

Coffee is bad for you.

– قهوه برای شما خوب نیست. (هر نوع قهوه ای)

۴- قبل از اسامی شهرها و کشورها. (مگر اینکه از چند ناحیه یا ایالت تشکیل شده باشند یا اینکه در نام آنها کلماتی مثل states، kingdom، republic، یا union وجود داشته باشد.)

مثال:

Italy, Mexico, Iran, England – Tehran, Tokyo, Paris, Moscow

The United States, The UK (United Kingdom), The Irish Republic

The Netherlands, The Philippines, The British Isles

۵- قبل از تمامی ضمیرها و همینطور ضمایر و اسامی اشاره.

مثال:

He is my only brother.

This hotel will be open next week.

These are the old classrooms.

۶- پیش از نام روزها، ماه ها، و سالها.

مثال:

– I go to English class on Mondays and Wednesdays.

– He was born in April.

– The First World War began in 1914.

۷- معمولا (نه همیشه) قبل از کلمات زیر از the استفاده نمیشود:

home, town, church, hospital, prison, school, work, sea

مثال:

He’s on his way to work.

We were in town last Saturday.

We go to school to study.

I arrived home before midnight.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *