موسیقی از دیدگاه قرآن کریم

۱٫ در آیات قرآن از لفظ «غنا» استفاده نشده، و امر و نهی خاصّی صریحاً بدان تعلّق نگرفته است؛ بلکه تمسّک کنندگان به آیات، آن ها را به واسطهٔ دلایل خارجی همچون احادیث وارده در این باب دلیل بر حرمت گرفته اند. در این آیات الفاظی نظیر «قول زور»، «باطل» و «لهوالحدیث» آمده است که برخی آنها را به «غنا» معنا کرده اند.

در باب غنا و موسیقی، آیات و احادیثی دال بر حرمت و حلّیّت وجود دارند که هیچ یک توانایی اثبات حکم مطلق غنا را نداشته و وافی به مقصود قائلان به حرمت مطلق یا حلیّت مطلق نیست.

نتیجهٔ این بررسی کوتاه این است که غنای شهوانی و فسادانگیز حرام و غیر آن حلال و مباح است؛ لذا معنای غنای حرام در آواز لهوی و مفسده انگیز متعیّن می گردد.

موسیقی با کارکردهای گوناگونی که در دورهٔ معاصر یافته، موضوعی نو به شمار می رود که از قرآن کریم به عنوان راهنمایی جاودانه انتظار می رود، در خصوص حرمت یا حلیت آن ارائهٔ طریق کند. در این مقاله، تلاش می شود، با استناد به آیاتی از قرآن و روایات تفسیری مربوط و نقد و بررسی آنها به بررسی این موضوع پرداخته شود.

تحلیل مفهومی غنا و موسیقی

مفهوم شرعی «غنا» و «موسیقی» مهم ترین مسائلِ این مبحث به شمار می رود. اجمالِ آیات و روایاتِ این باب در خصوصِ این مورد، سبب شده است که این مسئله در ابهام و پیچیدگی از بی نظیرترین مسائل به حساب آید.

شاید عدمِ معرفی ملاک واحدی برای یافتن معنای غنا و موسیقی، علّت بروز این مشکل باشد. چرا که عدّه ای از فقها، در فتاوای خود، معنای لغوی غنا، پاره ای معنای عرفی آن و برخی دیگر مفهومِ خاصّی از آن را ملاک قرار داده اند.

اوّلین قدم در این راه، آن است که با پژوهشی دقیق، مناط و ملاک معینی در اخذِ معنای شرعی غنا مشخّص شود.

افزون بر این مشکل، ابهام برخی دیگر از اصطلاحاتِ مرتبط با این بحث، بر این پیچیدگی دامن می زند. نقشِ تعیین کنندهٔ معنای این واژگان، هنگامی روشن می شود که بدانیم، بسیاری از فقها، احکامِ بابِ غنا و موسیقی را با احکام خاصِّ این موارد به دست می آورند و در بعضی موارد نیز، از آنها در تعریفِ غنا بهره می جویند. اصطلاحاتی همچون، طرب، ترجیع، لهو، لعب، باطل و… که هر یک دارای تفصیلات و توضیحاتِ بسیاری است.

لذا برای ورود موفّق به بحثِ فقهی موسیقی، لازم است، معانی مراد از اصطلاحاتِ این باب را مورد بررسی قرار دهیم:

۱٫ معنای موسیقی
موسیقی در زبان فارسی به کسر قاف و سکون یاء و در زبان عربی به فتح قاف و الف مقصور تلفظ می شود و از کلمه یونانی Mousike گرفته شده است. Mousikez نیز از کلمهٔ Musa گرفته شده که نام یکی از نُه ربّ النوع اساطیری یونان است که حامی هنرهای زیبا بوده است. (۱)

معادل لاتینی آن Musike و معادل انگلیسی آن Music و معادل فرانسوی آن Musique و معادل آلمانی آن Musik می باشد. (۲)

کلمهٔ موسیقی از کلمات معرّب است و در رسائل «اخوان الصفا» مرادف غنا به معنای آواز خوش و سرور آمده است. (۳)

برخی، در تعریف موسیقی گفته اند:

موسیقی علم به احوالِ نغمات است و روح از آن لذت می برد. کارشناسان، آن را هنر بیانِ احساسات، به وسیلهٔ صدا دانسته اند؛ صداهایی با ارتعاشاتِ منظّم، هم آهنگ و متناسب. (۴)

آقای آذری صاحب «جواهر الاسدار» موسیقی را مرکب از دو کلمهٔ «مو» و «سقی» می داند و می گوید:

«مو» در لغت سریانی یعنی «هوا» و «سقی» به معنی «گره» است؛ یعنی موسیقی دان به واسطهٔ ظرافت کار گویی هوا را گره می زند. (۵)

عبدالحمید لازقی در رسالهٔ زین اللحان فی علم تألیف والاوزان می نویسد:

موسیقی مرکب از «موسی» و «قی» است «موسی» در لغت یونانی نغمه و سرود و «قی» به معنای موزون و دلپسند است.

۲٫ غنا
به منظور روشن شدن معنای غنا نخست باید ملاکی برای تعریف آن به دست داد و پس از آن تعریف های عرضه شده را بر آن محک زد.

۲٫ ۱٫ ملاک تعریف غنا
باید تحقیق کنیم: آیا مرادِ روایات از لفظ «غنا» معنای لغوی آن است یا نه و اگر جواب منفی است، چه معنایی، مراد است. حقیقت آن است که درکِ مرادِ شارع از «غنا»، و سنجش معنای آن با مفهومِ لغوی بدونِ بررسی های تاریخی، عقلی و لغوی، میسّر نیست. در این راه، ابتدا باید معانی مختلف، فهرست شود و سپس با تحلیلی درست و واقع بینانه، نسبتِ آن معانی با معانی مُجْمِلِ آیات و روایات سنجیده شود.

تحقیقِ تاریخی در احتمالاتِ معنای عرفی «غنا» در زمان صدور احادیث نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود؛ چرا که می توان آن را «قرینهٔ حالیّه ای» برای تطابق یا عدم تطابقِ معنای شرعی غنا یا معنای لغوی آن دانست؛ هم چنین آن می تواند ما را در تحدیدِ هر چه بیشترِ معنای مراد یاری کند و بسیاری از معانی محتمل را طرد نماید.

با استفاده از این توضیحات در می یابیم که ملاکِ درست، در فهمِ معنای مراد «غنا» ترکیبی است از تحلیل های نقلی، تاریخی، لغوی و عقلی، و به عبارت دیگر، ملاکِ تعریف شرعی غنا عبارت است از:

آراء متخصّصانِ این مبحث (یعنی لغویان و فقها) و سنجشِ آن با معنای مجمل مراد از روایات با استفاده از قراین تاریخی و عقلی.

۲٫ ۲٫ مفهومِ لغوی غنا
به طور کلّی، کلامِ لغویان در بیانِ معنای غنا در چند محور اساسی خلاصه می گردد:

الف. صوت شادی آفرین: ابن منظور، غنا را به صدای شادی آفرین معنا نموده است. (۶)

ب. صوت طَرَب آور: بسیاری، معنای غنا را مقیّد به قیدِ «طرب» دانسته اند:

– فیروز آبادی در معنای غنا چنین می گوید:

الغِناء ککِساء من الصوت ما طرب به؛ (۷) غنا همچون کِساء [در اعراب]، صوتی است که حالتِ «طرب» به وسیلهٔ آن ایجاد می شود.

– دهخدا نیز در معنای غنا چنین می نویسد: آوزا خوش که طرب انگیزد. (۸)

ج. کشش و بلندی صوت: شیخ انصاری از برخی از لغویان نقل می کند:

الغناء هو مدّالصّوت؛ (۹) غنا، کشیدنِ صوت است.

– ابن اثیر نیز همین معنا را از غنا می پسندد و می گوید:

کل من رفع صوته و والاه فصوته عندالعرب غناء؛ (۱۰) هر کس که صدایش را بلند کرده و آن را بِکِشَد [و ادامه دهد] نزد عرب غنا است.

مقصود ابن اثیر از این سخن، آن است که صدای حاصل را غنا می نامند؛ نه خواننده را.

– ابن منظور نیز در بخش دیگری از توضیح غنا می نویسد:

هر که صوتش را بلند می کند، عرب به آن [صوت] غنا گوید. (۱۱)

د. صوتِ مُرَجَّعْ (ترجیح دار): بسیاری از فقها و لغویان، قیدِ ترجیع را در معنای غنا ذکر نموده اند:

– کتاب قاموس در معنای غنا، قیدِ «رجع» را که به معنای ترجیع و غلتاندن صداست، ذکر می کند. (۱۲)

– فخرالدین طریحی نیز در قسمتی از تعریف غنا می گوید:

الغناء ککساء الصوت المشتمل علی الترجیع؛ (۱۳) غنِاء همچون کَساء [در حرکت]، صوتِ در بردارندهٔ ترجیع است.

ه. سماع: برخی نیز «سماع» و «غنا» را به یک مفهوم گرفته و بدین گونه تعریف کرده اند:

والغناء بالکسر من السماع؛ (۱۴) المسمعه: المغنیه. (۱۵)

همان گونه که گذشت، میان اهل لغت، بر سر مفهوم غنا، اختلافات فراوانی دیده می شود. گروهی از آنها، یکی از معانی مذکور را برگزیده و در تعریفِ غنا، ذکر نموده و برخی دیگر، بیش از یک معنا را دربارهٔ غنا، یاد کرده اند:

– در کتاب «قاموس» برای معنای غنا آمده است:

الغناء من الصوت ماد و حسن و مرجّع؛ (۱۶) غنا از جنس صوت است؛ صوتی کشیده، زیبا و برگردانده (مرجّع).

در این تعریف دو مورد «کشش» و «ترجیع» در مفهومِ غنا، یاد شده است.

– فخرالدین طریحی نیز دو قیدِ ترجیع و مطرب بودن را در مفهومِ غنا، به کار می برد؛ اعمّ از آن که در شعر و قرآن و جز آن باشد:

الغناء ککساء الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب او ما یسمی بالعرف غناء و ان لم یطرب، سواء کان فی الشعر او قرآن او غیرهما. (۱۷)

غنا مانند کِساء (در وزن)، صدایی است مشتمل بر ترجیع طرب آور یا چیزی است که در عرف غنا نامیده شود؛ اگر چه طرب آور نباشد؛ خواه در شعر باشد یا قرآن یا غیر این دو.

از اقوالِ اهلِ لغت به نکاتی ارزنده، پی می بریم:

الف. غنا در نظر اهلِ لغت، از جنسِ «صوت» شمرده می شود؛ نه کلام. همهٔ لغویان در بیانِ جنسِ تعریفِ غنا، لفظِ صوت را به کار برده اند و برخی نیز، بدان تصریح نموده اند:

– صاحب مصباح المنیر، چنین می گوید:

انّ الغناء الصوت؛ (۱۸) غنا، صوت است.

– در کتاب مقاییس اللغه نیز این امر، به صراحت بیان شده است:

الغناء من الصوت؛ (۱۹) غنا از [جنسِ] صوت است.

ب. تعاریفِ لغویان از غنا، اغلب، ناتمام و مبهم است. شاید ریشهٔ آن در این باشد که بدون شنیدنِ مستقیم یک صدا، نمی توان چیستی و چگونگی آن را با الفاظ به درستی درک کرد.

همین امر، باعثِ ابهام و تشتّتِ معانی یاد شده برای «غنا» گشته است. مثلاً برخی، غنا را به «صوت» معنا نموده اند؛ امّا واضح است که هر صوتی را غنا نگویند. برخی دیگر، کشیدن صوت یا نازک کردن آن را غنا می دانند؛ اما هر کشش صدایی را حتّی از نظر لغوی و در میان اعراب نیز، غنا ننامند. تعاریف دیگر نیز اغلب دارای چنین نقایصی است.

ج. با وجودِ اختلافِ آرای لغویان، می توان یک معنای مورد اتّفاق را از فحوای کلام آنان به دست آورد و آن عبارت است از: «آوازِ خوشِ شادی آفرین».

ص ۱۳۹۸ این معنا، در پاره ای از کتب لغت، همچون «اقرب الموارد»، «لسان العرب» و «منتهی الادب» و… مورد تصریح قرار گرفته و در برخی دیگر به آن اشاره شده است. برای مثال، کُتُب «قاموس المحیط»، «مجمع البحرین»، «صحاح» و «مستند الشیعه»، «مطرب بودن» را جزئی از معنای غنا قرار داده و بدین نحو، «شادی آفرین بودن» را که قسمتی از لوازم تحقّقِ معنای مطرب است، برای غنا یاد می کنند.

بنابراین با یقین می توان گفت:

معنای لغوی غنا عبارت است از صوت شادی آفرین

د. با این تعریف در می یابیم که معنای شرعی غنا مساوی معنای لغوی آن نیست؛ چرا که هر «صوت شادی آفرین»، غنای مورد نظر شرع نیست، وگرنه باید هرگونه صوتِ نشاط آور، حتّی در قرائت قرآن و اذان نیز، از سوی شرع، حرام و ممنوع گردد؛ در حالی که چنین نیست و حتّی احادیثی در استحباب یا جوازِ آن وارد گردیده است. افزون بر این که اگر هر صوت شادی آفرین حرام باشد، تخصیص اکثر لازم می آید که مستهجن است؛ چون صدای قرآن و کلیهٔ نواهای دلنشین غیرلهوی و نوحه سرایی ها و مولودی خوانی های غیرمناسب با مجالس لهو و لعب و سرودهای غیرمناسب با محافل گناه از کلام خارج می گردد.

آیه اللّه خویی رحمه الله در این خصوص می گوید:

غنا، در معنای لغوی از غنای حرام [موردِ نظرِ شرع] عام تر است و تمامی اصوات خوش را شامل می شود؛ لذا در برخی از احادیث به تغنّی در قرآن، امر شده است. (۲۰)

۲٫ ۳٫ حقیقت عرفی غنا
برخی از علما بر این عقیده اند که واژهٔ عنا در زمان نزولِ آیات و ورودِ روایات بابِ غنا، در موردِ آوازهای لهوی و آلوده به گناه، به کار می رفته و به اصطلاح در این معنا دارای حقیقتِ عرفی بوده است.

«حقیقت عرفی» در اصطلاح فقه و اصول عبارت است از معنایی از یک کلمه که در میانِ عُرِف معمولِ مردم، معنای حقیقی آن به شمار می رود؛ حال خواه، آن معنا، موضوع لهِ واقعی کلمه باشد، خواه چنین نباشد. به اعتقادِ برخی از فقها، مرادِ آیات و روایات را باید در این معنای عرفی، جستجو نمود.

برای آن که صحت و سقم این عقیده، روشن شود، لازم است، این مسئله از نظر تاریخی، تحلیل گردد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

۲٫ ۴٫ نسبت غنا و موسیقی
از آنچه در معنای موسیقی و غنا گذشت، استفاده می شود که موسیقی در معنای اول خود از غنا اعم است و هر صوت و صدای آهنگ داری را که محرک احساسات انسان باشد، شامل می گردد.

باید دانست که در نظر بسیاری از فقها، آنچه با نام «غنا» خوانده می شود، تنها به موسیقی آوازی، محدود می شود؛ اما در نظر برخی غنا شامل موسیقی سازی نیز می شود؛ چنان که موسیقی سازی در بسیاری از احادیث، موضوعِ احکام شرعی واقع شده، و گاه از نوع خاصّی از سازها نیز نام برده شده است.

۳٫ ترجیع

ترجیع، در کلامِ اهل فنّ مفهومی کاملاً واضح ندارد:

– زمخشری ترجیع را به «گردانیدن آواز و نغمه زدن» معنا می کند.

– صاحب منتهی الارب (ناظم الاطباء) می گوید: «[ترجیع] بازگرداندن آواز در حلق است».

– بسیاری از اهل لغت و فقها آن را به «غلتاندن و رفت و برگشت صدا» تعریف نموده اند.

می توان گفت: ترجیع همان «چهچهه» در موسیقی ایرانی است که به «تحریر» نیز معروف است و خواننده در آن بدونِ ادای کلام و کلمه ای، حرکتی از حرکات الفبا را با قطع و وصل متوالی صوت، نغمه می کند. از انواع آن می توان به «تحریر بلبلی» و «تحریر شارکی» اشاره کرد.

۴٫ طرب
در موردِ معنای طرب، نظریّات مشابهی عرضه شده است:

– «زمخشری» در بارهٔ طرب می نویسد:

هو خفّه من سرورٍ او همٍّ؛ (۲۱) [طرب] سَبُکی حاصل از شادی یا حزن است.

– در کتاب های «قاموس المحیط»، «محمع البحرین» و «مصباح المنیر» نیز معنای طرب را به این صورتِ شرح داده اند:

طرب عبارت است از سَبُکی ناشی از غایت اندوه و یا غایت شادی و یا غایت آرزو. (۲۲)

مشهورِ اهلِ فنّ (اعم از لغویان و فقها) نیز، همین نظر را برگزیده اند.

با اندکی تأمّل در کلامِ اهل لغت و فقها، درمی یابیم که طرب همان حالتِ خاصّی است که بر اثرِ شنیدن اقسامِ لهوی موسیقی، بر انسان عارض می گردد و نوعی سَبُکی عقلی را به همراه آورده، انسان را از حالتِ هوشیاری خارج کند.

از نشانه های ظاهری این حالت، فاصله گرفتن شخص از هویّت و شخصیّتِ واقعی خویش است. این نشانه ممکن است به صورتِ حرکاتِ دور از شأن، خود را نشان دهد. این حالت، روحانی نیست؛ چون سبکی روحی یا به عبارتی نشاط و انبساطِ روحی، مطلوب و ممدوح است و حتّی بر اثرِ شنیدنِ تلاوتِ قرآن ممکن است دست دهد؛ بلکه حالتی مادّی است که در نتیجه فاصله گرفتن از «عقل» رخ می دهد. این حالت را می توان به حالتِ افرادِ مست، تشبیه کرد.

واژهٔ «طرب» در اصطلاحِ فقها، تمامی آوازهایی را که شأنیّتِ ایجادِ چنین حالتی را در عرف مردم دارد، شامل می شود. در حقیقت این واژه در عبارت فقیهان «مطرب» بودنِ بالقوّه را افاده می کند، نه بالفعل را؛ چرا که ممکن است بر اثرِ عدمِ تعادلِ شخصیّت یک فرد، این حالت در او بروز نکند؛ در حالی که هر نغمه ای که شأنیّت مطرب بودن را دارا باشد، بالقوّه چنین خصوصیّتی را داراست؛ به همین رو برای همه اشخاص حرام شمرده می شود.

۵٫ لهو و لعب
اهل لغت در معنای لهو گفته اند:

هر عمل سرگرم کننده ای که انسان را از کاری مهمّ و عملی واجب باز دارد.

«لعب» از مادهٔ «لُعاب» به معنای «آب دهان» است که از لب ها سرازیر گردد. کلمهٔ لعب به معنای بازی آمده و وجه تسمیهٔ آن این است که همانندِ ریختن لعاب از دهان، بدون هدف انجام می گیرد.

– راغب می نویسد:

[لعب] فعلی است که هدف و مقصدِ درستی در آن موردِ قصد و نظر نباشد. (۲۳)

– صاحبانِ «اقرب الموارد» و «قاموس اللغه» آن را ضدِّ «جدّ» دانسته اند.

– «صحاح» و صاحب «قاموس»، لهو و لعب را مترادف یکدیگر دانسته اند. «لعب» در اصطلاح به معنای عملی نظام دار است که غرضِ عقلایی در آن قصد نشده باشد؛ بلکه غرضی خیالی و غیرواقعی در آن فرض شده باشد. در این عمل مفاهیمی موهوم و خیالی همچون پیروزی، سود و زیان و… فرض می گردد. لعب، عبارت از هرگونه سرگرمی و بازی است که معمولاً برای پر کردن فراغت انجام می گیرد.

به نظر بسیاری از فقها، «لهو» حرام است. البته این گونه برداشت بر نوعی مبانی متوقّف است که می توان بر آنها خدشه کرد؛ چون بسیاری آیات و روایاتِ ناظر به حرمت لهو را با قرائن و شواهد به مواردی خاص، منحصر دانسته اند و «لهو» در غیر آن موارد را جایز شمرده اند.

در میان فقها، به جز ابن ادریس حلّی کسی به حرمتِ لعب فتوا نداده است. البته برخی مثل شیخ انصاری میان لهو و لعب فرق نهاده و لهو را امری غیر جایز و لعب را امری جایز شمرده و لذا نظر ابن ادریس را ناشی از خَلطِ لهو با لعب دانسته است.

۶٫ لغو
«لغو»، در لغت به معنای کلام بی فایده است:

– راغب اصفهانی می گوید:

کلامِ لغو آن است که توجّهی به آن نیست و از روی عدمِ فکر باشد. (۲۴)

– برخی نیز لغو را هم معنای «لهو» دانسته اند.

به هر حال، لغو به کلام یا عملی اطلاق می گردد که در باب آن تفکّری نشده است و فایده ای ندارد.

۷٫ باطل
«باطل» به معنای فسادآور، بی اثر و ضایع کننده آمده است و به چیزهایی ناچیز و بیهوده اطلاق می گردد. در «مفردات» در این باره آمده است:

باطل ضدِّ حق است و چیزی است که در مقامِ فحص، ثبات ندارد و در موردِ فعل و قول به کار می رود. (۲۵)

۸٫ قول زور 

تعبیر «قول زور» که در قرآن آمده است (۲۶)، یکی از دلایل قائلان به حرمت غنا و موسیقی است، زور به معنای باطل و دروغ بودن است. کلمهٔ «زور» به معنای انحراف از حق است و به همین دلیل به دروغ نیز «زور» می گویند. مفسران قرآن مراد از زور را در قرآن هر سخن باطل و منحرفی می دانند. (۲۷)

۹٫ لهو الحدیث
تعبیر «لهو الحدیث» نیز که در قرآن آمده، یکی از دلایل قائلان به حرمت غنا و موسیقی به شمار رفته است.

لهوالحدیث سخنی است که انسان را از راه حق منحرف و منصرف نموده و به خود مشغول کند. داستان های انحرافی و افسانه های فسادآور و سرگرمی هایی که انسان را از یاد و ذکر خدا مشغول می سازد و سرگرمی به شعر و موسیقی و مزمار و دیگر آلات لهو، همه از مصادیق «لهوالحدیث» به شمار می روند. (۲۸)

همان طور که ملاحظه گردید، غنا دو گونه تعریف شده است و بنا بر هر کدام حکمی دارد:

در تعریفی مطلق صوت و آواز بلند انسان غنا دانسته شده است؛ بنابر آن غنا به طور مطلق حرام نخواهد بود؛ بلکه برای حرمت آن باید دو قید مطرب و مناسب با مجالس لهو نیز لحاظ گردد.

امّا در تعریف دیگر غنا عبارت است از: آواز و خوانندگی انسان؛ طوری که شأنیّت ایجاد طرب در اکثر شنوندگان را داشته باشد یا شبیه آوازهایی باشد که چنین شأنیتی را دارد.

طرب عبارت است از یک حالت خفت و سبکی در انسان که از شدت شادی یا یادآوری خواست های نفسانی و شهوانی و یا از شدت غم از دست دادن یا یادآوری آن ناشی می گردد و باعث می شود انسان از حالت عادی و تعادل خارج شود. (۲۹)

این نوع از غنا به طور مطلق حرام است؛ زیرا علاوه بر آیات و روایات، اجماع نیز بر حرمت آن اقامه شده است. در این صورت نزاع و تفاوت دیدگاه حرمت و تفصیل، لفظی خواهد بود.

نظر به این که لفظ غنا در میان لغت دانان و عرف و فقیهان مجمل است، باید قدر متیقن را اتخاذ کنیم و شاید بتوان گفت: تعریف دوم قدر متیقن از تعاریف مختلف فقهای شیعه است؛ زیرا در این تعاریف به قید مطرب بودن آواز غنایی اشاره گردیده است.

نگاهی به تاریخچهٔ غنا و موسیقی
از پژوهش های تاریخی، به دست می آید، هنگامی که معماران ایرانی برای تعمیر کعبه و ساختن بناهای بلند برای مردم مدینه، در بین کار، آهنگ های ایرانی را زمزمه می کردند، اعراب با شنیدن این آوازها در پی یادگیری الحان موسیقی ایرانی برآمدند و بدین گونه موسیقی از ایران به جهان عرب منتقل شد؛ ولی محقّق معروف، جورج تعارمر، (۳۰) در کتاب خود، پیدایش موسیقی اعراب را به قرن ها، قبل از میلاد نسبت می دهد. وی ابراز می دارد که از کتیبه ای از آشور بانیپال (قرن هفتم ق.م) استنباط می شود، اسیران عرب، هنگام کار مشقّت بار، برای اربابان آشوری خود، آواز (اله له) می خوانده، و موسیقی (ننگوته) می نواخته اند. (۳۱)

تئوری و عمل موسیقی سامیان که از زمانی بس دور، باز مانده بود، منشأ موسیقی عرب را تشکیل می داد. (۳۲)

اعراب جاهلی، قبل از ظهور اسلام، موسیقی خاصّی داشتند که پیشتر، آن را از ملل و اقوامِ دیگر، گرفته بودند؛ امّا چنان که روشن است، این موسیقی از نظامی درست برخوردار نبوده است. شواهد تاریخی نشان می دهد، امیرانِ غسّانی، گروه هایی از دخترانِ نغمه گر را برای هم آوازی به خدمت داشتند. ابوالفرج اصفهانی نیز، نامِ تعداد زیادی از زنانِ دوران جاهلیّت را ذکر می کند که به نغمه گری، مشهور بوده اند. (۳۳)

همچنین می گوید:

اصلی ترین ابزارِ موسیقی عربِ حجاز، پیش از اسلام، دفِ چهارگوش، و نی لیک، و نی بوده است. (۳۴)

بنابراین در دوران پیش از اسلام، موسیقی شهوانی و گناه آمیز در حجاز رواج داشته است؛ امّا با ظهور اسلام، به دلایل گوناگون از جمله جنگ ها، وضعیّت انقلابی روزگار و تعهّدِ مردمان به اسلام، در جامعهٔ کوچک اسلامی موسیقی شهوانی وجود نداشت. مورّخان عقیده دارند در این زمان، انواعِ خاصّی از موسیقی، رواج داشته است که ریشهٔ آن به ادوار پیشین باز می گشت. از این موارد می توان به «حداء» و «رکبانی» اشاره نمود.

ابن منظور می نویسد:

حداء، آوازی بوده که میان شتربانان، رواج داشته است؛ امّا تمامی اعراب، در اوقاتِ فراغت، بدان زمزمه می نموده اند.

رکبانی نیز گونهٔ خاصّی از آوازهای رایج در میان اعراب بوده است که ابن منظور، میل و رغبتِ پیامبر را به آن در قرائتِ قرآن، چنین بیان می کند:

ابن اعرابی گوید: عرب هرگاه بر شتر سوار می شد یا هرگاه در درگاه خانه می نشست و یا در بیشتر حالات خود، به رکبانی نغمه می خواند (مدّ می داد). زمانی که قرآن نازل شد، پیامبر دوست داشت که به جای غنا رکبانی خوانده شود. (۳۵)

از شواهدِ وجودِ آوازْگونه ها در میانِ مسلمانانِ صدر اسلام، تأکیدات بسیارِ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بر تلاوت نیکوی قرآن با صدای خوش است. در حقیقت همین تأکیدات موجب شده است که هم اکنون، میراث دارِ نغمه های نیکوی قرآنی هستیم.

این، در حالی بود که غنای لهوی و فسادآمیز، هنوز در میانِ عرب خارج از حوزهٔ حکومتی اسلام، رواج داشت؛ امّا مهمّ آن است که دستِ کم، در میانِ مخاطبانِ احکامِ الهی و در محدودهٔ حکومت اسلامی، چنین غنایی وجود نداشته است.

شاید با وجود کنیزانِ آوازه خوان و تلاش آنان برای جذبِ فاسقان، به دلیلِ اشارهٔ برخی مورّخان، پذیرفته شود؛ امّا آنچه تعیین کننده است، رواجِ چنین غنایی است؛ زیرا تنها با این دلیل می توان حقیقتِ عرفی یک واژه را ثابت کرد.

به همین رو، در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله معنای عرفی واژهٔ «غنا»، غنای لهوی نبوده است؛ لذا نمی توان غنای صدر اسلام را در غنای لهوی دارای حقیقت عرفی دانست. (۳۶)

پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله وضعیّت غنا و موسیقی در میانِ مسلمانان، چهرهٔ یگری یافت. ابن خلدون در این باره می گوید:

در، گاه ظهورِ اسلام و تسلّط مسلمانان بر ملل دیگر، ابتدا لذّت مسلمانان در قرائتِ قرآن و ترنّم به اشعار بود؛ ولی با دست یابی به غنائم جنگی و رفاه و خوش گذرانی و با رهیابی غناگرانِ حرفه ای فارس و روم در میان عرب، عرب به تدریج با مواردِ جدیدی آشنا گردید. عرب شعرهای عربی را در الحانِ غنایی جدیدتر، نغمه می کردند و پاره ای نیز به یادگیری فنِّ آن مشغول شدند. نامِ مَعْبر و ابن شریح در این مورد، بر سر زبان ها افتاد. در زمانِ ابراهیم بن المهدی از بنی عباس اشخاصی چون ابراهیم موصلی و فرزندش اسحاق و نوهٔ او حمّاد در این زمان بنی عباس در لهو غوطه ور شده و ابزار جدیدی برای رقص، آماده نمودند. (۳۷)

این کلامِ کوتاه، وضعیّتِ موسیقی را در ادوارِ بعدی جامعهٔ اسلامی، نشان می دهد. این جوِّ جدید، از روزگار عثمان که مردم با ابزارِ موسیقی و برخی مسائلِ فنّی آن همچون هماهنگی صدا آشنا شده، آغاز می شود. بر اثرِ این آشنایی، نغمه های «دقیق» و «ظریف» در این زمان شکل گرفت. به گفتهٔ مورّخانِ عرب، مردان زن نما در این زمان، ظهور کرده، آوازخوانی و آلات، موسیقی را رواج دادند.

طولس (۹۲-۱۱ ه) از جملهٔ اینان بود که وزن را به موسیقی عرب وارد کرد و سروده ها را با «دَف» هماهنگ ساخت. او از مردمِ مدینه بود که پدرِ آواز در اسلام محسوب می شود. (۳۸)

به گفتهٔ کتاب «اغانی»، در دوران بنی امیه و بنی عبّاس، غنای شهوانی، رواج ویژه ای یافت و خلفا آشکارا برای آوازخوانان و نوازندگان، صله های سنگینی پرداخت می نمودند. (۳۹)

این روزگار، همان گاهِ حیات دو امامِ شیعه، امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است که احادیث بسیاری از آنان در مورد غنا وارد شده است؛ لذا برخی از معاصران بر این باورند که رواج غنای لهوی و شهوانی و فسادآمیز در این زمان، سببِ تحقّقِ مفهومِ «غنا» در غنای آلودهٔ به گناه گردید؛ بنابراین می توان، در این عصر، قیقت عرفی جدیدی را برای واژهٔ غنا پذیرفت (۴۰)؛ چنان که تفاوتِ لحنِ احادیث نبوی صلی الله علیه وآله و روایات صادقین علیهماالسلام در باب غنا، شاهدِ خوبی بر این مدّعاست. (۴۱) البته این مطلب مورد پذیرش مشهور فقیهان قرار نگرفته است؛ زیرا از منظر ایشان غنا، مفهومی عرفی دارد و مطلقاً حرام است.

ابن خلدون می گوید:

جوانان عرب زمان جاهلیّت، ساعات بیکاری خود را با نوعی آوازخوانی ابتدایی سپری می کردند. (۴۲)

شواهد نشان می دهد، معلّقات (شعرهای معروف عربی) در بازار عکاظ به صدای بلند یا به آواز خوانده می شده است؛ (۴۳) البته اکنون نیز، معلّقات بوسیلهٔ اعراب بدوی، به آواز خوانده می شود.

به سبب اهمیّت فراوانی که عرب برای شجرهٔ انساب قائل بودند، موسیقی عرب نیز دارای شجره نامهٔ مشخّصی است؛ «جبل» فرزند «کَیْن» اوّلین کسی است که اعتبار سرودن نخستین آواز بشر، به او نسبت داده شده که مرثیه ای غم انگیز بوده است. (۴۴)

نوازندگان حجازی، حتّی در دربارهای ملل دیگر نیز، مورد استقبال قرار می گرفتند. استفاده از دختران خواننده یا قینات در بین عرب، متداول و مرسوم بود.

بعداز ظهور اسلام، روند موسیقی در سرزمین عرب، تغییراتی پیدا کرد. از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، روایاتی دالّ بر مذمّت غنا و خوانندگان، نقل می شد و اکثر مردم، به حرمت غنا معتقد بودند؛ البته اهل سنّت از پیامبر صلی الله علیه وآله، احادیثی نقل می کنند که ایشان، به جواز غنا، قائل بوده اند. مانند حدیثی که از انس بن مالک روایت شده است مبنی بر این که رسول اکرم صلی الله علیه وآله، عادت داشتند در سفرها از نغمهٔ «حدی»(موسیقی کاروان) به وسیلهٔ انس استفاده کنند. (۴۵)

ابو حنیفه، خواندن غنا را دوست نمی داشت و گوش دادن به آن را، گناه می دانست. (۴۶) مالک بن انس، آواز خواندن را ممنوع کرده بود، (۴۷) «شافعی»، غنا را عملی مکروه و شبیه دروغ می دانست. (۴۸) احمد بن حنبل نیز غنا را دوست نمی داشت و در حلّیت آن تردید داشت.

در دورهٔ خلیفهٔ اوّل و دوّم، موسیقی، به عنوان یکی از ملاهی (لذّت های ممنوع) اکیداً نهی و ممنوع گشت. در دوران عثمان، در زندگی اجتماعی و سیاسی اعراب، تحولات عمده ای پدید آمد. او بر خلاف عمر که ظاهراً ساده می زیست، به ثروت و نمایش جاه و جلال، سخت علاقه مند بود و به رغم منع صریح پیامبر صلی الله علیه وآله و سخن اعتراض آمیز برخی از مسلمانان، وجود موسیقی و موسیقی دانان از لوازم زندگی اعیان و اشراف گردید.

در دوران حکومت بنی امیّه، دربار، جز در مورد معاویهٔ اوّل، عبدالملک و عمر دوّم، پیوسته، محلّ رفت و آمد نوازندگان و موسیقی دانان زن و مرد، بوده است. آنان، صله های عظیمی نثار هنرمندان کرده، احترام زیادی برای نوازندگان قائل بودند. بنی امیّه، افزون بر استفاده های شخصی، برای این کار خود، دلایل سیاسی نیز داشتند و از این طریق، پیام خود را به مردم می رساندند؛ این مدح ها و ذم ها از این راه، سریع تر از هر وسیلهٔ دیگری به مردم در دورترین نقاط مملکت می رسید و در میان مردم، رواج می یافت.

بی تفاوتی بنی امیّه، نسبت به موازین اسلامی، رواج موسیقی انجامید. آن ها از اسلام، فقط نام آن را داشتند؛ امّا در عمل هرگز موازین اسلام را رعایت نمی کردند؛ شاید بزرگ ترین دستاورد حکومت بنی امیه، رشد موسیقی نظری باشد. (۴۹)

در دوران خلافت بنی عباس، سفّاح اوّلین خلیفهٔ این سلسله با عنایت فراوانی که به این فنّ داشت، انتقال دهندهٔ اصیل ترین سنّت های موسیقیایی پادشاهان ساسانی عهد باستان ایران بوده است. در زمان منصور، شغل ها و مقام های عالی دولتی به خاندان ایرانی برمکیان سپرده شد که در پرورش انواع هنر، به ویژه موسیقی نقش حسّاس و تعیین کننده ای ایفا نمود.

در تمام دوران عباسیان، موسیقی در دربار، به حدّ افراط جریان داشت و قریب به اتّفاق خلفای عباسی، خود، خوانندگان و نوازندگان ماهری بودند. عباسیان پاداش های چشم گیری به نوازندگان می دادند. مثلاً ابراهیم موصلی خواننده و آهنگ ساز معروف، در یک جلسه از الهادی خلیفهٔ عباسی، یک صد هزار سکّهٔ زر، به عنوان صله دریافت نمود. هارون و المهدی، در دو نوبت، مجموعاً ۶۰ هزار سکّهٔ زر به حکم الوادی اعطا کردند. در دوران الهادی، ابن جامع را که در تبعید به سر می برد، به دربار دعوت کردند و صله ای به ارزش ۳۰ هزار سکّهٔ طلا به او بخشیدند.

آخرین خلیفهٔ بغداد نیز بیشتر اوقات بیکاری خود را به شنیدن موسیقی می گذراند. بیشتر این اوضاع، ناشی از سرمشق گرفتن خلفا از ایرانیان بود و در حقیقت عباسیان، آرزو داشتند، با پادشاهان ساسانی از لحاظ جلال و شکوه سلطنتی، برابری کنند. (۵۰)

دیدگاه قرآن کریم دربارهٔ غنا و موسیقی
باید دانست که در آیات قرآن از لفظ «غنا» استفاده نشده، و امر و نهی خاصّی صریحاً بدان تعلّق نگرفته است؛ بلکه تمسّک کنندگان به آیات، آن ها را به واسطهٔ دلایل خارجی همچون احادیث وارده در این باب دلیل بر حرمت گرفته اند. در این آیات الفاظی نظیر «قول زور»، «باطل» و «لهو الحدیث» آمده است که برخی آنها را به «غنا» معنا کرده اند.

برای روشن شدن صحّت و سقم این ادّعا به بررسی تفصیلی این آیات می پردازیم:

۱٫ قول زور
در سورهٔ حج از قول زور نهی شده است:

فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور؛ (۵۱) از بت های پلید و «سخن زور» اجتناب کنید.

دلالت این آیه بر حرام بودن «قول زور» کاملاً آشکار است. «زور» به معنای باطل و دروغ آمده است.

علاّمه طباطبایی در المیزان می نویسد:

کلمهٔ زور به معنای انحراف از حق است و به همین دلیل به دروغ نیز «زور» می گویند و نیز هر سخن باطل دیگری را زور نامند. (۵۲)

این آیه، با توجه به اضافه شدنِ «زور» به «قول»، از چیزی از جنسِ «گفتار و محتوا» نهی نموده است و نسبت به چیزهایی نظیر «صوت» که از مقولهٔ کیفیّت است، ساکت است؛ ولی منشأ اصلی حمل این آیه بر مورد غنا، احادیث وارده در تفسیر آیهٔ مزبور است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت و اگر با استفاده از روایات بپذیریم که قول زور به معنای غناست، دیگر نسبت به صوت که از مقولهٔ کیفیت است، ساکت نخواهد بود؛ بلکه نفس غنا، حرام خواهد بود. قدر متیقن از معنای غنا همان است که اشاره شد.

۲٫ لهوالحدیث
در سورهٔ لقمان آمده است:

و من النّاس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللّه بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذابٌ مُهین (۵۳)

گروهی از مردم، خریدار سخنان بیهوده اند، تا به نادانی مردم را از راه خدا، گمراه کنند و راه خدا را لوث کنند. آنان عذابی خوار کننده دارند.

از این آیه، حرمت خرید «لهوالحدیث» استفاده می شود. در تفسیر المیزان در بارهٔ معنای این آیه آمده است:

کلمهٔ لهو به معنی هر چیزی است که انسان را از مهمّش باز دارد و «لهو الحدیث» سخنی است که انسان را از راه حق منحرف و منصرف نموده و به خود مشغول کند و همچون داستان های خرافی و هدایت کننده به سوی فساد و فجور و یا سرگرمی به شعر و موسیقی و مزمار و سایر آلات لهو که همه از مصادیقِ «لهوالحدیث» اند. (۵۴)

منشأ این که بسیاری از مفسران همچون علامه طباطبایی و طبرسی (۵۵) و بسیاری از فقها، غنا را از مصادیق «لهوالحدیث» دانسته اند، آن است که تعدادی از روایات وارده از سوی معصومان علیهم السلام «لهوالحدیث» را به «غنا» تفسیر نموده اند.

۳٫ زور
در سورهٔ فرقان آمده است:

والذین لا یشهدون الزور و و اذا مروا باللغو مروا کراما (۵۶)

آنان که به دروغ شهادت نمی دهند و چون از کنار ناپسندی بگذرند، با بزرگواری گذر کنند.

در تفسیر مجمع البیان چنین آمده است:

بعضی گفته اند: «زور» به معنی شرک است. پاره ای دیگر گفته اند: به معنای دروغ است و دروغی بالاتر از شرک وجود ندارد. برخی نیز گفته اند: به معنای اعیاد یهودیان و مسیحیان است.

مجاهد گفته است: «زور» غنا است و از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نیز چنین نقل شده است.

ریشه و اصل زور، به معنای «تزویر» و «باطل را به صورتِ حق نشان دادن» است. (۵۷)

این آیه و آیهٔ حج، تقریباً دارای یک معنایند و در تفسیر این آیه نیز روایاتی از ائمّهٔ اطهار علیهم السلام نقل شده است که «زور» را غنا معرفی می نماید.

۴٫ لغو
در سورهٔ مؤمنون می خوانیم:

والذین هم عن اللغو معرضون (۵۸)؛ و آنان از «لغو» اعراض می نمایند.

این آیه در مقام بیان وصف مؤمنان است که از «لغو» به معنای کاری که غرض عقلایی بر آن مترتب نباشد، پرهیز می کنند.

نقد دلالت آیات باب غنا

برخی گفته اند: هیچ یک از آیات مورد بحث بر حرمت مطلق غنا دلالت صریحی ندارد؛ چون بر سر راه این دلالت، موانع متعددی وجود دارد.

عده ای معتقدند: دلالت آیهٔ اوّل، تنها چیزهایی را شامل می شود که از مقولهٔ کلام باشد. به بیان دیگر هر چند تفسیر «قول زور» به غنا، مستند و قطعی باشد، امّا ناظر به محتوای غنا خواهد بود: هنگامی غنا از مصادیق «قول زور» محسوب می شود که دارای محتوایی زشت و باطل باشد؛ لذا اگر احادیث و قرائن ناظر به تفسیر آیه، مقبول باشد، تنها حرمت غناهای دارای محتوای زشت را ثابت می کند؛ اما به نظر ما دلالت ظاهر آیه، مطلق است و به محتوا اختصاص ندارد؛ بنابراین یا باید دلالت آیه بر حرمت غنا را انکار کنیم و یا اگر قبول کردیم، دیگر به محتوا اختصاص نخواهد داشت.

البته روایات متعدّدی در تفسیر «قول زور» به غنا وارد شده است؛ امّا هیچ یک از این روایات سند معتبری ندارند؛ چنان که به زودی بدان اشاره می رود؛ منتها با توجه به کثرت روایات و عمل مشهور نظریهٔ مذکور نیازی به اعتبار سندی و رجالی آنها نیست؛ زیرا وثوق به صدور کفایت می کند.

آیه دوّم نیز تنها در مقولهٔ کلام جریان دارد و همچون آیهٔ اوّل، دلالت واضح بر حرمت نفس غنا ندارد. این آیه دارای قید «یضلّ عن سبیل اللّه» است؛ به عبارت دیگر خودِ آیه، منظور خویش را بیان کرده و گفته است: «لهو الحدیث»، چیزی است که انسان را از راه راست گمراه می کند. با این قید، آیه تنها ناظر به چیزهایی است که دارای قید مذکور باشد. به علاوه غنا به صرف آن که سببِ یادآوری قیامت و معنویت نیست، نمی تواند در زمرهٔ گمراه کننده ها محسوب گردد؛ چون بسیاری از افعال مؤمنان دارای چنین خصیصه ای نیست و تنها عنوان غفلت بر آن صدق می کند؛ نه ضلالت.

با این مقدمه می توان دریافت که تنها «غنای لهوی» مشمول دلالتِ آیهٔ مزبور قرار می گیرد و شاید اطلاقِ احادیث مفسِّر این آیه به سببِ رواج «غنای لهوی» در آن دوران بوده است. البته بعید نیست که گفته شود، مصداق لهو الحدیث، غناست.

آیهٔ سوم در مورد بیان یکی از صفات برجستهٔ مؤمنان واقعی و «عبادالرحمن» است و بر حرمت غنا هیچ دلالتی ندارد؛ زبرا «عبادالرحمان» دارای مقام والایی بوده و ذکر خصوصیّات آنان به معنای لزومِ داشتن آن خصوصیّات برای همهٔ مؤمنان نیست.

نکتهٔ اصلی این آیه آن است که این «خصیصهٔ نیک» یکی از شروط رسیدن به کمال حقیقی است. آیه، عدم حضور در چنین مجالسی را از صفات «عبادالرحمان» می داند؛ ولی بر حرمت حضور در آن مجالس هیچ دلالتی ندارد؛ چرا که اگر برپایی آن مجالس و شرکت در آن حرام بود، شایسته نبود، مؤمن کامل، از کنار آن گذشته و توجّهی به اصل امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد.

به علاوه اگر بپذیریم طبق آیه شرکت در مجالس زور حرام نیست، حرمت غنا را درپی نخواهد داشت؛ چه آن که ممکن است حرمتِ حضور و شاهد بودن در چنان مجالسی از ناحیهٔ چیز دیگری بوده باشد.

از آنجا که آیهٔ سوّم با آیهٔ اوّل مشابهت زیادی دارد، اشکالاتی که بر استدلال آیهٔ اوّل وارد است، بر این آیه نیز وارد می شود.

آیهٔ چهارم نیز از آنجا که در مقامِ وصف مؤمنان است، حرمتی را ثابت نمی کند؛ چه آن که احتمال نمی رود وصفِ کمالِ واقعی مورد نظر بوده است.

به علاوه، «لغو» از آن رو که به معنای «کار بدون غرض عقلایی» است، نمی تواند به طور مطلق حرام باشد؛ چون با وجود آن که بسیاری از کارها دارای غرض عقلایی نیست، حکم حرمت شامل آنها نمی شود.

حرمت هیچ یک از مفاهیم موجود در آیات چون لغو، لهو و زور با معنای لُغَوِیشان، یقینی و قطعی نیست؛ چه آن که بسیاری می دانند که حرکات و سکنات مردم، مملو از کارهایی است که شامل معانی لغوی واژگان مزبور می گردد؛ در حالی که احدی به حرمت آنها فتوا نداده است؛ علاوه بر این استفادهٔ حرمت لغو، لهو، زور، باطل و… از آیات، دچار اشکالات فنّی است. (۵۹) با خدشه در حرمتِ این موارد، استفاده از آیات مذکور به منظور اثبات حرمت غنا نیز مشکل می گردد. گرچه چنان که گذشت، به دو آیهٔ قول زور و لهوالحدیث می توان بر حرمت غنا استدلال کرد.

احادیث تفسیری این آیات که ناظر به مورد غنا به معنای مطلق صدای شادی آفرین است، اشکالات سندی و دلالی دارد که بدان خواهیم پرداخت.

روایات تفسیری
دسته ای از روایات مربوط به غنا، روایاتی است که در تفسیر آیات مورد بحث است. این روایات به ترتیب آن آیات یادشده، عبارتند از:

۱٫ روایات تفسیری آیهٔ سوره حجّ
روایاتی که در تفسیر سورهٔ حج وارد شده، به این قرار است:

– کلینی به سند خود از حسین بن سعید و محمّد بن خالد و آنها از نضربن سوئد، از درست، از زید شحام نقل می کنند که گفت:

از امام صادق علیه السلام در بارهٔ این قول خدای عزّ و جل که «واجتنبوا قول الزور؛ از قول زور اجتناب کنید» پرسیدم، حضرت فرمود:

قول الزور الغناء؛ (۶۰) قول زور همان غناست. (۶۱)

– در روایتی صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در تفسیر این آیه فرمود:

منه قول الرجل للذی یغنّی اَحْسَنْتَ؛ (۶۲) از جمله [مصادیق] قول زور، سخن کسی است که به غناکننده می گوید: احسنت.

۲٫ روایات تفسیری آیهٔ سورهٔ لقمان
در تفسیر آیهٔ سورهٔ لقمان این روایات رسیده است:

– کلینی به سند خود از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از علی بن ابراهیم، از ابن مسکان از محمّدبن مسلم نقل می کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:

الغناء ممّا وعداللّه علیه النار، و تلا هذه الایه: «و من النّاس من یشتری لهوالحدیث لیضل عن سبیل اللّه…»؛ (۶۳)

غنا از آن گناهانی است که خدا بر آن وعدهٔ آتش داده است و در این آیه آمده است که: «و از مردم کسانی هستند که سخن لهو را می خرند تا از راه خدا گمراه کنند». (۶۴)

۳٫ روایات تفسیری آیهٔ سورهٔ فرقان
در تفسیر آیهٔ سورهٔ فرقان چنین آمده است:

– در دو روایت صحیح محمّدبن مسلم و ابی الصباح آمده است که امام صادق علیه السلام در بارهٔ قول خداوند در آیهٔ «والذین لا یشهدون الزور» فرمودند:

مراد، غنا است. (۶۵)

۴٫ روایت تفسیری آیهٔ سورهٔ مؤمنون
در تفسیر آیهٔ سورهٔ مؤمنون آمده است که امام فرمودند:

انه الغناء والملاهی؛ (۶۶) آن لغو، لهو و لعب است.

مناسب به نظر می رسد، به روایات یادشده، این روایت را نیز افزود که در حرمت قرائت قرآن با آهنگ لهوی وارد شده است:

– مرحوم شیخ صدوق به سند خویش از امام رضا علیه السلام، از پدرانش از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل می کند که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم که می فرمود: اخاف علیکم استخفافا بالدین و بیع الحکم و قطیعه الرحم و ان تتخذوا القرآن مزامیر، تقدمون احدکم و لیس با فضلکم فی الدین (۶۷)

من بر شما از چند چیز می ترسم: کوچک شمردن دین و فروختن حکم و قضاوت و قطع نمودن رحم و این که قرآن را با مزمارها و آهنگ های لهوی فرابگیرید، و کسی از شما بر آن که در دیانت از شما برتر نیست، تقدم جوید.

نقد احادیث تفسیری
عده ای از فقیهان بر این باورند که دلالت روایات بر حرمت غنا به معنای مطلقِ صدای شادی آفرین هنگامی تمام است که در گاهِ صدورِ آنها، استعمال زیادِ غنا در غنای لهوی و فسادانگیز موجب انصراف لفظ «غنا» به غنای لهوی و فسادانگیز نشده باشد؛ امّا پیش تر اشاره شد که لفظ غنا در زمان صدور اغلب این احادیث ـ یعنی زمان صادقین علیهماالسلام ـ در غنای لهوی و شهوانی دارای حقیقت عرفی بوده است و لذا استناد به احادیثِ وارده در این زمان، برای اثبات حرمت مطلق غنا، درست نخواهد بود و بر فرض پذیرش صحتِ سند، این احادیث از نظر دلالت با موانعی روبه روست.

در مقابل این نظریه برخی از فقها معتقدند: هیچ دلیلی بر انصراف نیست و مجرد وجود غنای لهوی و شهوانی در زمان صادقین علیهماالسلام حقیقت عرفی به وجود نمی آورد.

به هرحال، روایاتی که غنا را یکی از مصادیق آیهٔ سی سورهٔ حجّ معرفی می کنند، هیچ یک دارای سند معتبری نیستند:

روایت اوّل، به سببِ وضعیّت مجهول «درست» از نظر رجالی؛ روایت دوّم، به سبب ارسال در سند (۶۸)؛ روایت سوّم، به سبب وجود راوی غیر موثق یعنی «سهل بن زیاد» و وضعیت مجهول رجالی «یحیی بن مبارک» و روایت چهارم، به سبب ضعفِ «علی بن حمزه» از نظر رجالی سندشان مورد خدشه است. البته، حدیث پنجم، از نظر سندی صحیح است؛ امّا دلالتش بر حرمت مطلق غنا ناتمام است؛ زیرا «احسنت» گفتن به خواننده نمی تواند غنا باشد؛ چون به قول بزرگانی همچون شیخ انصاری، صاحب جواهر و امام خمینی «عرف متشرعه» از غنا تنها کلام را نمی فهمد؛ بلکه کلام آهنگین و خاصّ را غنا می نامند و لذا اطلاق غنا بر کلام برخلاف ارتکاز عرفی است. به علاوه، احتمال قوی می رود «زور» و «باطل» بودن تشویقِ خواننده بدان جهت باشد که «آواز لهوی و فسادانگیز» مورد تشویق و تأیید واقع می شود.

روایات ناظر به تفسیر آیهٔ ۵ از سورهٔ لقمان نیز از صحت سند برخوردار نیست:

روایت اوّل، به سبب وضعیت مجهول «علی بن اسماعیل»؛ روایت دوم و سوم، به علت ضعف رجالی «مهران بن محمد»؛ روایت چهارم به سبب ضعف «علی بن ابی حمزه بطائنی واقفی (۶۹)» و روایت پنجم، به سبب ارسال، دارای سند معتبری نیستند.

روایات مفسّر آیهٔ ۷۲ از سورهٔ لقمان و آیهٔ ۳ از سورهٔ مؤمنون، با وجود صحّت سند، بر حرمت غنا دلالتی ندارند؛ زیرا همان گونه که گفته شد، این آیات در صددِ بیان وصف مؤمنان حقیقی است و چه بسا، شروط رسیدن به کمال حقیقی را یادآوری کرده باشد؛ از این رو اگرچه این روایات صحیح، مورد آیات را به غنا تفسیر نموده اند، امّا حرمت مطلق غنا را ثابت نمی کنند؛ زیرا در این دو حدیث به حرمت غنا به معنای صوت شادی آفرین یا لزوم اجتناب از آن هیچ اشاره ای نرفته است.

در زمینهٔ روایات دال بر حرمت فراگیری قرآن با صدای لهوی باید گفت:

اوّلاً، در این روایت مقصودی دیگر محتمل است و این احتمال به دلالت روایت خدشه وارد می کند. احتمال دارد که مقصود حضرت این بوده است که قرآن همچون دمیدن در مزمار، بدون توجّه و سطحی خوانده نشود.

به علاوه، این حدیث بر فرض پذیرش احتمال قائلان به حرمت، به موردِ خاصّ خود محدود می شود و حداکثر می تواند حرمت غنای در قرآن را ثابت کند؛ نه هر غنایی را؛ چنان که روایات متعدّدی در حرمت غنای در قرآن وارد شده است که براساس آن ها قرائت قرآن با آواز و غنای لهوی و شهوانی حرام خواند شده است.

گذشته از اینها، بر فرض پذیرش سند و دلالت احادیث مورد بحث، همگی مطلق بوده و قابل تخصیص و تقیید است؛ چون احادیث بسیاری نیز دال بر جواز غنا وارد شده است که آنها به مثابهٔ قیود و خصوصیات غنای مقصود از روایات مذکورند.

با آشنایی با این روایات و ضمیمه نمودنِ قرائن خارجی که قبلاً بدان اشاره رفت، می توان به طور قطع گفت: مقصود از روایات دال بر حرمت، غنای لهوی و فسادانگیز است؛ نه هر غنای شادی آفرین.

با برشمردن احادیثِ دالّ بر حرمت و یادآوری نقاط ضعف و قوّت آنها به دست آمد که آنها تنها بر حرمتِ غنا به صورت مبهم و نه دقیق دلالت می کنند و البته با شواهد ذکر شده، می توان تقیید آنها را به غنای لهوی و شهوانی، دریافت. با توجه به همین ایرادهاست که مقدس اردبیلی می فرماید:

اخبار در تحریم مطلق غنا صراحت ندارند. (۷۰)

در جوامع روایی – اعم از شیعه و سنّی – روایات فراوانی وارد شده است که بر تحسین و تشویق آواز و صوت زیبا و مانند آن، دلالت دارند. این احادیث هریک به نحوی از سوی قائلان به حلیّت برای اثبات این دیدگاه استفاده شده است.

– عبداللّه بن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: پیامبراکرم صلی الله علیه وآله فرمود:

ان من اجمل الجمال شعر الحسن و نغمه الصوت الحسن؛ (۷۱) از زیباترین زیبایی ها موی خوب و نغمهٔ صوت نیکوست.

– از امام صادق علیه السلام فرمودند: ما بعث اللّه عزّ و جل نبیا الا، حسن الصوت؛ (۷۲) خداوند عزّ و جل هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آن که آواز او نیکو بود.

– سید حمیری از علی بن جعفر، از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند که گفت: از حضرت امام کاظم علیه السلام دربارهٔ غنا در عید فطر و قربان و ایام فرح سئوال نمودم، آن حضرت فرمود:

لا بأس به ما لم یعص به؛ (۷۳) مادامی که با آن گناه نشود، اشکالی ندارد.

– از ابی بصیر نقل شده که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد مزد زنان خواننده که عروس را همراهی می کنند، پرسیدم، حضرت فرمود:

اجر المغنیه آلتی تزف العرایس لیس به بأس لیست بالتی یدخل علیها الرجال (۷۴)؛ اجرت زن آوازخوان و غناگری که عروس ها را همراهی می کند، اشکالی ندارد؛ زیرا از خوانندگانی نیست که مردها با او می آمیزند.

روایاتی مبنی بر جواز «حداء» وارد شده است که عدّه ای از فقها خواسته اند با استناد به این طایفه از روایات، (۷۵) حلیّت اصل غنا را ثابت نمایند.

طایفه ای دیگر از روایات بر جواز نوحه گری دلالت دارند که در نزد قائلان (۷۶) به حلیت غنا غیرلهوی دلیلی بر مدّعایشان محسوب می گردد.

– شیخ صدوق رحمه الله نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود:

لا بأس بکسب النائحه اذا قالت صدقا؛ (۷۷) کسب زن نوحه گر مادامی که راست بگوید اشکالی ندارد.

خواندن آواز برای تند راندن شتر در صحرا و بادیه، «حداء» نام دارد. «نیاحه» در لغت به معنای نوحه سرایی یا شیون و زاری بر مرده آمده است و عدّه ای آن را نوعی از غنا دانسته اند و به همین جهت مشهور فقیهان، حداء را استثنا کرده اند. (۷۸)

– پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود:

و رجع فی القرآن صوتک فان اللّه یحب الصوت الحسن (۷۹)

در قرائت قرآن صوتت را با ترجیع همراه کن که خداوند صوت نیک را دوست دارد.

– عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: لکل شی ء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن (۸۰)

برای هر چیزی زینتی است و زینت قرآن آواز خوش است.

– شخصی از امام صادق علیه السلام دربارهٔ خریدن کنیزی که صوت خوبی داشت پرسید، آن حضرت فرمود:

ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنه یعنی بقرائه القرآن والزهد و الفضائل آلتی لیست بغناء فاما الغناء فمحظور. (۸۱)

اگر آن را بخری تا تو را با قرائت قرآن و خواندن اخبار و اشعار مربوط به زهد و فضائل غیر غنا، به یاد بهشت بیندازد، اشکالی ندارد؛ امّا غنا جایز نیست.

البته قاتلان به حرمت مطلق غنا معتقدند: خود این روایت به تنهایی بر حرمت مطلق غنا دلالت دارد و نظر به این که معنای غنا در لغت و فقه و در میان عرف مجمل است، باید به قدر متیقن آن که صدای مطرب و آواز لهوی است، اکتفا شود.

فیض کاشانی دلیلی ارائه می کند که آن را مبتنی بر استظهار از مجموعهٔ روایات می داند. ایشان در توجیه دیدگاه خود چنین می گوید:

از مجموع احادیث وارد در باب غنا، چنین استفاده می شود که حرمت غنا و خرید و فروش به آن و تعلیم و تعلّم و شنیدن آن، به غنایی اختصاص دارد که در روزگار بنی امیه و بنی عباس رایج بوده است. در این دوران مردان به مجالس خوانندگی زنان وارد می شده اند و زنان به باطل سخن می گفته اند و به گونه های بازی ها مشغول بوده اند. (۸۲)

ایشان با اشاره به موارد مختلف گناه و فساد در آن دوران که مخصوصاً غنا نیز انجام می شده است، در مبرّا کردن اصلِ غنا از حکم حرمت سعی دارد؛ مواردی چون، اختلاط زن و مرد، شهوت رانی و عیش و نوش، شنیدن صدای زنان نامحرم، زن بودن خوانندگان، هرزگی غناگران، باطل و لغو بودن محتوا و شرابخواری و قماربازی.

همان گونه که پیش تر گفتیم، انصراف روایات غنا و موسیقی از غنای غیرلهوی شواهدی دارد که از مهم ترین آن می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف. شواهد تاریخی بسیار، مبنی بر استفاده از این هنر در مجالس گناه آلود، گرچه این هنر، مختص مجالس لهو و باطل نبوده است.

ب. از مقایسهٔ روایات نبوی و غیرنبوی، چنین استنتاج می شود که پنج روایت نبوی و ۳۲ روایت ائمهٔ معصومین (ع) تنها کراهت را می فهماند یا به غنای شهوانی و مبتذل و یا آمیخته با شراب و محرمات دیگر نظر دارند.

بر فرض آنکه، انصراف ثابت نشود، راه های دیگری وجود دارد که نتیجه اش با دلیل انصراف، یکی است. طرفداران تفصیل برای این منظور یکی از دو راه زیر را می پیمایند:

راه اوّل، استفاده از تعلیل های وارد در روایات است؛ همان طور که در روایات بیان شد، غنا به سبب مصداق بودن برای «قول زور» و «لهوالحدیث» و «لغو» حرام گردیده است. در حقیقت علّت تشریع حکم حرمت برای غنا، موارد یاد شده است. به علاوه، باید دانست که مطلق غنا در نزد عرف، لغو و باطل شمرده نمی شود. به عنوان نمونه در روایتی آمده است:

الملاهی آلتی تصدّ عن ذکر اللّه عزّ و جل مکروهه کالغناء و ضرب الاوتار والاصرار علی صغائرالذنوب. (۸۳)

بازی هایی که انسان را از یاد خدا باز می دارد، ممنوع است. مانند غنا و تار زدن و اصرار بر گناهان کوچک.

در این روایت ملاک و کبرای کلی، «حرمت ملاهی»، «باز داشتن از یاد خدا» ذکر شده و سپس به موارد آن اشاره گردیده است. در اینجا گرچه غنا مطلق است، امّا تعلیل و وصف، باعث تقیید مطلق می گردد؛ بنابراین اگر غنا باعث باز داشتن از یاد خدا نگردد، اشکالی ندارد.

راه دومی که برای اثبات دیدگاه تفصیل در پیش داریم، توجه به روایات معارض و مقیِّد است. روایات بسیاری وجود دارند که حکم غنا را به صورتی بیان می کند که با روایات دیگر متعارض است یا با روایات دیگر تقیید گردیده است. این احادیث معارض و مقید از آن رو مدعای ما را اثبات می نمایند که در بسیاری از موارد، هیچ دلیل خاصّی برای اختصاص آن حکم خاص به آن مورد خاصّ به نظر نمی رسد. هم چنین ظاهر بسیاری از روایات دالّ بر حلیّت موارد خاصّ هیچ گونه تعلقّی نسبت به آن مورد خاصّ ندارد؛ بلکه احادیثی وجود دارند که حکم حلّیّت آن موارد را در مقابل حکم حرمتِ غنای لهوی بیان نموده است؛ از این جهت می توان به این نکته پی برد که مقصود از احادیث حلّیّت، تنها آن موارد خاص نبوده است؛ بلکه منظور از آن تعیین مصادیق غنای غیرلهوی است که حلّیّت آن در نظر سائلان و امامان علیهم السلام مسلّم بوده و لذا اشاره ای بدان نشده است.

جمع بندی و نتیجه گیری
در باب غنا و موسیقی، آیات و احادیثی دال بر حرمت و حلّیّت وجود دارند که هیچ یک توانایی اثبات حکم مطلق غنا را نداشته و وافی به مقصود قائلان به حرمت مطلق یا حلیّت مطلق نیست.

شواهد و فراوانی نشان می دهند که مقصود روایات دال بر حرمت، غنای شهوانی و لهوی بوده است.

به طور کلّی دیدگاه تفصیل که بر مبنای آن برخی از موارد غنا حرام و برخی از آنها حلال است، دارای برتری های ویژه ای نسبت به دیدگاه حرمت مطلق و حلیت مطلق است و نیز با مبانی علمی، عقلی و عرفی نیز سازگار است. رهاورد این دیدگاه نیز از جمله ویژگی های آن است. به این جهات، از نظر ما، – دیدگاه تفصیل – اگر چه خلاف رأی مشهور است، وجیه تر از دیدگاه های دیگر بوده و بر آنها برتری دارد. افزون بر این که در نتیجه با نظر مشهور هماهنگ است.

نتیجهٔ این بررسی کوتاه آن شد که غنای شهوانی و فسادانگیز حرام و غیر آن حلال و مباح است؛ لذا معنای غنای حرام در آواز لهوی و مفسده انگیز متعیّن می گردد. قدر متیقن از حرمت غنا از دیدگاه مشهور هم همین است.

برخی از فقیهان با تمسک به حدیث ابی بصیر «آلتی یدخل علیها الرجال حرام والتی تدعی الی الاعراس لیس به بأس» قائل به حلّیّت و جواز ذات غنا شده و حرمت غنا را مختص به مقارنات حرام آن دانسته اند. استدلال ایشان این است که در این روایت حرمت غنا به خاطر آمیختگی مردان و زنان نامحرم و شنیدن صدای زن نامحرم از روی شهوت است؛ بنابراین خود صدا از جهت صوت بودن، حرمتی ندارد و حرمت به اعتبار مقارنات حرام است. گرچه این نظریه نیز به نظر ما ناتمام است؛ امّا زمینه را برای تفصیل میان غنای شهوانی و غیرشهوانی، هموار می کند. (۸۴)

البته، این استدلال با ایرادهایی مواجه است که چکیده آن عبارت است از:

روایت به جهت علی بن حمزه بطائنی ضعیف است و ضعف آن هم با عمل اصحاب جبران نشده است.
روایت ابی بصیر از نظر دلالی تاب مقاومت در برابر صحیحهٔ علی بن جعفر (۸۵) از موسی بن جعفر علیه السلام و حسنهٔ عبدالاعلی از امام صادق علیه السلام را ندارد و در صورت تعارض باید یا حمل بر تقیه یا عروسی یا امثال آن شود و یا باید کنار گذاشته شود.
ظاهر این روایت آن است که غنای کنیزان آوازه خوان در عروسی ها اشکال ندارد و جمله «والتی تدعی الاعراس لا بأس به» را کنایه از نیامیختن مردان و زنان دانستن خلاف ظاهر است.
این روایت مفهوم ندارد وگرنه بین مفهوم صدر «آلتی یدخل الرجال حرام» با مفهوم ذیل «والتی تدعی الی الاعراس لا بأس» در غنای کنیزان در مجالس غیر عروسی که مردان بر آنها داخل نمی شوند، تعارض حاصل می شود.

————————————————————————————

رک: حاشیهٔ برهان قاطع، تألیف محمدحسین بن خلف تبریزی، متخلص به برهان، ۱۳۴۲، مصحح دکتر محمد معین و حاشیهٔ لغت نامهٔ دهخدا، ۱۳۷۳، ج ۱۳، ص ۱۹۲۵۷
رک: همان دو
احمد سیّاح، فرهنگ جامع سیّاح، ج ۳
عبّاس اقبال، شعر و موسیقی در ایران، ص ۱۱۴
به نقل از رازانی، ابوتراب، شعر و موسیقی و ساز و آواز در ادبیّات فارسی، ص ۵۹
ابن منظور؛ لسان العرب (متوفی ۷۱۱ ه. ق)، ج ۱۵، ص ۱۳۶
فیروزآبادی؛ القاموس المحیط، دارالمعرفه، بیروت، ج ۴، ص ۳۷۴، مادهٔ غنی
دهخدا، علی اکبر، لغت نامهٔ دهخدا، (متوفی ۱۳۳۴ ه. ش)، ج ۲۷، ص ۳۲۸
شیخ انصاری رحمه الله، مکاسب محرّمه
ابن اثیر، النهایه، ج ۳، ص ۳۹۱
ابن منظور؛ لسان العرب، ج ۱۶، ص ۱۳۶
قاموس، مادهٔ غنی و طرب
طریحی، شیخ فخرالدّین؛ مجمع البحرین، تحقیق سیّد احمد حسینی، ج ۱، ص ۳۲۱
حماد جوهری، اسماعیل بن، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیّه، ج ۶، ص ۲۴۴۹
همان، ج ۳، ص ۱۲۳۲
قاموس، مادهٔ غنا و طرب
طریحی، شیخ فخرالدّین، مجمع البحرین، تحقیق سیّد احمد حسینی، ج ۱، ص ۳۲۱
فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، (متوفی ۷۷۰ ه. ق)، ج ۲، ص ۵۶
فارسی بن زکریا، ابوالحسین احمد بن؛ معجم مقاییس اللغه (متوفی ۳۹۵ ه. ق)، ج ۴،
ابوالقاسم خویی؛ «منیه السائل»، ص ۱۷۹
اساس البلاغه، ص ۲۷۷
فیروزآبادی؛ «قاموس المحیط»، ج ۱، ص ۱۰۱ و طریحی؛ «مجمع البحرین»، ج ۲، ص ۱۰۹ و فیومی؛ «مصباح المنیر»، ج ۲، ص ۱۹
راغب اصفهانی (متوفی ۵۰۳ ه. ق)؛ معجم مفردات الفاظ قرآن، ص ۴۷۱
همان، ص ۴۷۲
همان، ص ۴۸
سورهٔ حج، ۳۰
طباطبایی؛ المیزان، ج ۱۴، ص ۳۷۱
همان، ج ۱۶، ص ۲۰۹ و ۲۱۰
رک. جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۵۰ و مکاسب محرمه، شیخ انصاری، ص ۴۱-۳۷
تاریخ موسیقی خاور زمین، ص ۲۹۱
همان، ص ۲۱
خنیاگری و موسیقی ایرانی، ص ۱۰۷
اغانی، ج ۸، ص ۳ و ج ۱۰، ص ۴۸
محمّد جواد عاملی؛ «مفتاح الکرامه»، مؤسسهٔ آل البیت، قم ج ۴، ص ۵۲
ابن منظور؛ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۱۳۵
حسینی بحرانی، محمد بن ابراهیم، معروف به ماجد (متوفی ۱۰۵۰ ق)؛ رساله ایقاظ النائمین و ایعاظ الجاهلین
ابن خلدون؛ «مقدمه»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، صص ۴۲۸-۴۲۶
اغانی، ج ۲، ص ۱۷۰-۱۷۳ و فلیپ حتی؛ «تاریخ عرب»، ترجمهٔ ابوالقاسم، ص ۳۴۵
همان، ج ۳، ص ۲۳۹ و ج ۵، ص ۴۱ و ج ۶، ص ۸ و ۱۲ و ج ۲۱، ص ۲۲۶ و ۲۳۷
محمّد ماجدبن ابراهیم بن الحسینی، پیشین
همان
تاریخ موسیقی خاور زمین، ص ۴۵، پاورقی
دائره المعارف اسلام، ج ۱، ص ۴۰۳
مسعودی، علی بن حسین (متوفی ۳۴۶ ه.ق)؛ مروج الذهب، بیروت، ج ۱، ص ۶۵
غزالی، امام ابی حامد محمّد بن محمّد؛ احیاء علوم الدّین، ج ۴، ص ۲۱۷
همان، صص ۲۰۱ و ۲۰۲
تاریخ موسیقی خاور زمین، ص ۱۳۲
همان، ص ۱۹۲
حج، ۳۰
المیزان، ج ۱۴، ص ۳۷۱
لقمان، ۶
المیزان، ج ۱۶، ص ۲۰۹ و ۲۱۰
رک: طبرسی (متوفی ۵۴۸ ه. ق)؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۳۱۳
فرقان، ۷۲
طبرسی؛ «مجمع البیان»، ج ۷، ص ۱۸۱
مؤمنون، ۳
رک: حسین میرزاخانی؛ «مبانی فقهی، روانی موسیقی»، ص ۶۳ و نیز رک: مصباح الفقاهه، ص ۳۱۱
وسائل، ج ۱۲، ص ۲۲۵، باب ۹۹ از ابواب ما یکتسب به، حدیث ۲
روایاتی دیگر به همین مضمون از امام صادق علیه السلام با طرق مختلف نقل شده است که در کتاب وسائل الشیعه، ج ۱۲، باب ۹۹، از ابواب «ما یکتسب به» احادیث ۸ و ۹ آمده است. شیخ صدوق نیز در معانی الاخبار صفحهٔ ۳۴۹ روایتی نزدیک به این معنا آورده است.
سیده اشم حسینی بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن، اسماعیلیان، قم، ج ۳، ص ۹۰
وسائل، ج ۱۲، ص ۲۲۶، باب ۹۹ از ابواب ما یکتسب به، حدیث ۶
روایاتی به همین مضمون در کتب وسائل ج ۱۲، ص ۲۲۶، باب ۹۹ از ابواب «ما یکتسب به» احادیث ۶، ۷ و ۱۶ و معانی الاخبار، ص ۳۴۹ و مجمع البیان، ج ۸، ص ۳۱۳ آمده است.
وسائل، ج ۱۲، ص ۲۲۶، باب ۹۹ از ابواب ما یکتسب به، حدیث ۳ و ۵
عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی؛ تفسیر نورالثقلین، اسماعیلیان، قم، ج ۳، ص ۵۲۹
وسائل، ج ۱۲، ص ۲۲۸، حدیث ۱۸ و عیون الاخبار، ص ۲۰۷
ارسال در سند یا مرسله بودن حدیث یعنی راویانی از آخر سند حدیث افتاده باشند.
واقفیان، فرقه ای هستند که به توقّف امامت در امام موسی بن جعفر علیه السلام معتقد هستند.
مقدس اردبیلی، شیخ احمد (متوفی ۹۹۳ ه.ق)؛ مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، کتاب المتاجر، قسم الرابع
کلینی، محمّدبن یعقوب؛ اصول کافی، ترجمه و شرح سیّد هاشم رسولی، ج ۲، ص ۶۱۵
همان
حمیری، ابی العبّاس عبداللّه بن جعفر؛ قرب الأَسناد، تصحیح و ترتیب الشیخ احمد الصادقی الاردستانی، چ ۱، ص ۱۲۱
وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۸۵
همین روایت به دو صورت دیگر از قول ابی بصیر نقل شده است که در کتاب «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۸۴ و ۸۵ آمده است.

رک: بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۷۸
ر.ک. مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد، کتاب المتاجر قسم الرابع: و یویّده فی جواز النیاحه بالغناء و جواز اخذ الاجره علیها.
وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۹۱
رک: حسینی عاملی، سیدمحمدجواد؛ مفاتیح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج ۴، ص ۵۳ و نجفی، شیخ محمّد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإِسلام، ج ۲۲، ص ۵۱ و ۵۲ و حلّی، محقّق، شرایع الإِسلام فی مسائل الحلال والحرام، محقّق اوّل، ج ۴، ص ۱۲۴ و کرکی، علی بن الحسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق ثانی، ج ۵، ص ۲۴ و المسالک، ج ۱، ص ۱۲۹ و نراقی، احمد بن محمدمهدی؛ مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج ۲، ص ۳۴۳
همان، ج ۴، ص ۸۵۹
همان
وسائل، ج ۱۲، ص ۸۶
فیض کاشانی؛ وافی، ج ۱۰، ص ۳۳
شیخ صدوق؛ خصال، ص ۶۱۰
وسایل الشیعه، ج ۱۲، ص ۸۴، کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب ۱۵، حدیث ۱ و رک: حاشیهٔ علامه شعرانی بر کتاب وافی، تألیف فیض کاشانی، ج ۱۷، ص ۲۰۵
وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۳۲ و ۲۲۸ ابواب ما یکتسب به، باب ۹۹، حدیث ۳۲ و حدیث ۱۵
منبع : پایگاه معارف قرآن 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *